ଆପେୟାଃ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକାନ୍‌ତେୟାଃକେ ବାଞ୍ଚାଏପେ
୧ ଆବୁ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକାନାବୁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆବୁକେ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକାଦ୍‌ବୁଆ । ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକାନ୍‌ତେୟାଃରେ ସାବ୍‌କେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଇନ୍‌ପେ । ଆଡଃମିସା କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ଲେକା ଆଡ଼୍‌ନାରେ ତଲଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲପେ ରୁହାଡ଼ା ।
୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌, ଅକଆଃ କାଜିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନା ଆୟୁମେପେ, ଆପେ ଖାତ୍‌ନାଅ ରିତିରିୱାଜ୍‌ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ରେଦ, ଏନାରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ହବାଅଃଆ, ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜେତାନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ବାନଃଆ । ୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଖାତ୍‌ନାଅ ରିକାଅଃତାନ୍‌ ମିପିଆଦ୍‌ ହଡ଼କେ ଆଡଃମିସା ଚେତାଅ ଏମାଇ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଯେ, ମୁଶା ଏମାକାଦ୍ ଆନ୍‌ଚୁକେ ପୁରା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୪ ଆପେକଏତେ ଅକନ୍‌କ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେକ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁ ଆପାନ୍‌କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃଏତେ ବିନ୍‌ଗାଅକାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ହେତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌କାନାକ । ୫ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ଆସ୍ରାଏତାନାବୁ ଯେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ଆୟାଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ ଠାହାରାଅବୁଆ, ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେୟାଃ ଜ ଲେକାତେ ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ କାମି ରିକାତାନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃ ହରାତେ, ନେ ସବେନାଃ ହବାଅଃଆ ମେନ୍ତେବୁ ନେଲ୍‌ ହରାତାନା । ୬ ଚିୟାଃଚି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଜୀଦାନ୍ ବିତାଅରେଦ, ଖାତ୍‌ନାଅ ଚାଏ କା ଖାତ୍‌ନାଅରେୟାଃ ଜେତାନ୍‌ ଫାରାକ୍‌ କା ତାଇନାଃ । ମିଆଁଦ୍‌ଗି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃ ହବାଅଃତାନା, ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ କେଟେଦ୍‌ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ କାମିକେ ପୁରା ଦାଡ଼ିୟଃଆ ।
୭ ଆପେଦ ଆତ୍ମିକ୍‌ରେ ବୁଗିଲେକାପେ ସେସେନ୍‌ ତାଇକେନା, ସାର୍‌ତି ହରାରେ ସେସେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଅକଏ ଆପେକେ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ କେଦ୍‌ପେୟା ? ୮ ଆପେକେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌ପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହରାତେ ନେ ଉସ୍‌କୁର୍‌ କା ହବାକାନା । ୯  କାଜିରେ ମେନାଃ, “ସିପୁଦାକାନ୍‌ ମାଏଦାକେ ମଁଏ ନାଗେନ୍ତେ କାଟିଃ ଲେକାଗି ରାନୁ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।” ୧୦ ଏନା ଜାହାନାଃତେ ହବାଅଃକା, ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍ ଆପେତାଃରେ ଆଇଁୟାଃ ଆସ୍ରା ମେନାଃ, ଚିଆଃଚି ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ପ୍ରାଭୁଲଃ ମେସାକାନାବୁ, ଆଇଁୟାଃ ପୁରାଃ କେଟେଦ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ମେନାଃ ଯେ, ଆପେ ଜେତାଏ ଆଇଁୟାଃ କାଜିରାଃ ବିରୁଧ୍‌ କାପେ ରିକାଏୟା । ଆଡଃ ଅକ ହଡ଼ ଆପେକେ ବିନ୍‌ଗାଅପେ ତାନା, ଇନିଃ ଜେତାଏ ହବାଅଃରେୟଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ସାଜାଇ ଏମାଇୟାଏ ।
୧୧ ମେନ୍‌ଦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଖାତ୍‌ନାଅ ବିଷାଏରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବେତାନ୍‌ରେଦ, ଚିନାଃ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସିଗିଦଃତାନା ? ତାବ୍‌ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କ୍ରୁଶ୍‌ ବିଷାଏରେ ଉଦୁବ୍‌ତେୟାଃ ତହଦଃରାଃ କାଜି ନାହାଁଲାଃ । ୧୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ନେ ବିଷାଏରେ ଅକନ୍‌କ ଆପେକେ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ପେ ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ଆଡଃକାଟିଃ ଆୟାର୍‌ରଃକାକ ଆଡଃ କା ଖାତ୍‌ନାଅକେଦ୍‌ତେ ପୁରାଗି କା ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ହବାକାନ୍‌ ରେଦ ବୁଗିନ୍‌ ହବାକାନ୍‌ତେୟାଃ ।
