12
Baisigogo Yawas aurin on Iesu Ebitainaya
(Matthew 10.26-27)
Sabu siruruayo on kuayo irat kwakwan 1,000 nanaba, ato sabu on sibikikin mom, ato Iesu on ainau dura an baigibubunuotis auris iyau, “Omi matam woneit tiwag ato Pharisee yangan asi fio yist aurin—Yau abikakafun on osi asi yawas on engon baisigogo wat. Sawar aifan sitoun sisabutan yen on arimon au rereb ingat, a bobo buburis engon on arimon sinsagob. On mes om dura aifan nan woumanai ukakafun on, arimon ra aiyet basun nan sintatam, ato om dura mamaba kafakakai wat am goa metewan urufot amonai nan udurusof mom on arimon goa uwayobai nan siniyoku sinikakafun.”
Iyafan Wonberuai
(Matthew 10.28-31)
Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau tuturau awurem, omi men wonaber ato osi sabu auris ato usim wat sinasubun aurin on, baise osi gibui on men arimon aifan bobo komasin tani siniyamai on. Yau aniyoboem Orot Iyafan on wonberuai: God wonberuai, On arimon inasubunuem a On an baibad yen inboem wairaf an efan komasinai inyeinim. Dura bag, omi On Orot ekesin mom wonberuai! “Sabu on kiwiu gugudis engon nim nanaba on agim gugudis ruam wat on nan setotobon. Ato God osi auris on men arimon tani ininosfotai on. Mat God on tefam iyab isagob biyam nanaba on unimui sen. On mes om men unaber mes; om on gagamim bag men ato kiwiu gugudis ba on!”
Keriso aurin Untawar o Keriso Unisosoufai
(Matthew 10.32-33; 12.32; 10.19-20)
Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau awurem dura bag iyai iyafan wasai nan auriu dura ekurereb on Yau ebinoaniu, on eta kaitamomai Orot Natun arimon God an anea matasi nan bobo nanaba aurin inafour. Baise iyai iyafan wasai nan dura ekurereb on Yau men egogoiiu, on Orot Natun mat arimon God an anea matasi nan nanaba inisisiweiai. 10 “Iyai iyafan Orot Natun aurin dura komasis inbikakafun on God arimon innotburai, baise iyai iyafan dura komasis Ayu Kakafotin aurin inbikakafun on God arimon men innotburai. 11 “Omi sabu sinboem wonar bayoi goa amonai, o gawan nasi o sabu bainetewarotis nasi wontatawar on, omi men woniyababan mamaba toum wonrufafarem aurin on o dura wonbikakafun aurin on. 12 Yabin on an werai on Ayu Kakafotin arimon inibebeyim dura mamaba wonikakafun.”
Orot Sawarotin Ojin an Dura Kawen
13 Orot tani sabu kuayo sanasi imisir Iesu aurin iyau, “Baibebeotim, tuau orot yawur ato tamai an sawar ikiriren weinei on rui wanraram.” 14 Iesu iyafotai iyau, “Orot iyafan on Yau baibad iteu omi anigurubabanim o omi rum ami sawar an raram weinem i?” 15 Namon Iesu on an dura ibotein sabu engon tutufin auris iyau, “Omi matam woneit a wonkaifarem tiwag, tafanam an sawar magis magis auris; yabin orot an yawas bag on men ato sawar aifan ebinoanai ba on, basit on sawarotin min on.”
16 Namon Iesu atonio dura kawen on auris idudur: “Ra tani orot sawarotin an motobai on fesi obis wat ibofefes ato bayu min yabis gagamis simatar. 17 On ibosuruf toun ibinonotai, ‘Yau au goa efan on ambin menan nan au bayu engon nan antubabaren. Yau mamaba anafour?’ 18 Orot ibosuruf toun ibinonotai i’yau, ‘Yau bobo atonio nanaba anafour; yau au bayu goa on angoros insur ato gagamin bag anyon, on nan au sawareg a bayu fani antubabaren sinen. 19 Namon yau tou auriu anau, yau on asowar nono! Yau au gogoi bayu on obis a fofonis wat ato atubabaren sinen kwanda kwanda. Yawas sasasan agaturai bayu anam anatom, a tou aniyasisireu!’ 20 Baise God aurin iyau, ‘Om ojim! Ari fom on unarab; ato sawar ato ekakaifaren on iyafan inabo i?’ ” 21 Iesu an dura kanfounai iyau, “Atonio bobo on arimon nanaba inmatar ato osi sabu iyabon sawarotis tous asi sawar sebisosoi mom on, baise God matanai on om men sawarotim on.”
