8
Jever Osi Iesu Situran
Ra fani isawar gibunai Iesu mafam gagamis a mafam gugudis amosi nan ibib God an Baiaiwab aurin on Wasagobin ibibino. Baigibubunuotis auyotoat sasagis ruam on mat sinai, a jever fani mat osi on sawau usisi si’yen a ayu komasis tefasi simama on osi engon ainau iyawasis nono: osi wabis min, Mary (On wabin seyoyorai Magdalene), on tefan emon on dau engon nimtereban ruam nanaba ifaitanis sigat; Joanna on awan wabin Chusa on min Herod an wou an orot gagamin ato on bobo tani ikakaifarai; a jever wabin Susanna, a jever fani engon mat osi asi agimai a asi bayuai nan on Iesu an baigibubunuotis mat sikakaifares.
Orot Bofefesotin an Dura Kawen
(Matthew 13.1-9; Mark 4.1-9)
Sabu nana Iesu aurin sinat mafam gagamis ta ta emon, ato sabu kuayo gagamin bag siruayo ato Iesu dura kawenai idudur iyau: “Ra tani orot igat inai masauai nan sawareg itbofefes mes. On sawareg fesi masauai nan irebenen on, sawareg fesi fani on etai sifeuen, ato sabu nan sibibib si’nan si’nat on sifaitatanen, ato kiwiu siyam isawar. Sawareg fesi fani on motob amonai a’gim auman on tefanai sifeuen ato fesi sikubobouis sigai mom on, sirabob yabin motob babanai on rararanin wat on mes. Sawareg fesi fani on gabarur amosi sifeuen, ato fesi sikubobouis sigai on gabarur sitoutanis on mes uwas men siya. Ato sawareg fesi on motob obinai sifeuen; sikubobouis sigai ato uwas siya, sawareg wengar kakaita kakaita on uwas engon orot nim, orot nim, on nanaba siya.” Ato Iesu an dura kanfounai iyau, “Omi sabu er tainam aumas on Yau atonio dura abikakafun on wontatam tiwag!”
Dura Kawen an Yabin
(Matthew 13.10-17; Mark 4.10-12)
Iesu an baigibubunuotis sitetemai atonio dura kawen an yabin on mamaba! 10 Iesu iyafotes iyau, “God an Baiaiwab an Sagob buburin on item nono, baise sabu fani auris dura kawenai wat on mes osi min arimon matas sineit wat baise men sinitai, a dura sintatam wat baise men sinsagob.”
Iesu Orot Bofefesotin an Dura Kawen Iyaububunag
(Matthew 13.18-23; Mark 4.13-20)
11 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Atonio dura kawen an yabin on ato nanaba: Fesi on God an dura. 12 Fesi ato etai sifefeu an yabin on, osi sabu dura setatam; baise Afaguban enat ato wasagobin nunuasi emon eboai enan ato osi min men sebitutum a yawas on men seboai on. 13 Fesi ato motob a’gim tefanai sifefeu an yabin on, osi wasagobin setatam ato yasisirai wat seboai. Baise on dura on men nunuas amonai erur tiwag mes; osi matan dibon wat sebitutum ato asi rutobon an wera enat on osi sefefeu. 14 Fesi ato gabarur amosi sifefeu an yabin on, osi sabu dura setatam; ato atonio tafanam an yawasai on ebiyames sebiyababan, agim sawar auris, a tous senonosis sebiyasisires on yawas wat ebibonues ato etoutan on mes osi uwas on men semamari on. 15 Fesi ato motob obinai sifefeu an yabin on sabu osi wasagobin setatam ato obinai wat seboai dura aurin sebifonabo nunuasi seyeyeinin, ato nana sebokikin enan asir uwas soubibiro.”
Tafa Ramo Babanai
(Mark 4.21-25)
16 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Men iyafan tani tafa itutu iyein ato ramo ibogai itarub o on babar babanai iyein. Baise on inboai tafa an tatawarai bag nan inyein, onai sabu min ratafin sinitai ato sinar. 17 “Sawar aifan ebibuni on arimon sinboai singat au rereb, a sawar aifan esasabutan on arimon singaturai ato sinboai singat au ratafin. 18 “Omi wonkaifarem tiwag, dura mamaba wotatam on, yabin iyai iyafan aurin sawar yen on God arimon gagamin bag initai, baise iyai iyafan aurin ambin on God arimon inabaruai inan, basit on enonosin aurin kafakakai wat yen min on.”
