ହଡ଼୍‌ମରେ ମିଦେନ୍‌
୧ ପ୍ରାଭୁଆଃ ସୁସାର୍‌ତାନ୍‌ ହରାତେ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିତାନା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌ପେ ଲେକାଗି ଜୀୱାନ୍‌ ବିତାଏପେ । ୨  ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ମନ୍‌ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌, ଲେବେଃ, ଆଡଃ ଧିରାଜ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ହବାଅଃପେ । ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ । ୩ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଜୀଉସୁକୁରେ ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଥାଲାରେ ତାଇନାକାନ୍‌ ମେନେସାରେୟାଃ ତନଲ୍‌କେ ଜୀଉଜାତାନ୍‌ ଦହକାପେ । ୪ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ହଡ଼୍‌ମ ଆଡଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ଆତ୍ମା, ଆଡଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ଆସ୍ରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌ପେୟା । ୫ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ପ୍ରାଭୁ, ମିଆଁଦ୍‌ଗି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ବାପ୍ତିସ୍ମା ମେନାଃ । ୬ ସବେନ୍‌ ମାନୱାକଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ଆପୁ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ତାନିଃ, ଇନିଃ ସବେନ୍‌କଆଃ ପ୍ରାଭୁ, ସବେନ୍‌କଆଃ ଥାଲାରେ ଆଡଃ ସବେନ୍‌କଆଃରେ ମେନାଇୟା ।
୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଲେକାତେ ଆବୁ ସବେନ୍‌ ମିମିଆଦ୍‌ ହଡ଼କକେ ସାୟାଦ୍‌ରାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ନାମାକାନା । ୮ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ନେ ବିଷାଏରେ ଅଲାକାନା, “ଚିମ୍‌ତା ଇନିଃ ପୁରାଃ ଚେତାନ୍‌ତେ ସେନଃୟାନା, ଇମ୍‌ତା ଇନିଃ ପୁରାଃ ଜେହେଲାକାନ୍‌କକେ ଆୟାଃଲଃ ଇଦିକେଦ୍‌କଆ; ଆଡଃ ମାନୱାକକେ ପୁରାଃଗି ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଏମାଦ୍‌କଆଏ ।” ୯ “ଇନିଃ ପୁରାଃ ଚେତାନ୍‌ତେ ସେନଃୟାନା” ନେଆଁଁରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ଚିନାଃ ତାନାଃ ? ନେଆଁଁରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ହବାଅଃତାନା, ସିଦାତେ ଇନିଃ ପୁରାଃ ଲାତାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ ଅତେତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁୟାନା । ୧୦ ଏନାତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁକାନ୍‌ନିଃ, ପୁରା ଅତେଦିଶୁମ୍‌କେ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ସିର୍ମାରେୟାଃ ପୁରାଃ ଚେତାନ୍‌ତେ ସେନଃୟାନା । ୧୧ ଇନିଃଗି ହଡ଼କକେ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌କଆଏ, ଚିମିନ୍‌କକେ ପ୍ରେରିତ୍‌, ଚିମିନ୍‌କକେ ନାବୀ, ଚିମିନ୍‌କକେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌, ଚିମିନ୍‌କକେ ପାର୍‌ଚାର୍‌ ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌କକେ ଇତୁରେୟାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଏମାଦ୍‌କଆଏ । ୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଏନ୍‌ ହଡ଼୍‌ମ ବାଇୟେ ନାଗେନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେୱା କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କକେ ସେକାଡ଼୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ନେଆଁଁଏ କାମିକାଦା । ୧୩ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ ସେଣାଁଁରେବୁ ମିଦଃକା, ଚାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ପୁରାକାନ୍‌ ହଡ଼୍‌ମଲେକାତେ, ଆବୁ ପକ୍‌ତାକାନ୍‌ ହଡ଼କବୁ ହବାଅଃକା । ୧୪ ଆଲ୍‌ପୁଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ହୟତେ ଏକ୍‌ଲାଅଃତାନ୍‌ ଲେକା ଆଲକାବୁ ହବାଅଃକା, ଆଡଃ ସିଟିଆ ଲେକା ଆବୁ ଆଲକାବୁ ନେତେହାନ୍ତେୟଃକା । ଏଟାଃକକେ ଏଟାଃ ହରାତେ ଇଦିତାନ୍‌ ବେଦା ହଡ଼କଆଃ ହସଡ଼ ଇନିତୁରେ ଆବୁ ଆଲକାବୁ ବେଦାଅଃକା । ୧୫ ମେନ୍‌ଦ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ ସାର୍‌ତି କାଜିତାନ୍‌ଲଃ ସବେନ୍‌ କାଜିକରେ ବହଃ ଲେକାନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଲେକାବୁ ହବାଅଃକା । ୧୬  ଇନିଃ ସାଃଏତେ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ହିସାକ ମିଦ୍‌ରେ ଜଡ଼େନ୍‌କାନା ଆଡଃ ପୁରା ହଡ଼୍‌ମ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ହିସାଏତେ ମିଦ୍‌ରେ ଜଡ଼େନ୍‌କାନ୍‌ଲଃ ଏନାକେ ଦେଙ୍ଗାଏତାନା । ଏନାତେ ମିମିଆଦ୍‌କଆଃ ଏଟାଃ ଏଟାଃ କାମି ତାନାଃରେୟ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ପୁରା ହଡ଼୍‌ମ ହାରା ଇଦିୟଃତାନା ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌ତେଗି ବାଇୟଃତାନା ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌
୧୭ ଏନାତେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚେତାଅପେ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ଲେକା ଜୀଦାନ୍‌ ଆଲ୍‌ପେ ବିତାଏ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଉଡ଼ୁଃକ ଜେତାନ୍‌ କାମିରାଃ ନାହାଁଲାଃ ୧୮ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମନ୍‌କ ନୁବାଃଗିଆ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଜେତାନ୍‌ ହିସା ବାନଃଆ । ଚିୟାଃଚି ଇନ୍‌କୁ ପୁରାଗି ସାରିକେଦ୍‌ତେ କା ସାରି ଲେକା ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ କେଟେଜେତାନ୍‌ ହଡ଼କତାନ୍‌କ । ୧୯ ଇନ୍‌କୁ ବେଗାର୍‌ ଗିହୁଃତେ, ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ସତ୍‌ରା କାମି ଆଡଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଆକ ଆକଗିକ ଜିମାକାନା ।
୨୦ ନେ ଲେକାତେ ଆପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ସାରି ନାଙ୍ଗ୍‌ କାପେ ଇତୁଆକାନା । ୨୧ ଆପେ ସାର୍‌ତିଗି ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ ଆୟୁମ୍‌କାଦାପେ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ନିଃ ଲେକା ୟୀଶୁଆଃ ସାର୍‌ତି ବିଷାଏରେୟାଃ ଇନିତୁପେ ନାମାକାଦା । ୨୨  ଏନାତେ ଆପେ ଅକନ୍‌ ମାରି ସଭାବ୍‌ତେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅ ତାଇକେନାପେ, ଏନାକେ ବାଗିତାପେ, ଚିୟାଃଚି ଏନାରେୟାଃ ହସଡ଼ କାମି ହରାତେ ଆପେୟାଃ ଆତ୍ମା ଜିୟନଃ ତାଇକେନା । ୨୩ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ଆଡଃ ମନ୍‌କ ପୁରାଗି ନାୱା ହବାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ୨୪  ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଲେକାଗି ବାଇୟାକାନ୍‌ ନାୱା ଆତ୍ମା ନାମେପେ । ଏନା ଆପେୟାଃ ସାର୍‌ତି ଜୀଦାନ୍‌ରେ ପାବିତାର୍‌ ଆଡଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ଉଦୁବଃକା ।
୨୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଆଡଃ ଆଲ୍‌ପେ ବେଦାଃ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ସାର୍‌ତି କାଜି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହଡ଼୍‌ମରେନ୍‌ ହିସାକ ତାନ୍‌ବୁ । ୨୬ ଆପେ ଖିସ୍‌ଅଃ ତାନ୍‌ରେଦ, ପାପ୍‌ କାମି ଆଲ୍‌ପେ କାମିୟା । ସିଙ୍ଗି ହାସୁର୍‌ ସିଦାରେ ଆପେୟାଃ ଖିସ୍‌କ ବାଗିତାପେ । ୨୭ ସାଏତାନ୍‌କେ ଆପେରେ ଠାୟାଦ୍‌ ଆଲ୍‌ପେ ଏମାଇୟା । ୨୮ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁ ଆଡଃ ଆଲକାଏ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁକା, ମେନ୍‌ଦ ଆପାନାଃ ଜୀନିଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ନାରାଦୁରା ହଡ଼କକେ ଆକଆଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃ ଏମ୍‌ ଦାଡ଼ି ନାଗେନ୍ତେ ବୁଗିନାଃ କାମିକା । ୨୯ ଆପେୟାଃ ମଚାଏତେ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକ ଆଲକା ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃକା, ମେନ୍‌ଦ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ତାକରେ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ କାଜି ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃକା, ଜେ'ଲେକାଚି ଆୟୁମ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ବୁଗିନାଃ ହବାଅଃଆ । ୩୦ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ ଦୁକୁ ଆଲ୍‌ପେ ଏମାଇୟା, ଚିୟାଃଚି ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାଦ ଆପେୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେୟାଃ ଚିହ୍ନାଁ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ମୁକ୍ତି କାମି ରିକାୟାଏ, ଏନା ସାର୍‌ତି ତାନାଃ । ୩୧ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ମେହେର୍‌ କାଜି, ଆଡଃ ଖିସ୍‌, ସାଙ୍ଗିନେପେ । ହିସିଙ୍ଗା କାଜି ଆଡଃ ନିନ୍ଦା କାଜିକ ଆଲ୍‌ପେୟାଃ । ଜେତାଏକେ ଆଲ୍‌ପେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌କଆ । ୩୨  ମେନ୍‌ଦ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ଦାୟା ଆଡଃ ଲେବେଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ହବାଅଃପେ ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ଛାମାକାଦ୍‌ପେ ଲେକାଗି ଆପେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଛାମାକପେ ।
୪:୨ ୪:୨ କଲସିୟ ୩:୧୨,୧୩. ୪:୧୬ ୪:୧୬ କଲସିୟ ୨:୧୯. ୪:୨୨ ୪:୨୨ କଲସିୟ ୩:୯. ୪:୨୪ ୪:୨୪ କଲସିୟ ୩:୧୦. ୪:୩୨ ୪:୩୨ କଲସିୟ ୩:୧୩.