3
Hami ila hasa dabey Kristus irel yal molow tefael mo irel maes. Ila ha itol yami luluwal irel mekla ye mel wol laeng irel lobola Kristus ye mel iyang. Ye mel irel mala liliyal mo rela gilemra mo irel Deus.+ Mekla ye mel lobosla ye mel Kristus iyang mele habe itol yami luluwal iyang, te meka ye mel wol talop. Bo hami ila hasa mes ngo yami molow ila ye ted llah mo irel Kristus le ye mel irel Deus. Mala holongol yami molow ila Kristus, ngo yodla bela tefaeldoh iyang, ngo hami ha bele dabedoh le ha bele dabey irel falmay la yal.
Wegdeg La Sa Ssulay Mo Ila Ye Tefoy
Ha hachuyaloh mekla deper re talop le ye tayikof le ye yengang uwomi, le tappel fforol maltemay, mo wegdegel maltemay, mo luluwalel maltemay, mo luluwal tayikof, mo chehaw (chehewal formel le yebe cholop). Fael meka mele Deus yebe hagrer rechoka re tema taelenga yalol iyang. Hami ila ye mel sew yad le iye sengal wululumi, ila yodwe meka ye lamlugmiloh iyang.
Iwe ngo igla ila habe ligdi pangal meka: hassong, mo rasim, mo haffobder. Ha towe hapatpat tayikof irel yarmat hare ha yawtemay. Ha towe kachepra semal, bo mekla faesul wegdegmi, ila hasa ppedaloh ngo, mekla sa mel le wegdegmiy le ye tefoy mele hasa yetedah uwomi.+ 10 Ila mala wegdegmi le ye tefoy le Deus mele ye hasbu le yebe mel chog le be tefoy. Habe mel le habe gola iy Deus ngo ha wochog iy.+ 11 Bo fael mele Deus yesa foru mele tayor mele ye dil mo llepder Jews mo Gentiles, mo rechokla resa hagil, mo ikla re ted hagil, mo wasola, mo rechokla re ted weg, mo slave, mo ikla te ir slave. Iwe ngo ligdi bo Kristus mele pangal, iwe ngo Kristus ye wol mel luwel pangal.
12 Hami lol Deus; ye hachangugmi, ngo ye duwlehmi bo lol. Ila habe kawraloh yami ffahol ladep mo momayel hagiyeg, mo malulu mo momayel wegdeg, iwe mo yami hatetalo yami luluwal.+ 13 Habe ma halelayi repimi ngo habe ma hachuya mo lal yami luluwal mala semal hami ye hapaliyel ngal semal. Habe hachuya mo lal yami luluwal mele semal sa faor ngalugmi le be wochog yael Samol hachuya mo lal yal luluwal tayikof kala hami ha foru.+ 14 Iwe ngo hasa chila pangal meka ngal hachangcheng, le ila mele ye hachu fengali pangal formel sala fel. 15 Hopos la Kristus yema fang ila yebe tupungugmi bo habe gola mele habe foru, iye hopos we Deus ye ffesangugmiloh iyang bo ha bela mel le hasa sew chog holong. Ila habe kangalu Deus yal hachigchig. 16 Mala yalol Kristus le ye hartael mmal yebe mel lal yami luluwal. Ha haskuna ngo ha hamdefa fengalugmi luwul repiy. Hasa ton le kofael Deus, le habe yawli ton kowe ye santus mo tonnel eklesia bo habe kangalu Deus yal hachigchig le be ila wey mo lal dipmi.+ 17 Pangal mekla habe foru hare ha kapta ngo habe foru fael idel Samol Jesus. Habe kangalu Deus le Temach yal hachigchig irel mekla Kristus yesa foru bo yagilgich.
Wegdegel Yarmat Irel Molow La Ye Tefoy
18 Hami fefel, habe taelenga yalor mwal kala rimi, bo ila mala ye momay le habe foru bo hami Kristiano.+
19 Hami mal, ha hachangir fefel kala rimi, ngo ha towe ma hakkela yami hapatpat ngalir.+
20 Hami yalwich, pangal yad ngo habe taelenga yalol wulutugmi bo ila senger Kristiano, ngo ila mala ye fel depel Deus iyang.+
21 Hami wulutugur yalwich ha towe ma hassongar hare ha hatayikofa deper mekla lomi bo de tayikel loh deper.+ 22 Hami slave, ha talenga yalol yami masta irel pangal formel. Ha towe ma telenga chog yalor irel yodla re wurugmi iyang, bo mil mala ha dipli bo yebe fel deper. Habe foru le be ila wey mo lal dipmi le fael mala ha hasrowu Samol.+ 23 Te tugul mele habe foru, ngo habe yangtali le be ila wey mo lal dipmi, le be wochog bo ha yengang ngal Samol, ngo te yarmat mele ha ye yengang ngalir. 24 Ha towe maligili le Samol yebe fang paliyal ngalugmi le mekla iy ye itol bo yagilir mekla lol. Bo Kristus mele holongol masta le ha yengang ngali. 25 Iwe ngo panger rechokla ye tayikof wegdigir, ngo be yor paliyel tayikof kala re foru bo Deus ye haffidgiloh chog wululul yal ma hatugulu kofer yarmat.+
+ 3:1 Ps 110:1 + 3:9 Eph 4:22 + 3:10 Eph 4:24; Gn 1:26 + 3:12 3:12–13; Eph 4:2 + 3:13 Eph 4:32 + 3:16 3:16–17; Eph 5:19–20 + 3:18 Eph 5:22; 1 P 3:1 + 3:19 Eph 5:25; 1 P 3:7 + 3:20 Eph 6:1 + 3:21 Eph 6:4 + 3:22 3:22–25; Eph 6:5–8 + 3:25 Dt 10:17; Eph 6:9