ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ହିନିଜୁଃ
୧ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ୍‌* ପାରାବ୍‌ ତେବାଃୟାନ୍‌ଚି, ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିଆକାନ୍‍କ ତାଇକେନା । ୨ ଇମ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଦ୍‌ଗାର୍‌ ହୟ ହୟତାନ୍‍ଲେକା ସିର୍ମାଏତେ ସାଡ଼ି ଆୟୁମ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଦୁବାକାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଗଟା ଅଡ଼ାଃରେ ପେରେଃୟାନା । ୩ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ସେଙ୍ଗେଲ୍‍ ଲେକାନ୍ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌କ ବିପିଙ୍ଗାଅଃତାନ୍ ନେଲ୍‌କେଦାକ ଆଡଃ ଏନା ଏନ୍ତାଃରେ ତାଇକେନ୍‌ ମିମିଆଦ୍‌ ହଡ଼ରେ ଆଡ଼୍‌ଗୁୟାନା । ୪ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତେକ ପେରେଃୟାନା ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଇନ୍‌କୁକେ ଦେଙ୍ଗାକେଦ୍‌କ ଲେକାଗି ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଜାଗାର୍‌ତେ କାଜି ଏଟେଦ୍‌କେଦାକ ।
୫ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ଏତେ ହିଜୁଆକାନ୍‍ ଯିହୁଦୀ ଧାରାମାନ୍‌ ହଡ଼କ ଇମ୍‌ତା ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେକ ତାଇକେନା । ୬ ଇନ୍‌କୁ ନେ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ଚି, ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ହିଜୁଃ ହୁଣ୍ଡିୟାନା ଆଡଃ ସବେନ୍‌କ ଆକଆଃ ଆକଆଃ ଜାଗାର୍‌ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ କାଜିତାନ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆକ୍‌ଚାକାଅୟାନାକ । ୭ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅୟାନା ଆଡଃ ହାଏକାଟ୍‍ୟାନ୍ତେ କୁପୁଲିୟାନାକ, “ନେଲେପେ, ଚିୟାଃ ନେ ସବେନ୍‌ କାଜିତାନ୍‍ ହଡ଼କ ଗାଲିଲ୍‌ରେନ୍‌ ନାହାଁଲାକ ? ୮ ତାବ୍‌ଦ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ଚିଲ୍‍କାତେ ଇନ୍‌କୁକେ ଆବୁଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଜାଗାର୍‌ତେ କାଜିତାନ୍‌ବୁ ଆୟୁମ୍‌କତାନା ? ୯ ଆବୁ ପାର୍ଥିୟା, ମାଦିୟା, ଏଲାମିୟା, ମେସପଟାମିଆ, ଯିହୁଦା, କାପାଦକିଆ, ପନ୍ତ, ଆଡଃ ରୋମ୍‌ ଏସିଆରେନ୍‍କ, ୧୦ ଫ୍ରୁଗିଆ, ପାମ୍ପିଲିଆ, ମିସାର୍‌, କୁରିନି ନାଡ଼େଃରେଆଃ ଲିବିୟାରେନ୍‍କ ଆଡଃ ରୋମିଏତେ ହିଜୁଃକାନ୍ ୧୧ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ଯିହୁଦୀ ଧାରାମ୍‌ରେ ମେସାକାନ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ, ଚିମିନ୍‌ କ୍ରିତ୍‌ରେନ୍‌ ଆଡଃ ଆରାବ୍‌ରେନ୍‍ ହଡ଼କ ତାନ୍‌ବୁ, ଏନ୍‌ରେୟ ଆବୁ ଆବୁଆଃ ଜାଗାର୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ କାମିରାଃ କାଜିକ କାଜିତାନ୍‌ବୁ ଆୟୁମ୍‌କତାନା ।” ୧୨ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ ଆଡଃ ଆଡ଼ାଃଉଡ଼ୁଃୟାନ୍‌ଲଃ ଆକ ଆକଗି କୁପ୍‌ଲିୟାନାକ, “ନେଆଁରାଃ ମୁଣ୍ଡି ଚିନାଃ ତାନାଃ ?”
