୧୬
ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ଲଃ ତୀମଥିଆଃ ହରାସେନ୍‌
୧ ପାଉଲୁସ୍‌ ଦର୍ବୀ ଆଡଃ ଲୁସ୍‌ତ୍ରାତେ ସେନଃୟାନା, ଏନ୍ତାଃରେ ତୀମଥି ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ହଡ଼ ତାଇନଃତାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ଇନିୟାଃ ଏଙ୍ଗାତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିହୁଦୀ ତାଇକେନାଏ, ମେନ୍‌ଦ ଆପୁତେ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ । ୨ ଲୁସ୍‌ତ୍ରା ଆଡଃ ଇକନିୟାରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକ ତୀମଥିଆଃ ବିଷାଏରେ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃକ କାଜି ତାଇକେନା । ୩ ପାଉଲୁସ୍‌, ତୀମଥିକେ ଆୟାଃଲଃ ଇଦି ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦା, ଏନାତେ ଇନିଃ ତୀମଥିକେ ଖାତ୍‌ନାଅକିୟାଏ । ଚିଆଃଚି ଏନ୍ତାଃରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ତୀମଥିଆଃ ଆପୁତେକେ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଃ ମେନ୍ତେକ ସାରିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ୪ ଇନ୍‌କୁ ସାହାର୍‌ ହରାକରେ ସେନଃ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେନ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଚିନ୍‌କ ଠାହାରାଅକାଦ୍‌ ସବେନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେକ କାଜିକେଦ୍‌କଆ । ୫ ନେ'ଲେକାତେ କାଲିସିୟାକ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ପୁରାଃଗିକ କେଟେଦ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ପସାଇଦିୟଃତାନ୍‌କ ତାଇକେନା ।
ତ୍ରୋୟାସ୍‌ରେ ପାଉଲୁସ୍ଆଃ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌
୬ ଇନ୍‌କୁକେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଏସିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେ ବାଚାନ୍‌ ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ କାଏ ଆଚୁକେଦ୍‌କ ହରାତେ ଇନ୍‌କୁ ଫ୍ରୁଗିଆ ଆଡଃ ଗାଲାତିୟ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ତେକ ସେନଃୟାନା । ୭ ଇନ୍‌କୁ ମୁସିୟା ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେୟାଃ ସିମ୍‌ନାତେ ସେଟେର୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ ବେଥ୍‌ନିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ତେ ସେନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ଇମ୍‌ତା ୟୀଶୁଆଃ ଆତ୍ମା ଇନ୍‌କୁକେ କାଏ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆ । ୮ ଏନାତେ ଇନ୍‌କୁ ମୁସିୟା ହରାତେ ସେନଃୟାନ୍‌ଲଃ ତ୍ରୋୟାସ୍‌ତେକ ସେନଃୟାନା । ୯ ଏନ୍‌ ନିଦାରେ ପାଉଲୁସ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଏ ଯେ, ମାକିଦନିଆରେନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ ବିନ୍ତିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିତାନାଏ, “ମାକିଦନିଆତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆଲେକେ ଦେଙ୍ଗାଲେପେ !” ୧୦ ପାଉଲୁସ୍‌ ନେ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ଚି ଆଲେ ମାକିଦନିଆତେ ସେନଃ ନାଗେନ୍ତେଲେ ସେକାଡ଼୍‌ୟାନା, ଚିଆଃଚି ଆଲେ ସାର୍‌ତିଗି ସାରିକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଲେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏନ୍ତାଃରେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଥାଲାରେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେକେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌ଲେୟା ।
ଫିଲିପିରେ ଲୁଦିୟାରାଃ ମନ୍‍ରୁହାଡ଼୍‌
୧୧ ଆଲେ ତ୍ରୋୟାସ୍‌ତାଃଏତେ ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌ରେ ଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସାମଥ୍ରାକି ଟାପୁତେଲେ ସେନଃୟାନା, ଆଡଃ ଏଟାଃହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ନିୟାପଲି ସାହାର୍‌ତେଲେ ସେଟେର୍‌ୟାନା । ୧୨ ଏନ୍ତାଃଏତେ ଆଲେ ମାକିଦନିଆ ଜିଲ୍ଲାରେୟାଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଫିଲିପିତେଲେ ସେନଃୟାନା । ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ରୋମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କହଗି ତାଇନଃତାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ଆଲେ ଏନ୍ତାଃରେ ଚିମିନ୍‌ଦିନ୍‌ ଲେକାଲେ ତାଇକେନା । ୧୩ ରୁଡ଼ୁନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଆଲେ ନାଗାର୍‌ହେତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ ନାହିଁ ଗେନାତେଲେ ସେନଃୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ବିନ୍ତି ତାଇକେନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ ତାଇନାଃ ମେନ୍ତେଲେ ଉଡ଼ୁଃକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ଆଲେ ଲାତାର୍‌ରେ ଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏନ୍ତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିୟାକାନ୍‌ କୁଡ଼ିକଲଃ ଜାଗାର୍‌କେଦାଲେ । ୧୪ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଥାଲାରେ ଥୁୟତିରା ନାଗାର୍‌ରେନ୍‌ ଲୁଦିୟା ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ କୁଡ଼ି ତାଇକେନା । ଇନିଃ ବାଇଗିନିଆ ଲିଜାଃ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌ନିଃ ତାଇକେନାଏ । ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରଭାକ୍ତି ତାଇକେନା ଆଡଃ ପାଉଲୁସ୍‌ କାଜିତାଇକେନ୍‌ତେୟାଃ ମନ୍‌ଧ୍ୟାନ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ତେଲାଏ ନାଗେନ୍ତେ ପ୍ରାଭୁ ଇନିଃକେ ସୁଯୋଗ୍‌ ଏମ୍‌କିୟାଏ । ୧୫ ଇନିଃ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଇଦିକେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଆଲେକେ କେଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌ଲେୟାକ, “ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପ୍ରାଭୁତାଃରେ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକା ମେନାଇୟା ମେନ୍ତେପେ ବିଚାର୍‌ତାନ୍‌ ରେଦ, ଦେଲା ଆଇଁୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ତାଇନ୍‌ପେ ।” ଇନିଃ ନେ'ଲେକା କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ତାଇନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେକେ ଉସ୍‌କୁର୍‌କେଦ୍‌ଲେୟା ।
ଫିଲିପିରେୟାଃ ଜେହେଲ୍‌ରେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌
୧୬ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଆଲେ ବିନ୍ତି ଠାୟାଦ୍‌ତେ ସେନଃ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ମିଆଁଦ୍‌ କାମ୍‌ଡ଼ି କୁଡ଼ିଲଃ ନାପାମ୍‌ୟାନାଲେ । ଇନିୟାଃରେ ତାଇକାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଆତ୍ମା ହରାତେ ଇନିଃ ଆୟାର୍‌କାଜିକଏ କାଜି ଦାଡ଼ିତାଇକେନା । ଇନିଃ ହଡ଼କଆଃ ଚିନାଃ ହବାଅଃଆ ଏନାକ ସିଦାରେ କାଜି ଦାଡ଼ି ତାଇକେନା । ଇନିଃ ଆୟାଃ ଗୁସିୟାଁକଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃ ଟାକା ପାଏସାଏ କାମି ତାଇକେନା । ୧୭ ଇନିଃ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ଆଲେୟାଃ ଦୟା ଦୟା ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ କାଉରିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦାଏ, “ନେ ହଡ଼କ ସାଲାଙ୍ଗି ଉତାର୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସିକ ତାନ୍‌କ । ଆପେ ଚିଲ୍‌କାତେ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅପେ ନାମେୟା, ଏନାକ କାଜିତାନା ।” ୧୮ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି ପୁରାଃ ମାହାଁ ଜାକେଦ୍‌ ନେ'ଲେକାଏ ରିକାକେଦା । ଏନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଖିସ୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ ଦୟା ହେତାକେଦ୍‌ତେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଆତ୍ମାକେ କେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକିୟା, “ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଚୁମେତାନା, ଇନିଃତାଃଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃମେ !” ଇମ୍‌ତାଗି ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଆତ୍ମା ଇନିଃତାଃଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା ।