Iesu Ayon a Taitain
(Matthew 12.46-50; Mark 3.31-35)
19 Iesu ayon a taitain sinat aurin, baise sabu kuayo gagamin bag on mes osi men fofonin sitar mat sitikaita on. 20 Orot tani nan on Iesu aurin iyau, “Om ayom a taitaim on kounai setatawar osi segogoi sinitem.” 21 Iesu on sabu engon tutufin auris iyau, “Yau ayou, a taitaiu on osi iyabon God an dura setatam a aurin sebifonabo on.”
Iesu Yabat Yawarad Iyawur Nurob Iyen
(Matthew 8.23-27; Mark 4.35-41)
22 Ra tani Iesu an baigibubunuotis mat wayai sikaruge ato iyawures iyau, “Ot tanrabon kamit rebanai nan.” On mes osi sibosuruf sigat sinai. 23 Osi wa siboi si’nan ato Iesu on iyeinir iyenbubur. Ra kaita yabat kuyabobot gagamin kamitai nan isisin isur, ato yawarad ibosuruf wa ibiwan, ato osi engon on beruber komasin gagamin amonai sirui. 24 Baigibubunuotis sinai Iesu aurin ato sibabanai siyau, “Bada, Bada! Ot kafakakai mom tanarab!” Iesu imisir dura wawaninai yabat a yawarad iyawures ato yabat a yawarad sisirimomo, ato nurob obin bag imatar. 25 Namon On an baigibubunuotis auris iyau, “Omi ami baitutum on menan nan yen i?” Baise osi on siduduran a siber, ato tous wat siyau bonen, “Atonio orot on iyafan i? On asir dura wawaninai wat yabat a yawarad yawures on osi On aurin sebifonabo!”
Iesu on Orot Dau auman Iyawasai
(Matthew 8.28-34; Mark 5.1-20)
26 Iesu an baigibubunuotis mat wa siboi sinai Gerasa tafanamai nan, on tafanam min Galilee kamit reban emon. 27 Iesu wa emon isur gasai itawar mom, ato orot dau sigaraba tefanai simama on mafam gagamin emon igat inat inefotai. Wera weromin maiau atonio orot on kereremotin imama ato on men goai imamair imama on, baise on an wera tutufin engon on rasi doguai wat imama. 28 On orot Iesu it mom, on aumiet bag iyoku, ato Iesu nanai sindan irou ato fonan gagaminai bag iyoku iyau, “Iesu, God Natun Aiyetunenei Bag! Om aifan aurin yau egogoiiu? Yau abifefeyanim Om men unimakieu mes!” 29 On atonio dura ikakafun yabin Iesu on dura wawaninai ayu komasin iyawur orot itikirir itgat mes. Ra sigaraba maiau ayu komasin on orot i’boai iyuyuweai, basit on mafam sabu on sifatumai imama min on, on ann iman fafatumai nan siyouten tiwag, baise on fafatum iyabarutuenen ato dau si’bonanawai i’gat i’nan efan koiteterinai nan. 30 Iesu itetemai iyau, “Om wabim mamaba i?” On iyafotai iyau, “Yau wabiu on ‘Sigaraba’ ” Yabin dau sigaraba on tefanai simama. 31 Dau on Iesu sifefeyanai men itiyafares sitan dogu weromin isur inai an kanfoun ambin on nan sitsur mes.
32 Foro unis sigaraba on auwatin nan oyau sesebinai bayu siyam. On mes dau on Iesu sifefeyanai itikirires sitan foro tefasi sitag mes, on mes On ikirires sinai. 33 Dau on orot sikirir sigat ato sinai foro tefasi sigai. Foro unis sigaraba on anag rebanai siyayai sisur sinai kamitai ato siyamtotom.
