21
Kena Jever an Siwar Iyein
(Mark 12.41-44)
Iesu on sabu sawarotis inateteis tiwag asi siwar on tafaror goa an didiwag amonai siyeyeinin, a mat On it kena jever kokoianin bag on inat an agim gugudis ruam mom iyein. On iyau, “Yau awurem atonio kena jever kokoianin siwar iyeyeinin on irat kwakwan men ato osi sabu engon siyeyeinin ba. sabu fani ato asi siwar siyeyeinin on asi agim irat kwakwan on ato kafakakai wat siyein; baise on jever on kokoianin, aifan aurin i’yen on engon tutufin ato iyein isawar men agim yen arimon an bayu intobon on.”
Iesu Iyau Tafaror Goa arimon Intagogoros Insur
(Matthew 24.1-2; Mark 13.1-2)
Baigibubunuotis fani on tafaror goa aurin sibikakafun, on tafaror goa an itin obin agim obis on nan siyon a siwar God aurin sikuteten. Iesu iyau, “Ato osi engon woiten-on an wera innat on men arimon agim kaitamom tani nin an efanai sinikirir inen mes; agim engon tutufin arimon sinboen sinribiriren sinsur.”
Yawas Wawanis a Baikokosar
(Matthew 24.3-14; Mark 13.3-13)
Osi sitetemai siyau, “Baibebeotim, atonio bobo on arimon meyan inmatar i? Bobo aifan inmatar onai wei iniyoboei wansagob on wera inat atonio osi bobo sinmatar?” Iesu iyau, “Omi matam woneit, sabu fani asi dura on men wontatam mes. Sabu sigaraba arimon Yau Wabiui sinnat sinikakafun sinau, ‘Yau orot min atonio!’ato ‘Wera inat nono!’ Baise omi men osi wonigibubunues mes. Omi men wonaber ato baigagam a baikokosar inmamatar on; osi bobo on arimon ainau sinmatar baise osi on men dura bag tafanam au kanfoun iufin nono on.”
10 On an dura nana ibotein iyau, “Tafanam arimon tous wat sinigagam bonen; baiaiwab arimon tous wat sinigagam bonen. 11 Uruyoi arimon gagamis bag sinmatar, gomar an ra inmatar a sawau komasis arimon tafanam au engon inboai; a sawar beruber komasis a bobo baiduduranis gagamis arimon safam aiyetun emon sinnat. 12 Baise weie osi bobo engon tutufin sinmatar, omi arimon sinfatumem ato baikokosar sinitem; omi arimon sinboem bayoi goa amosi nan sinigurubabanim a sinboem fafatum goai sinreberuem. Yau fasiui on omi arimon sinboem sabu aiwabis a bainetewarotis nasi wontawar. 13 Atonio on omi ami wera bag on nan Yau au Wasagobin on sabu auris wonkurereb. 14 Omi ainau ami not on woniyamai wonsagobim ato sinboem babadis nasi wontatawar on, men woniyababan dura mamaba wonbikakafun aurin on, 15 yabin Yau on arimon sagob a dura gigiboan aniyoboem on nan wonikakafun, ato omi ami ragit on men iyafan tani arimon ami dura inrab on, osi ami dura sintatam on dura bag wat wobikakafun. 16 Omi arimon toum ayom tamam, taitaim tutuam, ami dam warar a tuturam on omi sinboem babadis imasi sinyagai ato omi fani on arimon sinasubunuem. 17 Yau fasiui on sabu engon tutufin sinisisiweiim. 18 Baise omi on arimon engon obim yawasim wat, unimui tefam sen engon mat men tani arimon intarir insiwan on. 19 Omi atonio osi bobo emon nana wonfaskikin on arimon toum woniyawasim.”
Iesu Iyau Jerusalem arimon Sinikomasai
(Matthew 24.15-21; Mark 13.14-19)
20 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi wonitai wou yangan Jerusalem sebikufifinai on, wonsagob on mafam gagamin on kafakakai mom sinikomasai. 21 Namon osi sabu iyabon Judea tafanamai semama on au oyau sinayai sinan; osi sabu iyabon mafam gagaminai semama on mafam sinikirir singat, osi sabu iyabon Jerusalem bisinai semama on men mafam gagamin amonai sinar mes. 22 Yabin ari ra on ‘Baimaki Ra,’ ato God an dura engon tutufin buk amonai sigagayamen on innat inidura bag. 23 On an rai on arimon komasin bag ato osi jever iyabon yas sisag aumas a jever iyabon nanatus sebisus auman on! Yawas wawanis bag on arimon atonio tafanamai sinmatar ato God on arimon atonio osi sabu auris iniyatatab. 24 Sabu fani arimon seriai sinasububunues a sabu fani on arimon sinfatumes ato sinboes tafanam au engon sinabib sinan; a eteni sabu on arimon osi Jerusalem sinboai sinfasfifinim sinikomasai inan asi wera fofonin on nan insawar.”
Orot Natun Innat
(Matthew 24.29-31; Mark 13.24-27)
25 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Bobo magis magis arimon wera, roke, siribod auris sinmatar. Tafanamai sabu sigaraba arimon sinaber kwakwan ato kamit yawarad wan inrukikiai an rarabin gagamin a tuwabut gagamin auman innanat on. 26 Sabu arimon sinbeber on matas sinbubu ato bobo aifan enat tafanam au engon inmamatar aurin sinonosin on, sawar faiwaris engon tutufin safamai sen on arimon asi efan sinisararen. 27 Namon sabu arimon Orot Natun sinitai kasakasauai inrobotet an faiwar gagaminai an kudidirin auman innat on. 28 Atonio osi bobo sinbosuruf sinmamatar on omi, wonmisir usom wontagai yabin God on kafakakai mom iniyawasim.”
Bubudau Wengar an Baiyoboen
(Matthew 24.32-35; Mark 13.28-31)
29 Namon Iesu on atonio dura kawenai auris idudur: “Omi wengar bubudau a wengar engon on woniten. 30 Omi wonitai ato wengar rorous sinkutet singagat on wonsagob on kwanda an wera on inat iufin nono. 31 On eta kaitamomai, omi atonio osi bobo woniten sinmamatar on wonsagob God an Baiaiwab on kafakakai mom inat. 32 “Yau awurem dura bag, atonio osi bobo engon tutufin sinmatar weie sabu ari semama on sinarab. 33 Safam a tafanam on arimon intumai baise Yau au dura on arimon men meyan intumai.”
Omi Matam Woneit
34 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi matam woneit! Omi men ami not engon on forag aurin a sareu wawanis wonatom wonbikokok aurin a atonio tafanam an yawas aurin wonyein kwakwan mes, o on Ra on arimon innat inbisafurem on omi men wobotitiwagim on. 35 Yabin on ra on arimon baisafur egiraf ba innat sabu engon tutufin nin tafanamai auris. 36 Omi ra fufur wonbotitiwagim a wonbabayoi ami faiwar wonboboai ato bobo aifan engon tutufin sinmamatar on, omi obinai wat wonan Orot Natun nanai wontawar.” 37 Osi ra nan on Iesu tafaror goai sabu ibibebeyes ato ibirabirabi on i’gat i’nan Olive Oyauai nan i’yenbubur. 38 Ra ra fomenei fufur on sabu engon si’nan tafaror goai an dura sittatam mes.