ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ
ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ କାମି
ପାରିଚାଏ
ପ୍ରେରିତ୍‌ ପୁଥି ଲୁକ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଅଲାକାନା, ଅକଏଚି ଲୁକ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ସୁକୁକାଜିକେହଗି ଅଲାକାଦାଏ । ଇନିଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ବାଇଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ବେଗାର୍‌ ଭୁଲ୍‌ତେ ଅନଲ୍‌ରେ ପୁରାଃଗି ଚିହୁଲ୍‌ନିଃ ତାନିଃ । ଇନିଃ ଲୁକ୍‌ ସୁକୁକାଜି ଆଡଃ ପ୍ରେରିତ୍‌, ନେ ବାରାନ୍‌ ପୁଥିରେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଥିୟଫିଲସ୍‌କେ ଉଦୁବିତାନା । ଇନିଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ । ଇନିୟାଃ ପୁଥିକ ଗ୍ରୀକ୍‌ ଆଡଃ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧:୧ ।
ହବାସାକାଅଆଃ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପୁଥି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜାନାମ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ୬୦-୬୪ କରେ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଚିୟାଃଚି ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଜେହେଲ୍‌ ତନଲ୍‌ଏତେ ରାଡ଼ାଃଅ ସିଦାରେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପୁଥିରାଃ ଅନଲ୍‌ ଚାବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଲୁକ୍‌ହଗି ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଲଃ ହରାସେନ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଏନାତେ ନେ ପୁଥି ଆନ୍ତିୟୋଖ୍‌ଏତେ ଅଲାକାନ୍‌ଗିୟାଃ ମେନ୍ତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ କାଜିୟାଃ । ପ୍ରେରିତ୍‌ ପୁଥି ହବାଅଃତାନା କାଲିସିୟାରାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ । ପ୍ରେରିତ୍‌ ପୁଥି, ଲୁକ୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ସୁକୁକାଜିଏତେଗି ଅଲ୍‌ଆଉକାନା ମେନ୍ତେ କାଜିଲେରେୟ ଠାଉକାଗିୟା, ଚିଆଃଚି ସୁକୁକାଜିରେ ଲୁକ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ କାମିକେ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ନେ ପୁଥିରେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ଏନ୍‌ କାମିକେଗି ୟୀଶୁଆଃ ସିର୍ମାରାକାବ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଚେଲାକ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାଲଃ ପେରେଃୟାନାକ ଆଡଃ ଚିଲ୍‌କା ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ଏତେ, ଯିହୁଦୀ, ଶମିରୋନ୍‌, ଆଡଃ ଏନାଏତେ ବାହାରି ଦିଶୁମ୍‌କରେ ସୁକୁକାଜି ନିତିର୍‌ୟାନା, ଏନା ନେ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧:୮ ।
ଇନିଃ ଥିୟଫିଲସ୍‌କେ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ହାରା ଇଦିୟଃତାନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ହାଗାକକେ ଚିହୁଲଃ ନାଗେନ୍ତେ ଉସ୍‌କୁର୍‌କତାନା । ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜୀଦାନ୍ ବିଷାଏରେ ଆଡଃ ପାସ୍‌ରାଅ ଇଦିୟଃତାନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱାସୀକଆଃ ଜୀଦାନ୍ ବିଷାଏରେ କାଜିକାଦା । ପ୍ରେରିତ୍ ଚିଟାଉରେ ଏନେଟେଦ୍‌ରେନ୍ କାଲିସିୟାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ଚିଲ୍‌କା ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଏନାରେୟାଃ ନାମୁନା ଆବୁକେ ଉଦୁବେତାନା । ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ନାମୁନା ହରାତେ ଆବୁ ଆଟ୍‌କାର୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଃବୁ ଯେ, ଚିଲ୍‌କା ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତାଃରେ ଆସ୍ରାକେଦ୍‌ତେ ଏଟାଃକତାଃରେ ସୁକୁକାଜି ନିତିର୍‌ ଦାଡ଼ିୟଃଆ ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ଅଲାକାନ୍‌ କାଜି