୧୩ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେଦ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ କେଡ଼ାକାନ୍‌ ତାଇକେନାପେ । ମେନ୍‌ଦ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ପେ, ଆପେୟାଃ ହଡ଼ମରେୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଏନ୍‌ ତନଲ୍‌ ରାଡ଼ାକାନ୍‌ତେୟାଃକେ ସୁଯୋଗ୍‌ ଲେକା ଆଲପେ ବେଭାର୍‌ରେୟା । ମେନ୍‌ଦ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ସେସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ରାଃ ସେୱାଏପେ । ୧୪ ଚିୟାଃଚି ମିଆଁଦ୍‌ଗି ଆନ୍‌ଚୁରେ ସବେନ୍‌ ଆନାଚୁ ପୁରାଅଃତାନା, “ଆମାଃ ହୋପର୍‌ଜାପାଃନିଃକେ ଆପ୍‌ନାଃ ଲେକା ଦୁଲାଡ଼ିମେ ।” ୧୫ ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଜାଁତୁକ ଲେକା ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ତାନ୍‌ଲଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ହାନି ଆଡଃ ନକ୍‌ସାନ୍‌ କାମିକ ରିକାଏତାନ୍‌ରେଦ, ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍ ତାଇନ୍‌ପେ, କା'ରେଦ ହବାସାକାଅଆଃ ଆପେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ପୁରା ଜିୟନ୍‌ ରିକାଏଆପେ ।
ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆଡଃ ମାନୱାରାଃ ସଭାବ୍‌
୧୬ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିତାନ୍‌ତେୟାଃ ହବାଅଃତାନା, ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌କେ ଆୟାର୍‌ତେ ଚାଲାଅଇଦିକା । ତାବ୍‌ଦ ଆପେ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ପାପ୍‌ ସଭାବ୍‌କେ କାପେ ପୁରାଏୟା । ୧୭  ମାନୱାରାଃ ସଭାବ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ବିରୁଧ୍‌ ତାନାଃ, ଏନ୍‌ ଲେକାଗି ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ଇଛା ମାନୱାରାଃ ବିରୁଧ୍‌ ତାନାଃ । ନେ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ରାଃ ବାଇରି ତାନ୍‌କିନ୍‌ । ଏନାତେ ଆପେ ଅକ୍‌ନାଃ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାପେ, ଏନା କାପେ ରିକା ଦାଡ଼ିୟା । ୧୮ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେକେ ସୁତୁଃ ଇଦିପେ ତାନ୍‌ରେଦ, ଆପେ ମୁଶା ଏମାକାଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ବାଙ୍ଗ୍‌ପେୟା ।
୧୯ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ରେୟାଃ କାଜିକାମି ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ସାରିତାନା । ଏନା ହବାଅଃତାନା, ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି, ସତ୍‌ରା କାମି, ଏତ୍‌କାନ୍‌ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌, ୨୦ ମୁରୁତ୍‌ ସେୱା, ଦେଅଁଣା କାମି, ବାଇରି ଆଡଃ କାପ୍‌ଜି, ହିସ୍‌ଙ୍ଗା, ଖିସ୍‌, ଆପ୍‌ନାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଉଡ଼ୁଃ, ଝୁଣ୍ଡ୍‌କକେ ବିନ୍‌ଗାଅ, ୨୧ ଆଡଃ ହିସ୍‌ଙ୍ଗା, ଇଲିଆର୍‌ଖି ନୁଁ, ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ଏନ୍‌ଲେକା ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିରେ ତାଇନାଃକ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିଦା ଲେକା ନାହାଁଃ ହଗି ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିର୍ଗାଲ୍‌ପେ ତାନା । ଅକନ୍‌କ ନେ'ଲେକା କାମିକ କାମିୟା, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ରେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ କାକ ନାମେୟା ।
୨୨ ମେନ୍‌ଦ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ହବାଅଃତାନା, ଦୁଲାଡ଼୍‌, ରାସ୍‌କା, ଜୀଉସୁକୁ, ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌, ଦାୟା, ବୁଗିନାଃ, ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକା, ୨୩ ଲେବେଃ ମନ୍‌, ଆଡଃ ଆପାନ୍‌କେ ଥାବର୍‌ରେ ଦହ, ନେ ସବେନାଃରେ ଆନ୍‌ଚୁରାଃ ଜେତାନ୍‌ ବିରୁଧ୍‌ ବାନଆଃ । ୨୪ ଅକନ୍‌କ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ତାନ୍‌କ, ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌ ଲାଲାଚ୍‌ ଆଡଃ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ଏତ୍‌କାନ୍ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ମାନୱାରାଃ ସଭାବ୍‌କେ କ୍ରୁଶ୍‌ରେ କିଲାକାଦାକ । ୨୫ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆବୁକେ ଜୀଦାନ୍ ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ, ଇନିଃ ଆବୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌କେ ହଗି ସୁତୁଃଇଦିକାଏ । ୨୬ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ ଚାଏ ଏଟାଃକକେ ଖିସ୍‌ ଚାଏ ଏଟାଃକକେ ହିସ୍‌ଙ୍ଗା ଆବୁକେ ରିକା କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୫:୯ ୫:୯ ୧ କରିନ୍ଥିୟ ୫:୬. ୫:୧୭ ୫:୧୭ ରୋମି ୭:୧୫-୨୩.