15
Foro Sheep Isiwan
(Matthew 18.12-14)
Ra tani sabu agim takes bo’otis sigaraba a sabu bokomasotis sigaraba on sinat Iesu an dura sittatam mes, ato Pharisee yangan a Baifafaro an baibebeotis on sibosuruf sigagamois si’yau, “Atonio orot on sabu bokomasotis ebikakaiwis a on eb On mat bayu sam!” On mes Iesu atonio dura kawen on auris idudur: “Omi orot tani aurin foro sheep orot nim nanaba ato foro sheep kaitamom wat itsisiwan on arimon-mamaba itafour i? On an foro sheep orot bat auyotoat sasagis nimtereban baibatin on nan itikirires wayo si’tam ato on itgat itan foro sheep kaitamom isisiwan on itnuen itgaturai. On foro sheep itgaturai on, itiyasisir kwakwan ato itboai abaranai ityagai, ato itabar itnat au go. Namon on tuturan a sabu fani ityores sitruayo ato itawures, ‘Yau abiyasisir kwakwan ato au foro sheep isiwan on agaturai men. Omi wonat engon taniyasisir!’ On eta kaitamomai on awurem, orot bokomasotin kaitamom ya baikitabir inboai on, safamai on arimon yasisir gagamin inmatar, ato sabu orot bat auyotoat sasagis nimtereban baibatin auris on osi tous sebinonotis on obis wat on fasinai osi men ya baikitabir segogoi on.”
Agim Isiwan
Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Jever aurin agim gugudis engon auyotoat nanaba ato agim kafakakai kaitamom wat itbisiwanai on- jever arimon mamaba itafour i? On ramef ititutu ato an goa itrereb, ato efan engon itnuen tiwag itgaturai. On agim itgaturai on. Jever tuturan a sabu fani ityores ato itawures itau, ‘Yau au agim agaturai on mes abiyasisir kwakwan. Omi wonat engon taniyasisir!’ 10 On eta kaitamomai awurem, God an anea on arimon men sunub siniyasisir ato orot bokomasotin kaitamom ya baikitabir inboboai on.”
Natun Fifi Orot Isiwan
11 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Ra tani orot nanatun ruam mat simama. 12 Fifi giya on taman aurin iyau, ‘Bab, yau au buder ato uyein yen on agogoi ari bag uniteu.’ On mes orot an buder ikuseb nanatun ainau giya auris. 13 Ra fani sisawar gibunai fifi giya on an sawar sabu fani auris itotobon agim ibo ato on an goa ikirir igat inai. On igat inai tafanam nanenei nan an ma komasinai imama an agim on engon ireben isawar. 14 On an agim engon ireben isawar. Namon on efanai on gomar gagamin bag imatar tafanam au engon ibo, ato on an bayu ambin bag. 15 On mes on inai, ato on tafanam an orot tani aurin on nan bobo ibo, ato on orot iyafarai igat an foro itkaifares mes. 16 Fifi on bitanan igi kwakwan ato igogoi bag on foro asi bayu si’yam on itboen itam mes. Yabin men iyafan tani bayu itai iyam on. 17 Au kanfoun on fifi an not itotorai ato toun aurin iyau, ‘Tamau an bobo sabu sigaraba nan semama auris on bayu fofonis wat baise yau nin on bayu mes ararabob! 18 Yau an misir anan tamau aurin ato anau, “Bab, yau on God aurin abokomas a om mat aurim bobo komasin afour. 19 Yau men obiu on unyoreu natum; ab om uniyameu yau om am bobo’otin tani ba.’ 20 On mes fifi imisir ato imatabir men inai taman aurin.
“Fifi on eta nanenei bag arimon i’nat au go ato taman iyeit inai natun it; ato iyababan kwakwan, on iyayai inai natun irous ato iboyayanin. 21 Fifi iyau, ‘Tamau, yau God aurin abokomas a om mat aurim bobo komasin afour. Yau on men obiu on unyoreu natum.’ 22 Baise fifi taman on an agirotis auris iyor iyau, ‘Gariwat beber obin wobo wonat woitakwakwarai. Imanai kwasi woiwan, a kamak wobo ann woiwanen. 23 Namon omi wonai foro boboun momon wat worab, ato forag gagamin taniyamai bayu tanam taniyasisir! 24 Yabin yau natu on irabob, baise on iyawas men; on isiwan ato agaturai men.’ On mes osi sibosuruf forag gagamin siyamai. 25 “On an werai ato ainau orot on igat inai masau ibobo. Namon on imatabir i’nat, on inat goa aurin ibiufin ato osi on tataf sirarabin a sibisau on wafararabis itatam. 26 On mes on agirotin tani iyor inat ato itetemai iyau, ‘Nan bobo aifan emamatar i?’ 27 Agirotin iyafotai iyau, ‘Taim inat men au go, ato tamam on foro boboun momon irab yabin taim on yawasin imatabir men.’
28 Ainau orot on yan itatab kwakwan on men igogoi goa amonai itar; on mes taman on nana natun ibifefeyanai itar goa amonai mes. 29 Baise fifi ainau orot on taman iyafotai men iyau, ‘Eite, kwanda sigaraba maiau yau on agirotiu ba aurim aboen, ato yau men meyan om fonam aseir mes. Ato aifan uteu i? Ambin bag, om men foro goat kafakakai urab uteu yau tuturau mat wam waiyasisir mes! 30 Baise atonio natum on am buder engon ibo inai nan eta eta asi jeverig auris on engon ireben isawar, ato on imatabir inat men on om on aurin foro tona boboun momon urab!’ 31 Taman iyafotai iyau, ‘Natu om on ra fufur nin bisiwui emama ato au sawar aifan engon nin sen on om noam. 32 Baise ot forag tabiyamai tabiyasisir on taim on irabob baise ari on yawasin; on isiwan baise ari agaturai men.’ ”