୧୦
୧ ଯିହୁଦୀକଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ସାର୍‌ତି ବିଷାଏରେୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଉମ୍ବୁଲ୍‌ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ । ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ବାରାଷ୍‌କେ ବାରାଷ୍‌ ଏନ୍‌ ମିଦ୍‌ ରାକାମ୍‌ ଦାଣେଁ ରାକାବଃତାନା । ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃଆକ, ଆଇନ୍‌ରେୟାଃ ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଦାଣେଁ ହରାତେ ଇନ୍‌କୁ ଚିନାଃ ପକ୍‌ତା ଦାଡ଼ିୟଃତାନାକ ? ୨ ନେ'ଲେକାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସେୱାତାନ୍‌କ ପାପ୍‌ହେତେ ସାର୍‌ତି ବିବେକ୍‌ରେ ଫାର୍‌ଚି ଦାଡ଼ିୟଃତେୟାଃକରେଦ, ଇନ୍‌କୁ ଆପାନ୍‌କେ ପାପି ମେନ୍ତେ କାକ ଆଟ୍‌କାରେନ୍ତେୟାଃ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଦାଣେଁ ହକାଅଃତେୟାଃ । ୩ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ଲେକା କା ହବାକେଦ୍‌ତେ ବାରାଷ୍‌କେ ବାରାଷ୍‌ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ ହରାତେ ହଡ଼କକେ ଆକଆଃ ପାପ୍‌କେ ପାହାମ୍‌ଇଚିକ ତାନା । ୪ ଚିୟାଃଚି ସାଁଣ୍‌କଆଃ ଆଡଃ ମେରମ୍‌କଆଃ ମାୟୋମ୍‌ତେ ପାପ୍‌ କା ସାଙ୍ଗିନ୍‌ ଦାଡ଼ିୟଃଆ ।
୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ତେ ହିଜୁଃ ସିଦାରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାଜିକିୟା,
“ଆମ୍‌ ଦାଣେଁ ଆଡଃ ଦାନ୍‌ ଏମ୍‌କରେ କାମ୍‌ ସୁକୁଃଆ,
ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼୍‌ମ ସେକାଡ଼ାକାଦାମ୍‌ ।
୬ ପାପ୍‌କ ସାଙ୍ଗିନେ ନାଗେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ବେଦି ଚେତାନ୍‌ରେ ଉରୁବ୍‌ ଦାଣେଁ ଚାଏ ଜାଁତୁକଆଃ ଦାଣେଁରେ କାମ୍‌ ସୁକୁଃଆ ।
୭ ଏନାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକିୟାଇଙ୍ଗ୍‌,
ଆନ୍‌ଚୁ ପୁଥିରେ ଆଇଁୟାଃ ବିଷାଏ ଅଲାକାନା,
ହେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆମାଃ ମନେଲେକା କାମି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଆକାନା ।”
୮ ସିଦାତେ ଇନିଃ କାଜିକେଦାଏ, “ଆମ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ପାପ୍‌ ସାଙ୍ଗିନେ ନାଗେନ୍ତେ ଦାଣେଁରାକାବ୍‌ ଚାଏ ଦାନ୍‌ ଏମ୍‌ ଆଡଃ ବେଦି ଚେତାନ୍‌ରେ ଜାଁତୁକଆଃ ଉରୁବ୍‌ ଦାଣେଁକ କାମ୍‌ ଆସିୟା, ଏନ୍‌ ସବେନାଃରେ ଆମାଃ ସୁକୁ ବାନଃଆ ।” ନେ ସବେନ୍‌ ଦାଣେଁ ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁ ଲେକାତେ ହବାଅଃ ତାଇକେନ୍‌ରେୟ, ଇନିଃ ନେ ଲେକାଏ କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ୯ ଏନ୍ତେ ଇନିଃ କାଜିକେଦାଏ, “ହେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ମନେଲେକା କାମି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଆକାନା ।” ଏନାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସିଦା ଦାଣେଁରାକାବ୍‌ତେୟାଃକେ ଆତମ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଏନାରେୟାଃ ବାଦ୍‌ଲାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦାଣେଁକେ ଦହକେଦା । ୧୦ ଚିୟାଃଚି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ମିସାଗି ଆୟାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ସବେନ୍‌କଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେଲେକାଏ କାମିକେଦା, ଏନାତେ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ପାପ୍‌ହେତେ ଫାର୍‌ଚିୟାକାନାବୁ ।
୧୧ ଯିହୁଦୀ ଯାଜାକ୍‌କ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଆକଆଃ ସୁସାର୍‌ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ଘାଡ଼ିଘାଡ଼ି ଏନ୍‌ ମିଦ୍‌ରାକାମ୍‌ଗି ଦାଣେଁରାକାବ୍‌ ତାନାକ, ମେନ୍‌ଦ ନେ ସବେନ୍‌ ଦାଣେଁରାକବ୍‌ ହରାତେ ଚିଉଲାଅ ପାପ୍‌ କା ସାଙ୍ଗିନଃଆ । ୧୨ ମେନ୍‌ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ମିସାଗି ଦାଣେଁୟାନ୍‌ଚି ଜାନାଅ ଜାନାଅ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜମ୍‌ତିଃସାଃରେ ଦୁବ୍‌ୟାନା । ୧୩ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ବାଇରିକକେ ପୁରା ଆଉରି ହାରାଅକ ଜାକେଦ୍‌ ଇନିଃ ଏନ୍ତାଃରେଗି ନେଲ୍‌ ହରାତାନା । ୧୪ ମିଆଁଦ୍‌ ଦାଣେଁରାକାବ୍‌ ହରାତେ ଅକନ୍‌କ ପାପ୍‌ହେତେ ଫାର୍‌ଚିୟାକାନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଇନିଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ନାଗେନ୍ତେ ପକ୍‌ତାକାଦ୍‌କଆ ।
