9
Iesu Baigibubunuotis Auyotoat Sasagis Ruam Iyafares Sigat
(Matthew 10.5-15; Mark 6.7-13)
Iesu an baigibubunuotis auyotoat sasagis ruam iyores siruayo ato faiwar a baibad ites dau engon sinfaitanis singat a sabu sawauotis on siniyawasis mes. Namon On iyafares sigat God an Baiaiwab aurin on dura sinbino a sabu sawauotis on siniyawasis mes. On iyawures iyau, “Omi men sawar tani wonboai mat wonabib mes; omi men siwa, men kekes, men bayu, men agim, mat men usim anbaitakwakwaren tani wonboai mes. Omi wonan mafam gagaminai wongat ato sabu sinbikakaiwim on omi nan goa kaitamomai wonama weie on mafam gagamin wonikirir wonan; omi wonan menan nan sabu men sinbikakaiwim on mafam gagamin on wonikirir wonan ato ammui fofou on wonrutataben sinsur onai iniyoboes osi on sibokomas.” Baigibubunuotis sinai ato mafam mafam sibib Wasagobin sibibino a tafanam au engonai on sabu sibiyawasis.
Herod Ibinonot Iesu on Iyafan
(Matthew 14.1-12; Mark 6.14-29)
Herod on Galilee tafanam an bainetewar orot gagamin on, ato osi bobo simamatar auris on dura itatam, on an not on fetag fetag ibinonot, yabin sabu fani on si’yau, “John Bapataito’otin on rabob emon imisir iyawas men!” Sabu fani on si’yau Elijah on irobotet, ato sabu fani on nana si’yau ainau aubairuruotis on tani rabob emon imisir iyawas men. Herod iyau, “Yau awures osi John unin siyasutin itutu; baise atonio orot on iyafan an dura magis magis on atatam i?” Ato on nana ifofourtobon Iesu magin ititai mes.
Iesu Sabu 5,000 Ibayues
(Matthew 14.13-21; Mark 6.30-44; John 6.1-14)
10 Baigibubunuotis simatabir men, ato osi bobo aifan sifofour on engon tutufin Iesu sikasonai. On baigibubunuotis iboes mat sinai, ato osi wat sinai mafam gagamin tani wabin Bethsaida nan. 11 Sabu kuayo on dura sitatam on, osi On sigibubunuai sinai. Iesu on sabu ikakaiwis, ato God an Baiaiwab aurin on osi auris ikakafun, ato sabu sawauotis iyabon baibais sigogoi on iyawasis. 12 Wera inai isosofafir ato baigibubunuotis auyotoat sasagis ruam on sinat Iesu aurin siyau, “Om sabu eiyafares sinan atonio nin mafam gugudisi a masau guwiai nan bayu sinnuen sinam a enbubur an efan sinnuen nan sinembubur, yabin atonio nin on efan kifafan wat.” 13 Baise Iesu on osi auris iyau, “Omi toum ami bayu on woites sinam.” Osi siyafotai siyau, “Wei auri on rafi sarar engon nim a iyan ruam wat sen. Ato Om egogoi wei wanan bayu wantobonen atonio sabu kuayo gagamin auris i?” 14 (Sabu nan on 5,000 nanaba, engon orot wat.) Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “Omi on sabu orot ruam, auyotoat on nanaba wonboes kuayo kakaita kakaita nanaba wonruayois sinmairirin.” 15 Baigibubunuotis atonio bobo on sifour sabu engon tutufin simairis isawar, 16 ato Iesu rafi sarar nim a iyan ruam iboen, matan au safam itage ato God aurin ikakaiu, iyabaseseben ato an baigibubunuotis ites sabu siraramis. 17 Osi engon tutufin siyam siyakokor ato baigibubunuotis bayu tuturis siboen kaifetai sibiwanen on kaifet engon auyotoat sasagis ruam nanaba awas sibonuen.
Peter Dura Ikurereb Iesu on Keriso
(Matthew 16.13-19; Mark 8.27-29)
18 Wera tani Iesu ekesin mabinai ibabayoi ato an baigibubunuotis sinat aurin. On itetemis iyau, “Sabu kuayo Yau auriu on mamaba sau? ” 19 Osi siyafotai siyau, “Sabu fani sau, Om on John Bapataito’otin, sabu fani sau, Om on Elijah, ato sabu fani on sau Om ainau aubairuruotim tani on rabob emon umisir uyawas men.” 20 On itetemis iyau, “Ato omi on mamaba, Yau auriu on mamaba wonau?” Peter iyafotai iyau, “Om on God an Keriso.”
