4
Hami masta kala yor lomi boy, ila habe foru mekla ye bung mo mekla ye momay ngal boy kala lomi. Ha towe maligili le hami mwo ngo yor yami Masta le ye mel wol laeng.+
Hamadefal
Ha towe ligdi mapel ngo habe ma itol dipmi, ngo yodla habe mapel iyang ngo habe ma itol dipmi irel mapel ngo ha kangalu Deus yal hachigchig. Iwe ngo hasa wol hasi yamem mapel bo Deus yebe sugu ngalugmem yalap bo ye be yoh le habe foloyu mekla yalol le ye llebag le kofael Kristus. Ila fal le imel kalbus igla iyang. Ila ha mapel bo hare ibela tap foloy hapatpat le ngo be yoh le rebe medaf yarmat iyang. Ila mele faesul tugul le ibe foru.
Habe hafel wegdegmi ngalir rechokla re ted chepar, ngo pangal yad le be mmal ngo habe ma kawraloh le hami hasa chepar.+ Pangal yad ngo habe ma hamomayi yami hapatpat bo yarmat rebe dipli. Iwe ngo habe gola mele yebe fel le habe hatefaeli ngal kasiy kala yar yarmat.
Hartael Habong
Tychicus we bisich, le ye chang ngo ha luglug irel bo iy chilamem le ye itol depal irel yengang ka yael Samol, mele yebe hamdefa ngalugmi kofay.++ Ila fal le isa fangwey iy iremi bo yebe harraeyi dipmi irel mala yebe kangalugmi kofmem. Onesimus ye dabey, le ila molwe bisich le ye chang ngo ngo ha luglug irel ngo wol iy semal choluwami. Ir mele re bele kangalugmi pangal meka yarmat re foforu mo iga.+
10 Aristarchus le ye mel irey lal kalbus ye fangwey yal habong iremi, ngo wol ila sengal Mark we bisil Barnabas. (Hami hasa faesul gola le habe hammal Mark igle iy ye buyoy iremi.)+ 11 Joshua we rema ffesangu ngali bo Justus, ila ye wol fangwey yal habong iremi. Rechoka solmol ila ir chog mo luwullur Jews ka resa weg ngal Kristiano mele re dadabeyey irel yengang le fal ngal mala Lamliyel Deus. Ye palleng hammal le rechoka re foru ngaliyey.
12 Epaphras we wol choluwami ngo semal boy le lol Kristus Jesus ye fangwey yal habong iremi. Pangal yad ngo yema hasi yami mapel, le ye kekafael pechey Deus bo yebe ha kkela chog yami tugul, ngo ye kkel yami luluwal le habe wululur Kristiano, le yesa tugul dipmi irel mekla ha foforu le ha dabey mala depel Deus.+ 13 Be yoh le ngang ibe mel bo tugul irel kkelel yengang kala yal le fael ngalugmi mo ngalir yarmetal Laodicea mo Hierapolis. 14 Lukas we yamem togta we ha hachangi mo Demas re fangwey yar habong iremi.+
15 Ha fang habong le yamem ngalir mekla bisich wol Laodicea. Ngo ha wol fang ngali Nympha mo chol eklesia la rema ttey mo irel imwla imwal. 16 Yebe moll yami yawli babior le, ngo hasa hafali bo rede te yawli ngal eklesia la wol Laodicea. Iwe ngo hasa yawli babior la mekla bisich mo wol Laodicea rebe fangwey iremi. 17 Ngo hasa kangalu Archippus bo, “Yedamgel bo hobe hamallo yengang we yael Samol we re ngaloh”.+
18 Ngang Paulus mele ispegil tefa mele: Habongmi mo irey ngang Paulus. Ha towe maligili le imel lal kalbus!
Haradiya la yael Deus yebe mel iremi.
+ 4:1 Eph 6:9 + 4:5 Eph 5:16 + 4:7 Ac 20:4; 2 Ti 4:12 + 4:7 4:7–8; Eph 6:21–22 + 4:9 Phm 10–12 + 4:10 Ac 19:29; 27:2; Phm 24; Ac 12:12, 25; 13:13; 15:37–39 + 4:12 Col 1:7; Phm 23 + 4:14 2 Ti 4:11; Phm 24; 2 Ti 4:10; Phm 24 + 4:17 Phm 2