ଆନ୍‌ଚୁ ଚାଏ ବିଶ୍ୱାସ୍‌
୧ ହେ ଗାଲାତିୟରେନ୍‌ ଡଣ୍ଡକ ! ଅକଏ ଆପେକେ ମୁହିନି କାଦ୍‌ପେୟା ? କ୍ରୁଶ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଗନଏଃ କାଜି ବୁଗିଲେକା ଆପେତାଃରେ ଉଦୁବାକାନା । ୨ ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ କାଜି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ପେ, ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ଆପେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେପେ ନାମ୍‌କିୟା ଚି ସୁକୁକାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏନାରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ? ୩ ଆପେ ଚିନାଃ ନିମିନ୍‌ ଡଣ୍ଡତାନ୍‌ପେ ? ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଆପେ ଅକ ଜୀଦାନ୍‌ ଏଟେଦ୍‌କାଦାପେ, ଏନାକେ ଚିନାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହାସା ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଟୁଣ୍ଡୁ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାପେ ? ୪ ଆପେ ଚିନାଃ ସାମାରେ ନିମିନାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକୁହାସୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌କାଦାପେ ? ଏନାଏତେ ଚିନାଃ ଜେତ୍‌ନାଃ କାପେ ଇତୁକାନା ? ୫ ଆପେ ଆନ୍‌ଚୁରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଦ୍‌ ହରାତେ ଚିନାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ଆୟାଃ ଆତ୍ମା ଏମାକାଦ୍‌ପେୟାଏ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଥାଲାରେ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକଏ ରିକାଏତାନା, ଚି ଆପେ ସୁକୁକାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏନାରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃ ଏନାକ ରିକାଃଏ ?
୬  ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ କାଜିକେ ପାହାମେପେ । ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦା ଆଡଃ ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକିୟା ।” ୭  ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌କ, ଏନା ଆପେକେ ସାରି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୮ ସିଦାରେଗି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କକେ ହଗି ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକଆ, ଆବ୍ରାହାମ୍‌ତାଃରେ ନେ କାଜି ପାହିଲା ଉଦୁବ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନା, “ଆମାଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଶିଷ୍‌କଆ ।” ୯ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଶିଷ୍‌ ନାମ୍‌କେଦାଏ । ଏନାମେନ୍ତେ ଅକନ୍‌କ ବିଶ୍ୱାସେୟାକ, ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଆୟାଃ ଲେକାଗି ଆଶିଷ୍‌କ ନାମେୟା ।
୧୦ ଅକନ୍‌କ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆସ୍ରା ଦହୟାକ, ଇନ୍‌କୁ ସାର୍‌ପାଅରେୟାଃ ବରତେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅଆଃକ । ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା “ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁ ପୁଥିରେ ଅକ ସବେନାଃ ଅଲାକାନା, ଜେତାଏ ଏନାକେ ପୁରା କାଏ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ରେଦ ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାର୍‌ପାଅଃନିଃ ତାନିଃ ।” ୧୧ ନେ ହରାତେ ସାରିୟଃତାନା, ଆନ୍‌ଚୁ ହରାତେ ଜେତା ହଡ଼ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ କାଏ ହବାଅଃଆ, ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଜୀହିଦଃଆ ।” ୧୨ ମେନ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁଲଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରାଃ ଜେତାନ୍‌ ନାତା ବାନଆଃ । ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ଅକ ହଡ଼ ସବେନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଃଏ, ଇନିଃ ବାଞ୍ଚାଅଃଆଏ ।”
୧୩ ମେନ୍‌ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ସାର୍‌ପାଅ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆନ୍‌ଚୁରେ ଅଲାକାନ୍‌ ସାର୍‌ପାଅଏତେ ଆବୁକେ ରାଡ଼ାକାଦ୍‌ବୁଆ । ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ଜେତାଏ ଦାରୁରେ ହାକା ଗଜଃଆଏ, ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହରାତେ ସାର୍‌ପାଅଃନିଃ ତାନିଃ ।” ୧୪ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌କେ ଅକ ଆଶିଷ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଇ ତାଇକେନାଏ, ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କହଗି ଜେ'ଲେକା ଏନ୍‌ ଆଶିଷ୍‌ ନାମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାକ, ଏନାମେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନେ କାମିକେ ପୁରାକେଦା । ଏନାମେନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଆବୁ ହଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କାଜିକାଦ୍‌ ଲେକା ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାବୁ ନାମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ।
ଆନ୍‌ଚୁ ଆଡଃ ବାନାର୍‌ସା