୧. ପାବିତାର୍ ଆତ୍ମାରାଃ ହିନିଜୁଃ ଆଡଃ କାଲିସିୟାରାଃ ପସାଇଦିୟଃ । ୧:୧–୮:୧
୨. କାଲିସିୟାରାଃ ସିଗିଦ୍ ଆଡଃ ସୁକୁକାଜିରାଃ ପସାଇଦିୟଃ । ୮:୨–୧୨:୨୩
୩. ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ପାହିଲା ସେୱାକାମିରେ ହରାସେନ୍‌ । ୧୨:୨୪–୧୪:୨୮
୪. ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ । ୧୫:୧-୩୫
୫. ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ବାର୍‌ସାତେ ସେୱାକାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ ହରାସେନ୍‌ । ୧୫:୩୬–୧୮:୨୨
୬. ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଆପିସାତେ ସେୱାକାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ ହରାସେନ୍‌ । ୧୮:୨୩–୨୦:୩୮
୭. ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ତନଲ୍‌ । ୨୧:୧–୨୬:୧-୩୨
୮. ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ରୋମ୍‌ତେ ହରାସେନ୍‌ । ୨୭:୧–୨୮:୧-୩୧
ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ ଏମଃରାଃ ବାନାର୍‌ସା
୧  ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଥିୟଫିଲସ୍‌,
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ପାହିଲା ଚିଟାଉ ଲୁକ୍‌ ପୁଥିରେ ୟୀଶୁ କାମିକାଦ୍‌ ଆଡଃ ଇତୁକାଦ୍‌ ସବେନାଃ ଆୟାଃ କାମିରାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ତାଃଏତେ ୨ ସିର୍ମାଦିଶୁମ୍‌ତେ ଇଦିୟଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ହବାକାନ୍‌ତେୟାଃ ଅଲାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ସିର୍ମାଦିଶୁମ୍‌ତେ ଇଦିୟଃ ସିଦାରେ ୟୀଶୁ ଆୟାଃ ସାଲାକାନ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଇତୁକାଦ୍‌କ ତାଇକେନା । ୩ ୟୀଶୁ ଆୟାଃ ଗନଏଃ ତାୟମ୍‌ତେ ପୁରାଃ ସାବୁତ୍‌ରାଃ କାଜି ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁତାଃରେ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଜୀନିଦ୍‌ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌ୟାନା, ଆଡଃ ବାର୍‌ହିସି ମାହାଁ ଇନ୍‍କୁତାଃରେ ମିସା ମିସା ଉଦୁବ୍‌ୟାନ୍‌ଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ରେୟାଃ କାଜିକଏ ଉଦୁବାଦ୍‌କଆ । ୪  ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଇନ୍‌କୁଲଃ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଇନ୍‌କୁକେ ନେଆଁଁ ଆଚୁକାଦ୍‌କ ତାଇକେନାଏ, ଆପେ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ଆଲ୍‌ପେ ବାଗିୟା, ମେନ୍‌ଦ ଆପୁଇଁୟାଃ ବାନାର୍‌ସା କାଜି ଆୟୁମାକାଦ୍‌ତେୟାଃକେ ନେଲ୍‌ହରାଏପେ । ୫  ଚିୟାଃଚି ଯୋହାନ୍‌ଦ ଦାଆଃତେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଏମାଦ୍‌କଆଏ, ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ମାହାଁ ତାୟମ୍‌ତେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତେ ବାପ୍ତିସ୍ମାୱାଃପେ ।
ୟୀଶୁ ସିର୍ମାତେ ଇଦିୟାନାଏ
(ମାର୍କ ୧୬:୧୯-୨୦; ଲୁକ ୨୪:୫୦-୫୩)
୬ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ୟୀଶୁକେ କୁଲିକିୟାକ, “ହେ ପ୍ରାଭୁ, ଚିୟାଃ ଆମ୍‌ ନେ ଦିପିଲିରେଗି ଇସ୍ରାଏଲ୍‌କତାଃରେ ଆଡଃଗି ରାଇଜ୍‌ ଏମେତାନାମ୍‌ ?”