୧୯ ଚିମ୍‌ତା ଇନିୟାଃ ଗୁସିୟାଁକ ଆକଆଃ ଟାକା କାମିରେୟାଃ ଆସ୍ରାକ ଆଦ୍‌କେଦା ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦ୍‌ଚି, ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବାଜାର୍‌ ପିଡ଼ି ଥାଲାତେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କତାଃତେ ଅର୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌କିନାକ । ୨୦ ଇନ୍‌କୁ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ରୋମି ହାକିମ୍‍କତାଃତେ ଆଉକେଦ୍‍କିନାକ ଆଡଃ କାଜିକେଦାକ, “ନେ ହଡ଼କିନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ତାନ୍‌କିନ୍‌, ଆଡଃ ଆଲେୟାଃ ନାଗାର୍‌ରେ ହାଲାଗୁଲାଏ ତାନାକିନ୍‌ । ୨୧ ଇନ୍‌କିନ୍‌ ଆବୁଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ ବିରୁଧ୍‌ ରିତିରିୱାଜ୍‌ ଇତୁକତାନାକିନ୍‌ । ଆବୁ ରୋମିରେନ୍‌ ହଡ଼କ ତାନ୍‌ବୁ, ଏନାତେ ନେ ସବେନ୍‌ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ରିତିରିୱାଜ୍‌ କାବୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ।”
୨୨ ଆଡଃ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କହଗି ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ମେସାୟାନାକ । ଏନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ଆଃ ଲିଜାଃ ଚେଚାଃକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ସଟାତେ ହାଁଣ୍‌ସା ନାଗେନ୍ତେ ରୋମି ହାକିମ୍‌କ ଇନ୍‌କୁକେ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆକ । ୨୩ ଇନ୍‌କୁ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ପୁରାଃଗି ଦାଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜେହେଲ୍‌ରେ ଦହକେଦ୍‌କିନାକ ଆଡଃ ତାଲାକେଦ୍‌ତେ ହର ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆକ । ୨୪ ନେ ଆନାଚୁ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜେହେଲ୍‌ ହରନିଃ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ ଭିତାର୍‌ କୁଠାତେ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ହାମ୍ବାଲ୍‌ ସାହାନ୍‌ରେୟାଃ ଅର୍‌ଗଡ଼୍‌ରେ ଇନ୍‌କିନାଃ କାଟାକେ ତଲ୍‌କେଦ୍‌କିନାଏ ।
୨୫ ଥାଲାନିଦାରେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ବିନ୍ତି ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରାଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାକିନ୍‌ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ହଡ଼କ ଏନା ଆୟୁମ୍‌ ତାଇକେନାକ । ୨୬ ଇମ୍‍ତାଗି ପୁରାଃତେ ଅତେ ଦିଲ୍‌କାଅୟାନା ଆଡଃ ଜେହେଲ୍‌ ଅଡ଼ାଃରାଃ ନିହିଁଗାଡ଼ା ଏକ୍‌ଲାଅୟାନା । ଇମ୍‍ତାଗି ସବେନ୍‌ ଦୁଆର୍‌କ ନିଜ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ସବେନ୍‍ ହଡ଼କଆଃ ସିକିଡ଼ିକ ରାଡ଼ାୟାନା । ୨୭ ଜେହେଲ୍ ହରନିଃ ଦୁଡ଼ୁମ୍‌ଏତେ ବିରିଦ୍‌ୟାନାଏ ଆଡଃ ଜେହେଲ୍‌ରେୟାଃ ଦୁଆର୍‌ ସବେନ୍‌ ନିଜାକାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଉଡ଼ୁଃକେଦାଏ ଯେ, ଜେହେଲାକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନିର୍‌ୟାନାକ । ଏନାତେ ଇନିଃ ଆୟାଃ ତାରାଉଡ଼ି ଅଡଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଗଜେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ୨୮ ମେନ୍‌ଦ ପାଉଲୁସ୍‌ ପୁରାଃ କାଉରିକେଦ୍‍ତେ କାଜିକିୟା, “ଆମ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ଜେତ୍‌ନାଃ ଆଲମ୍‌ ନକ୍‌ସାନେନ୍‌ ଚିଆଃଚି ଆଲେ ସବେନ୍‌କ ନେତାଃରେ ମେନାଲେୟା ।”
୨୯ ଜେହେଲ୍‌ ହରନିଃ ଦିମି ଆଉ ନାଗେନ୍ତେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ଭିତାର୍‌ତେ ନିର୍‌ବଲୟାନା ଏନ୍ତେ ବରତେ ଏକ୍‌ଲାଅଃତାନ୍‌ଲଃ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ଆଃ କାଟା ଲାତାର୍‌ରେ ଉୟୁଃୟାନା । ୩୦ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ବାହାରିତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ କୁଲିକେଦ୍‌କିନା, “ମାଇନାନ୍‌କିନ୍‌, ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଚିନାଃ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ?”
