୧୧
ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେୟାଃ ନାମୁନା
୧ ଆବୁ ଆସ୍ରାକାଦ୍‌ତେୟାଃ ନାମ୍‌ୟାନା ମେନ୍ତେ ସାରିତେୟାଃ ଆଡଃ କା ନେଲଃତାନ୍‌ତେୟାଃରାଃ ସାର୍‌ତି ସେଣାଁଁଗି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ତାନାଃ । ୨ ସିଦା ଦିପିଲିରେନ୍‌ ପ୍ରାଚିନ୍‌କ ଆକଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାଇନ୍‌ ନାମେ ଲେକାକ ହବାୟାନା ।
୩  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନାଚୁତେ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ବାଇୟାନା ଆଡଃ କା ନେଲଃତେୟାଃଏତେ ନେଲଃତେୟାଃ ବାଇୟାନା, ନେ କାଜି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ ।
୪ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ହାବିଲ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ କୟିନ୍‌ଏତେ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌କେଦା । ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବେନ୍‌ୟାନା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଆୟାଃ ଦାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଗାୱା ଏମ୍‌କେଦାଏ, ଆଡଃ ଇନିଃ ଗଏଃକାନ୍‌ରେୟ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ବାଖାଁଣ୍‌ତାନାଏ ।
୫ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ହନୋକ୍‌ ବେଗାର୍‌ ଗନଏଃତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜାପାଃତେ ସେନଃୟାନା ଆଡଃ ଜେତାଏ ଇନିଃକେ କାକ ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିକେନା । ଧାରାମ୍‌ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ହନୋକ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ସେନଃ ସିଦାରେ ଆୟାଃ ସୁକୁଆନ୍‌ ଲେକାଗି ହବାୟାନା । ୬ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ବେଗାର୍‌ ଜେତାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସୁକୁ କାଏ ଦାଡ଼ିୟା, ଚିୟାଃଚି ଜେତାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃଆ ଇନିଃକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ମେନାଇୟା ମେନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଦାଣାଁଁତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆସ୍ରା ପୁରାଏୟାଏ ମେନ୍ତେହଁ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୭ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ନୁହୁଁ ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରେୟାଃ କା ନେଲଃତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଚେନେତାଅ କାଜି ଆୟୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିକେନା । ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନାଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଜାହାଜ୍‌ ବାଇକେଦାଏ । ଏନାରେ ଆଇଃକ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌କ ବାଞ୍ଚାଅ ଦାଡ଼ିୟାନା । ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ସାଜାଇକ ନାମ୍‌କେଦା, ମେନ୍‌ଦ ନୁହୁଁ ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ନାଲାଏ ନାମ୍‌କେଦା ।
୮ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌କେ ଅକନ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ ଏମାମେୟାଁଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଇ ତାଇକେନାଏ, ଏନ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ତେ ସେନଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କେଡ଼ାକିଃ ଇମ୍‌ତା ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନାଚୁ ଆୟୁମ୍‌କେଦାଏ, ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌କେ କତାଃତେ ସେନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ଏନାହ ବେଗାର୍‌ ସାରିତେ ଇନିଃ ଆୟାଃ ଦିଶୁମ୍‌କେ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ୯ ଇନିଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ଲେକାଏ ତାଇନ୍‌ୟାନା । ଇନିଃ କୁମ୍ବାରେ ତାଇନ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଆୟାଃ ଲେକା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାନ୍‌ ଇସାକ୍‌ ଆଡଃ ଯାକୁବ୍‌ହଗି ଏନ୍‌ଲେକା କୁମ୍ୱାରେ ତାଇନ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନାକିନ୍‌ । ୧୦ ଚିୟାଃଚି ଅକନ୍‌ ନାଗାର୍‌ ଜାନାଅରେୟାଃ ନିହିଁଗାଡା ତାନାଃ, ଏନାକେ ନାକ୍‌ସା ଏମ୍‌ନିଃ ଆଡଃ ବାବାଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଗି ତାନିଃ । ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌କେ ନେଲ୍‌ହରା ତାଇକେନା ।
୧୧ ସାରା ପୁରାଃଗି ବୁଡିଆକାନ୍‌ ହରାତେ ଆୟାଃ ହନ୍‌ଗାଁଣା ହବାଅଃରେୟାଃ ପେଡ଼େଃ କା ତାଇକେନ୍‌ରେୟ, ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ହାଡ଼ାମ୍‌ ଦିପିଲିରେ ଆପୁ ହବା ଦାଡ଼ିୟାନାଏ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସାକେ ପୁରାଏୟା ମେନ୍ତେ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ୧୨ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ଗଜଃଲେକାଏ ତାଇକେନ୍‌ରେୟ, ଆୟାଃତାଃଏତେ ସିର୍ମାରେ ମେନାକ ଇପିଲ୍‌ ଆଡଃ ଦରେୟା ଗେନାରେୟାଃ କା ଲେକାଅଃ ଗିତିଲ୍‌ ଇମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ହନ୍‌ଗାଁଣାକ ହବାୟାନା ।
୧୩ ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେକ ଗଏଃୟାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍‌କ ତାଇକେନ୍‌ତେୟାଃ ଇନ୍‌କୁ କାକ ନାମ୍‌ ଦାଡ଼ିକେଦା, ମେନ୍‌ଦ ସାଙ୍ଗିନେତେ ଏନାକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେକ ଦାରମ୍‌କେଦା, ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆପାନ୍‌କେ ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ତାନ୍‌ବୁ ମେନ୍‌ଦ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନାବୁ ମେନ୍ତେକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ୧୪ ନେ'ଲେକା କାଜିତାନ୍‌କଦ, ଆଲେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେୟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ଲେ ଦାଣାଁଁତାନା ମେନ୍ତେକ ଉଦୁବେନ୍‌ତାନା । ୧୫ ଇନ୍‌କୁ ବାଗିକାଦ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌କେ ଆଡଃ କାକ ଉଡ଼ୁଃ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁ ଉଡ଼ୁଃକାତେ ତେୟାଃକରେଦ, ଏନ୍ତାଃତେ ରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ହରାକ ନାମାକାତେତେୟାଃ । ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌, ଚାଏ ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ତେ ସେନଃ ନାଗେନ୍ତେକ ତେତାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାରାଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିୟଃଆ ମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କାଏ ଗିହୁଃକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁ ନାଗେନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ନାଗାର୍‌ ବାଇସେକାଡ଼ାକାଦାଏ ।
୧୭ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌କେ ବିଡ଼ାଅକିଃ ଇମ୍‌ତା, ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତେ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ଆୟାଃ ହନ୍‌କଡ଼ା ଇସାକ୍‌କେ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସେକାଡ଼୍‌ୟାନାଏ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌କେଗି ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସା କାଜି ଏମାକାଇ ତାଇକେନାଏ, ଏନ୍‌ରେୟ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ଆୟାଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ହନ୍‌କଡ଼ାକେ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼୍‌ୟାନା । ୧୮ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ କାଜିକିୟା, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଅକନ୍‌ କିଲି ଏମାମେୟାଁଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ବାନାର୍‌ସା ଏମାକାଦ୍‌ମେୟାଁ, ଏନା ଇସାକ୍‌ ହରାତେଗିମ୍‌ ନାମେୟା ।” ୧୯ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇସାକ୍‌କେ ଗନଏଃହେତେୟ ଜୀଉବିରିଦ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଏ, ନେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ ତାଇନ୍‌କେନା । ଆଡଃ ସାର୍‌ତି କାଜିଲେରେ, ଆବ୍ରାହାମ୍‌ ଜନ୍‌କା ଲେକା ଇସାକ୍‌କେ ଗନଏଃହେତେ ନାମ୍‌ ରୁହାଡ଼୍‌କିୟା ।
୨୦ ଇସାକ୍‌ ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଯାକୁବ୍‌ ଆଡଃ ଏଷୌକେ ହିଜୁଃ ଦିପିଲି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଶିଷ୍‌ବେନାଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ବାନାର୍‌ସାଏ ଏମାଦ୍‌କିନା ।
୨୧ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେଗି ଯାକୁବ୍‌ ଗନଏଃ ସିଦାରେ ଯୋଷେଫ୍‌ ଆୟାଃ ବାରାନ୍‌ ହନ୍‌କିନ୍‌କେ ଆଶିଷ୍‌କେଦ୍‌କିନା । ଇନିଃ ଆୟାଃ ସେସେନ୍‌ ସଟାରେୟାଃ ଚୁଟିରେ ଅଧ୍‌ଲାଅକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଜହାର୍‌କିୟା ।
୨୨ ଯୋଷେଫ୍‌ ଆୟାଃ ଗନଏଃ ଇମ୍‌ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ମିସାର୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ଏତେ ସେନଃ ବିଷାଏରେ ସିଦାରେ କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ଆଡଃ ଆୟାଃ ଗନଏଃ ହଡ଼୍‌ମ ଚିକ୍‌ନାଃ ଚିକାଅଃଆ ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଚୁକାଦ୍‌ ତାଇକେନା ।
୨୩ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ମୁଶା ନାବୀଆଃ ଏଙ୍ଗାଆପୁକିନ୍‌ ଆୟାଃ ଜାନାମ୍‌ ଦିପିଲିରେ ଇନିଃକେ ମିଆଁଦ୍‌ ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ ହନ୍‌ ମେନ୍ତେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ରାଜା ହୁକୁମାକାଦ୍‌ ଆନାଚୁକେହଁ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ କାକିନ୍‌ ବରକେଦା, ଆଡଃ ଆପି ଚାଣ୍ଡୁଃ* ଜାକେଦ୍‌ ଇନିଃକେକିନ୍‌ ଉକୁକିୟା ।
୨୪ ମୁଶା ନାବୀ ହାରା ଦାଡ଼ିୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଫାରୋ ରାଜାରାଃ ହନ୍ତେକୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌ ନାହାଁଲିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକେଦା ୨୫ ପାପ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଟିଃ ଲେକା ସୁକୁ ନାମେତେୟାଃଏତେଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଲଃ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ଇନିଃକେ ସୁକୁକିୟା । ୨୬ ଇନିଃକେ ମିସାର୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଖୁର୍ଜିକଏତେ ମାସି ନାଗେନ୍ତେ ନିନ୍ଦାଅଃତେୟାଃ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦା, ଚିୟାଃଚି ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରେୟାଃ ନାଲାକେ ହେତାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା ।
୨୭ ମୁଶା ନାବୀ ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ରାଜାରାଃ ଖିସ୍‌କେ କା ବରକେଦ୍‌ତେ ମିସାର୍‌ ଦିଶୁମ୍‌କେ ବାଗିକେଦା, ଆଡଃ ଇନିଃ କା ନେଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ନେଲାକାଇଃ ଲେକାଗି ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃ ରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ କାଏ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ୨୮ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ମୁତ୍‌କୁଲ୍‌ ହନ୍‌କକେ ଗନଏଃରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ ଆଲକାଏ ଗଏଃକକା ମେନ୍ତେ ଇନିଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ପାସ୍‌କା ପାରାବ୍‌କେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ଦୁଆର୍‌ରେ ମାୟୋମ୍‌ ହିର୍‌ଚି ନାଗେନ୍ତେ ଆଚୁକେଦା ।
