4
Yau on God a Keriso Iesu nanai, On arimon sabu yawasis a rabobis inigurubabanis, a yabin On enat men ini Aiwab ininetewar: Yau dura wawaninai awurem, Om On an wasagobin unkurereb, ra fufur unbotitiwagim dura unkurereb (an werai bag o men an werai bag), sabu unawures om am gogoi aifan on nanaba sinabo, bobo sinikomasai weie unawures a unkufaiwaris a yaterabobai nan unibebeyes bobo obin sinafour. Wera innat on sabu arimon men dura maiauin an baibebe sintatam on, baise osi tous asi gogoi on nanaba sinbigibubunuen a osi tous asi baibebeotis sigaraba sinboes ato osi asi gogoi dura nanaba on sinikakafunen sintatam mes. Osi ato dura maiauin setatam on sinikirir ato asi bainonot engon baisigogo dudur on aurin sinyein sinitutumen. Baise om ra fufur on toum unitotorim: unbotitiwagim baikokosar unboai aurin on unfaskikin, om nana am bobo unabo Wasagobin unkurereb, a am bobo engon tutufin unafour on dura bag God an agirotin.
Yau auriu on, au wera inat nono yau sinasubunueu, yau au yawas on sirifu ba God aurin an kutetai; wera on inat nono atonio yawas anikirir. Yau afourtobon ato sabu ayaiotis sai sebigeg on nanaba ayai nono, yau eta weromin maiau ayai ato yau au baitutum on nana abotan. Ato ari on God matanai anat au yawas totorin amamatar an siwar on emomousiu anboai mes, siwar ato Bada yawas totorinai wat sabu ebigurubabanis on an Ra innanat on nan initeu—ato men yau ekesiu wat, baise ato osi sabu iyabon nuaboai On semomousin inrobotet mes.
Ekesim am Dura
Om unafourtobon sasasan wat unnat auriu. 10 Demas on atonio ari tafanam an yawasai on inuaboai kwakwan on mes ikirireu enan au Thessalonica mafam gagamin, ato yau on Crescens aiyafarai inai au Galatia tafanam, ato Titus on aiyafarai inai au Dalmatia tafanam. 11 Luke ekesin mom on yau bisiwui emama. Om unnanat on Mark unboai rum wonnat, yabin on inibaisiu rui bobo wanabo. 12 Yau on Tychicus aiyafarai inai au Ephesus mafam gagamin. 13 Timothy, om unnanat on, usiu an baitakwakwaren ato orot wabin Carpus on bisinai nan Troas mafam gagaminai abikirir on unboai mat unnat, au buk mat unabo unnat, ato gagamin bag on ato bobaitu korofisi sibiyamen on.
14 Alexander agim copper an bobo’otin on auriu bobo komasin maiau ifour; on bobo aifan ifofour on Bada arimon on nanaba inibaiyanai. 15 Om unkaifarem tiwag on orot on men inikomasim mes, yabin on dura komasin maiau ati wasagobin aurin iragitai.
16 Yau bobou agai baigurubabanotin nanai atawar tou arufafareu on men iyafan tani sesebiui itawar on; yau au bobo’otis engon tutufin siyayai sikirireu. Yau Bada aurin ababayoi on men osi auris ininonotis asi baiyan inites mes! 17 Baise Bada on yau bisiwui ima ato ikufaiwariu, onai yau wasagobin tutufinai akurereb sabu men Jew yangan auris, osi dura sittatam mes; ato yau on baigurubabanotin nanai atawar itasubunueu mes on God iyawasiu. 18 Ato Bada on arimon yawas komasis emon iniyawasiu ato obinai wat inboeu anan safam an Baiaiwab amonai anar. On wat aurin tanifain taniduduranai, wantoan au wantoan! Dura bag.
Baikakaiu Kanfoun
19 Yau on Priscilla a Aquila rus abikakaiwis, a Onesiphorus awan nanatun mat abikakaiwis. 20 Erastus on Corinth mafam gagaminai nan ima, ato yau on Trophimus nan Miletus mafam gagaminai aikirir, yabin on isawau on mes. 21 Om unafourtobon unnat weie yabat yawarad gagamin inmisir. Eubulus, Pudens, Linus, a Claudia on sebikakaiwim, a taitait tutuat Keriso an baigibubunuotis mat sebikakaiwim. 22 Yau ababayoi Bada on om ayubimui inama. God an kaber omi engon aurim inama.