8
Iesu Sabu 4,000 Ibayues
(Matthew 15.32-39)
Men weromin gibunai sabu kuayo gagamin tani ba sinat siruayo. Sabu auris on men bayu aifan tani i’yen arimon sitam ato Iesu an baigibubunuotis iyores sinat aurin ato iyawures iyau, “Yau atonio osi sabu auris abiyababan yabin osi on Yau mat nin wamama inai on ra ton isawar ato osi auris on men bayu aifan tani yen arimon sinam on. Ato Yau osi sabu men anibayues ato asi au go aniyafares sinnanan on, osi arimon eta nenenai bayu mes usis sinririm yabin osi sabu fani on eta weromin maiau sinat.” On an baigibubunuotis sitetemai siyau, “Atonio nin efan koiteterinai on men orot tani fofonin arimon bayu ingaturai atonio sabu inibayues on?” Iesu itetemis iyau, “Omi aurim on rafi sarar biyam sen i?” Osi siyafotai siyau, “Rafi sarar engon nimtereban ruam sen.”
On dura wawaninai sabu kuayo gagamin iyawures motobai simairirin. Namon On rafi sarar nimtereban ruam iboen. God aurin ikakaiu, namon iyabaseseben ato an baigibubunuotis ites sabu kuayo gagamin sitraramis; ato baigibubunuotis on bobo nanaba sifour. Osi iyan gugudis fani mat siboen. Iesu ato osi iyan gugudis auris mat ikakaiu ato an baigibubunuotis iyawures osi iyan mat sabu siraramis. 8-9 Sabu engon tutufin bayu siyam siyakokor ato osi sabu min 4,000 nanaba. Namon baigibubunuotis kaifet nimtereban ruam nanaba siboen bayu tuturis siwanen awas sibonu. Iesu sabu iyafares sinai, 10 ato ra kaita On an baigibubunuotis mat wayai sikaruge ato sinai au Dalmanutha tafanamai nan.
Pharisee Yangan Bobo Buburin Fourin aurin Sifefeyan
(Matthew 16.1-4)
11 Pharisee yangan fani sinat Iesu aurin ato sibosuruf mat sigagamo. Osi sigogoi On nan sitrutobonai, on mes osi sifefeyanai bobo buburin tani itafour itiyoboes God On aurin on ibasitai. 12 Baise Iesu on aumiet bag iyaratein ato iyau, “Omi aibo mes sabu ari ra on bobo buburin aurin sebifefeyan i? Awurem, ambin bag! Yau men arimon atonio osi sabu auris bobo buburin anafour on!” 13 On osi ikirires, wayai ikaruge ato ibosuruf irabon inai au kamit reban.
Pharisee Yangan a Herod mat asi Fio Yist
(Matthew 16.5-12)
14 Baigibubunuotis on nousis ifot men rafi sarar siboen sinat ato kaitamom wat on sibo auman wa tefanai sikaruge. 15 Iesu osi tainas iyein iyau, “Omi wonkaifarem tiwag, matam woneit ato Pharisee yangan a Herod mat asi fio yist aurin.” 16 Osi baigibubunuotis on sibosuruf tous wat sanasi sibidudurai si’yau, “On atonio dura ikakafun yabin ot aurit on rafi sarar ambin on mes.” 17 Iesu on isagob osi dura mamaba sibikakafun, on mes On itetemis iyau, “Omi aibo mes rafi sarar men woboen aurin on wobidudurai i? Omi men wosagob o on dura an yabin aurim on men irubunag tiwag i? Omi ami not on irufot bag i? 18 Omi er matam, baise omi sawar men woiten? Omi er tainam baise omi dura men wotatam? Omi wononosin Yau 19 rafi sarar nim abaseseben sabu 5,000 auris? Ato omi rafi sarar tuturis on kaifet biyam nanaba awas woibonuen i?” Osi siyafotai siyau, “Kaifet auyotoat sasagis ruam.”
