ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ରାଃ ବାହାରମ୍‌ ଗଗେକାବୁ ।
୧ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଜେତାଏ ଜେତାନ୍‌ ଗୁହ୍ନାଁଁ କାମିରେ ସାବଃରେଦ, ଆପେକଏତେ ଅକନ୍‌କ ଆତ୍ମାରେ ସେସେନ୍‌ ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃକେ ସୁଧ୍‌ରାଅ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ମେନ୍‌ଦ ଆପେକେ ନେ କାମି ଲାବୁଃକେଦ୍‌ତେ, ଲେବେଃ ମନ୍‌ତେ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଆଡଃ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ପେ, ଅକଏସାରି ଏନ୍ ଲେକା କାମି ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଆପେଗି ବିନିଡ଼ାଅରେ ଉୟୁଃ ସାକାଅଃଆପେ । ୨ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ରାଃ ବାହାରମ୍‌ ଗଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଦେଙ୍ଗାଅଃପେ, ଏନ୍‌ଲେକା ରିକା ହରାତେ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁକେପେ ମାନାତିୟେଁଆ । ୩ ଜେତାଏ ହଡ଼ ବେଗାର୍‌ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ସାରିକାଦିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନିଃ ଆପାନ୍‌କେଗି ବେଦାନ୍‌ତାନା । ୪ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ଆପ୍‌ନାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌କେ ବିଚାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ଲାଗାତିୟାଁ । ଏନା ବୁଗିନାଃତାନାଃ ରେଦ, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌କାଏ ଆଡଃ ଏଟାଃନିୟାଃ କାମିକେ ଆପାନାଃ କାମିଲଃ ଜକାକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଲକାଏ କାଜିନ୍‌କା । ୫ ଚିଆଃଚି ମିମିଆଦ୍‌ ହଡ଼କେ ଆପ୍‌ନାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ବାହାରମ୍‌ ଗଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜି ଇତୁତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଇତୁନିଃକେ ଆପାନାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଇନିଃକେ ହିସା ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୭ ଆପେ ଆପାନ୍‌କେ ଆଲପେ ବେଦାନାଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବେଦାଅଃନିଃ ନାହାଁଲିଃ । ହଡ଼ହନ୍‌ ଅକଆଃ ହେରେୟାଏ ଏନାଗି ଇରେୟା । ୮ ଅକ ହଡ଼ ଆପାନାଃ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ସଭାବ୍‌କେ ସୁକୁଇଚି ନାଗେନ୍ତେ ଲୟଙ୍ଗ୍‌ରେ ହିତାଏ ହେରେୟା, ଇନିଃ ଜିୟନଃରେୟାଃ ହିତାଏ ଇରେୟା । ମେନ୍‌ଦ ଜେତାଏ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ ସୁକୁଇଚି ନାଗେନ୍ତେ ଲୟଙ୍ଗ୍‌ରେ ହିତାଏ ହେରେୟା, ଇନିଃ ଆତ୍ମାତାଃଏତେ ଜାନାଅ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ହିତାଏ ଇରେୟା । ୯ ଏନାମେନ୍ତେ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆଲକାବୁ ଲାଗାଅଃକା । ଚିୟାଃଚି ଏନାଏତେ କା ଲାଗାନ୍‌ରେ, ଠାଉକାନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ହିତାବୁ ଇର୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୧୦ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ଚିମ୍‌ତା ସୁଯୋଗ୍‌ବୁ ନାମେୟା, ଇମ୍‌ତା ଆବୁକେ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ବିଶେଷ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଅକନ୍‌କ ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ତାନ୍‌କ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ବୁଗିନାଃ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ଚେନେତାଅ କାଜି ଆଡଃ ଜହାର୍‌
୧୧ ନେଲେପେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଅନଲ୍‌ରେ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲାକାଦା । ୧୨ ଅକନ୍‌କ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ବାହାରି ବିଷାଏରେ ଉଦୁବେନ୍‌ ତାନାକ ଆଡଃ ଆପ୍‌ନାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାତାନାକ, ଇନ୍‌କୁଗି ଆପେକେ ଖାତ୍‌ନାଅଃପେ ମେନ୍ତେକ ଆଚୁପେତାନା । ଇନ୍‌କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କ୍ରୁଶ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାସାତି କା ନାମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ରେ ଏନ୍‌ ଲେକା ରିକାତାନାକ । ୧୩ ଅକନ୍‌କ ଖାତ୍‌ନାଅ ରିତିରିୱାଜ୍‌କେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁଗି ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ କାକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ଆପେ ଖାତ୍‌ନାଅଃପେ ମେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ । ମେନ୍‌ଦ ନେ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ରିତିରିୱାଜ୍‌କେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେକେ ଆଚୁ ଦାଡ଼ିପେରେଦ, ଇନ୍‌କୁ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିନ୍‌କା । ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କ୍ରୁଶ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନ୍‌ତାନା; ଚିୟାଃଚି ଇନିୟାଃ କ୍ରୁଶ୍‌ ହରାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଗଜାକାନା ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଗଜାକାନା । ୧୫ ଅକଏ ଖାତ୍‌ନାଅକାନ୍‌ ଚାଏ କା ଖାତ୍‌ନାଅକାନ୍‌, ଏନାରେ ଜେତାନ୍‌ କାଜି ବାନଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହରାତେ ନାୱା ବାଇରୁହାଡ଼ଃତେୟାଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ ବିଶେଷ୍‌ କାଜିତାନାଃ । ୧୬ ଅକନ୍‌କ ଆପ୍‌ନାଃ ଜୀୱାନ୍‌ରେ ନେ ରିତିରିୱାଜ୍‌କେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଡଃ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜୀଉସୁକୁ ଆଡଃ ସାୟାଦ୍‌ ହବାଅଃକା ।
୧୭ ଟୁଣ୍ଡୁରେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନିମିନାଙ୍ଗି କାଜି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଜେତାଏ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆଲକାଏ ସିଗିଦିଙ୍ଗ୍‌କା । ଚିୟାଃଚି ଆଇଁୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ଅକନ୍‌ ସାସାତିରାଃ ଘାଅକ ମେନାଃ, ଏନାତେ ସାରିୟଃତାନା ଯେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୮ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ଆତ୍ମାରେ ତାଇନ୍‌କା । ଆମେନ୍‌ ।