୧୭
ଥେସ୍‍ଲନିକାରେ ସେୱାକାମି
୧ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ ଆମ୍ପିପଲି ଆଡଃ ଆପଲୋନିଆ ସାହାର୍‌ ହରାତେ ହରାସେନ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଥେସ୍‌ଲନିକା ନାଗାର୍‌ତେକିନ୍‌ ସେଟେର୍‌ୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ଯିହୁଦୀକଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃ ତାଇକେନା । ୨ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆୟାଃ ରିତିରିୱାଜ୍‌ ଲେକାତେ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃତେ ସେନଃୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ଇନିଃ ଆପି ହାପ୍ତା ରୁଡ଼ୁନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କକେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେୟାଃ କାଜି ଜାଗାର୍‌କେଦ୍‌କଆ, ୩ ଆଡଃ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ତେୟାଃ ଉଦୁବେତାନ୍‌ଲଃ ସାବୁଦ୍‌ ଏମ୍‌କେଦାଏ ଯେ, ମାସିଆଃ ଦୁକୁ ଆଡଃ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉ ବିନିରିଦ୍‌ ହବାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ପାଉଲୁସ୍‌ କାଜିକେଦାଏ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅକ ୟୀଶୁଆଃ ବିଷାଏରେ ଉଦୁବ୍‌କାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନିଃ ଏନ୍‌ ମାସିଗି ତାନିଃ ।” ୪ ଇନ୍‌କୁଏତେ ଚିମିନ୍‍ ହଡ଼କ ପାଉଲୁସ୍‌ କାଜିରେ ସାଲ୍‌ହାୟାନାକ ଏନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌ଲଃ ମେସାୟାନାକ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ପୁରାଃ ଆଗୁଆଇ କୁଡ଼ିକ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରଭାକ୍ତିତାନ୍‌ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ ଇନ୍‌କିନ୍‌ଲଃ ମେସାୟାନାକ ।
୫ ମେନ୍‌ଦ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ହିସ୍‌ଙ୍ଗାୟାନାକ ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ଝାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ପୁରା ସାହାର୍‌ରେ ହାଲାଗୁଲାକେଦାକ । ଇନ୍‌କୁ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ ଦାଣାଁକେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କତାଃତେ ଆଉକିନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଜେସନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ଅଡ଼ାଃତେକ ନିର୍‌କେଦା । ଚିଆଃଚି ଇନିଃଗି ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌କିନ୍‌ ତାଇକେନା । ୬ ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁ ଏନ୍ତାଃରେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ କା ନାମ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ, ଜେସନ୍‌ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଚିମିନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାକକେ ନାଗାର୍‌ରେନ୍‌ ହାକିମ୍‌କତାଃତେ ଥାଇଜ୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ କାଉରିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦାକ, “ନେ ହଡ଼କ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ହାଲାଗୁଲାଏ ତାନାକ, ନାହାଁଃ ଇନ୍‌କୁ ଆବୁଆଃ ନାଗାର୍‌ତେକ ହିଜୁଃକାନା, ୭ ଆଡଃ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ଜେସନ୍‌ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ଦହକାଦ୍‌କିନା । ୟୀଶୁ ନୁତୁମ୍‌ରେ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ରାଜା ମେନାଇୟା ମେନ୍ତେ କାଜିତାନ୍‌ଲଃ ଇନ୍‌କିନ୍‌ କାଇସାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ ଟଟାଃଏ ତାନାକିନ୍‌ ।” ୮ ଇନ୍‌କୁଆଃ ନେ କାଜିକ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ଆଡଃ ହାକିମ୍‌କ ପୁରାଃଗି ହାଲାଗୁଲାକେଦାକ । ୯ ହାକିମ୍‌କ ଜେସନ୍‌ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସୀକତାଃଏତେ ଜାମାନାତ୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ଆଡ଼ାଃକେଦ୍‌କିନାକ ।
ବେରିଆ ସାହାର୍‌ରେ ସେୱାକାମି
୧୦ ନୁବାଃୟାନ୍‌ଚି ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାକ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ସିଲାସ୍‌କେ ବେରିଆତେକ କୁଲ୍‌କେଦ୍‌କିନା । ଇନ୍‌କିନ୍‌ ଏନ୍ତାଃତେ ସେଟେର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଯିହୁଦୀକଆଃ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃତେକିନ୍‌ ସେନଃୟାନା । ୧୧ ଥେସ୍‌ଲନିକାରେନ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ବେରିଆରେନ୍‌ ହଡ଼କ ପୁରାଃଗି ନାୱା ଉଡ଼ୁଃ ଆଡଃ ଇନିତୁକେ ଆୟୁମ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁ ୟୀଶୁଆଃ କାଜି ଆୟୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦାକ ଆଡଃ ପାଉଲୁସ୍‌ ଉଦୁବ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ତେୟାଃରାଃ ସାନାର୍‌ତି ସାରି ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଧାରାମ୍‌ପୁଥି ପାଢ଼ାଅ ତାଇକେନାକ । ୧୨ ଇନ୍‌କୁଏତେ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦା । ଆଡଃ ସାମାଜ୍‌କରେ ନୁତୁମଃତାନ୍‌ ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃ ଗ୍ରୀକ୍‌ କୁଡ଼ିକ ଆଡଃ କଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସୀକଲଃ ମେସାୟାନାକ । ୧୩ ମେନ୍‌ଦ ପାଉଲୁସ୍‌ ବେରିଆରେହ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଚାନ୍‌ ଉଦୁବେତାନାଏ ମେନ୍ତେ ଥେସ୍‌ଲନିକାରେନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ଆୟୁମ୍‌କେଦା, ଇମ୍‌ତା ଇନ୍‌କୁ ବେରିଆତେ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ହାଲାଗୁଲାଏ ନାଗେନ୍ତେ ହଡ଼କକେ ଉସ୍‌କୁର୍‌କେଦ୍‌କଆକ । ୧୪ ଇମ୍‌ତାଗି ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାକ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଦରେୟା ଗେନାତେକ କୁଲ୍‌କିୟା, ମେନ୍‌ଦ ସିଲାସ୍‌ ଆଡଃ ତୀମଥି ନେ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ବେରିଆରେ ତାଇନ୍‌ୟାନାକିନ୍‌ । ୧୫ ପାଉଲୁସ୍‍କେ ତେବାତୁକାଇତାନ୍‌ ହଡ଼କ ଆୟାଃଲଃ ଏଥେନ୍‌ସ୍‌ ଜାକେଦ୍‌କ ସେନଃୟାନା । ଏନ୍ତାଃଏତେ ଇନ୍‌କୁ ବେରିଆତେ ହିଜୁଃ ରୁହାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ସିଲାସ୍‌ ଆଡଃ ତୀମଥିକେ କାଜିକେଦ୍‌କିନାକ, “ଆବେନ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦିଗି ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ଲଃ ମେସାଅଃବେନ୍‌” ମେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ କାଜିକାଦାଏ । ନେ ଆନାଚୁ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ଚି ଇନ୍‌କିନ୍‌ ସେନଃୟାନାକିନ୍‌ ।
ଏଥେନ୍‌ସ୍‌ରେ ପାଉଲୁସ୍‍ଆଃ କାମି
୧୬ ପାଉଲୁସ୍‌ ଏଥେନ୍‌ସ୍‌ରେ ସିଲାସ୍‌ ଆଡଃ ତୀମଥିଆଃ ନେଲ୍‌ହରାତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ ମୁରୁତ୍‌ ସେୱାରେ ପେରେଜାକାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃଗି ମନ୍‌ଦୁକୁୟାନା । ୧୭ ଏନାତେ ଇନିଃ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କଲଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରଭାକ୍ତିତାନ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଲଃ, ଆଡଃ ସାହାର୍‌ରେୟାଃ ଥାଲା ହରାକରେ ହିଜୁଃ ସେନଃତାନ୍‌ ହଡ଼କଲଃ ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଜାଗାର୍‌କେଦା । ୧୮ ଏନ୍ତେ ଚିମିନ୍‌ ଇପିକୁରିୟାନ୍‌ ଆଡଃ ସ୍ତୋୟିକ୍‌ ଇତୁ ହଡ଼କଲଃ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ କାପ୍‌ଜି ହବାୟାନା । ଇନ୍‌କୁଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ କାଜିକେଦା, “ନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ବେଗାର୍‌ ଚିହ୍ନାଁର୍‌ ହଡ଼, ଚିନାଃକ କାଜି ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଏ ?” ଏଟାଃକ କାଜିକେଦା, “ଏଟାଃ କା ସାରିକାନ୍‌ ବଙ୍ଗାକଆଃ ବିଷାଏରେ ଇନିଃ ଉଦୁବ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକାଏ ଆଟ୍‌କାରଃତାନା ।” ଇନ୍‌କୁ ନେ'ଲେକା କାଜିକେଦାକ ଚିଆଃଚି ଇନିଃ ୟୀଶୁ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ ସୁକୁକାଜିକେ ଉଦୁବ୍‌ତାଇକେନା । ୧୯ ଏନାମେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ସାବ୍‌ଇଦିକିୟାକ ଆଡଃ ଏରିୟପାଗସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ତେ ଆଉକେଦ୍‌ତେ କାଜିକିୟା, “ଆବେନ୍‌ ଅକ ନାୱା ଇନିତୁ ବିଷାଏରେ କାଜିତାନାବେନ୍‌, ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଲେ ସାରି ନାଗେନ୍ତେଲେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୨୦ ଆବେନ୍‌ କାଜିତାନ୍‌ ଚିମିନ୍‌ କାଜିକ ଆଲେକେ ଆକ୍‌ଚାକାଅଲେ ତାନା । ଆଲେ ଏନାରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ସାରି ନାଗେନ୍ତେଲେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ।” ୨୧ ଏଥେନ୍‌ସ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଆଡଃ ଏନ୍ତାଃରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ନାୱା ବିଷାଏ ଆୟୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ କାଜି ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌କ ତାଇକେନା । ନେଆଁରେ ଇନ୍‌କୁ ପୁରାଃ ନେଡା ବିତାଅ ତାଇକେନାକ ।