୩୧ ଇନ୍‌କିନ୍‌ କାଜିକିୟାକିନ୍‌, “ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସେରେଦ, ଆମ୍‌ ଆଡଃ ଆମାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅପେ ନାମେୟା ।” ୩୨ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌ ଇନିଃକେ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବାଚାନ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌କଆକିନ୍‌ । ୩୩ ନିଦାରେୟାଃ ଏନ୍‌ ଦିପିଲିରେଗି ଜେହେଲ୍‌ ହରନିଃ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ, ଆକିନାଃ ଘାଅକ ଚାପି ଆବୁଙ୍ଗ୍‌କେଦାଏ, ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇମ୍‌ତାଗି ବାପ୍ତିସ୍ମାୟାନାକ । ୩୪ ଏନ୍ତେ ଇନିଃ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃତେ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ଜମେ ନାଗେନ୍ତେ ଏମାଦ୍‌କିନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ରାସ୍‌କାତେ ପେରେଃୟାନାକ ।
୩୫ ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଆଙ୍ଗ୍‌ୟାନ୍‍ଚି ରୋମିରେନ୍‌ ହାକିମ୍‍କ ସିପାଇକତାଃରେ, “ଏନ୍‌ ହଡ଼କିନ୍‌କେ ଆଡ଼ାଃତାକିନ୍‌ପେ” ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲ୍‍କେଦା ।
୩୬ ଏନ୍ତେ ଜେହେଲ୍‌ ହରନିଃ ପାଉଲୁସ୍‌କେ କାଜିକିୟା, “ହାକିମ୍‌କ ଆମ୍‌କେ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ ଜେହେଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାଃଅକାକିନ୍‌ ମେନ୍ତେ ହୁକୁମ୍‌ ଏମାକାନା । ନାହାଁଃ ଆବେନ୍‌ ଜୀଉସୁକୁତେ ସେନ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଃବେନ୍‌ ।”
୩୭ ମେନ୍‌ଦ ପାଉଲୁସ୍‌ ସିପାଇକକେ କାଜିୟାଦ୍‍କଆ, “ଜେତାନ୍‌ ଗୁହ୍ନାଁଁ କାଲିଙ୍ଗ୍‌ କାମିକାଦ୍‌ରେୟ ଇନ୍‌କୁ ଆଲିଙ୍ଗ୍‌କେ ଦାଲ୍‌କାଦ୍‌ଲିୟାଁକ । ଆଲିଙ୍ଗ୍‌ ରୋମିରେନ୍‌ ହଡ଼କିନ୍ ତାନ୍‍ଲିଙ୍ଗ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁ ଆଲିଙ୍ଗ୍‌କେ ଜେହେଲ୍‌କେଦ୍‌ଲିୟାଁକ । ନାହାଁଃ ଇନ୍‌କୁ ଜେତାଏ ଆଲକାକ ସାରିଲେକା ଆଲିଙ୍ଗ୍‌କେ କୁଲ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ । ଆଲିଙ୍ଗ୍‌ ନେ'ଲେକା ହବାଅଃକା ମେନ୍ତେ କାଲିଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ରୋମିରେନ୍‌ ହାକିମ୍‌କ ଆକଗି ନେତାଃତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆଲିଙ୍ଗ୍‌କେ ଜେହେଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାଲିଙ୍ଗ୍‌କାକ ।”
୩୮ ସିପାଇକ ନେ କାଜି ରୋମିରେନ୍‌ ହାକିମ୍‍କକେ ଉଦୁବାଦ୍‌କଆକ । ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ ରୋମିରେନ୍‌ ତାନ୍‌କିନ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ବରକେଦାକ । ୩୯ ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌ତାଃରେ ଜହାର୍‌ ବିନ୍ତିକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ଜେହେଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକେଦ୍‌କିନାକ ଆଡଃ ନାଗାର୍‌ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ସେନଃବେନ୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିକେଦ୍‌କିନା । ୪୦ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ ଜେହେଲ୍‌ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଲୁଦିୟାରାଃ ଅଡ଼ାଃତେ ସେନଃୟାନାକିନ୍‌ । ଏନ୍ତାଃରେ ଇନ୍‌କିନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକଲଃ ନେପେଲ୍‌ୟାନାକିନ୍‌ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କାରେୟାଃ କାଜି ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସେନଃୟାନାକିନ୍‌ ।