3
Ra Kanfoun
Atonio wonnos! Ra kanfounai on arimon yawas wawanis sinmatar. Sabu arimon sawar obis singaturen on tous auris wat sinnosis, a agim sawar auris siniafeyan, osi tous sinbogagaiis, osi tous sintaseseiris, osi arimon tuturas mat dura komasis sinbikakafun bonen, osi arimon a’yos tamas auris sinbifonaseir, om yawas obis osi auris unfofour ato osi arimon men sinikakaiwim on a osi arimon kous God aurin sinyein; osi arimon tuturas auris men sininuabo on, osi arimon men sinkaberem on, osi arimon baigigim dura komasis sabu auris sinikakafun, osi arimon men tous sinitotoris on, a osi arimon sinirasfafairis, osi arimon yawas obin aurin on sinisisiweiai; osi auris arimon men baitutum inen on, osi bobo komasis sinfofour on arimon men sininonot on, osi arimon tous wat auris sintaseseir; osi arimon tous asi gogoi yawas on sininuaboai, osi arimon men God sininuaboai on; osi arimon God sinkwakwafirai baise asir usis korofisi wat nan sinfofour, baise an faiwar bag aurin on sinbisisiweiai. Sabu ato osi nanaba on men mat wonikaita mes. Osi baisigogo baibebeotis sanasi fani on goai serur ato jever fani asi bokomas gagamin senonosin on nana sen, on emon sisam semama on auris sebibad, ato osi sabu asi yawas komasis ta ta sefofour emon on asi not sebikomasen dura maiauin sebikirir segat, atonio osi jever on sefofourtobon sinsagob mes baise osi arimon men meyan dura maiauin sinsagob on. Jannes a Jambres rus sifofour ba, osi Moses siragitai, on mes atonio osi baisigogo baibebeotis mat on dura maiauin sebiragitai—osi sabu asi not on men ebobo tiwag a osi sifourtobon asi baitutum sityein mes on men fofonin, ato sifeu. Baise osi arimon men weromin sinan on, yabin sabu engon arimon tous matasi sinites sinsagob on osi ojis ba. On bobo kaitamom nanaba on atonio orot ruam Jannes a Jambres rus auris imatar.
Dura Kanfoun
10 Baise om on yau au baibebe mamaba abibebe on usagob tiwag, yau tou au yawas mamaba afofour a au bobo an yabin bag on usagob a yau mamaba abitutum, a bobo wawanis mamaba auriu simamatar on yaterabobai nan aboai mom, a mamaba sabu auris abinuabo on usagob a yau nana afourtobon afaskikin on usagob, 11 a yau au baikokosar mamaba aboai a au usibaban mamaba aboai on usagob. Atonio osi bobo engon tutufin auriu nan Antioch, Iconium, a Lystra mafam gagamisi simamatar on usagob, baikokosar komasis bag a’boen on afaskikin abo anat! Baise atonio osi bobo engon tutufin emon on Bada iyawasiu. 12 Dura bag sabu iyabon segogoi God an yawasai Iesu Keriso mat sinikaita sinama on arimon baikokosar sinboai; 13 baise sabu komasis a sabu sebisigogoes on arimon nana bobo komasis sinfofour on sinan sinkomas bag, osi sabu fani sinbisigogoes ato osi tous mat sinbisigogoes auman. 14 Baise om aurim on, mamaba dura maiauin aurin sibibebeyem a am baitutumai ufaskikin on nana unbotan. Om usagob am baibebeotis on iyabon, 15 ato om enonosin, om fifi kafakakaimui bag on God an buk amonai dura Kakafotin sigagayam on usagob, onai gigiboan initem Keriso Iesu’ai on am baitutumai inboem unan yawas unboai. 16 Dura engon tutufin buk amonai sigagayam on God an Ayuai ibonuen ato on inibaisit dura maiauinai wat tanibebeyes, osi bobo fetag fetag asi yawasai sefofour on tanitotoris, asi komasis menan sen on tanitotoren, osi tanawures yawas totorinai wat sinama, 17 onai orot jever iyafan ato God ebiagirai on bobo inbofaia tiwag a bobo ta ta obis fouren aurin on fofonin wat inabo.