୧୫ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ନାମୁନା ଏମାପେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଚିମ୍‌ତା ବାର୍‌ହଡ଼୍‌ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ମିଆଁଦ୍‌ ରାଜିନାମା ବାଇୟାଃକିନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଏନାକେ ଜେତାଏ କାକ ଟଟାଃଦାଡ଼ିୟା ଚାଏ ଏନାରେ ଜେତ୍‌ନାଃ କାକ ମେସା ଦାଡ଼ିୟା । ୧୬ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ କିଲିକତାଃରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍ ତାଇକେନାଏ । ମେନ୍‌ଦ ନେ ବିଷାଏରେ, “ଆମାଃ କିଲିକ ନାଗେନ୍ତେ,” ମେନ୍‌ଲେରେ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ମେନ୍ତେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ କା ଅଲାକାନା । “ଆମାଃ କିଲି ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌” ମେନ୍ତେ ଅଲାକାନା । ଏନାତେ ଏନ୍‌ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ତେୟାଃ, ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌, ମେନ୍‌ଲେରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଅଲାକାନା । ୧୭ ଆଇଁୟାଃ କାଜିରାଃ ମୁଣ୍ଡି ହବାଅଃତାନାଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଲଃ ମିଆଁଦ୍‌ ରାଜିନାମା ବାଇକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଆଡଃ ଏନା ବାଞ୍ଚାଅ ନାଗେନ୍ତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ଅକ ଆନ୍‌ଚୁ ୪୩୦ ବାରାଷ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଏମ୍‌ୟାନା, ଏନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ଏନ୍‌ ରାଜିନାମାକେ ଟଟାଃକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାର୍‌ସାକେ କାଏ ହକା ଦାଡ଼ିୟା । ୧୮  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାନାର୍‌ସା ହରାତେ ଏମାକାନ୍‌ ଆଶିଷ୍‌ ନାମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆନ୍‌ଚୁ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆସ୍ରାଏ ରେଦ, ଏନା ଆୟାଃ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାର୍‌ସା ହରାତେ ନାମାକାନା ମେନ୍ତେ କା କାଜିୟଃଆ । ଏନାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସା ଲେକାତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଏନ୍‌ ଆଶିଷ୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌କେ ଏମ୍‌କିୟା ।
୧୯ ତାବ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁ ଚିନାଃମେନ୍ତେ ଏମ୍‌ୟାନା ? ହଡ଼କଆଃ ସବେନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକକେ ଉଦୁବ୍‌ରେୟାଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ରେ ଏନା ଏମାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଆଡଃ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ ଅକ କିଲିକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଏନ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ହିନିଜୁଃ ଜାକେଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ହଡ଼କଆଃ ଥାଲାରେ କାମିତାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼କେ ଦୁଁତ୍‌କଆଃ ହରାତେ ଏନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ଏମାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୨୦ ମେନ୍‌ଦ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାନ୍‌ ଦାନ୍‌ଲଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ମେସାକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଃ ।
ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌
୨୧ ଆନ୍‌ଚୁ ଚିନାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାର୍‌ସାକେ ବିରୁଧ୍‌ ରିକାଃଏ ? କାହାଗି, ଚିଉଲାଅ କା ହବାଅଃଆ ! ଚିଆଃଚି ମାନୱାକେ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମେ ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ବାଇୟାକାନ୍‌ ରେଦ, ଏନାକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେଗି ମାନୱା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ନିଃ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌କାନ୍‌ତେୟାଃ । ୨୨ ମେନ୍‌ଦ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ସବେନ୍‌ ମାନୱାକ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ମେନାକଆ, ଏନାମେନ୍ତେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଦ୍‌ ହରାତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାନ୍‌ ଆଶିଷ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଏମଃଆ ।
୨୩ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେୟାଃ ଦିପିଲି ହିଜୁଃ ସିଦାରେ ଆଡଃ ଏନା ଉନୁଦୁବ୍‌ ହବାଅଃ ଜାକେଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ଆବୁ ସବେନ୍‌କକେ ତଲାକାଦ୍‌ବୁ ତାଇକେନା । ୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହିନିଜୁଃ ଜାକେଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ଆବୁଆଃ ଇତୁନିଃ ଲେକା ତାଇକେନା । ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ଲେକାବୁ ହବାଅଃଆ । ୨୫ ନାହାଁଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେୟାଃ ଦିପିଲି ସେଟେର୍‌କାନା, ଆବୁ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ଆଡଃ ବାଙ୍ଗ୍‌ବୁଆ ।
୨୬ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ରାଃ ହନ୍‌କପେ ହବାକାନା । ୨୭ ଚିଆଃଚି ଆପେ ବାପ୍ତିସ୍ମାୟାନ୍ ହରାତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମିଦ୍‌କାନାପେ ଆଡଃ ନାହାଁଃ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନାପେ । ୨୮ ଏନାମେନ୍ତେ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼, କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ଆଡଃ ରାଡ଼ାକାନ୍‌ ହଡ଼କ, କଡ଼ା ଆଡଃ କୁଡ଼ି ଥାଲାରେ ଆଡଃ ଜେତାନ୍‌ ଭେଦ୍‌ଭାବ୍‌ ବାନଃଆ । ଆପେ ସବେନ୍‌କ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ମିଦ୍‌କାନାପେ । ୨୯  ଆପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ତାନ୍‌ପେରେଦ, ଆପେୟଗି ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ କିଲିକ ତାନ୍‌ପେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକଆଃ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦାଏ, ଏନା ନାମେୟାଃପେ ।
୩:୬ ୩:୬ ରୋମି ୪:୩. ୩:୭ ୩:୭ ରୋମି ୪:୧୬. ୩:୧୮ ୩:୧୮ ରୋମି ୪:୧୪. ୩:୨୯ ୩:୨୯ ରୋମି ୪:୧୩.