God Wonitutumai
(Matthew 6.25-34)
22 Namon Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “On mes awurem au, omi men bayu auris woniyababan ato wonam yawasim wonama aurin on a mat men ara beber auris woniyababan ato usim baitakwakwaren aurin on. 23 Yawas on gagamin bag men bayu ba, a usim on gagamin bag men ara beber ba. 24 Omi kiwiu ato woites: Osi on men fesi sebofefes a osi on men bayu sekukuwain on; osi on men goa siyonen nan bayu setubabaren on; osi on God bayu ebitues! Omi orot jever on gagamim bag men ato kiwiu ba! 25 Omi men iyafan tani nanaba inama an wera tutufinai ato sawar auris inbiyababan on. 26 Omi bobo gugudis bag on men fofonin woniyamen on, aibo mes wobiyababan bobo gagamis auris i? 27 Omi beran ato segeg on woniten: Osi men bobo sebobo a osi men tous auris ara beber sebiyamen on. Baise anawurem, aiwab orot Solomon an baiaiwab a an ara beber on men tani iyobin bag atonio beran ba. 28 God on ara beber wayo ebiyotes—wayo on ari wat inen ato raso on sinikomasai wairafai inaras. On mes wonsagob God on omi ami ara beber on gagaminai bag iniyotem. Omi ami baitutum on men inikafakakai mes!
29 “On mes omi men ra fufur wonnos kwakwan ato bayu aifan wonam a wontoman aurin on. 30 (Sabu bokomasotis nin tafanamai on ra fufur atonio osi bobo auris on sebinonotis kwakwan.) Ato osi sawar auris wogogoi on omi Tamam min isagob. 31 Baise omi bobo aifan wonbiyamai on God an Baiaiwab aurin wat on wonnuen, namon sawar fani auris wogogoi min arimon initem.”
Safamai nan Unisawarotim
(Matthew 6.19-21)
32 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi foro sheep ruamom on men wonaber mes, omi Tamam on inonot nono arimon Baiaiwab initem. 33 Omi ami sawar sen on engon wonitotobon ato agim wonboai sabu kokoianis wonites. Omi agim asi kukufet on wonabo ato on agim kukufet on arimon wantoan inen, omi ami baiaiwab safamai aurin on wonbotitiwag, on baiaiwab arimon men meyan insawar, yabin orot bainauotin on men fofonin arimon safamai inbainauim on a men arimon nonot sinikomasen on. 34 Omi ami bainonot on ra fufur nan ami obin safamai wonbiaiwab aurin wat on wonyein.”
Agirotim Matam Woneit
35 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi wonbotitiwagim bobo aifan inmamatar aurin on, omi ami ara beber on wonboai nan wongigin tiwag a ami ramef wonitutu auman wonbotitiwagim bobo aurin, 36 omi woniyamai ato sabu agirotis ba asi bada semomousin on tabin an bobaitab emon inmatabir men. On innat metewan inrugegedan on, osi ra kaita metewan sinruseren wain inar. 37 Yasisir gagamin bag ato osi agirotis auris, on an ra asi bada inmamatabir men ingagatures on, osi on sibotitiwagis isawar matas siyeit semama! Yau awurem dura bag, on arimon kaid inboai nenen ingigin ato inawures kemai sinamair ato on toun asi bayu inbotitiwagen weines. 38 Yasisir gagamin bag osi agirotis auris, asi bada fom nub basun innat o wera gibui weie innat, ato On innat on ingatures osi sibotitiwag nono semama! 39 Atonio wonsagob, ato orot goa matuanin wera itsagob meyan orot bainauotin enat on arimon men itikirir itar an goa itaseb on. 40 Ato omi mat on wonbotitiwagim yabin omi wera on men wosagob a omi men wonbinonotim an werai on Orot Natun innat.”
