22
Iesu Sinbirabobai aurin Sitarasisib
(Matthew 26.1-5; Mark 14.1-2; John 11.45-53)
Forag wabin Rafi Sarar Men Fio Yist Auman on seyoyorai Baisobon, on an wera inat iufin. Priest aiwabis a Baifafaro an baibebeotis on sabu auris siber on mes osi sifofourtobon eta sinunuen Iesu bubuniai nan sitasubun mes.
Judas Ibasit Iesu Itkaseirai Mes
(Matthew 26.14-16; Mark 14.10-11)
Namon Afaguban on baigibubunuotis auyotoat sasagis bairuin tani wabin Judas on seyoyorai Iscariot, on nunuanai irui. On mes Judas on inai priest aiwabis a tafaror goa kaifarotis asi babadis auris, osi mat sitikakafun mamaba Iesu osi auris itkaseirai mes. Osi on siyasisir ato siyaumatanai agim sitibaiyanai mes. Judas on bobo aurin ibasitai ato ibosuruf eta inunuen menan wera obin itgaturai nan bubuniai Iesu osi auris itkaseirai mes.
Iesu Baisobon an Bayu Ibotitiwag Itam Mes
(Matthew 26.17-25; Mark 14.12-21; John 13.21-30)
Ra inat Forag wabin Rafi Sarar Men Fio Yist Auman aurin ato on ra nan min foro sheep bobous on sitasububunuen Baisobon an bayu sitam mes. Iesu on Peter a John rus atonio duraiai iyaubaiyates ato iyafares iyau, “Omi wonan Baisobon an Bayu on ot aurit wonbotitiwag tanam.” Osi sitetemai siyau, “Om menan nan egogoi bayu wanbotitiwag mes i?” 10 On iyafotes iyau, “Omi wonan mafam gagaminai wonar mom ato orot sareu kibub iyabar e’nat on arimon mat woninofoten. Omi on orot wonigibubunuai wonan ato on goa amonai inrurur 11 ato omi goa matuanin on wonawur wonau: ‘Baibebeotin on om aurim iyau, goa amonai efan menan nan on au baigibubunuotis mat Baisobon an bayu wanam i?’ 12 On arimon goa ann weromin aiyetun nan efan gagamin sirereb sibotitiwag yen on iniyoboem ato omi bayu engon nan aurit wonbotitiwag.” 13 Osi sinai ato Iesu dura aifan i’yawures on engon sigaturen ato nan Baisobon an bayu sibotitiwag.
Bada An Bayu
(Matthew 26.26-30; Mark 14.22-26; 1 Corinthians 11.23-25)
14 Wera inat ato Iesu an baiyoyobotis mat on kemai simair. 15 On osi auris iyau, “Yau agogoi kwakwan atonio Baisobon an bayu on mat tanam weie yau anikokosariu! 16 Yau awurem, Yau men arimon Baisobon an bayu tani ba anan men, on an ra God an Baiaiwab amonai on innat inidura bag.” 17 Namon Iesu viga ibo God aurin ikakaiu ato iyau, “Atonio viga wobo ato omi toum sanamui wonfasararam. 18 Awurem Yau men arimon atonio sareu wine antoman men, on an ra God an Baiaiwab innat weie Yau antoman men.”
19 Namon On rafi sarar ibo God aurin ikakaiu ato iyabaseseb ites iyau, “Nin on Yau usiu on omi aurim abitem, omi atonio bobo nanaba wonafour Yau wonnosiu.” 20 On eta kaitamomai bayu siyam isawar weie On viga ibo ites iyau, “Atonio viga on God an dura bobaibasit boboun on Yau au tarai nan inbosuruf, on omi engon tutufin aurim idebur. 21 “Baise woit! Orot iyafan Yau ekakaseiriu on mat nin kemai tamama! 22 Yabin God ibotitiwag nono Orot Natun arimon inarab baise komasin bag on orot aurin iyafan Yau ekakaseiriu on!” 23 Namon osi sibosuruf tous amosi sibitetem bonen orot iyafan osi sanasi on atonio bobo inafour.