୧୫ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାହଗି ଆବୁକେ ଇନିୟାଃ ଗାୱା ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକାଦା,
୧୬ “ପ୍ରାଭୁ କାଜିୟାଃଏ,
ହିଜୁଃ ଦିପିଲିକରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁଲଃ ନେ ନାୱା ରାଜିନାମା ବାଇୟାଇଙ୍ଗ୍‌,
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଦହୟା
ଆଡଃ ଆକଆଃ ମନ୍‌ରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲେୟା ।”
୧୭ ଇନିଃ ଆଡଃଗି କାଜିୟାଃ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପାପ୍‌କ ଆଡଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ପାହାମେୟାଁ ।” ୧୮ ଏନାତେ ଇନ୍‌କୁ ଛାମା ନାମାକାଦ୍‌ରେଦ, ପାପ୍‌ ଛାମା ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃମିସା ଦାଣେଁରାକାବ୍‌ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃକାବୁ
୧୯ ଏନାତେ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ୟୀଶୁଆଃ ଗନଏଃ ହରାତେ ଆବୁ ପୁରାଃ ପାବିତାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ବଲ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରା ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ବୁ ନାମାକାଦା । ୨୦ ପାବିତାର୍‌ ଆଡଃ ପୁରାଃ ପାବିତାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ରେୟାଃ ହାନାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଥାଲାରେ ଡୁଙ୍ଗାକାନ୍‌ ଦାନାଙ୍ଗ୍‌ଲିଜାଃ ହରାତେ ବଲ ନାଙ୍ଗ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ଗନଏଃ ହରାତେ ଆବୁଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଜୀନିଦ୍‌ରାଃ ନାୱା ହରା ନିଜାକାନା । ୨୧ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃ ନାହାଁଃ ଆବୁଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ଆଃ ଜିମାରେ ମେନାଃ । ୨୨ ଏନାତେ ଆବୁ ଫାର୍‌ଚି ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ତେ ଆଡଃ ସାର୍‌ତି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେବୁ ସେନା, ଚିଆଃଚି ଆବୁ ନାହାଁଃ ଚିଟାକାନ୍‌ ବିବେକ୍‌ହେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମାୟୋମ୍‌ତେ ଫାର୍‌ଚିକାନାବୁ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମ ନିରାଲ୍‌ ଦାଆଃରେ ଆବୁଙ୍ଗ୍‌କାନା । ୨୩ ଆବୁଆଃ ଅକନ୍‌ ଆସ୍ରା ମେନାଃ ମେନ୍ତେ କାଜିତାନାବୁ, ଏନାରେ ଆବୁ ପୁରାଃ ପକ୍‌ତାକେଦ୍‌ତେ ତାଇନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାନାର୍‌ସାରେ ପାତିୟାର୍‌ ଦାଡ଼ିୟାବୁ । ୨୪ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଆଡଃ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ଦେଙ୍ଗାୱାଃବୁ । ୨୫ ଅକନ୍‌କ କାଲିସିୟାରେ ହୁଣ୍ଡିୟଃ ନାଗେନ୍ତେ କାକ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲେକା ଆବୁ କାବୁ କାମିୟା । ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହିନିଜୁଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ନାଡ଼େଜଃ ତାନା ମେନ୍ତେ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ତାଇନାଃବୁ ।
