2
Keriso Iesu An Wou Orot Baitutumin
Om aurim on natu, Keriso Iesu an kaberai tanat On mat tabikaita on nan unfaiwar. Baibebe ato utatamiu yau sabu sigaraba matasi dura akurereb on, on dura on sabu ato ebitutumes wat on osi fofonin dura wawaninai sinbokikin osi wat unibebeyes, ato osi mat arimon fofonin sabu fani sinibebeyes.
Om on Keriso Iesu an wou orot baitutumim ba, unbotitiwagim baikokosar unboai. Wou orot an bobo ebobo on egogoi wou yangan asi bainetewarotin on iniyasisirai, on mes on men toun initakwakwarai orot maiauin asir matotoumanin an yawasai ba inama mes. Orot ayaiotin kwarer amonai sai sebigeg on, on kwarer an baifafaro on engon auris inifonabo on arimon insowar an siwar inboai. Orot masau bo’otin on an masau gagamin iba on, on orot on arimon ainau tuturan inigiseires an masauai bayu turin on inkuwain. Om dura aifan abikakafun on auris uninonoten, yabin Bada arimon iniyamem osi dura engon unsagoben.
Om ra fufur Iesu Keriso on am notai unnoskikin, God On Iesu Keriso rabob emon ibobaimisirai, On David an warar emon, On an Wasagobin min on nanaba aurit ebikakafun on akurereb, Yabin yau Wasagobin akurereb on mes, abikokosariu a mat yau au itin on bainauotiu ba sifatumeu. Baise God an dura on men sifatumai on, 10 on mes yau God an sabu rurubinis fasisi on yawas wawanis agaturen on nana yaterabobai aboai afaskikin, onai osi mat Keriso Iesu’ai yawas mama wantoanin ibo enat on sinboai, mat Keriso Iesu yawas an baiduduranin wantoanin ibo enat on sinboai. 11 Ot atonio dura maiauin on tanitutumai:
“Ot On mat tanarab on, ot On mat on yawasit tanama.
12 Ot on nana yawas wawanis yaterabobai tanboboai tanfaskikin on, ot On mat on taninetewar. Ot On tanisosoufai on, On arimon ot mat inisosoufit.
13 Ot men tanbitutumai on ato On an aumatan on arimon nana inbokikin, yabin On men arimon Toun inisigoai on.”
Bobo’otin aurin Sidura Bag
14 Atonio dura on om am sabu unawures, ato God nanai dura wawaninai unawures men wawas agiris asi kik aurin on duraiai siniyo mes. On men bobo obin on, baise sabu iyabon osi dura setatam on sebikomasis. 15 Om unafourtobon God matanai om aurim inidura bag, ato Keriso an agirotin ba an bobo aurin on men mamai eboai on, on God an dura maiauin on totorinai wat ebibebe. 16 Sabu ato tafanam an dudur a dura yabis wagas wat auris sebikakafunen on men amosi unar mes, osi dura nanaba on sabu sifaitanis God sikirir senan mabisi bag. 17 Osi baibebe ato nanaba on gawud gagamin ba biom engon inan insawar. Atonio orot ruam wabis Hymenaeus a Philetus osi on dura atonio nanaba on sabu sibibebeyes. 18 Osi on dura maiauin an eta on sikirir ato sabu baitutumotis fani sawures on, ot ati bobaimisir ra on inat inai isawar nono, osi on dura sebikakafun on, sabu fani asi baitutum on sebikomasen. 19 Baise arir wawanin God an ekalesia irorouin on men fofonin siniyuyunai on; ato on arirai on atonio dura sigayam siyau: “Bada isagob sabu iyabon On ebinoanai on” ato “Iyai iyafan ebikakafun yau, on Bada ebinoanai, basit on bobo komasis ato efofour on inikirir mom.”
20 Goa gagamin amonai on ramo magis magis sen: ramo fani on agim silver a agim goldai nan siyamen, ramo fani on wengar a naukwatai nan siyamen; osi ramo fani on ra gagamis auris, a ramo fani on asir ra fufur nan bayu sinyaya si’nam auris on siyamen. 21 Iyai iyafan bobo komasis efofour emon toun inbigumidarai on, arimon ramo obin fafa ba on bobo fani auris sinabo, yabin on an Bada aurin on toun ikutetai, ibotitiwagai bobo obis au engonai on asir inabo mom. 22 Jorig bobous asi gogoi yawas mamaba sefofour, on emon on ungat, ato om unafourtobon nana yawas totorinai unama, am baitutum Keriso aurin unyein, tuturam uninuabois, a sabu mat tufai wonama, a osi sabu iyabon nunuas matafinai God aurin seyoyor God an baibais mes on mat wonama. 23 Baise sabu ato dura yabis wagas wat auris a osi sebiyames tous wat segagam bonen, on emon on ungat; om usagob on bobo nanaba siyamen senan on arimon gamo gagamin bag inmatar. 24 Bada an agirotin on men inagam mes. On sabu engon tutufin auris ininuabo, on iniyamai orot obin a yaterabobai baibebeotin inmatar, 25 osi sabu iyabon an dura sebiragitai on nuataiai nan initotoris, ato bobo nanaba infofour on God arimon infouris ya baikitabir sinboai ato sinnat dura maiauin sinboai. 26 Afaguban iboes ato iyames on an gogoi nanaba aurin sebifonabo on, on emon asi not on inmatabir men obin sininonot ato on an egiraf emon on sinayai singat sinyawas.