34 Sabu nan foro sikakaifares on sit bobo aifan imatar, on mes osi engon siyayai sinai mafam gagamis amosi a masau guwi goa amosi nan sabu sikasones. 35 Sabu sigat sinai bobo aifan imamatar on sititai mes. Osi sinat Iesu aurin ato orot tefan emon dau sigaraba si’gat on nan ara iyot, unin itotorai Iesu annai imair imama sigaturai on; sabu engon tutufin siber kwakwan. 36 Osi sabu iyabon on bobo imatar tous matasi si’tai on sabu sikasones mamaba orot iyayawas aurin on. 37 Namon sabu engon tutufin Gerasa tafanamai on Iesu sifefeyanai itan mes, yabin osi totor siber kwakwan. On mes Iesu wayai ikaruge ato sinai. 38 Orot on tefan emon dau si’gat on Iesu ifefeyanai iyau, “Yau agogoi rut tanan.” Baise Iesu iyafarai inai, On iyawur iyau, 39 “Om ematabir men unan au go ato God bobo mamaba aurim ifofour on sabu unkasones.” Orot inai mafam gagaminai irui, sabu ikasones mamaba Iesu on aurin bobo ifofour on.
Jairus Natun a Jever on Iesu An Beber Iruyein
(Matthew 9.18.26; Mark 5.21-43)
40 Iesu imatabir men kamit rebanai nan ato sabu kuayo On sikakaiwai, yabin osi engon tutufin On simomousin. 41 Namon orot wabin Jairus on inat; on orot on bayoi goa an orot gagamin. On Iesu annai sindan irou ato ifefeyanai On itan an goai mes, 42 on atonio bobo ifour, yabin on natun jeverei on kaikas wat, on an kwanda on auyotoat sasagis ruam nanaba ato jeverei min irarabob. Iesu ibib i’nan ato sabu on sesebin reban reban engon aurin sikukuayo. 43 Jever tani on nan imama on usinai abiou wawanin isusur ibikokosarai on kwanda auyotoat sasagis ruam nanaba isawar; on an agim engon kwakwair sabu auris ireben isawar, baise men iyafan tani fofonin arimon jever itiyawasai on. 44 On jever on sabu kuayo sanasi inat Iesu kounai igat ato an beber rewan iruyein, ato ra kaita on usinai abiou isusur on isawar. 45 Iesu itetemis iyau, “Iyafan Yau iruyeiniu i?” Sabu engon tutufin siyau on men iyafan tani iruyeinai on ato Peter iyau, “Bada, sabu engon tutufin sikufifinem ato aurim sikuayo serur.”
46 Baise Iesu iyau, “Orot jever tani iruyeiniu, Yau atatamiu faiwar on Yau emon igat on asagob on iyafan iruyeiniu.” 47 Jever isagob on sigaturai nono, on mes on inat ann iman sibiror auman Iesu nanai sindan irou. On nan sabu engon tutufin nasi Iesu ikasonai yabin aibo mes an beber iruyein a on mamaba ra kaita iyayawas aurin on. 48 Iesu jever aurin iyau, “Yau natu, om am baitutum emon on uyawas, tufai unan.” 49 Iesu an dura nana ibikakafun ato orot dura bobibotin bayoi goa an orot gagamin an goai emon inat. On Jairus iyawur iyau, “Om natum Jeverei on irabob nono on mes om men baibebeotin unisababanai mes.” 50 Baise Iesu dura itatam ato Jairus aurin iyau, “Om men unaber mes, asir unitutum mom ato on arimon inyawas.”
51 Iesu inai goai igat mom on men igogoi iyafan tani On gibunai itar au goa amon, ab On Peter a James a jeverei ayon taman osi wat iboes mat goa amonai sirui. 52 Sabu nan on jeverei aurin sitotou a sibiyababan. Iesu iyau, “Omi men wonatou mes; jeverei on men irabob-on asir yenbubur mom!” 53 Sabu engon tutufin nan on Iesu sikoboai sisererai yabin osi sisagob jeverei on irabob isawar. 54 Baise Iesu on jeverei imanai ibo ato iyor iyau, “Jeverei, emisir!” 55 Jeverei an yayawas imatabir men ato ra kaita imisir, ato Iesu iyawures bayu sititai itam mes. 56 Jeverei ayon taman on siduduran kwakwan baise Iesu dura wawaninai iyawures on bobo ato aifan imamatar aurin on sabu men sinkasones mes.