୨୬ ଆବୁତାଃରେ ସାନାର୍‌ତି ଉଦୁବ୍‌ୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଆବୁ ସାରି ସାରିଗି ପାପ୍‌ କାମିରେ ତାଇନାଃବୁରେଦ, ଆଡଃ ଜେତାନ୍‌ ଦାଣେଁ ଆବୁକେ ପାପ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ା କାଏ ଦାଡ଼ିୟା । ୨୭ ତାବ୍‌ଦ, ଆବୁ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ତାଇନ୍‌କାନ୍‌ ପୁରାଃଗି ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ଜିୟନଃ ଦାସାକେ ବରକେଦ୍‌ତେ ତାଙ୍ଗିତେୟାଃଏତେ ଆବୁଆଃ ଏଟାଃ ଦାସା ବାନଃଆ । ୨୮ ଜେତାଏ ମୁଶା ନାବୀଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ କାଏ ମାନାତିୟେଁଆ ଆଡଃ ବାରିଆ ଚାଏ ଏନାଏତେ ଆଦ୍‌କା ଗାୱା ଏମ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଗାୱାତେ ଇନିଃ ଗୁହ୍ନାଁ ମେନ୍ତେ କାଜିୟଃଆ, ଆଡଃ ଇନିଃକେ କା ଲିନିବୁଇକେଦ୍‌ତେ ଗନଏଃ ସାଜାଇ ଏମାଃଏ । ୨୯ ତାବ୍‌ଦ ଉଡ଼ୁଃଲେପେ, ଜେତାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌କେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଇତାନା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନାୱା ରାଜିନାମାରେୟାଃ ମାୟୋମ୍‌ ହରାତେ ପାପ୍‌ହେତେ ଫାର୍‌ଚିକାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ରେୟ, ଇନିଃ ଏନାକେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁତାନା ଆଡଃ ସାୟାଦ୍‌ ଏମ୍‌ନିଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ରେଦ, ଇନିଃ ଚିମିନ୍‌ ପୁରାଃଗି ସାଜାଇ ନାମେ ଲେକାଏ ହବାଅଃଆ ? ୩୦ ଚିୟାଃଚି “ଆଇଁୟାଃ ବାଦ୍‌ଲା ଇଦିରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ମେନାଃ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାଜାଇ ଏମ୍‌ନିଃ ତାନିଙ୍ଗ୍‌” ନେ କାଜି କାଜିକେଦ୍‌ନିଃକେ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ । ଇନିଃ ଆଡଃଗି କାଜିକାଦା, “ପ୍ରାଭୁ ଆୟାଃ ହଡ଼କକେ ବିଚାର୍‌କଆ ।” ୩୧ ଜୀନିଦ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁନ୍‌ତେୟାଃ ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ଗିୟା ।
୩୨ ଆପେ ଆପେୟାଃ ସିଦା ଦିପିଲିକେ ପାହାମେପେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଆପେ ଚିମିନ୍‌ ରାକାମ୍‌ରେୟାଃ ଦୁକୁ ସାସାତିପେ ନାମ୍‌କେଦା, ଏନ୍‌ରେୟ ଆପେ କାପେ ହାରାଅୟାନା । ୩୩ ମିସା ମିସାଦ ଆପେ ହଡ଼କଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ଲେକା ଆଡଃ ଦୁକୁତେ ଲାନ୍ଦାଅଃ ଲେକାପେ ହବାୟାନା । ଏନ୍‌ଲେକାତେ ଆପେ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ନେ'ଲେକା ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁଲଃ ମେସା ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼୍‌ୟାନାପେ । ୩୪ ଆପେ ଜେହେଲାକାନ୍‌କଆଃ ଦୁକୁ ହାସୁରେପେ ଦୁକୁୟାନା ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଖୁର୍ଜିକ ସବେନାଃ ରେଃକ୍‌ଇଦିୟାନା, ଇମ୍‌ତା ଆପେ ରାସ୍‌କାତେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦାପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେୟାଃ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅରେୟାଃ ଖୁର୍ଜି ମେନାଃ, ଏନାପେ ସାରିକାଦା । ୩୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌କାଦ୍‌ତେୟାଃ ଆଲ୍‌ପେ ଆଦେୟା, ଚିୟାଃଚି ଏନାରେ ପୁରାଃଗି ନାଲା ନାମଃଆ । ୩୬ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେ ପୁରାକେଦ୍‌ତେ, ଇନିଃ ଏମାବୁଆଏ ମେନ୍ତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦାଏ, ଏନାକେ ନାମେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଇନ୍‌ପେ । ୩୭ ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ଆଡଃ କାଟିଃ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ ତାଙ୍ଗିପେ,
ଅକଏୟାଃ ହିନିଜୁଃରାଃ ମେନାଃ,
ଇନିଃ ହିଜୁଃଆଏ, କାଏ ବିଲାମେୟା,
୩୮ ଆଇଁୟାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ବାଞ୍ଚାଅଃଆ,
ମେନ୍‌ଦ ଜେତାଏ ତାୟମ୍‌ତେ ରୁହାଡ଼୍‌ନିଃକେ
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁକୁଃଆ ।”
୩୯ ଆଲେ ଦୟା ରୁହାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜିୟନଃ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ ନାହାଁଲାଲେ, ମେନ୍‌ଦ ପୁରାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଦ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କ ତାନ୍‌ଲେ ।