4
Afaguban on Iesu Irutobonai
(Matthew 4.1-11; Mark 1.12-13)
Ayu Kakafotin on Iesu ibonuai auman ato On Jordan Sareu emon imatabir men inat ato Ayu ibonanawai igat inai efan koiteterinai nan. On nan ra orot ruam a fom ruam ima Afaguban irutobonai. On ra amonai on Iesu men bayu aifan tani iyan mes, ato on ra inat au kanfoun i’gat on, On bitanan igi. Afaguban on Iesu aurin iyau, “Om God Natun mes on, atonio agim yawur inikitabirai rafi sarar inmatar.” Iesu iyafotai iyau, “God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Orot jever on men fofonin bayu wat inam yawasin inama on!’ ” Namon Afaguban on Iesu ibo wera dibon wat amonai on tafanam engon tutufin asi baiaiwab faiwaris on engon iyoboai. Afaguban on iyawur iyau, “Yau arimon atonio faiwar engon a baiaiwab engon tutufin anitem. Atonio osi engon tutufin on yau siteu, ato yau orot iyafan an rurubinai on arimon on anitai. Om sindam unrou yau unkwafireu on, atonio osi engon tutufin on arimon Om ininoanim.” Iesu iyafotai iyau, “God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Bada am God On ekesin unkwafirai a On ekesin uniagirai!’ ”
Namon Afaguban Iesu ibo rus sinai au Jerusalem tafaror goa aiyetunai bag itawarai, ato iyawur iyau, “Om God Natun mes on, nin emon ne esobit. 10 God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘God arimon an anea inawures Om sinfafarem tiwag.’ 11 Mat God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Osi arimon imasi nan sinbogaiim ato Om amm men agimai unkuwotob on.’ ” 12 Baise Iesu iyafotai iyau, “God an dura buk amonai sigayam siyau, ‘Bada am God on men unrutobonai mes.’ ” 13 Afaguban on eta au engonai Iesu aurin rutobon engon isawaren weie, ra dibon wat ikirir.
Iesu An Bobo Galilee amonai Ibosuruf
(Matthew 4.12-17; Mark 1.14-15)
14 Namon Iesu on Ayu Kakafotin an faiwar ibonuai mat imatabir men inai Galilee tafanamai nan. On duran wat on irat inai tafanam au engon ibonu. 15 On bayoi goa amosi nan sabu ibibebeyes on sabu engon tutufin siduduranai.
Iesu Nazareth nan Sisisiweiai
(Matthew 13.53-58; Mark 6.1-6)
16 Namon Iesu inai au Nazareth, menan On an mafamai irarat nan, ato ra fufur Sabat an ra on i’nan bayoi goai nan. On imisir itawar God an dura itiyab mes, 17 ato orot God an dura an kaifarotin on aubairuruotin Isaiah an buk igagayam on ibo inat itai, On buk iruseren ato dura menan sigagayam on igaturai, dura ato nanaba iyau,
18 “Bada an Ayu Kakafotin on Yau bisiwui emama, yabin On irubineu Wasagobin anbino sabu kokoianis auris. On iyafareu sabu bokomas an fafatum amonai semama on anawures, omi arufanim wongat a sabu matas fotis on anawures omi matam woneit men, sabu yababanai semama yabin sabu fani sebisusuneis on mes, on anawures omi arufanim,
19 ato dura ankurereb anau, “Bada an kwanda inat nono an sabu iniyawasis.”
20 Iesu buk ifunu igai irufot ato orot buk ekakaifarai on itai ato On imair. Sabu engon tutufin bayoi goa amonai on matas engon on Iesu wat siruruaiai, 21 On ibosuruf auris dura ibikakafun i’yau, “Atonio God an dura sigayam abiyab wo’tatam on ari inat idura bag.” 22 0si sabu engon tutufin nan on men sunub sifain a On an dura obis wat ibikakafun on aurin siduduran ato si’yau, “On min Joseph natun i?” 23 On osi auris iyau, “Yau asagob omi arimon atonio dura gigiboan sabu ra engon auriu sebikakafun sau on nanaba wonau, ‘Kwakwairotim, toum eiyawasim.’ Mat omi arimon auriu wonau Om bobo buburis nan Capernaum ufouren duram watatam on nanaba ari nin am mafam gagaminai bobo buburis unfouren.’ ” 24 Iesu an dura ibotein iyau, “Yau awurem dura bag, aubairuruotin an mafam gagaminai on men segogoiai on.
