16
Bobo an Bada Baisigogo’otin
Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “Ra tani orot sawarotin on an agirotin on baibad itai an sawar engon ikakaifaren. Gibui sabu fani orot sawarotin sikasonai on an agirotin ato baibad itai an sawar ikakaifaren on, an agim turin on fetag fetag ebiraram, on mes orot sawarotin an agirotin iyor irui ato iyawur iyau, ‘Om bobo komasis efofour on duram nanaba atatam i? Om fef unboai ato au agim asi eta mamaba sibobo on engon ungayam unkasoneu ansagob, yabin om men gibui arimon baibad unboai au sawar unkaifaren mes.’ Agirotin on toun aurin iyau, ‘Yau au bada on arimon au bobo emon inboseiriu angat. Yau mamaba anafour? Yau on men wawaniu arimon dogu anasar on, ato bobo nuenin aurin fefeyan on mamai eboeu. Yau ari asagob, arimon mamaba anafour? Au bada ato au bobo emon inboseiriu angagat on, arimon tuturau asi goai nan siniwaniu mat wanama.’
On mes bobo an bada on sabu osi iyabon asi bada sawarotin bisinai sawar siboen ato gibui sitigaraminai mes, osi sabu on engon iyores sirui aurin. On orot ainauin itetemai iyau, ‘Om au bada aurin sawar biyam nanaba on uboen bisimui sen i?’ On iyafotai iyau, ‘Olive momon naukwat awas bonuis aumas on engon orot nim nanaba on anitai men.’ Bobo an bada iyau, ‘Om momon uboai an fef min atonio yen. Gariwat emair ato eyeirai esur orot bat auyotoat nanaba egayam.’ Namon on orot tani ba aurin iyau, ‘Om sawar biyam nanaba uboen bisimui sen i ?’ On iyafotai iyau, ‘Sawareg kwakwar auman an bit on 1,000 nanaba abo.’ Bobo an bada on iyau, ‘Om am sawareg kwakwar uboai an fef min atonio. Eyeirai esur 800 nanaba egayam.’
“On yabinai orot sawarotin an agirotin komasin ato bobo auris ibi bada on ifain, yabin sabu ato ari nin tafanam an yawasai semama on sisagob tiwag mamaba eta faniai nanaba sinafour tuturas auris, men ato sabu Bada an yawasai semama ba on.” Ato Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau awurem: Atonio tafanam an sawar obis aurim sen, on nan uniyamai tuturam mat wonam bonen wonama tiwag. Namon on sawar sinsasawaris on, God arimon safamai nan inikakaiwim inboem unar. 10 Iyai iyafan bobo gugudis ekakaifaren tiwag on, on min arimon bobo gagamis auris mat inkaifaren tiwag; iyai iyafan bobo gugudis men inkaifaren tiwag, on min men arimon bobo gagamis inkaifaren on. 11 Om atonio tafanam an yawasai agim sawar men ukaifarai tiwag on, ato safam an sawar maiauin kaifarin aurin mat min mamaba sinitutumem? 12 Om sabu fani asi sawar on men ukaifarai tiwag on, ato om toum am sawar on mamaba arimon sinitem.
13 “Agirotin men iyafan tani on an bada ruam auris iniagir mes; on arimon tani on inisisiweiai ato tani on ininuaboai; on arimon tani on inbokikin ato tani on inisisiweiai. Om men fofonin arimon God a agim rus ra kaita uniagires on.”
Iesu Bobo Fani auris Ibebe
(Matthew 11.12-13; 5.31-32; Mark 10.11-12)
14 Pharisee yangan atonio dura engon sitatam on osi Iesu sikoboai sisererai yabin osi on agim sinuaboai kwakwan on mes. 15 Iesu osi auris iyau, “Omi toum wobiyamem sabu engon matasi seitem on obim wat, baise God isagob omi nunuam on mamaba. Sawar ato sabu senonosin osi auris on gagamis bag, ato God matanai on sawar yabis ambin.
16 “Moses an Baifafaro a aubairuruotis asi dura sigagayam on nan sabu sibigibubunuai. Ato John Bapataito’otin inat an rai on Wasagobin God an Baiaiwab aurin ikurereb, ato sabu engon on sefofourtobon God an Baiaiwab amonai sinar mes. 17 Safam tafanam on arimon gariwat sasasan sintumai, baise Baifafaro amonai gayam kaitamom kafakakai wat on arimon men fofonin insiwan. 18 “Orot iyafan awan jever ebikirir ato on jever tani ibo ebiawan men on min ebireg nan; a orot tani iyafan ato jever sibikirir on ibo ebiawan men, on min ebireg nan.”
Orot Sawarotin a Lazarus
19 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Ra tani orot sawarotin imama ato an ara beber on obis obis wat i’yoten ato ra fufur on forag ibiyamai bayu obis wat i’yam. 20 Orot tani mat wabin Lazarus on orot on kokoianin imama, on usin engon on gawud wat, ato on ra fufur si’boai si’nan orot sawarotin an goa metewan awanai sibimairai imama. 21 On igogoi on ato orot sawarotin an kemai bayu i’yam tuturis sifefeu on itabo itam mes. Ato kuke mat si’nat an gawud on sireremosen.
22 “Gibui, on orot kokoianin irabob ato anea on ayubin sibo sinai Abraham aurin safamai nan. Orot sawarotin ba irabob ato sigarobai, 23 baise on siyafarai inai efan menan sabu komasis serarabob senan semama on nan usibaban gagamin iboai. On itage ato Abraham nanenei nan it Lazarus rus simama. 24 On mes on iyor iyau, ‘Tamau Abraham! Ekabereu, ato Lazarus eiyafarai iman arakokoanai wat sareu itikutub ato fafeu itinubai, yabin yau on atonio wairafai nan baikokosar gagamin aboai!’ 25 “Baise Abraham iyau, ‘Natu, asir enos mom, om am yawas tutufin amonai umama am sawar engon aurim on basit fofonim wat, baise Lazarus an yawas amonai on komasin wat imama. Baise ari Lazarus nin on ebiyasisir ato om on usibaban eboai. 26 Mat, ot basuti on tarabab gagamin yen; men fofonin arimon iyafan tani inrabon om inibaisim a mat men iyafan tani on efanai emama on inrabon atonio efanai.’ 27 Orot sawarotin iyau, ‘Tamau Abraham, abifefeyanim Lazarus utiyafarai itan tafanamai nan tamau an goai, 28 ato taitaiu tutuau engon nim nan semama, on itan osi tainas ityein on men atonio baikokosar an efanai sinnat mes.’
29 “Abraham iyau, ‘Om taitaim tutuam on Moses an baifafaro a aubairuruotis dura sigagayam on sibo siniyab ato tous sinsagob.’ 30 Orot sawarotin iyafotai iyau, ‘Tamau Abraham! On men fofonin on. Orot tani rabob emon inmisir ato inan osi auris on sinitutum ato osi min ya baikitabir sinboai.’ 31 Baise Abraham iyau, ‘Om taitaim tutuam on Moses an baifafaro a aubairuruotis asi dura sigagayam on men aurin sibifonabo on, ato orot iyafan rabob emon inmisir inan auris, on arimon men an dura sintatam on.’ ”