3
Awawam Jever a Orot
On eta kaitamomai omi jever on awam orot auris wonifonabo, onai omi awawam orot fani God an dura aurin men sebitutum on omi ami yawas obinai wonafour auris on nan nunuas wonikitabiren sinitutum. Omi men dura tani osi auris wonikakafun, yabin osi tous on arimon sinsagob omi ami yawas on matafin a kakafai nan bobo wofofour. Omi men usim an sawar magis magis on wonimonagim itim obim fafa wonmatar mes, sawar ato tefam wouten wabaseben o imam kwasi bonanamaris woniwanen, o matam an beber on wonitakwakwarim mes. Baise, omi ami obin on dura bag nunuam amonai inen men sinitai mes, on obin on nuataiai a Ayu rutanobinai wantoan nan inen, ato on obin on gagamin bag God matanai. On eta kaitamomai jever kakafotis ainau simama on God wat sibitutumai a tous awawas orot auris sibifonabo, on bobo nanaba sifour on tous siyames dura bag obis bag simatar. Sarah min on nanaba; on Abraham aurin ifonabo ato aurin iyau, on an bada. Omi ari on Sarah nanatun jeverig, omi bobo obin wat wonfofour on men awawam orot wonberues mes ato osi asi yawas komasis omi aurim sinfofour on.
On eta kaitamomai omi orot on awawam jever mat on tabin an yawas an eta on wonsagob tiwag, osi on jever samisamis wat. Omi awawam jever wonkakafes tiwag, yabin osi mat on arimon omi mat kaita on God an siwar an yawas on engon wonboai. Omi atonio bobo nanaba wonafour on arimon ami bayoi on men aifan tani inyafotai on.
Bobo Totorin Fourin aurin on Wonikokosarim
Yau au dura aifan abikakafun au kanfoun on: omi engon tutufin ami yawas a ami bainonot on kaitamom wat wonyein; omi taitaim tutuam mat woninuabo bonen, a wonmanau wonkaber bonen a kitumai nan mat wonama. Omi sabu aurim bobo komasis sinfofour on men angaramin bobo komasis auris wonafour mes o sinaudabim on men angaramin wonaudabis mes; baise omi angaramin on baimomogin dura wat on wonawures, yabin God iyoyorem on iyaumatanim baimomogin sigaraba on initem. 10 God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Iyai iyafan yawasai iniyasisir a egogoi yawas obisi inama on, on men dura komasis tuturan auris inikakafun mes a baisigogo dura ebikakafun on inikirir.
11 On yawas komasinai emama on inikirir bobo obin inafour; on inafourtobon nunuan tutufinai tuf innuen inboai.
12 Yabin Bada on sabu asi yawas totoris auris on eruruaiis ekakaifares a On ra fufur osi asi bayoi etatam; baise sabu iyabon bobo komasis sefofour on ebiragites.”
13 Omi ra fufur bobo obis wat wonfofour on, iyafan arimon inikomasim i? 14 Baise omi bobo obin wonfofour aurin wonbikokosarim on, omi aurim on yasisir gagamin! Omi men iyafan tani aurin wonaber mes, a men woniyababan mes. 15 Baise omi on nunuam amonai Keriso wonkakafai, a wonkakafai On on Bada. Omi ra fufur wonbotitiwagim ato iyafan omi ami baitutum aurin inbitetemim on woniyafotai, 16 baise omi on nuataiai a kakafai nan woniyafotai. Omi ami yawas on matafinai wat wonafour, onai omi ami bobo obin wofofour Keriso wobigibubunuai aurin, dura komasis sinawurem on, gibui arimon tous wat ato dura komasis aurim sibikakafun aurin on mamai inboes. 17 Omi God an gogoi nanaba bobo obis wonfofour aurin wonbikokosarim on iyobin bag, men ato bobo komasis wofofour auris wobikokosarim ba. 18 Omi Keriso aurin on wonnos, On ra kaitamom wat on ot engon tutufin aurit irabob, Orot obin on sabu bokomasotis weines irabob, onai On itinetewarim itbonanawaiim God aurin wotan. On usin maiauin on sirabobai, baise On ayuai on iyawas men, 19 ato On an ayuai on inai sabu sirabob nono asi ayu nan fafatun goai semama on auris dura ikurereb. 20 Atonio osi ayu on ainau bag Noah an rai on men God aurin sifonabo, On yaterabobai nan osi auris imomousis ato Noah an wa iyoyonin nan. Sabu ruamom wat on wa amonai—sabu nimtereban baitonin wat—on wa amonai on sirui ato sareu gagamin i’gat emon on God iyawasis, 21 on sareu on ayun wat ebiyoboet bapataito aurin, on bapataitoai nan on God ari iyawasim. On sareu on men usim duma insouen on, baise omi nunuam obin emon God aurin waumatan. Yabin God on Iesu Keriso rabob emon ibobaimisirai on nan iyawasim, 22 On inai au safam ato On God an asumaiauai emama, ato anea a safam asi babadis a asi faiwar engon On ebinetewaren.