Iesu Inbikokosarai Inrarabob aurin Ikakafun
(Matthew 16.20-28; Mark 8.30-9.1)
21 Namon Iesu dura wawaninai iyawures atonio dura aurin on men iyafan tani sinkasonai mes. 22 ato On an dura nana ibotein iyau, “Orot Natun on arimon inikokosarai kwakwan a sabu kawian, priest aiwabis, a Baifafaro an baibebeotis osi arimon sinisisiweiai. On arimon sinirabobai, baise ra baitoninai on God arimon rabob emon inbobaimisirai inmisir inyawas men.” 23 Ato On sabu engon auris iyau, “Iyai iyafan Yau inituraniu on toun ininosfotai, ra fufur an nab inabar, ato inigibubunueu. 24 Ato iyai iyafan egogoi toun an yawas iniyawasai on arimon inisiwanai, baise iyai iyafan Yau inigibubunueu aurin an yawas inbisiwanai on arimon yawas mama wantoanin inboai. 25 Orot tafanam engon tutufin inbisowarai on abi obin arimon inboai, baise on toun on insiwan o inkomas? Ambin bag! 26 Iyai iyafan Yau auriu a au baibebe aurin inbomamai on, Orot Natun min arimon on aurin inbomamai On an rai On an kudidirinai a Taman an faiwarai a anea kakafotis mat sinnanat on nan. 27 Yau awurem dura bag sabu fani nin setatawar on osi arimon God an Baiaiwab sinitai weie sinarab.”
Iesu Usin Iyabatabir
(Matthew 17.1-8; Mark 9.2-8)
28 Tafaror kaitamom gibunai Iesu on atonio osi bobo auris on ikakafunen, ato On Peter, John a James osi iboes mat sigai oyau aiyetunai nan bayoi mes. 29 Iesu ibabayoi an werai, On magin an itin iyabatabir ato an beber on kakakaiin bag imatar. 30 Ra kaita sabu ruam on nan Iesu mat sibikakafun. Osi min Moses a Elijah rus, 31 osi safam an kudidirinai sirobotet Iesu mat sibikakafun eta mamaba arimon God an gogoi nanaba on itnat ititutufin mes, On nan Jerusalem itarab aurin on. 32 Peter tuturan mat on nousis ifot siyenbubur, baise osi simisir on Iesu sit an kudidir auman orot ruam mat sitatawar. 33 Osi orot ruam Iesu sibikirir ato Peter on Iesu aurin iyau, “Bada, iyobin bag ot engon nin! Wei guwi engon ton wanayon, tani Om aurim, tani on Moses aurin, tani on Elijah aurin.” (On toun on men meyan isagob dura mamaba ibikakafun.)
34 Peter on dura nana ibikakafun ato kasakasau igat osi engon ikimanis; ato kasakasau inat ibikimanis on baigibubunuotis siber. 35 Fonan kasakasau amon emon inat iyau, “Atonio on Yau Tou Natu Bag, Yau On arubinai- omi on fonan wontatam!” 36 Fonan ibikakafun on isawar, ato Iesu on ekesin mom nan itatawar. Atonio osi bobo engon tutufin auris on baigibubunuotis on men dura tani sikakafun a on bobo aifan tous matasi sitai an werai on men iyafan tani sikasonai on.
Iesu on Fifi Ayu Komasin auman on Iyawasai
(Matthew 17.14-18; Mark 9.14-27)
37 Ra itom Iesu an baigibubunuotis ton mat oyau emon sisur, ato sabu kuayo gagamin on Iesu sinefotai. 38 Sabu kuayo gagamin amosi nan orot iyoku iyau, “Baibebeotim! Abifefeyanim, enat natu eit- yau natu on kaikas wat! 39 Ayu komasin erarabin on ra kaita ebiyoku ato eboai motobai ereberirai egugusuai matan sebikitatabir, ato awanai wafufusin segat; ato on fifi men ebikirir mes on nana ebiyamai usibaban eboai! 40 Yau am baigibubunuotis aifefeyanis dau sitfaitan itgat mes, baise osi men fofonin on bobo sitiyamai on.”
