2
Iesu Irat
(Matthew 1.18-25)
On an werai Caesar Augustus an baifafaro dura iyein on sabu engon tutufin Rome tafanam amonai semama on engon wabis sinabo. Quirinius on Syria tafanam ibigawan an rai on atonio bobo sabu wabis bo min on an werai nan sibosuruf. Sabu engon tutufin sinai tous asi mafamai nan gawan wabis ibiwanen. Joseph on Galilee amonai mafam gagamin wabin Nazareth on emon inai au mafam Bethlehem gagamin, Judea tafanam amonai nan, menan aiwab David irarat an efanai nan. Joseph on nan inai yabin on min David an dam warar emon. Joseph on Mary rus sinai wabis sitiwan mes, on jeverei on siyaumatanai Joseph rus sittabin mes. Mary on yan auman ato osi rus on Bethlehem nan, ato jever an wera inat fifi itituai mes. Ato Mary natun fifi ainau orot ituai, beberai ikikimanai ato foro sheep asi bayu am an didiwagai nan iyenuai i’yenbubur—yabin nanawan goa amonai on efan ambin menan nan arimon sitama.
Foro Sheep Kaifarotis a Anea
Foro sheep asi kaifarotis fani on tafanam turinai nan simama ato fom on sigat asi foro sheep sikakaifares. Bada an anea on nan auris irobotet, ato Bada an kudidirin on usisi nan itagawai. Osi siber kwakwan, 10 baise anea on osi auris iyau, “Omi men wonaber mes! Yau on wasagobin omi aurim abo anat, yasisir gagamin bag sabu engon tutufin auris. 11 Ato ari ra David an mafamai nan on omi ami Baiyawasotin irat—Bada Keriso! 12 Omi atonio nanaba wonitai wonsagob: Omi arimon fifi wongaturai beberai sikikimanai foro sheep asi bayu am an didiwagai nan siyenuai yen.”
13 Ra kaita anea asi kuayo gagamin bag safam an wou yangan on sirobotet anea ainauin mat sikwarer God sibifain si’yau:
14 “God safam aiyetunenei bag emama aurin tanifain taniduranai ato tafanamai tuf on an sabu auris osi iyabon On auris ebiyasisir on!”
15 Anea simatabir men sigai au safam ato, foro sheep kaifarotis on tous wat auris siyau bonen, “Ot tanan au Bethlehem atonio bobo imamatar on tanitai, mamaba Bada i’yawuret on.”
16 On mes osi gagariwat sinai ato Mary a Joseph rus sigatures, fifi orot mat foro sheep asi bayu am an didiwagai nan i’yen sit. 17 Foro sheep kaifarotis on fifi sit isawar weie, osi mamaba anea fifi aurin i’yawures on sikasones. 18 Osi sabu iyabon foro sheep kaifarotis asi dura sibikakafun si’tatam on siduduran. 19 Mary atonio osi bobo engon tutufin auris on nunuan amonai ikutatan ato an not tutufinai nan ibinonoten. 20 Foro sheep kaifarotis simatabir men sinai aifan matasi si’tai a dura si’tatam on engon God sifain siduduranai; anea i’yawures on bobo nanaba imatar.
Iesu Wabin Siyor
21 Tafaror kaitamom isawar ato fifi orot an wera inat sitiaskibubuai mes, ato osi wabin siyor Iesu, anea atonio wab on Mary itai weie on gibui inafot.
Iesu au Tafaror Goa Sibo Sirui
22 Moses an baifafaro iyau nanaba on an wera inat ato Joseph on Mary rus asi yawas sibobounen. On mes osi fifi orot sibo sinai au Jerusalem Bada aurin sikutetai, 23 Bada an baifafaro dura buk amonai sigayam siyau: “Fifirig orot abou sinrarat on Bada aurin wonkutetai.” 24 On mes osi mat sinai kiwiu kumag ruam siboen asi sirifu sikuteten, Bada an baifafaro iyau nanaba.
