13
Ya Baikitabir Unboai o Unarab
On an werai sabu fani nan on Iesu sikasonai, mamaba Galilee sabu fani auris bobo imamatar on. Galilee sabu fani on God sikwakwafirai asi bobaitu on sirifu mes sikuteten ato Pilate an sabu iyawures siyasububunues. Osi sabu asi tara on bobaitu asi tara mat sikaita. Iesu iyafotes iyau, “Yabin omi wononosin sabu atonio nanaba siyasububunues on omi wobidura bag osi on bokomasotis bag men Galilee sabu engon tutufin ba? Ambin bag! Yau awurem, ‘Omi men ya baikitabir wonboai on, arimon osi sabu sirarabob ba engon wonarab.’ Ato sabu auyotoat sasagis nimtereban baitonin nanaba Siloam nan goa ann weromin on osi tefasi ifeu iyasububunues on mamaba i? Omi wononosin woi dura bag osi sabu bokomasotis bag men ato sabu fani engon nan Jerusalem semama ba i? Ambin bag! Ato Yau awurem omi men ya baikitabir wonboai on, omi arimon osi sirarabob ba engon wonarab.”
Bubudau Wengar Uwan Ambin an Dura Kawen
Namon Iesu on atonio dura kawenai auris idudur: “Ra tani orot an wine masau amonai nan bubudau wengar igai itatawar. On ra ra nanaba ifofour ibibib i’nan an masauai bubudau wengar uwas ibinateteyen baise bubudau uwan on men tani i’gaturai on. On mes on imisir an masau bo’otin aurin iyau, ‘Eite, kwanda ton nanaba on yau ra ra a’nat bubudau uwas mes abinateteyen, baise men uwan tani agaturai mes. Etar efeu! Aibo mes on wengar uwan on men tani eyeyeinin ato fetag au motobai etatawar?’ Baise orot masau bo’otin on iyafotai iyau, ‘Bada, wengar asi eikirir mom, ato kwanda kaitamom ba tanimateteai; yau arimon wengar ann totoun anabar a anbotitiwagai anitai. Namon kwanda tani inboai nan uwan inou on, basit iyobin bag; ato ambin on, wengar untarai inafeu.’ ”
Iesu on Jever Raguraguin Sabat Ra nan Iyawasai
10 Sabat ra taniai nan Iesu bayoi goa amonai sabu ibibebeyes. 11 On Jever tani nan on tefanai ayu komasin imama ato on ibiyamai isasawau on kwanda auyotoat sasagis nimtereban baitonin nanaba isawar; on jever on koun ikwatut ato men fofonin koun ititotorai men. 12 Iesu on jever it mom ato aurin iyor iyau, “Jever om am sawau on ari arufanim!” 13 On iman jever usinai iyagai, ato ra kaita on jever koun itotorai, ato on imisir God ifain ibogagaiai. 14 Iesu Sabat an ra nan jever ibiyawasai aurin on bayoi goa an bainetewarotin on yan itatab, ato imisir sabu auris ikakafun iyau, “Wera nimtereban kaita on bobo tanabo; on mes osi wera amosi on nan wonnat sabu woniyawasis, baise men Sabat an ra mes!”
15 Bada on iyafotai ikakafun iyau, “Omi baisigogo’otim! Omi engon ami foro ox o donkey asi goa emon uram worurufanen ato ra fufur woboes wonan sareu setotoman—ato Sabat an ra min bobo nanaba wofofour. 16 Atonio jever on Abraham wawan agirin, on Afaguban ifatumai imama on kwanda auyotoat sasagis nimtereban baitonin isawar, ato Sabat an ra abiyawasai on men bobo komasin tani mes.” 17 Iesu atonio dura ibiyafot on, sabu iyabon On siragitai dura sibikakafun on tous wat mamai iboes, ato sabu fani nan On bobo obis engon ifouren simamatar auris on siyasisir.
