2
Keriso on Agim Yayawasin a Sabu Kakafotis
Omi bobo komasis engon wofofour on wonikiriren; omi men gibui baisigogo dura wonikakafun o sabu wonisigoes o omi men woniboboar mes o omi men dura komasis tuturam wonawures mes. Omi woniyamem fifirig gugudis bobous serarat ba on nanaba wonmatar, ra fufur anjom sinteinen ayubit an sus maiauin aurin, onai omi on sus wontotoman on, wonarat gagamim bag wonmatar ato yawas wonboai. God an dura buk amonai sigayam siyau, “Omi toum wonuen wogaturai nono Bada an obin on mamaba.”
Omi wonnat Bada aurin, arir yayawasin ato sabu sit on men obin on mes sisisiweiai baise God irubinai on gagamin bag. Omi on wonat arir yayawasin ba womatar, ato woniyamai God on omi inboem ayubit an tafaror goa inyon, omi on God an priest bobo’otim ba wonabo ayubit a On wonbiyasisirai an sirifu Iesu Keriso bobo aifan omi aurim ifofour on God aurin wonkutetim. Yabin God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Yau agim obin bag agaturai, on agim gagamin bag on sabu Zion yangan auris motobai atotounin, ato iyai iyafan On inbitutumai on men arimon mamai inboai on.”
Ato Keriso on agim ba On wonbitutumai on arimon omi aurim on obin gagamin bag: baise osi sabu iyabon men sebitutum on,
“Atonio arir on goa baigoyonotis matan ainau sit on men obin on mes sisisiweiai, ato gibui sisagob on arir on iyobin bag mat gagamin bag arir engon tefasi.”
Ato God an dura tani buk amonai sigayam siyau,
“Sabu on arimon atonio agim on tefanai sintawar ass inrugedan, agim on arimon iniyames sinafeu.”
Osi ass sirugedanen yabin osi sabu on men dura aurin situtum on mes; God atonio bobo aurin on ainau inonotai nono nanaba auris itmatar mes.
Baise omi on sabu rurubinim, omi on Aiwab an priest, sabu kakafotim, God Toun an sabu irubinem God an bobo obis ifofouren on sabu auris wonkurereb, On iyorem bokomas an wouman emon wogat On an yawas an ratafin kudidirinai worui. 10 Ainau bag omi on men God an sabu womama on, baise ari on On an sabu mes womatar; ainau bag omi God an kaber on men wosagob, baise ari on On an kaber on wobo.
God An Agirotim
11 Yau tuturau au nuabo, yau omi aurim abifefeyan atonio tafanamai on omi sabu toumanim ba a omi ami goa woikirir mabim mabim wotagege! Omi men usim an gogoi nanaba bobo komasis wonafour mes, on bobo nanaba on arimon ayubim on rus ra fufur siniragit bonen. 12 Omi on ami yawas obinai wat eteni sabu sanasi wonama, osi on arimon fetag fetag siniubarem sinau omi on bobo komasis fourenotim, baise omi ami bobo obis wonabo sinitem on, osi arimon tous sinau omi on bobo obis wofofour, ato osi arimon God an Ra innanat on osi On sinifain.
13 Omi on Bada an baigibubunuotim on mes ami babadis engon nan semama auris on wonifonabo: omi on Aiwab orot gagamin on baibad ebotan on mes on aurin wonifonabo, 14 a omi gawan engon auris wonifonabo, osi sabu on aiwab orot gagamin irubinis sabu bobo komasis sefofour on sinimakies ato sabu bobo obis sefofour on sinifais. 15 God egogoi omi on bobo obis wat wonafour ato sabu ojis on men fofonin dura komasis omi aurim sinikakafun on. 16 Omi ami yawas obinai wonama sabu rurufanim ba; baise men wonnos omi on sirufanim on mes ami baibad yen bobo komasis wonafour, baise omi on God an agirotim mes wonama. 17 Omi sabu engon tutufin wonkakafes, tuturam baitutumotis woninuabois, omi God wonberuai a ami Aiwab orot gagamin on wonkakafai.
Keriso An Baikokosar on Baiyoboen
18 Omi agirotim on ami babadis auris wonifonabo a wonkakafes tiwag, men ato babadis iyabon omi aurim yawas obin a manau kaber sebiyamai wat auris on, baise osi babadis iyabon asi yawas wawanis aurim sefofour, osi mat auris wonkakafes. 19 Om iyafan men bobo komasin tani ufour ato usibaban wat eboai aurin on nana unfaskikin yabin om am not on God wat enonosin, ato atonio bobo aurin on God arimon inimomoginem. 20 Om bobo komasin ufour aurin serarabim ato om nana efaskikin on om arimon men obin tani unboai on. Baise om bobo obin ufour ato baikokosar emon nana efaskikin on, God arimon on aurin on inimomoginem. 21 Atonio baikokosar boin aurin on God iyorem, yabin Keriso Toun on omi aurim ikokosarai ato baiyoboen ba on omi aurim ikirir, onai omi On ann agibubun on wonigibubunuai mes. 22 Iesu on men bokomas tani ifour mes a men orot jever tani iyafan On awan emon baisigogo dura tani itatam mes. 23 Sabu dura komasis si’yawur on, On men dura komasinai iyafotes men; sabu baikokosar sibitai on, men an garamin iyau beberues mes, baise On an baitutum on God aurin wat iyein, On an baigurubaban on totorin wat. 24 Keriso Toun on ot ati bokomas on usinai iyabar auman nabai nan igai, onai ot ati bokomas aurin tatarab ato yawas obin totorinai wat tatama mes. On irarabob emon on omi woyawas. 25 Omi on foro sheep asi eta sisarar fetagai senan ba, baise ari on God iboem womatabir On Toun on Kaifarotin on wonigibubunuai mes a On omi ayubim on ekakaifaren.