14
Iesu Orot Sawauin Iyawasai
Sabat ra taniai Iesu inai Pharisee yangan asi bainetewarotin an goai nan bayu itam mes; ato sabu on Iesu sibimateteai tiwag. Orot sawau tani ibo ann iman sidadau, on inat Iesu aurin, ato Iesu on Pharisee yangan a Baifafaro an baibebeotis on itetemis iyau, “Ot ati Baifafaro iyau on fofonin arimon sabu Sabat ra nan sabu taniyawasis o ambin i?” Baise osi men fofonin abi dura tani sitau. Iesu orot ibo, iyawasai ato iyafarai inai. Namon On osi auris iyau, “Omi natum o ami foro ox tani on Sabat ra nan sareu an doguai itafeu, ato omi mamaba wotafour i? Omi ra kaita wotan wottein itag, basit Sabat ra min on.” Baise atonio dura aurin on osi men fofonin arimon sitiyafotai on.
Toum Unyeirem Men
Iesu isagob mamaba sabu fani siyoyores si’nat bayu am aurin on, osi asi efan on obis wat sinunuenen on nan simamair, on mes atonio bobo aurin on sabu engon auris dura kawenai nan idudur: “Orot tani inibebegim unnat tabin an forag aurin on, om men efan aiyetunai unamair mes. Om men usagob goa matuanin on orot tani gagamin bag men om ba, on ibebegai enat tabin an forag aurin, ato goa matuanin, omi rum engon ibibebegim wo’nat on innat aurim inau, ‘Om atonio efan emama on unikirir ato orot atonio on nin efanai inamair.’ Namon om arimon mamai inboem ato efan babanai bag on nan unamair. 10 Baise om, goa matuanin inbibebegim on, unan efan babanai unamair, ato goa matuanin on toun ibibebegim on aurim innat ato inau, ‘Turau, enat efan obinai unamair.’ Namon sabu fani sibebegis sinat nan semama on arimon engon om sinkakafem. 11 Iyai iyafan toun ebigagaminai on arimon sinyeirai insur, ato iyai iyafan toun eyeyeirai on arimon siniyamai gagamin inmatar.”
12 Namon Iesu on dura ato orot goa matuanin on iyor inat on aurin iyau, “Om aiyet an bayu o rabirabi an bayu unbotitiwag on men om turam o taitaim tutuam, o om am dam warar o sabu fani sawarotis—osi unibebegis mes, osi on arimon angaramin sinibebegim men, on etaiai ato aifan bobo ufofour aurin on arimon sinigaraminem men. 13 Om am forag unbiyamai on, sabu kokoianis, ass imas raguraguis, ass komasis, a matas fotis on unibebegis; 14 onai om on arimon baimomogin unboai yabin osi sabu on men angaramin sinigaraminem men. Baise sabu obis ato rabob emon sinmisiririn an rai on nan God inigaraminem men.”
Forag Gagamin an Dura Kawen
(Matthew 22.1-10)
15 Sabu kemai nan simama, ato orot tani atonio dura itatam ato on Iesu aurin iyau, “Yasisir gagamin bag ato osi sabu auris iyabon God an Baiaiwabai sinamair bayu si’nam on!” 16 Iesu on orot aurin iyau, “Ra tani orot forag gagamin iyamai ato sabu sigaraba maiau ibebegis. 17 Bayu am an wera inat, ato on orot on an agirotin iyafarai inai ato sabu ibibebegis on itawures ‘Omi wonat, wei bayu engon wabotitiwag nono!’ 18 Baise osi sabu on engon sibosuruf, kakaita kakaita asi dura ta ta on siboen sigat. Orot ainauin on agirotin iyawur iyau, ‘Yau au motob atobon on mes anan anitai; ato am bada unawur, arie yau on aurin abiyababan yabin yau men anat on.’ 19 Orot tani ba iyau, ‘Yau au foro ox engon auyotoat atobonen ato yau a’nan au masauai nan foro anites ansagob osi on fofonis bobo sinabo o ambin; ato am bada unawur, arie yau on aurin abiyababan yabin yau men anat on.’ 20 Orot tani iyau, ‘Yau ato arimon atabin, on fasinai yau men anat on.’
21 Agirotin imatabir men atonio bobo aurin on an bada iyawur. On goa an bada on yan men sunub itatab ato an agirotin aurin iyau, ‘Om gariwat egat enai mafam gagamis amosi unar goa sanasi nan unar ungat sabu kokoianis, ass imas raguraguis, matas fotis a ass komasis on unboes unnat.’ 22 Men weromin agirotin iyau, ‘Bada, dura mamaba uyawureu on nanaba afour, baise efan on gagamin yen.’ 23 On mes bada on agirotin aurin iyau, ‘Egat enai rega etai nan a rega uwar sanasi nan sabu eboes senat, ato au goa awan inbonu. 24 Yau awurem, sabu ainau abibebegis on men iyai tani arimon yau mat bayu wanam on!’ ”
Baigibubunuotin an Yabin Mamaba
(Matthew 10.37-38)
25 Sabu kuayo gagamin on Iesu mat sibib si’nan, ato On irutabir sabu auris iyau, 26 “Iyai iyafan Yau auriu enat on men fofonin au baigibubunuotin inmatar on, ab on Yau ininuaboiu tiwag weie, on men on toun taman, ayon, a’wan, nanatun, taitain tutuan, rorobun a on toun ibinuabois ba on. 27 Iyai iyafan men fofonin toun an nab inabar ato inigibubunueu, on min men Yau au baigibubunuotin on.
28 “Iyai iyafan ebinonot goa ann weromin inyon on, ainau inamair ato goa inyoyonin an baiyan on engon inkuseb initai, on an agim on fofonin arimon an bobo inisawarai. 29 Ato on bobo men inbiyamai on arimon goa ann wat inrou ato men fofonin inyon insawar, ato sabu sinitai ato bobo mamaba imamatar on, arimon sinikoboai sinsererai. 30 Osi arimon sinau, ‘Atonio orot ibosuruf goa ann weromin iyoyonin ato men fofonin inisawarai on!’
31 “Aiwab orot an sabu 10,000 nanaba iboes egat, ato aiwab orot tani on sabu 20,000 nanaba on mat baigagam mes. Ato orot on ainau inamair ininonot on an faiwar fofonin arimon aiwab orot tani rus sinigagam ai ambin. 32 On orot men fofonin arimon aiwab orot tani inisowarai on, an sabu dura bobibotis iniyafares sinan aiwab orot sinnefotai sinifefeyanai tuf baiyamin aurin, on an ra on orot on eta nanenei emama nan. 33 Iesu an dura kanfounai iyau, “On eta kaitamomai, iyai iyafan egogoi Yau au baigibubunuotin inmatar on, ato bobo aifan ato ebobo on engon inikiriren.”
Kamit an Nanian Ambin
(Matthew 5.13; Mark 9.50)
34 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Kamit on obin, ato on kamit an nanian insasawar on, men eta yen arimon taniyamai an nanian inboai men. 35 Motob aurin on men obin a kuke foro asi ain mat aurin men obin; osi asir tanrebenen mom. Omi sabu er tainam aumas on Yau atonio dura abikakafun on wontatam tiwag!”