20 Iesu itetemis iyau, “Ato Yau rafi sarar nimtereban ruam abaseseben sabu 4,000 auris, ato rafi sarar tuturis on kaifet biyam nanaba awas woibonuen i?” Osi siyafotai siyau, “Kaifet nimtereban ruam.” 21 On itetemis iyau, “Ato omi nana men wosagob?”
Iesu Orot Matan Fotin Bethsaida nan Iyawasai
22 Osi sinat efan Bethsaida nan ato sabu fani orot matan fotin sibo sinat Iesu aurin ato sifefeyanai usin itbotobon mes. 23 Iesu on orot matan fotin imanai ibo ato mafam goa emon ibonanawai igat. On orot matanai ikatutur, gibunai on iman orot matanai iyein ato itetemai iyau, “Om sawar aifan wat eitai?” 24 Orot matan iyeit ato iyau, “Dura bag yau sabu aites ato osi asi itis on wengar ba sebibib.”
25 Iesu iman orot matanai iyein men. Ato arimon weie orot matan ikurarau tiwag, on matan irubunag men, ato on iyeit sawar abiabi engon tutufin iten tiwag. 26 Namon Iesu dura wawaninai iyafarai inai au go, ato iyawur iyau, “Om men unmatabir men unan am mafam goai unar mes.”
Peter on Iesu Ikurerebai
(Matthew 16.13-20; Luke 9.18-21)
27 Namon Iesu an baigibubunuotis mat sinai au mafam goa Caesarea, Philippi mafam gagamin bisinai. Osi eta sibib si’nan nenenai nan ato On itetemis iyau, “Omi wonkasoneu, sabu Yau auriu on mamaba sau?” 28 Osi siyafotai siyau, “Sabu fani sau Om on John Bapataito’otin, sabu fani sau, Om on Elijah, ato sabu fani sau, Om on aubairuruotin tani.” 29 On itetemis iyau, “Ato omi on mamaba? Yau auriu on mamaba wonau?” Peter iyafotai iyau, “Om on Keriso.” 30 Namon Iesu dura wawaninai iyawures iyau, “Yau auriu on men iyafan tani wonkasonai mes.”
Iesu Inbikokosarai a Inrarabob aurin Ikakafun
(Matthew 16.21-28; Luke 9.22-27)
31 Namon Iesu ibosuruf an baigibubunuotis ibibebeyes: On iyau, “Orot Natun on arimon inikokosarai kwakwan ato sabu kawian, priest aiwabis a Baifafaro an baibebeotis osi arimon sinisisiweiai. On arimon sabu sinirabobai, baise ra baitoninai On arimon rabob emon inmisir inyawas men.” 32 On atonio dura ikakafun ato iyamai osi auris on irubunag tiwag. On mes Peter on Iesu ibo inai mabisi nan ato ibosuruf dura wawaninai igam i’yawur. 33 Baise Iesu irutabir an baigibubunuotis ites ato Peter dura wawaninai iyawur iyau, “Afaguban eikirireu egat. Om am bainonot on men God emon, baise orot jever emon!”
34 Namon Iesu on sabu kuayo gagamin iyores an baigibubunuotis mat sinat aurin. On iyawures iyau, “Iyai iyafan egogoi Yau inigibubunueu on toun an yawas on ininosfotai, an nab inabar ato Yau inigibubunueu. 35 Ato iyai iyafan egogoi toun an yawas iniyawasai on arimon an yawas inisiwanai; ab iyai iyafan an yawas Yau auriu ebisiwanai a wasagobin aurin on, an yawas arimon iniyawasai. 36 Orot tani tafanam tutufin inisowarai ato an yawas on inisiwanai, on min arimon abifan obin inboai i? Ambin bag! 37 On men arimon sawar aifan tani inyein ato an yawas inboai inigaraminai men on. 38 Ari ra on sabu men sebitutum a bobo komasis sefofour on amonai orot o jever Yau auriu a au baibebe aurin ebomamai on, Orot Natun arimon on aurin inbomamai, on an rai On Taman an faiwarai an anea kakafotis mat sinnanat on nan.”