୧୩ ମେନ୍‌ଦ ଏଟାଃ ହଡ଼କ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଲାନ୍ଦା ଏସେଦ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦ୍‌କଆକ, “ଇନ୍‌କୁ ନାୱା ଦାଖ୍‌ରାସି ପୁରାଃଗି ନୁଁକେଦ୍‌ତେ ବୁଲାକାନାକ ।”
ପାତ୍‍ରାସ୍‌ଆଃ କାନାଜି
୧୪ ଏନ୍ତେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଗେଲ୍‌ମିଆଁଦ୍‌ ଚେଲାକଲଃ ତିଙ୍ଗୁୟାନାଏ ଆଡଃ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ ଉଦୁବ୍‌ ଏଟେଦ୍‌କେଦାଏ, “ଏ ଯିହୁଦୀ ହାଗାକ, ଆଡଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ତାଇନ୍‍ତାନ୍‍ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିତାନ୍‌ତେୟାଃ ବୁଗିଲେକା ଆୟୁମେପେ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେ ବିଷାଏରେ କାଜିପେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୫ ଆପେ ନେ ହଡ଼କକେ ବୁଲଃତାନାକ ମେନ୍ତେପେ ବିଚାରେତାନା, ମେନ୍‌ଦ କାହାଗି, ନାହାଁଃଦ ସେତାଃରାଃ ଅରେୟା ସାଡିକାନା । ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ଯୋଏଲ୍‌ ନାବୀ କାଜିକାଦ୍‌ କାଜି ନେଆଁଁ ତାନାଃ :
୧୭ “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କାଜିତାନାଏ, ‘ତାୟମ୍ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେ ସବେନାଃ ରିକାଏୟାଇଙ୍ଗ୍‌,
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଇଁୟାଃ ଆତ୍ମାକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଲିୟା
ଆଡଃ ଆପେୟାଃ କଡ଼ାହନ୍‌ କୁଡ଼ିହନ୍‌କ ଆୟାର୍‌କାଜିକ କାଜିୟା,
ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ସେପେଡ଼େଦ୍‍କ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌କ ନେଲେୟା,
ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ପ୍ରାଚିନ୍‌କ କୁମୁୟାଁ ।
୧୮ ହେଗି, ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କରେ ଆଇଁୟାଃ ଦାସିକ ଆଡଃ କାମ୍‌ଡ଼ିକରେହଗି,
ଆଇଁୟାଃ ଆତ୍ମାକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଲିୟା,
ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆଇଁୟାଃ ଆୟାର୍‌କାଜିକ ଉଦୁବେୟା ।
୧୯ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚେତାନ୍‌ ସିର୍ମାରେ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ କାମିକ
ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ ଚିହ୍ନାଁଁକଇଙ୍ଗ୍‌ ରିକାୟା ।
ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ମାୟୋମ୍‌, ସେଙ୍ଗେଲ୍ ଆଡଃ ପୁରାଃ ସୁକୁଲ୍‌ତେ ପେରେଜଃଆ;
୨୦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃ ସିଦାରେ
ସିଙ୍ଗି କୁଲ୍‌କୁଲ୍‌ ନୁବାଗଃଆ,
ଆଡଃ ଚାଣ୍ଡୁଃ ମାୟୋମ୍‌ ଲେକା ହବାଅଃଆ ।
୨୧ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଦିପିଲିକରେ ଜେତାଏ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ବିନ୍ତିୟାଏ, ଇନିଃ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅ ନାମେୟାଏ ।’
୨୨ “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗାକ, ନେ କାଜି ଆୟୁମେପେ, ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍ କାମିକ, ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକ ଆଡଃ ଚିହ୍ନାଁକ ନାଗେନ୍ତେ ନାଜ୍‌ରେତ୍‌ରେନ୍‌ ୟୀଶୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କୁଲାକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ପକ୍‌ତା ସାବୁଦ୍‌ ହବାକାନା । ଏନାକ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେୟାଃ ଥାଲାରେ ଇନିୟାଃ ହରାତେ ରିକାକାଦାଏ ଏନାପେ ସାରିତାନା । ୨୩  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ ୟୀଶୁକେ ଆପେୟାଃ ତିଃଇରେ ଜିମାଇ ନାଗେନ୍ତେ ପାହିଲାରେ ମନ୍‌ ବାଇୟାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ଆପେ ଇନିଃକେ କା ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ହରାତେ କ୍ରୁଶ୍‌ରେପେ କିଲାକିୟା । ୨୪  ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଗନଏଃରାଃ ତନଲ୍ ରାଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କିୟାଏ, ଚିୟାଃଚି ଗନଏଃ ଇନିଃକେ ଦହ କାଏ ଦାଡ଼ିକିୟା । ୨୫ ଦାଉଦ୍‌ ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ କାଜିକାଦାଏ,
