ହନ୍‌ ଆଡଃ ହାନାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନାମେନିଃ
୧ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିପେତାନା, ହନ୍‌ ଆପୁଆଃ ସବେନ୍‌ ହାନାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନାମେନିଃ ତାନିଃ, ମେନ୍‌ଦ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ ହାନାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନାମେନିଃ ତାନିଃରେୟଗି, ଇନିଃ ସିଟିଆଗି ମେନାଇ ହରାତେ, କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ଲେକାଏ ତାଇନା । ୨ ସିଟିଆ ତାଇକାନ୍‌ ଦିପିଲିରେ, ଆୟାଃ ଆପୁଆଃ ସାଲାକାନ୍‌ ନେଡା ଜାକେଦ୍‌ ଇନିଃ ଖାଜାନ୍‌ଚିରାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ତାଇନାଃ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଇନିଃକେ ଦେଙ୍ଗାଇୟାକ । ୩ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆବୁହ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଲେକାତେ ସେପେଡ଼େଦ୍‌ ହବାଅଃ ସିଦାରେ, ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆକ୍‌ତେୟାରେତାନ୍‌ ପେଡ଼େଃରେୟାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ତାଇକେନାବୁ । ୪ ମେନ୍‌ଦ ଟୁଣ୍ଡୁରେ ଚିମ୍‌ତା ଠାଉକା ନେଡା ସେଟେର୍‌ୟାନା ଇମ୍‌ତା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ହନ୍‌କେ କୁଲ୍‌କିୟା, ମିଆଁଦ୍‌ ଡିଣ୍ଡା କୁଡ଼ିଆଃ ହରାତେ ଇନିଃ ଜାନାମ୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ଯିହୁଦୀକଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ ଲେକାତେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅକେଦାଏ । ୫  ଜେ'ଲେକାଚି ଇନିଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ତନଲ୍‌ହେତେ ହଡ଼କକେ ରାଡ଼ାନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ହବାଅଃନାଙ୍ଗ୍‌ ସୁଯୋଗ୍‌ ଏମ୍‌ରେୟାଃ ଆୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ତାଇକେନା ।
୬ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌ପେ, ଏନା ଉଦୁବେ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ହନ୍‌ଆଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ତେ କୁଲ୍‌କିୟା, ଏନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା “ଆବା ! ହେ ଆଇଁୟାଃ ଆବା ।” ମେନ୍ତେ କାଉରିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିତାନା । ୭ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ନାହାଁଲାଃପେ, ହନ୍‌ ତାନ୍‌ପେ । ଆପେ ଇନିୟାଃ ହନ୍‌କ ହବାୟାନ୍ତେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ହନ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ଅକ ସବେନାଃ ଦହକାଦାଏ, ଏନାକେ ଆପେ ସବେନ୍‌କକେ ଏମାପେୟା ।
ଗାଲାତିୟ ବିଶ୍ୱାସୀକ ନାଗେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଉଡ଼ୁଃ
୮ ସିଦା ଦିପିଲିରେ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାପେ ସାରିକାଇ ତାଇକେନା, ଏନାମେନ୍ତେ ଅକନ୍‌କ ସାର୍‌ତି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନାହାଁଲାକ, ଏନ୍‌ଲେକାନ୍‌ ହସଡ଼ ମାହାପୁରୁକଆଃ ଦାସିପେ ତାଇକେନା । ୯ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସାରିକାଇଜାଃପେ, ଏନାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିୟାଇଙ୍ଗ୍‌, ନାହାଁଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ସାରିକାଦ୍‌ପେୟା । ତାବ୍‌ଦ ନେଆଁ ଚିଲ୍‌କା ହବାସାକାଅଆଃ ଯେ, ଆପେ ଆଡଃମିସା ଏନେଟେଦ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ କା ପେଡ଼େୟାନ୍‌, ଗର୍‌ଗରାଗି ନେଲଃତାନ୍‌ ମାହାପୁରୁକତାଃତେ ରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାପେ ? ଆପେ ଚିନାଃମେନ୍ତେ ଆଡଃମିସା ଇନ୍‌କୁଆଃ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେପେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ? ୧୦ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ବିଶେଷ୍‌ ବିଶେଷ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌, ମାହିଁନା, ପାରାବ୍‌, ଆଡଃ ବାରାଷ୍‌କକେପେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୧୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଅକଆଃ କାମିକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନା ସାମା ଏଣ୍ଡାଗଃଆ ମେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ବର ମେନାଃ ।