Baigibubunuotis Sigagamois Iyafan on Gagamin Bag
24 Baigibubunuotis sanasi wat on gamo imatar osi sinonosin iyafan on gagamin bag osi engon amosi. 25 Iesu osi auris iyau, “Sabu men Jew yangan asi aiwabis on asi faiwar yen asi sabu auris, a sabu bainetewarotis on seyoyores, ‘Sabu tuturas.’ 26 Baise omi aurim on eta men on nanaba on, ab omi sanamui iyafan gagamin on inikafakakai men ato bainetewarotin on iniyamai tuturan iniagires. 27 Orot iyafan on gagamin; orot emama mom bayu yam on o orot ato ebiagirai on i? Dura bag orot ato kemai imair emama on. Baise Yau omi sanamui on omi abiagirem.
28 “Yau auriu yawas wawanis simamatar on omi engon bisiwui woma; 29 Yau Tamau on baibad iteu aninetewar mes, on mes Yau au dura bobaibasit kaitamom on arimon omi aurim aniyamai. 30 Omi arimon au Baiaiwab amonai au kemai wonamair bayu wonam wonatom, a omi arimon mamageai wonamair Israel an dam engon auyotoat sasagis ruam on woninetewaris.”
Iesu on Peter Iyawur arimon Inisosoufai
(Matthew 26.31-35; Mark 14.27-31; John 13.36-38)
31 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Simon, Simon! Om untatam! Afaguban on God ifefeyanai ibasit ato omi engon tutufin inrutobonim mes, omi on arimon ato masau bo’otin ba on sawareg ebobo ekukuseb sawareg wat on mabisi eyaya ato fefemis on mabisi eyaya. 32 Baise Simon, Yau aurim ababayoi am baitutum on men inafeu mes. Ato om Yau auriu unrutabir unnat men, ato taitaim unkufaiwaris asi baitutumai on sinfaskikin.” 33 Peter iyafotai iyau, “Bada, yau on abotitiwagiu isawar rut tanan fafatum goai tanar a yau arimon rut tanarab!” 34 Iesu iyafotai iyau, “Peter, Yau awurem om arimon ari wera ton nanaba unisosoufiu unau, yau on Orot on men asagobai, weie kokorerek inatou.”
Agim an Kukufet,kwakwar, a Seri
35 Namon Iesu an baigibubunuotis itetemis iyau, “On an werai Yau aiyafarem wo’gat on men agim an kukufet, kekes a amm kikiman wonboen mat wonan mes, ato omi sawar aifan wat auris on wogogoien i?” Osi siyafotai siyau, “Ambin.” 36 Iesu iyau, “Baise ari on, iyai iyafan aurin agim an kukufet o kwakwar aurin i’nen on inboai mat inan; iyai iyafan aurin seri ambin on usin an baitakwakwaren on inboai sabu fani auris intotobon ato agim inboai an seri intobon. 37 Yau awurem dura buk amonai sigayam siyau, ‘On bainauotis sibimakies on mat simakiai, Yau auriu on arimon innat inidura bag yabin dura aifan Yau auriu sigagayam on inat ebidura bag.” 38 Baigibubunuotis siyau, “Bada! Eite! Seri ruam atonio!” On iyafotes iyau, “Basit on fofonin!”
Iesu Olive Oyauai nan Ibayoi
(Matthew 26.36-46; Mark 14.32-42)
39 Iesu mafam gagamin ikirir inai, On ra fufur nanaba ifofour i’nan i’nat, ato On an baigibubunuotis mat sinai Olive Oyauai nan. 40 On inat on efanai igat ato iyawures iyau, “Omi wonbayoi on men arimon rutobon wonboai mes.” 41 Namon On ikirires kafakakai inai mabinai ato orot agim erereben enan an fofon ba ato nan sindan irou ibayoi. 42 On iyau, “Tamau, atonio bobo on Om am gogoiai on, men uniyameu atonio viga an baikokosar anboai mes. Baise men Yau au gogoiai, ab Om am gogoiai on inmatar.” 43 Anea safam emon irobotet isur aurin ato ikufaiwarai. 44 Iesu an usi baban on irat kwakwan ato wawaninai bag ibayoi, On magin usin abar i’gat on tara ba sifefeu igagaror isusur motobai.
45 On ibayoi isawar ato imisir men inai an baigibubunuotis igatures, osi asi yababan emon iyames sisuweigan siyenbubur. 46 On osi auris iyau, “Omi aibo mes woienbubur? Omi womisir wonbayoi on men arimon rutobon wonboai on.”
