4
Omi ami Yawas Wonikitabiren
Keriso on usinai ikokosarai, on mes omi mat Keriso an bainonot on nanaba on woniyuyurai wonifaiwarim; yabin iyai iyafan usinai ebikokosarai on an bokomas an faiwar on esasawar. Omi ari on, ami yawas engonai nin tafanamai womama on God an gogoiai wat on nanaba wonama, men orot jever asi gogoiai nanaba wonama mes. Omi ainau bag ami wera gagamin maiau woyein eteni sabu asi gogoi bobo mamaba sifofour, on nanaba wofofour. Omi ami yawas tutufinai woyein on kuke foro asi yawas ba wobiyayar, bobo komasis wofofour, sareu wawanis wototom wobikokok, omi bobaitab amosi nan sareu wawanis wototom kwakwan unim sikokomas wobiyayar auman, a omi bobo komasis wofofour baiyuyur wokwakwafires. Ato ari on omi men eteni sabu amosi worur yawas komasis wofofour a wobiyayar, on mes osi siror ato aurim dura komasis on sebikakafun. Baise osi arimon tous asi bobo sifofour aurin on God sinkasonai, God on ibotitiwagai sabu yawasis a rabobis inigurubabanis mes. On fasinai Iesu Keriso on atonio Wasagobin on sabu rabobis mat auris on dura ikurereb, osi sirarabob on, igurubabanis nono, ato sabu engon tutufin ebigurubabanis ba; Wasagobin on osi auris ikurereb onai osi on ayuai siyawas ato God emama ba sinama.
God An Siwar an Bobo Baibadotin Obin
Tafanam an kanfoun on inat iufin. Omi on toum wonitotorim a matam woneit ra fufur wonbayoi. Bobo engon tefasi on, omi nunuam tutufinai tuturam mat woninuabo bonen, yabin omi tuturam wonbinuabois on, omi wobotitiwagim nono osi asi bokomas engon tutufin omi aurim sifofour on woninotbures. Omi tuturam mat ami goa metewan awas wonruserenen sinatat mom, men gam dura aumas mes. 10 Omi sabu kakaita kakaita on God an siwar ta ta item, omi siwar ta ta woboai aurin on woniyamai tiwag on siwar aurin on God an bobo an baibadotim obim wonmatar a wonabo tiwag sabu engon tutufin asi obin aurin. 11 Iyai iyafan dura ekurereb on, God an dura wat inkurereb; iyai iyafan egogoi bobo inabo on God faiwar ibitai on nan bobo inabo, onai bobo engon auris on Iesu Kerisoai on sabu engon tutufin God sinifain, On Wabin gagamin a Faiwar on ebinoanai on inen wantoan au wantoan. Dura bag.
Wonikokosarim Keriso Ibikokosarai Ba
12 Yau tuturau au nuabo, omi rutobon an usibaban emon baikokosar woboai on men woniror mes, sitau bobo magin tani emamatar omi aurim bait. 13 Baise omi Keriso an baikokosar turin woraram on mes woniyasisir, onai On Wabin gagamin ingagat on, omi arimon yasisir gagamin bag wonboai. 14 Omi sabu dura komasis sinawurem on woniyasisir yabin omi on Keriso an baigibubunuotim; on an yabin min Ayu faiwarin, God an Ayu on omi bisimui emama. 15 Omi wonkaifarem tiwag men iyafan tani inikokosarai mes, yabin on sabu iyasububunues aurin on o on bainauotin o on baifafaro astobenotin o sabu fani asi bobo on egogoi on inafour mes aurin on. 16 Baise omi iyafan ebikokosarim yabin om Keriso an baigibubunuotim on mes, om men mamai inboem mes, baise God unikakaiwai om on sabu seyoyorem, Keriso an baigibubunuotim.
17 Wera inat nono baigurubaban inbosuruf mes, ato God Toun an sabu on ainau inigurubabanis. Ato ot aurit ainau inbobosuruf on, sabu ato God an Wasagobin aurin men sibitutum on arimon kanfounai on komasinai bag inikomasis. 18 God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Sabu obis auris on ainau baikokosar sinboai weie God iniyawasis; ato sabu bobo komasis sefofour yangan a bokomasotis auris on arimon komasin bag.”
19 On mes osi sabu iyabon God an gogoi osi auris nanaba sebikokosaris on, tous asi bobo obin emon sinitutumes asi yawas tutufinai asi tafanam Fourisotin aurin sinyein, On ra fufur an aumatan on nana ebokikin, On arimon iniyawasis.