ମିଆଁଦ୍‌ କାଟା କୁଚୁଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ କଏଁନିଃ ବୁଗିୟାନାଏ
୧ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ ଯୋହାନ୍‌ ବିନ୍ତି ଦିପିଲିରେ ତାର୍‍ସିଙ୍ଗ୍‌ ଆପିଘାଡ଼ି ଇମ୍‌ତାକ ମାନ୍ଦିର୍‌ତେକିନ୍ ସେନଃ ତାଇକେନା । ୨ ଏନ୍ତାଃରେ ଜାନାମ୍‌ଏତେ କାଟା କୁଚୁଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼, ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃତେ ବଲତାନ୍‌ ପୁରାଃ ହଡ଼କତାଃଏତେ କଏଁନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରାଃ ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ ନୁତୁମାକାନ୍‌ ଦୁଆର୍‌ତାଃତେ ଗଅଃ ଇଦିୟଃତାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ୩ ଇନିଃ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ ଯୋହାନ୍‌କେ ମାନ୍ଦିର୍‌ତେ ବଲତାନ୍ ନେଲ୍‍କେଦ୍‍ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ କଏଁ ଆସିକେଦ୍‍କିନାଏ । ୪ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ ଯୋହାନ୍‌ ଇନିଃକେ ମିଦ୍‌ନାଜେର୍‌ରେ ନେଲ୍‌କିଃତେ, ପାତ୍‌ରାସ୍‌ କାଜିକିୟାଏ, “ଆଲିଙ୍ଗ୍‌ସାଃତେ ନେଲେମେ ।” ୫ ଇନିଃ ଇନ୍‌କିନ୍‌ତାଃଏତେ ଜେତ୍‌ନାଃ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ଆସ୍ରାଏତାନ୍‍ଲଃ ଇନ୍‍କିନ୍‌ସାଃତେ ନେଲ୍‍କେଦା ।
୬ ମେନ୍‌ଦ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ କାଜିକିୟାଏ, “ରୁପା ଚାଏ ସୋନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃରେ ବାନଆଃ, ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃରେ ମେନାଃତେୟାଃଇଙ୍ଗ୍‌ ଏମାମେତାନା, ନାଜ୍‌ରେତ୍‌ରେନ୍‌ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆଚୁମେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ବିରିଦ୍‌ମେ ଆଡଃ ସେନେମେ ।” ୭ ଏନ୍ତେ ଇନିଃ ଇନିୟାଃ ଜମ୍‍ ତିଃଇ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବିରିଦ୍‌କିୟା ଆଡଃ ଇମ୍‍ତାଗି ଇନିୟାଃ କାଟା ଆଡଃ କାଟାମୁକ୍‌ଣୀକରେ ପେଡ଼େଃ ନାମ୍‍କେଦାଏ । ୮ ଆଡଃ ଇନିଃ ନିର୍‌ବିରିଦ୍‍ୟାନାଏ ଆଡଃ ସେନ୍‌ ଏଟେଦ୍‌କେଦାଏ । ଏନ୍ତେ ଇନିଃ ସେସେନ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ, ଡେଗାଅତାନ୍‌ଲଃ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‍ଲଃ ଇନ୍‌କିନ୍‌ଲଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ତେ ବଲୟାନାଏ । ୯ ଏନ୍ତାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ସେନ୍‍ବାଡ଼ାତାନ୍ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌କ ନେଲ୍‍କିୟା, ୧୦ ଆଡଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରାଃ ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ ଦୁଆର୍‌ତାଃରେ ଦୁବ୍‍କେଦ୍‌ତେ କଏଁ ଆସିତାଇକେନାଏ, ଇନିଃ ନିଃଗି ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ନେଲ୍‍ଉରୁମ୍‍କିୟାକ ଆଡଃ ଇନିଃରେ ହବାକାନ୍‌ତେୟାଃ ସବେନ୍‌ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ପୁରାଃ ହାଏକାଟ୍‌ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅୟାନାକ ।
ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ଆଃ ବାଚାନ୍‌ଉଦୁବ୍‌
୧୧ ସୁଲିମାନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ଗିତାଃରେ ଏନ୍‌ ବୁଗିକାନ୍ ହଡ଼କେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ ଯୋହାନ୍‌ଲଃ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ହାଏକାଟ୍‍ୟାନ୍ତେ ଇନ୍‍କିନ୍‌ତାଃକ ନିର୍‍ଆଉକେଦା । ୧୨ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ହଡ଼କକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିୟାଦ୍‌କଆଏ, “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆପେ ନେ ହଡ଼ ନାଗେନ୍ତେ ଚିନାଃମେନ୍ତେପେ ହାଏକାଟଃତାନା, ଆଡଃ ଆଲିଙ୍ଗ୍‌କେପେ ନେଲ୍‌ତାନା ? ଆଲିଙ୍ଗ୍‌ ଆଲିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ପେଡ଼େଃତେ ଚାଏ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ତେ ଇନିଃକେ ସେସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପେଡ଼େଃଲିଙ୍ଗ୍‌ ଏମାକାଇୟା ମେନ୍ତେପେ ଉଡ଼ୁଃତାନାଚି ? ୧୩ ଆବ୍ରାହାମ୍‌, ଇସାକ୍‌, ଆଡଃ ଯାକୁବ୍‌ଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆବୁଆଃ ପୁର୍‌ଖାହାଡ଼ାମ୍‌କଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ଦାସି ୟୀଶୁକେ ମାଇନାନ୍‌କିୟା । ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଏନ୍‌ ୟୀଶୁକେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌କଆଃ ତିଃଇରେ ଜିମାକିୟାପେ ଆଡଃ ପିଲାତୁସ୍‌ ଇନିଃକେ ରାଡ଼ାଇ ନାଗେନ୍ତେ ଉହାଟ୍‌କେଦ୍‌ରେୟ, ଆପେ ଇନିଃକେ କାପେ ସୁକୁୟାନା । ୧୪  ଇନିଃ ପାବିତାର୍‌ ଆଡଃ ଧାର୍‌ମାନ୍ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ, ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଇନିଃକେ କାପେ ସୁକୁୟାନା ଆଡଃ ଆୟାଃ ବାଦ୍‌ଲାରେ ହଡ଼ ଗଗଏଃନିଃକେ ରାଡ଼ାଇ ନାଗେନ୍ତେ ପିଲାତୁସ୍‌କେ ଆସିକିୟାପେ । ୧୫ ଆପେ ଜୀଦାନ୍‌ ହରାତେ ସୁତୁଃଇଦିନିଃକେ ଗଏଃକିୟାପେ, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଗଜାକାନ୍‌କଏତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କିୟା ଆଡଃ ଆଲେ ଏନାରାଃ ଗାୱାକ ତାନ୍‍ଲେ । ୧୬ ଆପେ ନେଲାକାଇ ଆଡଃ ସାରିକାଇ ନେ କାଟା କୁଚୁଙ୍ଗ୍‌ ହଡ଼ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପେଡ଼େଃନାମ୍‌କେଦାଏ । ଆଡଃ ୟୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ବୁଗିୟାନାଏ, ନେଆଁଁ ଆପେ ସବେନାଃ ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିତାନାପେ ।
୧୭ “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ନାହାଃଁଦ, ଆପେ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଆଗୁଆଇକ ୟୀଶୁକେ ରିକାକିଃତେୟାଃ କା ସାରିତେ ରିକାକେଦାପେ ଏନାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା । ୧୮ ମେନ୍‌ଦ ମାସିଆଃ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ବିଷାଏରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ସବେନ୍‌ ନାବୀକଆଃ ହରାତେ ନାଙ୍କ ପାରିୟାରେ କାଜିକାଦ୍ ତାଇକେନ୍‌ କାଜି ନେ ଲେକାତେ ପୁରାକେଦାଏ । ୧୯ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ସାଃତେ ରୁହାଡ଼୍‌ପେ ଏନାରେ ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ପାପ୍‌କ ଛାମାପେୟାଏ, ୨୦ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ପ୍ରାଭୁତାଃଏତେ ଜୀଉରାଡ଼େଃରେୟାଃ ଦିପିଲି ହିଜୁଃଆ, ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ସିଦାରେ ସାଲାକାଇ ୟୀଶୁ ମାସିକେ ଆପେତାଃତେ କୁଲିୟା । ୨୧ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନାଃ ଆଉରି ବାଇରୁହାଡ଼େ ଜାକେଦ୍‌ ୟୀଶୁ ସିର୍ମାରେଗି ତାଇନାଏ ମେନ୍ତେ ପାବିତାର୍‌ ନାବୀକଆଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନାଙ୍କ ପାରିୟାରେ କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ୨୨ ନେ ବିଷାଏରେ ମୁଶାନାବୀ କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ‘ଆପେୟାଃ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେୟାଃ ହେପାତ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ନାବୀକେ କୁଲିୟା । ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ହାଗାକଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ହବାଅଃଆଏ । ଇନିଃ ଆପେକେ କାଜିୟାପେତେୟାଃ ସବେନାଃ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୨୩ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ନାବୀଆଃ କାଜି କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଜୀଉ ନାମାକାଦ୍‌ ସବେନ୍‌କକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆତମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜିୟନ୍‌କଆ ।’ ୨୪ ହେଗି, ଶାମୁଏଲ୍‌ ନାବୀ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ତାୟମ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌ ସବେନ୍‌ ନାବୀକହଗି ନେ ଦିପିଲିରେ ହବାଅଃତାନ୍‌ ଆୟାର୍‌କାଜିକ କାଜିକାଦାଃ । ୨୫ ନାବୀକଆଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦାଏ, ଏନା ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ହବାକାନା, ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେୟାଃ ପୁର୍‌ଖା ହାଡ଼ାମ୍‌କଲଃ ଅକ ରାଜିନାମା ବାଇୟାକାଦାଏ, ଆପେ ଏନାରେୟାଃ ହିସାପେ ନାମେୟା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌କେ କାଜିକାଇ ତାଇକେନା, ‘ଆପେୟାଃ କିଲିକଆଃ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଶିଷ୍‌କଆ ।’ ୨୬ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ଏନ୍‌ ଦାସିକେ ସାଲାକିୟା ଆଡଃ ଆପେ ସବେନ୍‌କକେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହରାଏତେ ରୁହାଡ଼୍‌ ଆଉକେଦ୍‌ତେ ଆଶିଷ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାହିଲାତେ ଇନିଃକେ ଆପେତାଃତେ କୁଲ୍‌କିୟା ।”
୩:୧୪ ୩:୧୪ ମାଥିଉ ୨୭:୧୫-୨୩; ମାର୍କ ୧୫:୬-୧୪; ଲୁକ ୨୩:୧୩-୨୩; ଯୋହାନ୍‌ ୧୯:୧୨-୧୫.