ଥେସଲନିକୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
ଥେସ୍‌ଲନିକା ବିଶ୍ୱାସୀକତାଃତେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ
ପାରିଚାଏ
ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌, ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାତେ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଏ, ୧:୧ । ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାରାଃ ପାହିଲା ଚିଟାଉ ଅନଲ୍‌ରେୟାଃ କାଟିଃ ତାୟମ୍‌ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଜାନାମ୍‌ ତାୟମ୍‌ ୫୧ କରେ ନେ ଚିଟାଉକେ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ପାଉଲୁସ୍‌ ଚିମ୍‌ତା କରିନ୍ଥି କାଲିସିୟାରେ ତାଇକେନା ଇମ୍‌ତା ନେ ଚିଟାଉ ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାତେ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃ ବାର୍‌ସାତେ ମିସ୍‌ନାରି କାମି ହରାସେନ୍‌କେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାକେ ବାଇୟାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୭:୧-୧୦ ।
ଚିମିନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଆଃ ହରାତେ ନେ କାଲିସିୟା ବାଇୟାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାତାଃତେ ଅଲାକାନ୍‌ ଚିଟାଉରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଆଡଃମିସା ହିନିଜୁଃ ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲି ବିଷାଏରେ ଅଲାକାନା । ଚିୟାଃଚି ପାଉଲୁସ୍‌ ଆୟାଃ ବାରାନ୍‌ ଚିଟାଉରେ ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାତାଃତେ ଅଲାକାଦା । ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଲ୍‌ସି ବିଷାଏରେ ଚେତ୍‌ଗାର୍‌ ଏମାଃଏ । ମିମିଆଦ୍‌ ହଡ଼ ଆପ୍‌ନାଃ ଜମେୟାଃଁ ନାଗେନ୍ତେ କାମି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ୩:୬-୧୦ ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ କାଜି
୧. ପାଉଲୁସ୍‌ ଆୟାଃ ଚିଟାଉରେ ଆୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଆଡଃ ଗାତିରେ କାମିତାନ୍‌ ହାଗାକଆଃ ପାରିଚାଏ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏନେଟେଦ୍‌ ରିକାକାଦାଏ । ୧:୧-୨
୨. ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟା ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଃଏ ଆଡଃ ବିନ୍ତି ରିକାଃଏ । ୧:୩-୧୨
୩. ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲି ବିଷାଏରେ କାଜିୟାଃଏ ।
୪. ଇନିଃ ଆଲ୍‌ସି ବିରୁଧ୍‌ରେ ଆଡଃ କେଟେଦ୍‌କାମି ରିକା ବିଷାଏରେ କାଜିୟାଃଏ । ୩:୧-୧୫
୫. ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃମିସା କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଜହାର୍‌ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଅଲ୍‌ଟୁଣ୍ଡୁକାଦା । ୩:୧୬-୧୮
୧  ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ ଥେସ୍‌ଲନିକା କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କତାଃତେ ପାଉଲୁସ୍‌, ସିଲାସ୍‌ ଆଡଃ ତୀମଥିଆଃ ଚିଟାଉ ।
୨ ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାଃଏତେ ସାୟାଦ୍‍ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ଆପେୟାଃ ହବାଅଃକା ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରାଃ ବିଚାର୍‌
୩ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଲେ ଆପେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଆଡଃ ଏନା ଠାଉକାଗିୟା, ଚିୟାଃଚି ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃଗି ପସା ଇଦିୟଃତାନା, ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ସବେନ୍‌କଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗି ହାରା ଇଦିୟଃତାନା । ୪ ନେ ଲେକାତେ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ସାସାତି ଆଡଃ ଦୁକୁ ଇମ୍‌ତାରାଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଲିସିୟାକରେ ଆପେୟାଃ ବିଷାଏଲେ ଉଦୁବ୍‌କେଦା ।
୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ ଠାଉକାଗିୟା, ମେନ୍ତେ ନେ ସବେନାଃତେ ସାରିୟଃତାନା ଆଡଃ ଏନାତେ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ ନାମେ ଲେକାନ୍‌କପେ ହବାଅଆଃ, ଚିୟାଃଚି ଏନ୍‌ ରାଇଜ୍‌ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେଗି ଆପେ ଦୁକୁପେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୬ ଠାଉକାନ୍‌ତେୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ରିକାୟାଏ, ନାହାଁଃ ଆପେକେ ଅକନ୍‌କ ଦୁକୁ ଏମାପେତାନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଇନିଃ ଦୁକୁ ଏମ୍‌ ରୁହାଡ଼୍‌କଆଏ, ୭ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଦୁକୁ ସାଙ୍ଗିନ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଆଲେକେୟ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମାଲେୟାଏ । ନେଆଁଁ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ, ଆୟାଃ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କଲଃ ସିର୍ମାହେତେ ହିଜୁଃ ଇମ୍‌ତା ହବାଅଃଆ । ୮ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କା ସାରିତାନ୍‌କକେ, ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ସୁକୁକାଜି କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌କକେ ଇନିଃ ସାଜାଇ ଏମାକ ନାଗେନ୍ତେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲେକା ଜୁଲ୍‌ତାନ୍‌ ହୁକା ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃଆ । ୯ ଏନ୍‌ ହଡ଼କ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହେପାଦ୍‌ହେତେ ଆଡଃ ଆୟାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ହେତେ ବିନ୍‌ଗାଅଃତାନ୍‌ଲଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ନାଗେନ୍ତେକ ଜିୟନଃଆ । ୧୦ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃ ଆୟାଃ ପାବିତାର୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକତାଃଏତେ ମାଇନାନ୍‌ ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାମେୟାଏ । ଇନ୍‌କୁଆଃ ଥାଲାରେ ଆପେୟଗି ତାନ୍‌ପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେ, ଆଲେ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ କାଜିରେପେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦା ।
୧୧ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କେନେଡ଼ା ଲେକାଗି ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଏପେ ମେନ୍ତେ ଆଲେ ଆପେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଜାନାଅଗିଲେ ବିନ୍ତିତାନା । ଆୟାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ବୁଗିନାଃ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରାଃ କାମିକେ ପୁରାଏକା । ୧୨ ଏନ୍‌ଲେକାତେ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଆପେରେ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃକା, ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‍ ଲେକାତେ ଆପେ ଇନିଃରେଗି ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃପେ ।
୧:୧ ୧:୧ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୭:୧.