୭ ୟୀଶୁ ଇନ୍‌କୁକେ ମେତାଦ୍‌କଆ, “ଆପୁ ଆୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଦହାକାଦ୍‌ ନେଡା ଚାଏ ଦିପିଲିକେ ସାରି ନାଗେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଲାଃ । ୮  ମେନ୍‌ଦ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେତାଃ ହିଜୁଃରେ, ଆପେ ପେଡ଼େଃପେ ନାମେୟା ଆଡଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ, ଗଟା ଯିହୁଦା, ଶମିରୋନ୍‌ ଆଡଃ ଅତେରାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଜାକେଦ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଗାୱାପେ ହବାଅଆଃ ।” ୯  ଇନିଃ ନେଆଁଁ କାଜିକେଦ୍‌ଚି, ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃକେ ନେଲିତାନ୍‍ଲଃ ଇନିଃ ସିର୍ମାତେ ଇଦିୟାନା, ଆଡଃ ମିଆଁଦ୍‌ ରିମିଲ୍‌ ଇନିଃକେ ଇନ୍‍କୁତାଃଏତେ ଦାନାଙ୍ଗ୍‌କିୟା ।
୧୦ ୟୀଶୁ ସିର୍ମାତେ ଇଦିୟଃତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ରେ ଇନ୍‌କୁ ସିର୍ମାସାଃ ସାଙ୍ଗିଲାକାଦ୍ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ବାର୍‌ହଡ଼୍‌ ଇମ୍‌ତାଗି ପୁଣ୍ଡି ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‍କୁତାଃରେକିନ୍ ତିଙ୍ଗୁୟାନା । ୧୧ ଆଡଃ କାଜିକେଦାକିନ୍‌, “ଏ ଗାଲିଲ୍‌ରେନ୍ ହଡ଼କ, ଚିନାଃମେନ୍ତେ ସିର୍ମାସାଃ ସାଙ୍ଗିଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନାପେ ? ନେ ୟୀଶୁଗି ଆପେତାଃଏତେ ସିର୍ମାତେ ଇଦିୟାକାନା । ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଇନିଃକେ ସିର୍ମାତେ ସେନଃତାନ୍‌ ନେଲ୍‌କିଃ ଲେକାଗି ହିଜୁଃରୁହାଡ଼ାଏ ।”
ଯିହୁଦାରାଃ ବାଦ୍‌ଲାରେ ମାଥିଆସ୍‌ଆଃ ସାଲାଅଃ
(ମାଥିଉ ୨୭:୩-୧୦)
୧୨ ଏନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ଜାଇତୁନ୍‌ ନୁତୁମ ବୁରୁଏତେ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ତେକ ସେନଃରୁହାଡ଼୍‌ୟାନା, ଏନା ନାଗାର୍‌ତାଃଏତେ ମିଦ୍‌ କିଲୋମିଟର୍‌ ଲେକା ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇକେନା । ୧୩  ଇନ୍‌କୁ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ନାଗାର୍‌ତେ ବଲୟାନାକ ଆଡଃ ଆକ ତାଇନଃ ତାଇକେନ୍‌ ଚେତାନ୍‌ କୁଠାତେ ସେନଃୟାନାକ । ଏନ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌, ଯୋହାନ୍‌, ଯାକୁବ୍‌, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଫିଲିପ୍‌, ଥୋମା, ବାର୍ଥୋଲମି, ମାଥିଉ, ଆଲ୍‌ଫିୟନାଃ ହନ୍‌ ଯାକୁବ୍‌, ଚିହୁଲ୍‌ନିଃ ଶିମୋନ୍‌ ଆଡଃ ଯାକୁବ୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ଯିହୁଦା ତାଇକେନା । ୧୪ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ବିନ୍ତିତାନ୍‌କ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଲଃ କୁଡ଼ିକ, ୟୀଶୁଆଃ ଏଙ୍ଗାତେ ମାରିୟାମ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ହାଗାକ ହୁଣ୍ଡିୟଃତାନ୍‌କ ତାଇକେନା ।
୧୫ ଚିମିନ୍‌ ମାହାଁଁ ତାୟମ୍‌ତେ ଲାଗ୍‌ଭାଗ୍‌ ତୁରିୟାହିସି* ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାକଆଃ ସାମିଲାନ୍‌ ଥାଲାରେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, ୧୬ “ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଅକନ୍‌ ଇଷ୍କାରିୟତ୍‌ ଯିହୁଦା ୟୀଶୁକେ ସାବ୍‌ରିକାଇ ନାଗେନ୍ତେ ବାଇରିକକେ ଆୟାର୍‌ଆଉକାକ ତାଇକେନା, ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ ଦାଉଦ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତେ ପେରେଃକେଦ୍‌ତେ କାଜିକାଦ୍‌ତେୟାଃ, ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେୟାଃ କାଜି ପୁରାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୭ ଚିଆଃଚି ଇଷ୍କାରିୟତ୍‌ ଯିହୁଦା ଆବୁଆଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ସେୱାକାମି ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ସାଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ।”