Aigab Foun an Dura Kawen
(Matthew 13.31-32; Mark 4.30-32)
18 Iesu itetem iyau, “God an Baiaiwab on mamaba? Abifan sawarai nan anifofon? 19 Ato nanaba. Orot aigab fesi eboai ato an masauai etatanum. Ato on foun on ekukubou egeg ato wengar emamatar, kiwiu senat on wengar fafamenai asi batar seyoyonen.”
Fio Yist an Dura Kawen
(Matthew 13.33)
20 Iesu itetem men iyau, “God an Baiaiwab aurin on abifan sawarai anifofon? 21 Ato nanaba. Jever fio yist on eboai rafi auman egagamatabir, ato rafi ekakadid egeg ebitutufin.”
Metewan Awan Viririn
(Matthew 7.13-14, 21-23)
22 Iesu on etai ibib igeg au Jerusalem, ato eta nenenai nan mafam gagamis a mafam gugudis amosi on sabu ibibebeyes. 23 Orot tani nan Iesu itetemai iyau, “Bada, sabu arimon ruamom wat on yawas sinboai?” Iesu iyafotes iyau, 24 “Omi wonafourtobon metewan awan viririnai wonar wonan; yabin sabu sigaraba on dura bag sinafourtobon sinar, baise arimon men fofonin on. 25 Wera innat on, goa an bada arimon inmisir metewan inrufot. Namon omi goa kounai wontawar, wonbosuruf metewan wonrugegedan wonau, ‘Bada, metewan eruseren weineu,’ ato On arimon iniyafotem inau, ‘Yau men asagobim on, omi men emon wonat!’ 26 Namon omi arimon woniyafotai wonau, ‘wei on om mat bayu tam tatom; om on wei ai mafam gagaminai nan ubibebeyei!’ 27 Baise On inawurem men inau, ‘Yau men asagobim omi men emon wonat. Omi woikirireu wonai, omi sabu komasim bag!’ 28 Omi arimon Abraham, Isaac, Jacob a aubairuruotis engon on nan God an Baiaiwabai sinmama wonites. Baise omi on sinrebenim au koun wongat namon omi nan wonatou wam wonitafoforen! 29 Sabu sigaraba arimon tafanam au engon tutufin sinnat ato nan God an Baiaiwab amonai sinar kemai sinamair bayu sinam. 30 Namon sabu iyabon ari asi efan babanai semama on sinag efan aiyetunai sinama, ato sabu iyabon ari asi efan aiyetunai semama on sinsur efan babanai sinama.”
Iesu An Nuabo Jerusalem aurin
(Matthew 23.37-39)
31 On wera kaitamomai Pharisee yangan fani sinat Iesu aurin ato siyau, “Om on ari bag atonio efan unikirir ungat unan tafanam taniai, yabin Herod egogoi inasubunuem.” 32 Iesu iyafotes iyau, “Omi wonan on orot kuke fox komasin wonawur: ‘Ari a raso on au bobo abobo dau sabu tefasi semama on afafaitanis segat, ato wera baitoninai on au bobo anisawarai.’ 33 Baise Yau on ari, raso a ra baitoninai on etai anabib. Men kafakakai obin mes ato aubairuruotis on men tafanam faniai nan sasbubunues on, baise Jerusalem amonai wat.
34 “Jerusalem, Jerusalem, om aubairuruotis uyasububunues, God an dura bobibotis om aurim sibiyafares on agimai uyasububunues! Ra sigaraba maiau agogoi om am sabu engon tutufin atruayois ato kokorerek jever efofour ba nanatun eruruayois ato fafenai efafaris. Baise omi sabu on men wogogoi Yau on bobo nanaba anafour on! 35 Omi ami tafaror goa on arimon wagan wat inen. Yau awurem dura bag, omi arimon men woniteu, on an rai an wera innat weie omi wonau, ‘God imomoginai On Bada Wabinai enat.’ ”