“ ‘ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରାଭୁକେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆଇଁୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ନେଲି ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌,
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଲକାଇଙ୍ଗ୍‌ ଏକ୍‌ଲାଅଃକା ମେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମେନାଇୟା ।
୨୬ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ରାସ୍‌କାତେ ପେରେଜାକାନା,
ଆଡଃ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ତାଇୟାଁଃ ଲାନ୍ଦା ରାସ୍‌କାତେ ପେରେଃୟାନା ।
ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ଗନଏଃ ହଡ଼୍‌ମ
ଆସ୍ରାଏତାନ୍‍ଲଃ ଜୀହିଦଃଆ,
୨୭ ଚିୟାଃଚି ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଜୀଉକେ ଗନଏଃଗାଡ଼ାରେ କାମ୍‌ ବାଗିୟା,
ଆଡଃ ଆମାଃ ପାବିତାର୍‌ ଦାସିକେ ତପାଗାଡ଼ାରେ ଜିୟନଃ ନାଗେନ୍ତେ କାମ୍‌ ବାଗିୟା ।
୨୮ ଆମ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଜୀଦାନ୍‌ରାଃ ହରା ଉଦୁବାକାଦିୟାଁମ୍‌,
ଆଡଃ ଆମାଃ ହେପାଦ୍‌ରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ରାସ୍‌କାତେମ୍‌ ପେରେଜିୟାଁ ।’
୨୯ “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ଆବୁଆଃ ପୁର୍‌ଖାହାଡ଼ାମ୍‌କଆଃ ରାଜା ଦାଉଦ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ ସାଫାସାଫା କାଜି ଦାଡ଼ିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇନିଃ ଗଏଃକେଦ୍‌ତେ ତପାୟାନାଏ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ତପାଠାୟାଦ୍ ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଆବୁଆଃ ଥାଲାରେମେନାଃ । ୩୦ ଇନିଃଦ ନାବୀ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଇ ତାଇକେନାଏ, ଏନା ଇନିଃ ସାରିକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ଦାଉଦାଃ କିଲିକଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ଦୁବାଏ ମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ୩୧ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରେ ଅକ୍‌ନାଃ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ସେନଃତାନା, ଏନା ଦାଉଦ୍‌ ସାରିକେଦ୍‌ତେ, ମାସିଆଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ବିଷାଏରେ କାଜିକାଦାଏ,
“ ‘ଇନିଃକେ ଗନଏଃଗାଡ଼ା କାଏ ବାଗିକିୟା,
ଆଡଃ ଆୟାଃ ହଡ଼୍‌ମ ତପାଗାଡ଼ାରେ କା ଜିୟନ୍‌ୟାନା ।’
୩୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନେ ୟୀଶୁକେଗି ଜୀଉବିରିଦ୍‍କିୟାଏ ଆଡଃ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ଏନାରାଃ ଗାୱାକତାନ୍‍ବୁ । ୩୩ ୟୀଶୁ ଆୟାଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜମ୍‌ତିସାଃତେ ବିରିଦ୍‌କାନା ଆଡଃ ଆପୁଆଃ ବାନାର୍‌ସା ଲେକାତେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ନାମ୍‍କେଦାଏ, ଆଡଃ ନାହାଁଃ ଆପେ ନେଲେତାନ୍‌ତେୟାଃ ଆଡଃ ଆୟୁମେତାନ୍‌ତେୟାଃ ଇନିୟାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ତାନାଃ । ଏନା ଇନିଃ ଆବୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଦୁଲାକାଦାଏ । ୩୪ ଚିୟାଃଚି ଦାଉଦ୍‌ଦ ସିର୍ମାତେ କାଏ ରାକାବ୍‌ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆଇଃକ୍‌ଗି କାଜିକେଦାଏ,
‘ପ୍ରାଭୁ ଆଇଁୟାଃ ପ୍ରାଭୁକେ କାଜିକିୟାଏ,
୩୫ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ବାଇରିକକେ ପୁରା ଆଉରିଙ୍ଗ୍‌ ହାରାଅକ ଜାକେଦ୍‌
ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଜମ୍‍ତିସାଃରେ ଦୁବାକାନ୍‍ମେ ।’
୩୬ “ଆପେ କ୍ରୁଶ୍‌ରେ କିଲାକାଇ ୟୀଶୁକେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ପ୍ରାଭୁ ଆଡଃ ମାସି ମେନ୍ତେ ନୁତୁମ୍‍କିୟାଏ, ନେଆଁଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ସାର୍‍ତିଗିକ ଆଟ୍‌କାରେକା ।”
୩୭ ନେ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ରଅଃୟାନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ ଏଟାଃ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ କାଜିୟାଦ୍‍କଆକ, “ହେ ହାଗାକ, ଆଲେ ଚିନାଃଲେ ଚିକାୟା ?”
