9
Namon Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Yau awurem dura bag sabu fani nin setatawar on God an Baiaiwab an faiwar auman enat sinitai weie sinarab.”
Iesu Usin Iyabatabir
(Matthew 17.1-13; Luke 9.28-36)
Ra nimtereban kaita isawar gibunai Iesu on Peter, James ‘R’ a John iboes ato ibonanawaiis mat sigai oyau aiyetunai nan ekesis mom mabisi. Osi siruruai matasi nan on Iesu an itin iyabatabir, ato On an beber on kakakaiin bag imatar- ikakai kwakwan men iyafan tani nin tafanamai esosouen sekakai ba. Namon baigibubunuotis ton siyeit Elijah a Moses rus sites Iesu mat sibikakafun. Peter on Iesu aurin ikakafun iyau, “Baibebeotim, iyobin bag ot engon on nin! Wei guwi gugudis engon ton wanayon, tani Om aurim, tani on Moses aurin a tani on Elijah aurin.” Peter tuturan mat on siber kwakwan on men sisagob abi dura itikakafun.
Namon kasakasau irobotet ato an gugubai nan ikimanis ato fonan kasakasau amon emon inat iyau, “Atonio on Yau Tou Natu au nuabo-On fonan wontatam!” Osi sasasan wat sirutatabir baise osi men iyafan tani sit on; ab Iesu ekesin wat on osi mat nan. Osi oyau emon sisur mom ato Iesu dura wawaninai iyawures iyau, “Omi bobo aifan atonio toum matamui woitai on men iyafan tani wonkasonai mes, on an ra Orot Natun rabob emon inmisir men weie.” 10 Osi Iesu an dura aurin on sifonabo, baise osi tous sanasi on sibosuruf sibidudurai si’yau, “Rabob emon inmisir’ on an yabin on aifan?” 11 Ato osi Iesu sitetemai siyau, “Aibo mes Baifafaro an baibebeotis on sau, Elijah on ainau innat?”
12 Iesu an baiyafot on iyau, “Dura bag Elijah on ainau inat bobo engon tutufin inbotitiwagen. Baise aibo mes God an dura buk amonai sigayam siyau, Orot Natun on gagamin bag inikokosarai mat On sinisisiweiai? 13 Baise awurem, Elijah on inat nono ato sabu asi gogoiai nanaba on engon aurin sifour, on aurin on God an dura buk amonai sigayam siyau bobo arimon inmatar aurin.”
Iesu on Fifi Ayu Komasin auman Iyawasai
(Matthew 17.14-21; Luke 9.37-43a)
14 Osi sinat baigibubunuotis tuturas fani mat sikaita ato osi sit on sabu kuayo gagamin bag sikufifines ato Baifafaro an baibebeotis fani on baigibubunuotis mat sigagam. 15 Osi sabu Iesu sit mom on men sunub siror ato siyayai sinai sikakaiwai. 16 Iesu an baigibubunuotis itetemis iyau, “Omi aifan aurin on osi mat wogagam i?” 17 Orot tani nan kuayo gagamin emon iyafotai iyau, “Baibebeotim, yau natu on Om aurim abo anat, yabin on ayu komasin tefanai emama ato on men fofonin dura inikakafun on. 18 On an ra ayu komasin tefanai egeg erarabin on eboai motobai nan eribirirai wafufusin egat, toun wan ebitafoforen ato ewawafatat. Yau Om am baigibubunuotis aifefeyanis ayu komasin sitfaitan itgat mes, baise osi men fofonin sitiyamai on.”
19 Iesu iyawures iyau, “Omi sabu on ami baitutum ambin! Omi ra biyam Yau mat tanama? Omi ra biyam Yau nana yaterabobai omi mat tanama weie wonsagob? Fifi wobo wonat auriu!” 20 Ato osi fifi sibo sinat Iesu aurin. Ayu komasin Iesu i’tai on ra kaita fifi ibosafurai ato fifi on motobai ifeu iyen ififirur wafufusin si’gat. 21 Iesu on fifi taman itetemai iyau, “Meyan nenei on fifi nanaba ifofour?” Orot iyafotai iyau, “On fifi kafakakai an werai. 22 Ra sigaraba maiau ayu komasin igogoi fifi itasubun mes on ibiyamai, on irereben wairafai igegeg a sareuai nan ifefeu. Om fofonin arimon utkaberai utibaisi!” 23 Iesu iyau, “Basit, om fofonim on efour tait! Bobo engon on fofonin wat ato orot iyafan aurin baitutum yen on.” 24 Ra kaita fifi taman fonan gagaminai ifefeyan iyau, “Yau au baitutum yen baise men gagamin. Eibaisiu au baitutum inarat gagamin bag!”
