ମାର୍ସାଲ୍‌ରେ ଜୀନିଦ୍‌
୧ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌ପେ, ଏନାତେ ଆପେ ଆୟାଃ ଲେକା ହବାଅଃପେ । ୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆବୁକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ବୁଆ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁକୁଆନ୍‌ ଲେକା ଆବୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌କେ ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ଲେକା ଦାନ୍‌ ଆଡଃ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ୟାନା, ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ ।
୩ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ ହବାୟାନ୍ତେ, ଆପେ ଥାଲାରେ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି, ସତ୍‌ରା ଚାଏ ଖୁର୍ଜିକରେୟାଃ ହାୟା ଆଲକା ହବାଅଃକା । ନେଆଁ ସାଧୁ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେୟ ରିକା କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୪ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଥାଲାରେ ଗିହୁଃ କାଜିକ, ଡଣ୍ଡ କାଜିକ, ଆଡଃ ଲାନ୍ଦା କାଜିକ ଆଲକା ହବାଅଃକା । ମେନ୍‌ଦ ଆପେକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୫ ନେଆଁଁ ସାର୍‌ତି ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌କାପେ, ଜେତାଏ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ନିଃ, ସତ୍‌ରାନିଃ ଆଡଃ ଖୁର୍ଜିକରେୟାଃ ହାୟାନିଃ ଚାଏ ମୁରୁତ୍‌ ସେୱାନିଃ ଚିଉଲାଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ରେୟାଃ ଜେତାନ୍‌ ହାନାଟିଙ୍ଗ୍‌ କାଏ ନାମେୟାଁ ।
୬ ଜେତାଏ ଆପେକେ ସାମାକାଜିକତେ ଆଲକାଏ ବେଦାପେକା, ନେ ସବେନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌ ହିଜୁଃଆ । ୭ ଏନାତେ ନେ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କଲଃ ଜେତାନ୍‌ ନାତା ଆଲ୍‌ପେ ଦହଏୟା । ୮ ଚିୟାଃଚି ଆପେୟଗି ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ନୁବାଃରେପେ ତାଇନ୍‌କେନା । ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆପେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହଡ଼କ ହବାକାନ୍‌ ହରାତେ ମାର୍ସାଲ୍‌ରେ ମେନାପେୟା । ଏନାତେ ଆପେ ମାର୍ସାଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଲେକା ସେସେନ୍‌ପେ । ୯ ଚିୟାଃଚି ମାର୍ସାଲ୍‌ରେଗି ତାଇନଃରେ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ବୁଗିନାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ଆଡଃ ସାନାର୍‌ତିରେୟାଃ କାମି ହବାଅଃଆ । ୧୦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ଚିକ୍‌ନାଃ ସୁକୁଆନ୍‌ତେୟାଃ ତାନାଃ, ଏନାକେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ଲାଗାତିୟାଁ । ୧୧ ସାମାରେୟାଃ କାମି ନୁବାଃରେ କାମିତାନ୍‌ ହଡ଼କଲଃ ଆଲ୍‌ପେ ମେସାନା, ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁଆଃ କାଜିକାମିକ ମାର୍ସାଲ୍‌ରେ ଉଦୁବେପେ । ୧୨ ଇନ୍‌କୁ ଉକୁକେଦ୍‌ତେ କାମିତାନ୍‌ ବିଷାଏକେ କାଜିତେୟାଃ ପୁରାଃ ଗିହୁଃଗିୟା । ୧୩ ମେନ୍‌ଦ ଚିମ୍‌ତା ଏନ୍‌ ସବେନାଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ତେ ଆଉଃଆ, ଇମ୍‌ତା ଏନାରେୟାଃ ସାର୍‌ତି ସଭାବ୍‌ ପୁରା ଉଦୁବଃଆ, ୧୪ ଚିୟାଃଚି ମାର୍ସାଲ୍‌ରେ ସବେନାଃ ପୁରା ନେଲଃଆ । ଏନାତେ ନେ'ଲେକା କାଜିକାନା,
“ଏ ଦୁଡ଼ୁମ୍‌ତାନ୍‌ନିଃ, ଏୟନଃମେ
ଆଡଃ ଗଜାକାନ୍‌କଏତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌ମେ !
ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆମ୍‌କେ ମାର୍ସାଲ୍‌ ଏମାମେୟାଁଏ ।”
୧୫ ଏନାତେ ଆପେ ଚିଲ୍‌କାପେ ସେସେନା ଏନା ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ । କା ସେଣାଁଁନ୍‌ ଲେକା କା ହବାକେଦ୍‌ତେ ସେଣାଁଁନ୍‌ ଲେକା ହବାଅଃପେ । ୧୬  ସବେନ୍‌ ସୁଯୋଗ୍‌କେ ବୁଗିଲେକା ବେଭାରେପେ, ଚିୟାଃଚି ଦିପିଲିକଦ ଏତ୍‌କାନ୍‌ଗିୟା । ୧୭ ଡଣ୍ଡକଆଃ ଲେକା ଆଲ୍‌ପେ ହବାଅଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମେପେ ।
୧୮ ଆପେୟାଃ ଜିୟନ୍‌ ରିକାଏତାନ୍‌ ଇଲିଆର୍‌ଖିରେ ଆଲ୍‌ପେ ବୁଲଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ଆତ୍ମାତେ ପେରେଜଃପେ । ୧୯  ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌, ଭାଜାନ୍‌ ଆଡଃ ଆତ୍ମାତେ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ମିହୁଡ଼ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ରାସ୍‌କାଇପେ । ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେୟାଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ତେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁପେ । ୨୦ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ସବେନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆବା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇପେ ।
କଡ଼ା ଆଡଃ କୁଡ଼ି
୨୧ ଆପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ବରଭାକ୍ତିତାନ୍‌ଲଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ତାଃରେ ଜିମାନ୍‌ପେ । ୨୨  କୁଡ଼ିକ, ଆପେ ପ୍ରାଭୁତାଃରେ ଜିମାନ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକାଗି ଆପାନ୍‌ କଡ଼ାକତାଃରେ ଜିମାନ୍‌ପେ । ୨୩ କାଲିସିୟା ଚେତାନ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ମେନାଃ ଲେକା କୁଡ଼ି ଚେତାନ୍‌ରେ କଡ଼ାରାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ମେନାଃ, ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଗି ଆୟାଃ ହଡ଼୍‌ମ ଲେକାନ୍‌ କାଲିସିୟାରେୟାଃ ବାଞ୍ଚାଅନିଃ ତାନିଃ । ୨୪ କାଲିସିୟା ଆଇଃକ୍‌ଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ଜିମାନ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକାଗି, କୁଡ଼ିକହ ଆକଗି ଆକଆଃ ଆପାନ୍‌ କଡ଼ାକତାଃରେ ଜିମାନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୨୫  କଡ଼ାକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ କାଲିସିୟାକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଜୀଉ ଏମ୍‌କେଦାଏ ଏନ୍‌ ଲେକାଗି ଆପେ ଆପେୟାଃ କୁଡ଼ିକକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କପେ । ୨୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ କାଲିସିୟାକେ ଆୟାଃ ବାଚାନ୍‌ ଆଡଃ ଦାଆଃତେ ଫାର୍‌ଚିକେଦ୍‌ତେ ନିୟାର୍‌କେଦା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାବିତାର୍‌ କାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିମାକେଦାଏ, ୨୭ ଆଡଃ କାଲିସିୟାକେ ପାବିତାର୍‌, ବେଗାର୍‌ ଚିଟାଃଅ, ବେଗାର୍‌ ଦାଗିୟଃ ଲେକା ପୁରାଃ ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ଗି ବାଇକେଦ୍‌ତେ ଆଇଃକ୍‌ଗି ତେଲାକେଦା । ୨୮ କଡ଼ାକ ଆପାନ୍‌ ହଡ଼୍‌ମ ଲେକାଗି ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପ୍‌ନାଃ କୁଡ଼ିକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଜେତାଏ ଆପ୍‌ନାଃ କୁଡ଼ିକେ ଦୁଲାଡ଼ିନିଃ, ଆପାନ୍‌କେଗି ଦୁଲାଡ଼ାଃଏ । ୨୯ ଜେତାଏ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ଚିଉଲାଅ କାଏ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଆଁ । ମେନ୍‌ଦ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ଜଗାଅ ପୁରାତାନ୍‌ଲଃ ଏନାକେ ଜାତ୍‌ନାଅଏୟା, ଜେ'ଲେକାଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ କାଲିସିୟାକେ ଜାତ୍‌ନାଅଆ, ୩୦ ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ଆୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେନ୍‌ ହିସା ତାନ୍‌ବୁ । ୩୧ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ କାଜିକାନା, “ନେଆଁଁ ନାଗେନ୍ତେ ହଡ଼ ଏଙ୍ଗା ଆଡଃ ଆପୁକେ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଆପ୍‌ନାଃ କୁଡ଼ିଲଃ ମେସାନାଃଏ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼୍‌ମକିନ୍‌ ହବାଅଃଆ ।” ୩୨ ନେଆଁଁରେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଉକୁଆକାନ୍‌ ସାର୍‌ତି କାଜି ଉନୁଦୁବ୍‌କାନା : ଏନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଡଃ କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମେ ତାନା । ୩୩ ମେନ୍‌ଦ ନେଆଁଁ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେୟଗି ଲାଗାତିୟାଁ । ମିମିଆଦ୍‌ କଡ଼ା ଆପ୍‌ନାଃ କୁଡ଼ିକେ ଆପ୍‌ନାଃ ଲେକାଗି ଦୁଲାଡ଼ିକାଏ ଆଡଃ ମିମିଆଦ୍‌ କୁଡ଼ି ଆପ୍‌ନାଃ କଡ଼ାକେ ମାଇନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୫:୧୬ ୫:୧୬ କଲସିୟ ୪:୫. ୫:୧୯ ୫:୧୯ କଲସିୟ ୩:୧୬,୧୭. ୫:୨୨ ୫:୨୨ କଲସିୟ ୩:୧୮; ୧ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୧. ୫:୨୫ ୫:୨୫ କଲସିୟ ୩:୧୯; ୧ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୭.