୩୮ ଏନ୍ତେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିରୁହାଡ଼ାଦ୍‌କଆଏ, “ଆପେ ପାପ୍‍ ଏତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼େପେ ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମାଅଃପେ, ଏନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ପାପ୍‌କ ଛାମାଅଃଆ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌, ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେପେ ନାମିୟା । ୩୯ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେ ବାନାର୍‌ସା କାଜିଦ ଆପେୟାଃ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ହନ୍‌କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ, ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି କେଡ଼ାକାଦ୍‌ ସାଙ୍ଗିନ୍‍ରେନ୍ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ତାନାଃ ।”
୪୦ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃଗି ପୁରାଃ କାଜିକ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିଗରଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ନେ ପାରିୟାରେନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ସାଜାଇଏତେ ପ୍ରାଭୁ ଆପେକେ ବାଞ୍ଚାଅପେକା ।” ୪୧ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିୟାଃ କାଜି ସୁକୁତେ ତେଲାକେଦ୍‍ଲଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦାକ ଆଡଃ ବାପ୍ତିସ୍ମାୟାନାକ । ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଆପି ହାଜାର୍‌ ଲେକା ହଡ଼କ କାଲିସିୟାରେକ ମେସାୟାନା । ୪୨ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଏନ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ଇନିତୁରେ, ମେନେସାରେ, ହଲଙ୍ଗ୍‌ କେଚାଃରେ ଆଡଃ ବିନ୍ତିରେ ତାଇନ୍‍ତାନ୍‌କ ତାଇକେନା ।
ବିଶ୍ୱାସୀକଆଃ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌
୪୩ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‍କାମି, ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକ, ଆଡଃ ଚିହ୍ନାଁ କାମିକେଦ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ଜୀଉରେ ହାଏକାଟ୍‌ତେ ପେରେଃୟାନାକ । ୪୪  ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିୟାନ୍‌ଲଃ ଆକତାଃରେ ତାଇକେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ମେନାଃତେୟାଃ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିକେଦାକ । ୪୫ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ସବେନ୍‌ ଲୟଙ୍ଗ୍‌କ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଟାକା ପାଏସାକେ ମିମିଆଦ୍‌‌ନିଃକେ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ସବେନ୍‌କ ହାପ୍‍ଟିଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ୪୬ ଇନ୍‌କୁ ମାନ୍ଦିର୍‌ଅଡ଼ାଃରେ ସବେନ୍‌ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ମିଦ୍‍ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ଆକଆଃ ଅଡ଼ାଃକରେ ହଲଙ୍ଗ୍‌ କେଚାଃତାନ୍‌ଲଃ ରାସ୍‌କାତେ ଆଡଃ ଲେବେଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ତେ ଜମ୍‍ତାନ୍‍ ତାଇକେନାକ । ୪୭ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାକ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନ୍‌କୁକେ ସୁକୁଆକ ତାଇକେନାକ । ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ପାରିତ୍ରାଣ୍‌ ନାମେତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ କାଲିସିୟାରେ ମେସାକୁତାନ୍ ତାଇକେନାଏ ।
* ୨:୧ ୨:୧ ପାସ୍‌କା ପାରାବ୍‌ରେୟାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ତାଃଏତେ ପାଚାଶ୍‌ ଦିନ୍‌ ହବାଅଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ୍‌ କାଜିୟାଃକ ୨:୧୪ ୨:୧୪ ଏଗାରାଝାନ୍‌ ୨:୧୫ ୨:୧୫ ନାଅ ୨:୨୩ ୨:୨୩ ମାଥିଉ ୨୭:୩୫; ମାର୍କ ୧୫:୨୪; ଲୁକ ୨୩:୩୩; ଯୋହାନ୍‌ ୧୯:୧୮. ୨:୨୪ ୨:୨୪ ମାଥିଉ ୨୮:୫,୬; ମାର୍କ ୧୬:୬; ଲୁକ ୨୪:୫. ୨:୪୪ ୨:୪୪ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୪:୩୨-୩୫.