25 On an werai orot wabin Simeon on Jerusalem nan imama. On orot on an yawas totorin wat, God ibeberuai ato on orot on imomousin God Israel yangan itiyawasis aurin. Ayu Kakafotin on on orot bisinai imama 26 ato Ayu Kakafotin on orot iyawur on Bada an aumatan Keriso inrarat matanai initai weie on inarab. 27 Ayu Kakafotin on Simeon ibonanawai inai au tafaror goai. On an rai fifi ayon taman on fifi Iesu sibo sirui tafaror goa amonai asi baifafaro iyau nanaba on sitafour. 28 Simeon fifi imanai irous ato God aurin ikakaiwai:
29 “Bada Om am aumatan nana ubokikin ato ari weie am agirotin unikirir tufai inan.
30 Yau tou mataui bag Om am Baiyawasotin ait.
31 Om ubotitiwagai sabu engon tutufin matasi:
32 On an ratafin on sabu men Jew yangan auris ingat intagawai, Om Wabim duran gagamin on am sabu Israel yangan auris inboai innat.”
33 Fifi ayon taman on siduduran ato Simeon fifi orot aurin ibikakafun on. 34 Simeon imomogines ato Mary, fifi ayon aurin iyau, “God atonio fifi irubinai on fasinai Israel sabu sigaraba fani arimon sinafeu a fani arimon sinmisir men. On min God an baiyoboen, sabu sigaraba arimon on an dura aurin on siniragitai, 35 ato sabu fani asi bainonot buburis on arimon inboai ingat sinsagob. Ato yababan on arimon seri wan mamatan ba on toum nunuam inyoai.”
36-37 Aubairuruotin jenikwar tani wabin Anna kena jever on min Phanuel natun jeverei, osi min Asher an dam warar emon. On jenikwar min itabin kwanda nimtereban ruam nanaba isawar ato on kena jever wat imama on ari an kwanda on orot baibatin sasagis baibatin nanaba isawar. On jenikwar on men meyan tafaror goa an farat ikirir igat inai mabinai mes, on fom ra on God ikwakwafirai, bayu aurin ibifofour a ibabayoi. 38 On wera kaitamom amonai jenikwar on inat God ikakaiwai ato fifi aurin on ikakafun ato osi sabu engon tutufin iyabon God simomousin Jerusalem amonai itrufanis aurin on.
Osi au Nazareth Simatabir Men Sinai
39 Joseph a Mary rus on Bada an baifafaro dura iyau nanaba on an bobo siyamai isawar weie, osi simatabir men asi mafam gagamin Nazareth aurin, Galilee tafanam amonai. 40 Fifi irat gagamin faiwarin imatar; on an not gigiboan irat kwakwan, ato God an baimomogin on On bisinai i’yen.
Fifi Iesu Tafaror Goa amonai
41 Kwanda fufur Iesu ayon taman au Jerusalem si’nan Baisobon an Forag ra aurin. 42 Iesu an kwanda auyotoat sasagis ruam ibo, ato osi sinai forag aurin, osi ra fufur on bobo nanaba sifofour. 43 Forag an ra isawar ato osi simatabir men si’nan au go, baise fifi Iesu on nan Jerusalem ima. On ayon taman on men sisagob On nan ima; 44 osi sinos Iesu on sabu kuayo sanasi mat sibib senan, on mes osi wera tutufin amonai on sibib si’nan mom inai ibirabirabi ato osi sibosuruf fifi sinunuen asi dam warar a tuturas amosi. 45 osi fifi on men sigaturai, on mes simatabir men sinai au Jerusalem nan fifi sinunuen. 46 Ra baitoninai on osi fifi tafaror goa amonai sigaturai, On Jew yangan asi baibebeotis mat simama asi dura i’tatam ato ibitetemis. 47 On an sagob a an not gigiboanai nan asi dura ibiyafotes ato sabu iyabon On an dura sitatam on engon siduduranai. 48 Ayon taman on fifi sitai on men sunub siduduran ato ayon on fifi aurin iyau, “Natu, Om aibo mes atonio bobo nanaba auri ufour? Tamam rui on yababanai wafourtobon om wanunuenim.” 49 On iyafotes iyau, “Omi aibo mes Yau wonunueniu i? Omi men wosagob Yau on Tamau an goai amama?” 50 Baise On an dura aifan ibiyafotes on osi men sisagob. 51 On mes Iesu imatabir men mat sinai au Nazareth, On nan asi gogoi on auris ifonabo bobo iboen. On ayon on bobo aifan simamatar on engon tutufin nunuanai iyeyeinin. 52 Iesu irarat gagamin ato an not gigiboan auman irarat, ato God a sabu mat on sigogoiai.