୧୮  ଇଷ୍କାରିୟତ୍‌ ଯିହୁଦାରାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିରାଃ ନାଲାତେ ମିଆଁଦ୍‌ ପିଡ଼ି କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଇନିଃ ଏନ୍‌ ପିଡ଼ିରେ ତାବେର୍‌ତେ ଉୟୁଃୟାନା ଆଡଃ ଆୟାଃ ଲାହିଦ୍‌ ଫାଡ଼ାଃୟାନ୍‌ତେ ଏନ୍‌ ଭିତାର୍‌ରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ପଟାକ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ୧୯ ଆଡଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନେଆଁଁ ସାରିକେଦ୍‌ତେ, ଆକଆଃ ଜାଗାର୍‌ତେ ଏନ୍‌ ପିଡ଼ିରାଃ ନୁତୁମ୍‌ ହକଲ୍‌ଦମା ମେନ୍ତେକ ନୁତୁମ୍‌କେଦା, ଏନାରାଃ ମୁଣ୍ଡିଦ “ମାୟୋମ୍‌ରାଃ ପିଡ଼ି” ତାନାଃ ।
୨୦ ଚିୟାଃଚି ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
ଇନିୟାଃ ଅଡ଼ାଃ ସିଃସଏଃଗି ହବାଅଃକା;
ଏନାରେ ଜେତାଏ ଆଲକାକ ତାଇନଃକା ।
ନେଆଁଁହଗି ଅଲାକାନା,
ଇନିୟାଃ କାମି ଏଟାଃନିଃ ନାମେକାଏ ।
୨୧  “ଏନାମେନ୍ତେ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ରାଃ ଗାୱା ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ ଆବୁଲଃ ମେସାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୨୨ ୟୀଶୁ ଯୋହାନ୍‌ତାଃଏତେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହବାୟାନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ତାଃଏତେ ୟୀଶୁ ସିର୍ମାତେ ଇଦିୟଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ସବେନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଆବୁଲଃ ହିଜୁଃ ସେନଃ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ଆବୁଆଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌କେ ଆବୁଲଃ ଇନିୟାଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ରେୟାଃ ଗାୱା ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।”
୨୩ ଏନାତେ ଇନ୍‌କୁ ମାଥିଆସ୍‌ ଆଡଃ ଯୋଷେଫ୍‌, ଅକଏକେଚି ବାର୍ଶବାସ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃକ ଆଡଃ ଜୁସ୍ତସ୍‌ ମେନ୍ତେହଁ କାଜିୟାଃକ, ନେ ବାର୍‌ହଡ଼୍‌କିନ୍‌କେ ସାଲାକେଦ୍‌କିନାକ । ୨୪ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ବିନ୍ତିତାନ୍‍ଲଃ କାଜିକେଦାକ, “ହେ ପ୍ରାଭୁ, ଆମ୍‌ ସବେନ୍‌କଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେୟାଃ ଉଡ଼ୁଃ ସାରିୟାଃମେ । ନେ ବାର୍‌ହଡ଼୍‌କିନ୍‌ଏତେ ଆମାଃ ହରାତେ ସାଲାକାନ୍‌ନିଃ ଅକ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ଏନା ଆଲେକେ ଉଦୁବାଲେମେ । ୨୫ ଏନ୍‌ ହଡ଼ ଇଷ୍କାରିୟତ୍‌ ଯିହୁଦାରାଃ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ପ୍ରେରିତ୍‌ କାମି କାମିୟା ।” ୨୬ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ଚିଟ୍‌ପଟ୍‌ ସାଲାକେଦାକ ଆଡଃ ମାଥିଆସ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ରେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ଏନ୍ତେ ଇନିଃ ଗେଲ୍‌ମିଆଁଦ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କଲଃ ମେସାୟାନାଏ ।
୧:୧ ୧:୧ ଲୁକ ୧:୧-୪. ୧:୪ ୧:୪ ଲୁକ ୨୪:୪୯. ୧:୫ ୧:୫ ମାଥିଉ ୩:୧୧; ମାର୍କ ୧:୮; ଲୁକ ୩:୧୬; ଯୋହାନ୍‌ ୧:୩୩. ୧:୮ ୧:୮ ମାଥିଉ ୨୮:୧୯; ମାର୍କ ୧୬:୧୫; ଲୁକ ୨୪:୪୭,୪୮. ୧:୯ ୧:୯ ମାର୍କ ୧୬:୧୯; ଲୁକ ୨୪:୫୦,୫୧. ୧:୧୩ ୧:୧୩ ମାଥିଉ ୧୦:୨-୪; ମାର୍କ ୩:୧୬-୧୯; ଲୁକ ୬:୧୪-୧୬. * ୧:୧୫ ୧:୧୫ ମିଦ୍‌ଶାଅ କୁଡ଼ିଏ ୧:୧୮ ୧:୧୮ ମାଥିଉ ୨୭:୩-୮. ୧:୨୧ ୧:୨୧ ମାଥିଉ ୩:୧୬; ମାର୍କ ୧:୯; ଲୁକ ୩:୨୧; ମାର୍କ ୧୬:୧୯; ଲୁକ ୨୪:୫୧. ୧:୨୬ ୧:୨୬ ଏଗାରାଝାନ୍‌