41 Iesu iyafotai iyau, “Omi sabu on ami baitutum ambin a omi on totor eta woisarar! Yau arimon men weromin omi mat tanama on! Ra biyam Yau omi mat tanama! Yau ra biyam nana yaterabobai omi mat tanama weie omi wonsagob?” Namon On orot aurin iyau, “Om natum nin ebo enat.” 42 Fifi ibib i’nat ato, ayu komasin imisir irab motobai ifeu ato matan ikitabir igugusuai. Iesu dura wawaninai ayu komasin iyawur, ato fifi iyawasai, On fifi ibo taman imanai iyagai men. 43 Sabu engon tutufin nan on siduduran God an faiwar gagamin aurin.
Iesu Inrarabob aurin Ikakafun Men
(Matthew 17.22-23; Mark 9.30-32)
Iesu bobo engon tutufin ifofour auris on sabu nana sibiduduranai, ato On an baigibubunuotis auris iyau, 44 “Dura aifan anawurem on men woninosfotai mes! Orot Natun on arimon sinboai ato sabu bokomasotis imasi sinyagai.” 45 Baise baigibubunuotis on men sisagob atonio dura on an yabin aifan, On dura aurin on sibunies men fofonin arimon sitsagob, ato on dura aurin on osi siber men fofonin sititetemai.
Iyafan On Gagamin Bag?
(Matthew 18.1-5; Mark 9.33-37)
46 Baigibubunuotis sanasi nan on sigagamois orot iyafan osi sanasi on gagamin bag. 47 Iesu isagob osi on mamaba sibinonotis, on mes On fifi kafakakai ibo bisinai itawarai, 48 ato auris iyau, “Iyai iyafan Yau Wabiui atonio fifi ebikakaiwai on min Yau ebikakaiwiu, ato iyai iyafan Yau ebikakaiwiu on min Iyafan Yau ibiyafareu on mat ebikakaiwai. Iyai iyafan omi engon tutufin sanamui toun eyeyeirai on gagamin bag.”
Iyafan Men Aurit Ebiragit on Ot Turat
(Mark 9.38-40)
49 John ikakafun iyau, “Bada, wei orot wait Om wabimui on dau ifafaitanis ato wei wawur itikirir mes, yabin on men ot ati kuayo amonai emama on.” 50 Iesu on John aurin a baigibubunuotis fani auris iyau, “Omi men on wonawur inikirir mes yabin iyai iyafan men omi ebiragitem on omi turam.”
Samaria Mafam Yangan Men Sigogoi Iesu Sitboai
51 Wera inat ibiufin ato God on Iesu itboai itag au safam mes, On inonotai ato au Jerusalem ibib inai. 52 On sabu dura bobibotis on ainau iyafares, osi sinai mafam tani Samaria amonai nan aifan an gogoi on engon aurin sitbotitiwag mes. 53 Baise sabu nan on men sigogoi sitboai yabin osi sisagob Iesu on au Jerusalem i’nan. 54 Baigibubunuotis James a John on bobo sit ato siyau, “Bada, Om egogoi wei wanayor wairaf safamai insur atonio sabu inarasis?” 55 Iesu irutabir an baigibubunuotis igam iyawures. 56 Namon Iesu an baigibubunuotis mat sinai mafam tani ba aurin.
Sabu Fani Sigogoi Iesu Sitigibubunuai
(Matthew 8.19.22)
57 Osi etai sibib si’nan eta nenenai, ato orot tani on Iesu aurin iyau, “Om menan menan unnanan on yau arimon Om anigibubunuem.” 58 Iesu on orot aurin iyau, “Kuke Fox tutuenis on asi dogu aumas a kiwiu on asi batarai nan senbubur, baise Orot Natun on an efan ambin menan nan inenir inen a iniyarir.” 59 Iesu on orot tani ba aurin iyau, “Om eigibubunueu.” Baise on orot iyau, “Bada, ainau on anmatabir anan tamau irabob on an garobai.” 60 Iesu iyafotai iyau, “Osi sabu iyabon ayubisi sirabob osi tous asi bobo on sabu singarobis. Om enai God an Baiaiwab aurin on an dura ebino.” 61 Orot tani iyau, “Bada yau Om anigibubunuem, baise ainau on yau anan taiu tuau auris anau baitotoris.” 62 Iesu on aurin iyau, “Iyai iyafan ibosuruf motob ekukuwain ato on nana au gib erutatabir men on God an Baiaiwab an bobo aurin on men fofonin inabo on.”