3
John Bapataito’otin Dura Ibino
(Matthew.3.1-12; Mark 1.1-8; John 1.19-28)
Caesar Tiberius on Rome yangan auris ibiaiwab on kwanda auyotoat sasagis nim nanaba; ato Pontius Pilate on Judea tafanam asi gawan gagamin imama, Herod on Galilee tafanam on ibinetewarai, ato on tain tuan Philip on Iturea a Trachonitis tafanam on ibinetewarai; Lysanias on Abilene tafanam ibinetewarai, ato Anna a Caiaphas osi on priest ainauis simama. On an werai nan John, Zechariah natun on efan koiteterinai nan imama ato God an dura on inat bisinai igat. On mes John inai Jordan Sareu tafanam engon tutufin amonai dura ibibino i’yau, “Omi ya baikitabir wonboai ato wonibapataito, ato God arimon ami bokomas innotbur.” On nanaba aubairuruotin Isaiah dura buk amonai igayam iyau,
“Orot tani efan koiteterinai eyoyor: ‘Eta wonbotitiwag Bada aurin; On an eta on totorin wat woniyamai on nan inabib!
Anag engon wontounen sinag, oyau gugudis a oyau gagamis engon wonatar sinsur wonrumomoyen. Eta bibiris engon wonitotoren, ato eta baga baga engon wonruyawaren.
Ato sabu engon on arimon God an baiyawas on sinitai!’ ”
Sabu kuayo gagamin on sigat John aurin itibapataitois mes. John osi auris iyau, “Omi on mota nanatun; Iyafan ikasonem ato God an baimaki iniyafarai mes on wan emon wonayai kirir i? Omi ato osi bobo ami yawasai wonafour on nan iniyoboet tansagob on omi ya baikitabir wobo. Ato omi toum sanamui on men wonbosuruf wonikakafun wonau, Abraham on wei wawai agiri. Yau awurem, God fofonin arimon atonio agim inboen infouren Abraham wawan agirin mes infouren! God on kariwak ibotitiwag wengar awerorosi bag inasutuenen sinsur; wengar engon men uwas obis si’nou on arimon inasutuenen sinsur ato wairafai inrebegagaien sinaraten.” 10 Sabu sitetemai siyau, “Ato wei on mamaba wanafour i?” 11 On iyafotes iyau, “Iyai iyafan usin anbaitakwakwaren aurin ruam sen on inboai orot tani aurin ambin on initai, a iyai iyafan aurin bayu fofonin on infasararam.”
12 Sabu agim takes bo’otis fani sinat bapataito aurin, ato osi on sitetemai siyau, “Baibebeotim, wei on arimon mamaba wanafour i?” 13 On iyawures iyau, “Omi sabu auris agim takes wonbobo on men wonawures tefanai ba sinyein sinitem mes.” 14 Wou yangan fani mat on sitetemai siyau, “Ato wei mat on mamaba i? Wei arimon mamaba wanafour i?” On osi auris iyau, “Omi on men sabu wonau gaganis wonibeberues osi bisisi agim wonabo mes a omi men sabu wonisigoes on nan asi agim wonabo mes. Omi ami baiyan mamaba woboai on ifofonim omi aurim.” 15 Sabu on Keriso simomousin itnat mes ato John on bobo ifofour matasi si’tai on sibosuruf sibinonotis, osi sinonosin on min on Keriso bait? 16 On mes John on osi sabu engon tutufin auris iyau, “Yau on sareuai abibapataitoim, baise Orot Iyafan gagamin bag men yau ba on enat. Yau men orot obiu on fofonin arimon ann kikiman wat on anrufanen. On arimon Ayu kakafotinai a wairafai nan inibapataitoim. 17 On imanai on sif ibo ebotan, nan sawareg engon tutufin inarou sinafeu ato sawareg wat on inruayoen bayu an goai intubabaren; baise On arimon sawareg fefemis on inabo wairafai interen sinarat ato on wairaf min arimon men inarab on.”
18 John on Wasagobin ibino sabu auris, on dura fani faniai nan ikakafunen sabu iyawures asi yawas sinitotoren aurin on. 19 Baise John on wasai nan Galilee an gawan Herod on igam iyawur, yabin on tain tuan Philip awan iyabaruai iawan on mes a mat on bobo komasis sigaraba maiau ifouren. 20 Namon Herod min on bobo komasin bag ifour John ibo fafatum goai ireberuai.
Iesu Sibapataitoai
(Matthew 3.13-17; Mark 1.9-11)
21 John sabu engon tutufin ibapataitois isawar weie, Iesu mat ibapataitoai. On ibabayoi an ra on, safam iruseren, 22 ato Ayu Kakafotin on kiwiu kumag ba imatar isur ato On tefanai itog. Ato fonan safam emon inat iyau, “Om on Yau Natu au nuabo bag. Yau Om aurim abiyasisir.”
Iesu Wawan Agirin Wabis
(Matthew 1.1-17)
23 Iesu an kwanda orot kaitamom auyotoat nanaba on an bobo wasai ibosuruf; Sabu sinos Iesu on Joseph natun; ato Joseph on Heli natun; 24 Heli on Matthat natun; Matthat on Levi natun; Levi on Melchi natun; Melchi on Jannai natun; Jannai on Joseph natun; 25 Joseph on Mattathias natun; Mattathias on Amos natun; Amos on Nahum natun; Nahum on Esli natun; Esli on Naggai natun; 26 Naggai on Maath natun; Maath on Mattathias natun; Mattathias on Semein natun; Semein on Josech natun; Josech on Joda natun; 27 Joda on Joanan natun; Joanan on Rhesa natun; Rhesa on Zerubbabel natun; Zerubbabel on Shealtiel natun; Shealtiel on Neri natun; 28 Neri on Melchi natun; Melchi on Addi natun; Addi on Cosam natun; Cosam on Elmadam natun; Elmadam on Er natun; 29 Er on Joshua natun; Joshua on Eliezer natun; Eliezer on Jorim natun; Jorim on Matthat natun; Matthat on Levi natun; 30 Levi on Simeon natun; Simeon on Judah natun; Judah on Joseph natun; Joseph on Jonam natun; Jonam on Eliakim natun; 31 Eliakim on Melea natun; Melea on Menna natun; Menna on Mattatha natun; Mattatha on Nathan natun; Nathan on David natun; 32 David on Jesse natun; Jesse on Obed natun; Obed on Boaz natun; Boaz on salmon natun; Salmon on Nahshon natun; 33 Nahshon on Amminadab natun; Amminadab on Admin natun; Admin on Arni natun; Arni on Hezron natun; Hezron on Perez natun; Perez on Judah natun; 34 Judah on Jacob natun; Jacob on Isaac natun; Isaac on Abraham natun; Abraham on Terah natun; Terah on Nahor natun; 35 Nahor on Serug natun; Serug on Reu natun; Reu on Peleg natun; Peleg on Eber natun; Eber on shelah natun; 36 shelah on Cainan natun; Cainan on Arphaxad natun; Arphaxad on Shem natun; Shem on Noah natun; Noah on Lamech natun; 37 Lamech on Methuselah natun; Methuselah on Enoch natun; Enoch on Jared natun; Jared on Mahalaleel natun; Mahalaleel on Kenan natun; 38 Kenan on Enosh natun; Enosh on seth natun; Seth on Adam natun; Adam on God natun.