୧୨ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିପେତାନା, ଆପେ ସବେନ୍‌କ ଆଇଁୟାଃ ଲେକା ହବାଅଃପେ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ହବାକାନା ଆଡଃ ଆପେ ଆଇଁୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେତାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନାଃ କାପେ ରିକାକାଦା । ୧୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବେମାର୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆପେତାଃରେ ପାହିଲାତେ ସୁକୁକାଜିଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ଏନା ପାହାମେପେ । ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ବେମାର୍‌ ଆପେୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଖିସ୍‌ରାଃ କାଜି ହବାକାନ୍‌ରେୟଗି, ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାପେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌କେଦିୟାଁ ଚାଏ କାପେ ବାଗିକେଦିୟାଁ । ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ ଲେକାପେ ଦାରମ୍‌କେଦିୟାଁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁକେ ଆପେ ଜେ'ଲେକା ଦାରମ୍‌ କାଇତେୟାଃପେ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେୟଗି ଦାରମ୍‌କାଇଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାପେ । ୧୫ ଇମ୍‌ତା ଆପେ ଚିମିନ୍‌ ରାସ୍‌କାକାନ୍‌ ତାଇକେନାପେ ! ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଚିନାଃ ହବାୟାନା ? ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଗାୱା ଏମ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଚି, ହବାସାକାଅକାନ୍‌ରେ, ଆପେୟାଃ ସବେନାଃଏତେ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ବିଷାଏ ଆସିକାପେରେୟଗି, ଆପେ ଏମାକାଇଙ୍ଗ୍‌ ତେୟାଃପେ । ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ସାର୍‌ତି କାଜିକାଦ୍‌ ହରାତେ ଚିନାଃ ଆପେୟାଃ ବାଇରି ହବାଅଃତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ?
୧୭ ଏନ୍ ଏଟାଃ ହଡ଼କ ଆପେୟାଃ ବୁଗିନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି ଚିହୁଲାନ୍‌ ଲେକା ଉଦୁବେନ୍‌ତାନାକ । ମେନ୍‌ଦ ନେଆଁରେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ସାର୍‌ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ବାନଃଆ । ଇନ୍‌କୁଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଃ ଯେ, ଆପେ ଚିଲ୍‌କା ଆଇଁୟାଃତାଃଏତେ ରୁହାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆକରେ ମନ୍‌ ଏମେୟାଁଃପେ । ୧୮ ବୁଗିନ୍‌ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଚିହୁଲଃତେୟାଃ ଠାଉକାଗିୟା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଲଃ ତାଇକାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଏସ୍‌କାର୍‌ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆପେ ନେ ଠାଉକାନ୍‌ତେୟାଃ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୧୯ ଏ ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହନ୍‌କ, ଆପେକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଲେକା ବାଇ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃମିସା ହନ୍‌ ଜାନାମଃ ଇମ୍‌ତାରେୟାଃ ଦୁକୁ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌କାରେତାନା । ୨୦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଃ ଆପେତାଃରେଇଙ୍ଗ୍‌ ତାଇନ୍‌କାନ୍‌ରେ, ଆପେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏଟାଃ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜି ଦାଡ଼ିତେୟାଃ ମେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ । ଚିୟାଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ପାହାମ୍‌ତାନା ।
