ପ୍ରାଭୁଆଃ ହିଜୁଃ ଦିପିଲି ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ
୧ ମେନ୍‌ଦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ ଚିଉଲା ହବାଅଃଆ ଆଡଃ ଅକ ନେଡାରେ ହବାଅଃଆ, ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଲେକେ ଆପେତାଃତେ ଜେତ୍‌ନାଃ ଅଲ୍‌ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୨  ଚିୟାଃଚି ନୁବାଃରେ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁ ହିଜୁଃ ଲେକା ପ୍ରାଭୁ ହିଜୁଃଆଏ, ନେଆଁଁ ଆପେ ବୁଗିଲେକାପେ ସାରିତାନା । ୩ ଚିମ୍‌ତା ହଡ଼କ ଜୀଉରେ “ସୁକୁ ଆଡଃ ଜେତାନ୍ ବର ବାନଆଃ” ମେନେତାନ୍ ଇମ୍‌ତା, ବାର୍ଜିଆକାନ୍‌ କୁଡ଼ିତାଃରେ ସେଟେରାକାନ୍‌ ଦୁକୁ ଲେକା ଇମ୍‌ତାଗି ଇନ୍‍କୁତାଃରେ ଜିୟନଃ ସେଟେରାଃ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଜେତାଲେକାତେ କାକ ବାଞ୍ଚାଅଃଆ । ୪ ମେନ୍‌ଦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେ ନୁବାଃରେ ବାଙ୍ଗ୍‌ପେୟା, ଏନାତେ ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ବେଗାର୍‌ ସାରିତାନ୍‌ଲଃ ଆପେତାଃତେ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ଲେକା କା ସେଟେରା । ୫ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ମାସ୍କାଲ୍‍ରେନ୍ ଆଡଃ ସିଙ୍ଗିରେନ୍ ହଡ଼କ ତାନ୍‌ପେ । ଆବୁ ନିଦା ଚାଏ ନୁବାଃରେନ୍‍ ହଡ଼କ ନାହାଁଲାବୁ । ୬ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ଏଟାଃକ ଲେକା ଆଲକାବୁ ଦୁଡ଼ୁମ୍‍କା, ମେନ୍‌ଦ ଏୟନାକାନ୍‌ ଆଡଃ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ବୁ ତାଇନ୍‍କା । ୭ ଚିୟାଃଚି ଦୁଡ଼ୁମ୍‌ତାନ୍‍କ ନିଦାରେକ ଦୁଡ଼ୁମାଃ, ଆଡଃ ଇଲିଆର୍‌ଖିରେ ବୁଲଃତାନ୍‍କ ନିଦାରେକ ବୁଲଃଆଃ । ୮  ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ସିଙ୍ଗିରେନ୍ ହଡ଼କ ହବାୟାନ୍ତେ, ମେଡ଼େଦ୍‌ରାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃ କୁଡ଼ାମ୍‌ରେ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ ଲେକା, ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେବୁ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନଃଆ । ଆଡଃ ବହଃରେ ଟୁପୁରି ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ ଲେକା ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅରେୟାଃ ଆସ୍ରାବୁ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନଃଆ । ଏନ୍ତେ ଆବୁ ଥାବର୍‌ରେବୁ ତାଇନ୍‍କା । ୯ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ଖିସ୍‍ ନାଗେନ୍ତେଦ କା ମେନ୍‌ଦ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ସାଲାକାଦ୍‌ବୁଆ । ୧୦ ଆବୁ ନେ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଜୀହିଦ୍‌କାନ୍‌ ଚାଏ ଗଜାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ରେୟ ଇନିଃଲଃ ମିଦ୍‍ରେବୁ ଜୀହିଦଃକା ମେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆବୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଗଏଃୟାନାଏ । ୧୧ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ନାହାଁଃ ରିକାତାନ୍‌ ଲେକା ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଆଡଃ ଦେଙ୍ଗାଇପେ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ଆନାଚୁ ଆଡଃ ଜହାର୍‌
୧୨ ମେନ୍‌ଦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଲେ ଆପେକେ ବିନ୍ତିପେ ତାନାଲେ, ଅକନ୍‌କ ଆପେ ଥାଲାରେ କାମିତାନାକ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁଆଃ ସେୱାକାମିରେ ଆପେୟାଃ ଆଗୁଆଇ ଲେକା ସାଲାକେଦ୍‌ତେ ଚେତାଅପେତାନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ମାଇନ୍‌କପେ । ୧୩ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ପୁରାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ମାଇନ୍‌କପେ । ଆଡଃ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ସୁକୁରେ ତାଇନ୍‍ପେ ।
୧୪ ମେନ୍‌ଦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେକେ ବିନ୍ତିପେତାନାଲେ, ଆଲ୍‌ସି ହଡ଼କକେ ଚେତାଅକପେ, ବରତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ଏମାକପେ, ନାରାଦୁରାକକେ ଦେଙ୍ଗାକପେ, ସବେନ୍‌କଲଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଏପେ । ୧୫ ଜେତାଏ ଏତ୍‍କାନାଃରାଃ ବାଦ୍‍ଲାରେ ଏତ୍‍କାନାଃ ଆଲକାଏ ରିକାଏକା, ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ଆଡଃ ସବେନ୍‌କଆଃ ବୁଗିନାଃ ରିକା ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ପେ ।
୧୬ ଜାନାଅଗି ରାସ୍‍କାଅଃପେ, ୧୭ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ବିନ୍ତିପେ । ୧୮ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ କାଜିକରେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମେପେ । ଆପେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମେନେସାରେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅକାଦ୍‌ ହରାତେ, ଆପେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ନେଆଁଁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେତାନା ।
୧୯ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ ଦୁକୁ ଆଲ୍‌ପେ ଏମାଇୟା । ୨୦ ପ୍ରାଭୁଆଃ କାଜିଏମ୍‌କେ ଆଲ୍‌ପେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁ । ୨୧ ସବେନାଃ ବିଡ଼ାଅକେଦ୍‌ତେ, ବୁଗିନ୍‌ତେୟାଃ ସାବେପେ, ୨୨ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଏତ୍‍କାନ୍‌ତେୟାଃ ସାଙ୍ଗିନେପେ ।
୨୩ ଅକ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ଜୀଉସୁକୁ ଏମାଃଏ, ଇନିଃଗି ଆପେକେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ପୁରାଃତେ ପାବିତାର୍‌ପେକା, ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହିନିଜୁଃ ଇମ୍‌ତା ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଆତ୍ମା, ଜୀଉ, ଆଡଃ ହଡ଼୍‌ମକେ କା ଚିଟାଃଅ ଲେକା ଦହେପେ । ୨୪ ଆପେକେ ହାକାଅନିଃ ସବେନାଃ ରିକାଏ ଗିୟାଏ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ପାତିୟାରଃଲେକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ।
୨୫ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଲେ ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌କ ବିନ୍ତିପେ ।
୨୬ ସବେନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ଜହାର୍‍କପେ ।
୨୭ ସବେନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ନେ ଚିଟାଉ ପାଢ଼ାଅଃକା ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିପେତାନା ।
୨୮ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେଲଃ ହବାଅଃକା ।
୫:୨ ୫:୨ ମାଥିଉ ୨୪:୪୩; ଲୁକ ୧୨:୩୯; ୨ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୧୦. ୫:୮ ୫:୮ ଏଫିସିୟ ୬:୧୩-୧୭.