Agirotin Baitutumin o Men Baitutumin
(Matthew 24.45-51)
41 Peter iyau, “Bada, atonio dura kawen on wei auri ebikakafun o sabu engon auris mat ebikakafun i?” 42 Bada iyafotai iyau, “Iyafan agirotin on baitutumin a gigiboanotin? On orot on an bada baibad initai goa inkaifarai a agirotis fani asi bayu on wera fofoninai bag nan inbibites. 43 Yasisir gagamin bag on agirotin aurin, ato an bada innat au go ingaturai on an bobo inbobo on! 44 Yau awurem dura bag, on an bada on arimon baibad engon agirotin initai on bobo engon tutufin inkaifaren wain. 45 Baise on agirotin on toun aurin inau, yau au bada on wera weromin maiau nan emama ato on men arimon gariwat innat on. On mes on inbosuruf agirotis fani jever orot inarou a on bayu inam a sareu wawanis inatom kwakwan inbikokok, 46 namon ra tani an bada inmatabir men ato on agirotin on men on inbinonotai a on an wera mat on men insagob. On an bada innat on agirotin baimaki komasin bag initai, ato on inboai an efan on sabu fonaseirotis mat nan inyeinis.
47 “Agirotin isagob on an bada an gogoi bobo abifan on iniyamai, baise on toun men ebotitiwagai ato an bada an gogoi men ebobo on arimon an baimaki on wawaninai bag urouwawanai nan sinaswabirai; 48 baise agirotin on men isagob on an bada an gogoi aifan on bobo inabo, ab on toun an gogoi bobo fani on ebobo, ato asir urouwawanai saswabirai mom on, on arimon an baimaki on sasasanai urouwawanai sinaswabirai. Orot iyafan sawar fofoninai sibitai on an garamin on nanaba an fofoninai inites men; ato orot iyafan imanai sawar sigaraba sibitai on, osi sinifefeyan on angaramin nanaba sawar sigaraba bag inites men.”
Iesu Sabu Iyames Ikusesebis
(Matthew 10.34-36)
49 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau anat wairaf tafanamai an yein inaras mes, Yau anonosin au gogoi on wairaf on i’taras nono! 50 Yau on bapataito magin tani baikokosar an bapataito on anboai, Yau nunuau on yababan ibonueu ato agogoi yababan on anisawarai! 51 Omi wononosin Yau anat tafanamai tuf an yein mes i? Ambin, Yau men tuf anyein on, baise awurem, Yau anat tafanam an kuseseb mes. 52 Ari ra on arimon goa amonai taitais tutuas engon nim nanaba sinkuseseb tais tuas ton on mabisi ato osi siniragit tais tuas ruam auris, a tais tuas ruam on eb tais tuas ton auris siniragit. 53 Fifirig tatamas on arimon nanatus auris siniragites ato fifirig on eb arimon tatamas auris siniragites; jeverig ayos on arimon nanatus jeverig auris siniragites ato jeverig on eb arimon a’yos auris siniragites; jever arimon rarawas jeverig auris siniragites; ato urataman jeverig on eb arimon rarawas jever auris siniragites.”
Wera on Wonsagob
(Matthew 16.2-3)
54 Mat Iesu on sabu auris iyau, “Omi wontage kasakasau gugugurin wonitai wera sifun emon innanat on ra kaita wonau, usan arimon inayar—ato usan min eyayar. 55 Ato yabat rega emon esisin ato naniam wat wontatam wonsagob ato wonau tafanam arimon inforab—ato efoforab. 56 Omi on baisigogo’otim! Omi on kasakasau a tafanam woniten on wonsagob ra mamaba ekokomas o obin yen, ato omi aibo mes ari ra ato bobo semamatar on men wosagob?”
Ami Yababan on Wonitotorai
(Matthew 5.25-26)
57 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi aibo mes toum on men woninonotim tiwag ato bobo obis wat wonafour? 58 Orot tani iboem egeg baigurubaban orot nanai nan dura wonikakafun mes on, om unafourtobon rum ami komasis on eta nenenai nan wonitotorai onai om men inboem wonag baigurubaban orot nanai wontawar, ato on bobo men nanaba unfofour on, orot inboem wonag baigurubaban orot nanai wontawar ato on inboem tafanam an baifafaro kaifarotis imasi inyagai ato osi sinboem fafatum goai sinreberuem. 59 Yau awurem, om arimon nan unama ato om fafatum goa emon boseirim gat mes unfofour on am agim baiyan engon tutufin unyein weie ungat.”