ହାଗାର୍‌ ଆଡଃ ସାରାରାଃ ନାମୁନା
୨୧ ଅକନ୍‌କ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ତାଇନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଆଃକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ କୁଲି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ଆନ୍‌ଚୁରେ ଚିନାଃ ଅଲାକାନା, ଏନା କାପେଚି ସାରିକାଦା ? ୨୨ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ ବାରିୟା ହନ୍‌ ତାଇକେନାକିନ୍‌, ମିଆଁଦ୍ କାମ୍‌ଡ଼ି କୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌ ଏନ୍ତେ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ନିଃ ଆୟାଃ କୁଡ଼ିତେୟାଃ ହନ୍‌ । ୨୩ କାମ୍‌ଡ଼ି କୁଡ଼ିଆଃ ହନ୍‌, ହଡ଼୍‌ମଲେକାତେ ଜାନାମ୍‌ୟାନା, ମେନ୍‌ଦ ଆୟାଃଲଃ ଆଣ୍‌ଦିକାନ୍‌ କୁଡ଼ିଆଃ ହନ୍‌, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାନାର୍‌ସା କାଜି ଲେକାତେ ଜାନାମ୍‌ୟାନା । ୨୪ ନେଆଁ ମିଆଁଦ୍‌ ଜନ୍‌କା ଲେକା କାଜିୟଃଆ । ନେ ବାରାନ୍‌ କୁଡ଼ିକିନ୍‌ ବାରିୟା ରାଜିନାମାକାଦ୍‌ ଲେକାନ୍‌କିନ୍‌ ତାନ୍‌କିନ୍‌ । ମିଆଁଦ୍‌ ରାଜିନାମା ସିନାଇ ବୁରୁତାଃରେ ହବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ନେ ରାଜିନାମା ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ରେ ଅକ ହଡ଼କ ଜାନାମଃଆକ, ଇନ୍‌କୁ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ଲେକା ତାନ୍‌କ । ହାଗାର୍‌ ନେ ରାଜିନାମାରେୟାଃ ଚିହ୍ନାଁଁ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ । ୨୫ ହାଗାର୍‌ ମେନ୍‌ଲେରେ ଆରବ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ସିନାଇ ବୁରୁକେ କାଜିୟାଃକ, ଆଡଃ ଏନା ନାହାଁଃରେୟାଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଲେକା ତାନା । ହାଗାର୍‌ ଲେକା ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ହଡ଼କ ନାହାଁଃ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସିରେୟାଃ ତନଲ୍‌ରେକ ତଲାକାନା । ୨୬ ମେନ୍‌ଦ ସିର୍ମାରେୟାଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ରାଡ଼ାକାନା ଆଡଃ ଏନା ଆବୁଆଃ ଏଙ୍ଗା ତାନିଃ । ୨୭ ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ହେ ଟଣିଟ୍‌ କୁଡ଼ି, ଆମ୍‌ ରାସ୍‌କାଅଃମେ, ହନ୍‌ ଜାନାମ୍‌ ହବାଅଃ ଇମ୍‌ତାରେୟାଃ ଦୁକୁ ଚିଉଲାଅ କାମ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌କାଦ୍‌ରେହଁ, ପୁରାଃଗି ରାସ୍‌କାତେ କାଉରିମେ । ଚିୟାଃଚି କଡ଼ାଲଃ ତାଇନ୍‌ତାନ୍ କୁଡ଼ିଏତେ ମିଆଁଦ୍ ସାଙ୍ଗିନାକାନ୍‌ କୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌କ ପୁରାଃଗି ହବାଅଃଆକ ।”
୨୮ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେ ସବେନ୍‌କ ଇସାକ୍‌ ଲେକାଗି ନାହାଃଁଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାନ୍‌ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌ପେ । ୨୯ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ସଭାବ୍‌ ଲେକାତେ ଜାନାମାକାନ୍‌ ହନ୍‌, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆତ୍ମାତେ ଜାନାମାକାନ୍‌ ହନ୍‌କେ ସାସାତିକିୟାଏ । ଏନ୍‌ଲେକାଗି ନାହାଁଃହଁ ହବାଅଃତାନା । ୩୦ ମେନ୍‌ଦ ନେ ବିଷାଏରେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥି ଚିନାଃଏ କାଜିତାନା ? ଏନାରେ ଅଲାକାନା, “କାମ୍‌ଡ଼ି କୁଡ଼ିକେ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ହନ୍‌କେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌କିନ୍‌ପେ, ଚିୟାଃଚି ଆଣ୍‌ଦିୟାକାନ୍‌ କୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌ଲଃ କାମ୍‌ଡ଼ି କୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌ ଆପୁଆଃ ଖୁର୍ଜିରେ ଜେତାନ୍‌ ହିସା କାଏ ନାମେୟା ।” ୩୧ ଏନାମେନ୍ତେ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆବୁ କାମ୍‌ଡ଼ି କୁଡ଼ିଆଃ ହନ୍‌କ ନାହାଁଲାବୁ, ମେନ୍‌ଦ ଆଣ୍‌ଦିୟାକାନ୍‌ କୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌ବୁ ।
୪:୫ ୪:୫ ରୋମି ୮:୧୫-୧୭.