Iesu Sifatumai
(Matthew 26.47-56; Mark 14.43-50; John 18.3-11)
47 Iesu on dura nana ibikakafun ato Judas baigibubunuotin auyotoat sasagis ruam on tani on sabu kuayo ibonanawaiis sinat, on inat Iesu aurin ato rereban iyan. 48 Baise Iesu iyau, “Judas om ato rerebau eyayanin on ebiyamai Orot Natun on ubo On an ragit imasi eyayagai?” 49 Baigibubunuotis osi nan Iesu mat sitatawar on sit atonio bobo on inmatar, on mes sitetemai siyau, “Bada, wei seri wanboai mat wanigagam i?” 50 Ato osi sanasi orot tani on an seri ibo ato Priest Ainauin an agirotin tainan asumaiauai on iyasutin itutu.
51 Baise Iesu iyau, “Atonio bobo on eikirir!” On orot tainan ibotobon ato iyawasai. 52 Sabu iyabon sinat Iesu sitfatumai mes on priest aiwabis a tafaror goa kaifarotis asi babadis a sabu kawian on sinat Iesu sitfatumai mes, On imisir iyawures iyau, “Omi ami seri a ami sambeyan woboen wonat on sitau Yau on bainauotiu bait? 53 Yau on ra fufur omi mat nan tafaror goai ato omi men wogogoi nan wotfatumeu. Baise ari on omi ami wera inat ami gogoi aifan on wonafour, ato Afaguban ebinetewarim nan.”
Peter on Iesu Isosoufai
(Matthew 26.57,58,69-75; Mark 14.53-54,66-72; John 18.12-18,25-27)
54 Osi Iesu sifatumai ato sibo sinai Priest Ainauin an goai nan; ato Peter on nanenei nan osi ibigibubunues. 55 Wou yangan on nan furi amonai efan basunai bag nan wairaf siyasir ato Peter inai nan sabu mat simair wairaf iraranis. 56 Jeverei agirotin tani on Peter it nan wairaf iraranai, on totor aurin iyeit it ato iyau, “Atonio orot mat on Iesu an baigibubunuotin tani!”
57 Baise Peter isosouf iyau, “Jever, yau on orot on men meyan asagobai on!” 58 Wera men weromin ato orot tani Peter it isagobai ato iyau, “Om mat On an baigibubunuotin tani!” Baise Peter iyafotai iyau, “Orot, yau on ambin!” 59 Ato wera kaitamom nanaba isawar gibunai orot tani on dura nana ibikakafun i’yau, “Ot men taniyoi on, atonio orot on Iesu an baigibubunuotin tani, yabin on orot mat on Galilee emon!” 60 Baise Peter iyafotai iyau, “Orot, yau men asagob om aifan aurin on ebikakafun!” Peter on dura nana ibikakafun ato ra kaita kokorerek itou. 61 Bada irutabir totor wat iyeit Peter it, ato Peter inonot Bada an dura mamaba i’yau on, “Om arimon fom wera baitonin nanaba unisosoufiu unau, yau on orot on men asagobai weie kokorerek inatou.” 62 Peter igat au koun ato men sunub itou on.
Iesu Sikoboai a Siborarab
(Matthew 26.67-68; Mark 14.65)
63 Sabu iyabon Iesu sikakaifarai on sikoboai a siborarab. 64 Osi beber sibo Iesu matan siyous, ato sitetemai siyau, “Om yawurei tait! Iyafan irabim i?” 65 Ato osi dura komasis sigaraba maiau on aurin sikakafun.
Iesu Sibo Sinat Jew Babadis Rurubinis Nasi Itawar
(Matthew 26.59-66; Mark 14.55-64; John 18.19-24)
66 Ra itom, Jew yangan asi sabu kawian, priest ainauis a baifafaro an baibebeotis on nan engon tutufin siruayo ato Iesu on sibo sigat osi Jew babadis Rurubinis on nasi itawar. 67 Osi siyau, “Om yawurei tait, Om min Keriso i?” On iyafotes iyau, “Yau ari dura ankakasonem on omi arimon men wonitutumeu on; 68 ato Yau omi anbitetemim on omi arimon men woniyafoteu on. 69 Baise ari ra on Orot Natun arimon God Faiwarin maiau an asumaiauai inamair.” 70 Osi engon tutufin siyau, “Om min God Natun i?” On iyafotes iyau, “Dura aifan ato wau on Yau nanaba.” 71 Ato osi siyau, “Ot men tagogoi sabu dura fani ba sinkasonet men! On dura aifan ibikakafun on Toun awan fonan ato tatam nono.”