25 “Omi au dura wontatam: Yau awurem dura bag ainau Elijah imama an rai on kekena jever on sigaraba maiau Israel amonai simama, on an rai usan men iyayar kwanda ton, roke nimtereban kaita nanaba isawar a mat gomar auman irat tafanam au engon ibonu. 26 Baise God on men Elijah iyafarai inai kena jever tani nan Israel amonai imama aurin on, baise On iyafarai inai kena jever Zarephath mafam gagaminai nan imama aurin, Sidon mafam gagamin amonai nan. 27 Ato sabu usis gawu gawudis auman on sigaraba maiau nan Israel amonai simama, on an rai Elisha on aubairuruotin imama; baise men iyafan tani usin ikubunagai on, baise Naaman Syria orot ekesin mom usin ikubunag.”
28 Sabu nan bayoi goa amonai on dura si’tatam on, osi engon siyatatab. 29 Osi simisir Iesu imanai sibo sitein mafam gagamin emon sigat ato sibo sigai oyau aiyetunai menan ari mafam gagamin siyoyonin nan, osi sigogoi Iesu on oyau emon sitreberirai itsur, 30 baise On sabu kuayo amosi an etai nan ibib inai isawar.
Orot Ayu Komasin mat
(Mark 1.21-28)
31 Namon Iesu inai au Capernaum mafam gagaminai nan, Galilee tafanam amonai, Sabat an ra nan On sabu ibibebeyes. 32 On an baibebe aurin on sabu engon tutufin siduduran, yabin On an dura on faiwar auman ibikakafun. 33 Bayoi goa amonai nan on orot tani ayu komasin tefanai igai; orot on fonan aumiet bag iyoku iyau, 34 “Ah Iesu Nazareth emon, Om on aifan aurin wei egogoii? Om unat wei unikomasi mes i? Yau asagob Om on Iyafan: Om on God Kakafotin an dura bobibotim!”
35 Iesu dura wawaninai ayu komasin iyawur iyau, “Om asunub ato orot eikirir egat!” Ayu komasin orot irukou sabu nasi ifeu ato ikirir igat inai, men aifan komasin tani aurin iyamai. 36 sabu engon tutufin nan on men sunub siduduranai ato tuturas mat siyau bonen, “Atonio dura on aifan i? Atonio Orot on an faiwar a an baibad auman duraiai wat ayu komasis yawures ato segat senan!” 37 Ato Iesu an dudur min irat on tafanam amonai engon ibonu.
Iesu Sabu Sigaraba Iyawasis
(Matthew 8.14-17); Mark 1.29-34)
38 Iesu bayoi goa ikirir ato inai Simon an goai nan. Simon rawan jever on isawau usin iforab kwakwan, ato jever isasawau an dura on Iesu sikasonai. 39 On inat jever i’yen nan itawar ato dura wawaninai sawau iyawur itikirir itgat mes. Jever usinai sawau isawar ato on ra kaita imisir osi asi bayu ibotitiwag weines. 40 Ibirabirabi wera isofafir kounai sabu iyabon tuturas sawau magis magis siboen simama on engon tutufin siboes sinat Iesu aurin; On iman wat sabu engon tefasi iyayagaien on engon siyawasis. 41 Sabu sigaraba tefasi ayu komasis simama on usis emon si’gat sibiyoku siyau, “Om on God Natun!” Iesu on dura wawaninai ayu komasis iyawures men sitikakafun mes, yabin osi sisagob On on Keriso.
Iesu Bayoi Goa amosi Dura Ibino
(Mark 1.35-39)
42 Fomenei ra an woumanai Iesu mafam gagamin ikrir igat inai efan kifafanai nan. Sabu sibosuruf On sinunuen, ato sabu sinai On si’gaturai on, osi sifourtobon sitbotan men sitikirir itan mes. 43 Baise On iyawures iyau, “Yau on mafam gagamis faniai mat nan God an Baiaiwab an Wasagobin anbino, yabin on fasinai on mes God Yau iyafareu anat On an bobo anabo mes.” 44 On mes On tafanam au engon ibib bayoi goa amosi nan dura ibino.