୨୨ ପାଉଲୁସ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଏରିୟପାଗସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ ଆୟାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁୟାନା ଆଡଃ କାଜିକେଦାଏ, “ଏଥେନ୍‌ସ୍‌ରେନ୍‌ ମାଇନାନ୍‌କ, ଆପେ ପୁରାଃଗି ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କ ଲେକାପେ ଆଟ୍‌କାରଃତାନା, ଏନାଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌ପେ ତାନା । ୨୩ ଚିୟାଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ନାଗାର୍‌ରେ ହରାସେନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ମିଆଁଦ୍‌ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନାରେୟାଃ ବେଦି ଚେତାନ୍‌ରେ ‘ମିଆଁଦ୍‌ କା ସାରି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ’ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଆପେ ବେଗାର୍‌ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ଅକ୍‌ନିଃକେ ସେୱାତାନାପେ, ନାହାଁଃ ଆୟାଃ କାଜି ଆପେତାଃରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବ୍‌ତାନା । ୨୪  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଆଡଃ ଏନାରେ ତାଇକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ ବାଇକେଦାଏ । ଇନିଃ ସିର୍ମା ଆଡଃ ଅତେରେନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ତାନିଃ । ହଡ଼କ ବାଇକାଦ୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ଅଡ଼ାଃକରେ ଇନିଃ କାଏ ତାଇନାଃ । ୨୫ ଆବୁ ଆୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ କାମିକେଦ୍‌ତେ ଆଇଃକ୍‌କେ ଏମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାବୁ ଏନ୍‌ଲେକା ଜେତ୍‌ନାଃ କାଏ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଆଃ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ସବେନ୍‌କକେ ଜୀଦାନ୍‌, ସାହେଁଦ୍‌ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ସବେନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃ ଏମାଃଏ । ୨୬ ମିଆଁଦ୍‌ ମାନୱାତାଃଏତେ ଇନିଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ବାଇୟାକାଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଆନାଚୁ ଲେକାତେ ଇନ୍‌କୁ ଅତେରେୟାଃ ସବେନ୍‌ତାଃରେ ମେନାକଆ । ଅକ ନେଡାରେ, ଅକଏ ଅକ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ତାଇନା, ଏନା ମୁନୁଏତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଠାହାରାଅକାଦାଏ । ୨୭ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଜେ'ଲେକା ଆଇଃକ୍‌କେ ଦାଣାଁନାମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଃକ, ଏନା ଆୟାଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ତାଇକେନା । ଏନ୍‌ରେୟ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁତାଃଏତେ ଜେତାଏୟାଃ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ବାଙ୍ଗାଇୟା । ୨୮ ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌ କାଜିକାଦାଏ,
“ଆୟାଃତାଃରେଗି ଆବୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ଜୀହୁଦଃ, ଆସୁଲଃ, ଆଡଃ କାମି ଉଦାମ୍‌ ମେନାଃ ।”
ଆପେୟାଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ ଅନଲ୍‌କଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ କାଜିକାଦା,
“ଆବୁ ଆୟାଃ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌ବୁ ।
୨୯ ଆବୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କ ହବାକାନ୍‌ ହରାତେ, ଆବୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଲେକାନ୍‌ ସଭାବ୍‌କେ ସୋନା, ରୁପା ଚାଏ ଦିରିତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ମୁରୁତ୍‌ଲଃ କାବୁ ଜକା ଦାଡ଼ିୟା । ୩୦ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାକ ସାରିକାଇ ନେଡାରେ ଇନିଃ କାଏ ଚିଟାକାକ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଇନିଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆକଆଃ ପାପ୍‌ ହରାଏତେ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଚୁକତାନା । ୩୧ ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ଠାହାରାଅକାଦା । ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଇନିଃ ଆୟାଃ ସାଲାକାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ହରାତେ ଗଟା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର୍‌କଆ । ଏନ୍‌ ହଡ଼କେ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କାଇ ହରାତେ ଇନିଃ ନେ କାଜିରେୟାଃ ସାନାର୍‌ତିକେ ସବେନ୍‌କକେ ଉଦୁବ୍‌କାଦ୍‌କଆ ।”
୩୨ ପାଉଲୁସ୍‌ତାଃଏତେ ଗନଏଃରେୟାଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିଃକେକ ଲାନ୍ଦାକିୟା, ମେନ୍‌ଦ ଏଟାଃକ କାଜିକେଦାକ, “ଆବେନ୍‌ତାଃଏତେ ନେ ବିଷାଏରେ ଆଡଃମିସା ଆୟୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଲେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ।” ୩୩ ନେଆଁ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ଏତେ ସେନଃୟାନାଏ । ୩୪ ଦିୟନ୍‌ସିୟ ନୁତୁମ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼, ଦାମାରୀ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ କୁଡ଼ି ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦାକ ଆଡଃ ଆୟାଃଲଃ ମେସାୟାନାକ ।
୧୭:୨୪ ୧୭:୨୪ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୭:୪୮.