25 Iesu isagob on sabu kuayo gagamin on On aurin sikufoforen, on mes On dura wawaninai ayu komasin iyawur iyau, “Om awam kokin a taina fot an ayu, awurem, ari fifi usin emon eikirir egat ato men meyan unmatabir usinai unar men!” 26 Ayu komasin iyoku ato fifi komasinai bag ibosafurai wafufusin si’gat weie ikirir igat. Fifi an itin on irabob ba, on mes sabu engon siyau, “Fifi irabob!” 27 Baise Iesu fifi imanai ibo ibaisin ibogaiai ato on imisir itawar. 28 Iesu inai go amonai irui ato an baigibubunuotis ekesis mom bubuniai sitetemai siyau, “Aibo mes wei on men fofoni ayu komasin wanfaitan ingat?” 29 Iesu iyafotes iyau, “Eta kaitamom wat atonio ayu komasin wonfaitan ingat, on omi God aurin wonbayoi.”
Iesu Inrarabob aurin Ikakafun Men
(Matthew 17.22-23; Luke 9.43-45)
30 Iesu an baigibubunuotis mat on efan sikirir ato Galilee tafanam amonai sibib sinai. Iesu men igogoi iyafan tani itsagob On menan nan, 31 yabin On an baigibubunuotis ibibebeyes on mes: On iyau, “Orot Natun on arimon sinboai sabu imasi sinyagai sinfatumai ato sinasubun. Baise ra baitonin gibunai On arimon inmisir inyawas men.” 32 Baise osi men sisagob atonio baibebe an yabin on abifan, ato osi siber men sitetemai on.
Iyafan on Gagamin Bag?
(Matthew 18.1-5; Luke 9.46-48)
33 Osi sinat au Capernaum mafam gagaminai nan ato sinai goa amonai sirui weie Iesu an baigibubunuotis itetemis iyau, “Omi aifan aurin on nan etai wogagam wobibas?” 34 Baise osi men fofonin sitiyafotai yabin osi etai nan si’nat on tous wat sanasi on sigagam sibibas iyafan on gagamin bag osi sanasi. 35 Iesu imair ato an baigibubunuotis auyotoat sasagis ruam iyores sinat ato iyawures iyau, “Iyai iyafan egogoi ininau on toun inboai inigib ato on min sabu engon tutufin iniagires.” 36 Namon Iesu on fifi kafakakai ibo nasi itawarai. On fifi kafakakai irous ato iyawures iyau, 37 “Iyai iyafan atonio fifi kafakakai nanaba Yau Wabiui ebikakaiwai, on min Yau ebikakaiwiu: ato iyai iyafan Yau ebikakaiwiu, on men Yau ekesiu wat ebikakaiwiu ab On Iyafan Yau Ibiyafareu on mat ebikakaiwai.”
Iyai Iyafan Men aurit Ebiragit on Ot Turat
(Luke 9.49-50)
38 John on Iesu aurin iyau, “Baibebeotim, wei orot tani wait on Om Wabimui dau ifafaitanis ato on wawur itikirir mes yabin on orot on men ot mat ati kuayo kaita on.” 39 Iesu iyawures iyau, “Omi men wonawur inikirir mes yabin iyafan Yau Wabiui bobo buburis efofour on men arimon gibui Yau auriu dura komasis inikakafun on. 40 Yabin iyai iyafan men ot aurit ebiragit on ot turat. 41 Yau awurem dura bag, iyai iyafan sareu inbibitomanim yabin om Keriso ebinoanai on mes, on dura bag arimon an baiyan inboai.”
Rutobon Unboai Unbokomas
(Matthew 18.6-9; Luke 17.1-2)
42 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “On iyafan fifirig gugudis iniyames asi baitutum Yau auriu infefeu on iyobin on orot anjon agim sinous ato kamitai sinreberirai insur inamtotom inarab. 43-44 On mes om imam tani iniyamem am baitutum infefeu on, imam unasutin intutu! Iyobin bag om imam kaitamom wat on yawas obin unboai, ato men ibasit imam ruam mat engon unan wairaf an efan komasinai unar ato on wairaf on wantoan eyoyour. 45-46 Ato om amm inbiyamem am baitutum infefeu on, amm tani unasutin intutu! Iyobin om amm kaitamom wat yawas obin unboai, men basit amm ruam engon unan wairaf an efan komasinai sinreberuem. 47 Ato om matam iniyamem am baitutum infefeu on, om matam tani unboseir! Iyobin bag om matam kaitamom wat God an Baiaiwab amonai unar, men matam ruam auman unbotanen ato wairaf an efan komasinai sinreberuem. 48 On efanai nan on, ‘momot gugudis sinanim ato osi momot on men sinarab, ato wairaf nan yarasis on men fofonin sinsibunin.’
49 “Sabu engon tutufin on arimon wairaf iniyames singumidar ato kamit ebiyamai sirifu egugumidar ba.” 50 “Kamit on obin; baise on kamit an nanian insasawar on, om mamaba arimon unafour ato kamit an nanian uniyamai inmatar men? Kamit on wobo amomui woyein ato tuturam mat tufai nuaboai wonama.”