୨୯ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କ ରହଡ଼୍‌ ଅତେରେ ସେସେନ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକା ଆରାଃ ଦରେୟାକେକ ସେନ୍‌ ପାରମ୍‌କେଦା, ମେନ୍‌ଦ ମିସାର୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ସେନ୍‌ ପାରମଃ ତାଇକେନ୍‌ରେ, ଏନାରେ ଡୁବିଃଗ୍‌ ଗଏଃୟାନାକ ।
୩୦ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଯିରିହୋ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ଭିତ୍‌ରାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ ହନର୍‌ ବିୟୁର୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଏନାରେୟାଃ ଭିତ୍‌ ଉୟୁଃୟାନା । ୩୧ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ବେଶ୍ୱା କୁଡ଼ି ରାହାବ୍‌, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଅକନ୍‌କଚି ଉକୁକେଦ୍‌ତେ ସେନାକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଦାରମ୍‌କେଦ୍‌କ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କଲଃ କା ଗଏଃକେଦ୍‌ତେ ବାଞ୍ଚାଅ ନାମ୍‌କେଦାଏ ।
୩୨ ଆଡଃ ଆଦ୍‌କା ଚିନାଃ କାଜିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ? ଗିଦିୟନ୍‌, ବାରାକ୍‌, ସାମ୍‌ସନ୍‌, ଯିପ୍ତାହ, ଦାଉଦ୍‌, ଶାମୁଏଲ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାର୍‌କାଜିକଆଃ ବିଷାଏରେ କାଜିଲେରେ, ନେଡା କା ହବାଅଃଆ । ୩୩ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଇନ୍‌କୁ ଲାଡ଼ାଇକେଦ୍‌ତେ ରାଇଜ୍‌କ ଆମ୍‌ଲାଅକେଦା । ଇନ୍‌କୁ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃ କାମିକ କାମିକେଦା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାର୍‌ସାକ ନାମ୍‌କେଦା । ଇନ୍‌କୁ କୁଲାକଆଃ ମଚାକ ତେପେଦ୍‌କେଦା, ୩୪ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେୟାଃ ପୁରାଃ ଏଲାଙ୍ଗ୍‌କ ହକାକେଦା ଆଡଃ ଲେସେର୍‌ ତାରାଉଡ଼ିଏତେକ ବାଞ୍ଚାଅୟାନା । ଇନ୍‌କୁ କା ପେଡ଼େୟାନ୍‌ଗିକ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ପୁରାଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌କ ହବାୟାନା, ଲାଡ଼ାଇରେ ଜିତାଅୟାନାକ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌କଆଃ ଗାଡ଼୍‌କକେ ଧାସୁଡ଼୍‌କେଦାକ । ୩୫ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ କୁଡ଼ିକ ଆକଆଃ ଗଜାକାନ୍‌ କୁଟୁମ୍‌କକେ ଜୀଉବିରିଦାକାନ୍‌ ନାମ୍‌ରୁହାଡ଼୍‌ କେଦ୍‌କଆକ । ଏଟାଃକ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ନାମେରେୟାଃ ଆସ୍ରାରେ, ରାଡ଼ାନ୍‌ କା ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃ ସାସାତିକ ନାମ୍‌କେଦା ।
୩୬ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଲାନ୍ଦାକେଦ୍‌କଆକ, ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌କକେ ଚାବୁକ୍‌ତେକ ହାଁଣ୍‌ସାକେଦ୍‌କଆ, ଆଡଃକକେ ସିକିଡ଼ିତେ ତଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜେହେଲ୍‌ତେକ ଇଦିକେଦ୍‌କଆ । ୩୭ ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଦିରିତେକ ଚିଦ୍‌ଗି ଗଏଃକେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ କାରାତ୍‌ତେକ ବାର୍‌ ହିସାକେଦ୍‌କଆ, ଆଡଃ ତାରାଉଡ଼ିତେକ ଗଏଃକେଦ୍‌କଆ, ଆଡଃ ଅକଏ ଅକଏଦ ମିଣ୍ଡି ଆଡଃ ମେରମ୍‌କଆଃ ଉହୁର୍‌ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନାରାଦୁରାଗି, ସାସାତି ଆଡଃ ସିଗିଦ୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ ନେତେ ହାନ୍ତେକ ହନର୍‌ବାଡ଼ା ତାଇକେନା । ୩୮ ନେ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ବୁଗିନ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ କା ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁ କା ଚିହ୍ନାଁର୍‌ ହଡ଼ ଲେକା ହନର୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ବିର୍‌ରେ, ବୁରୁରେ, ଆଡଃ ଅତେରେୟାଃ ଲାପାଙ୍ଗା ଆଡଃ ସୁରୁଙ୍ଗ୍‌ରେ ତାଇନଃ ତାଇକେନାକ ।
୩୯ ନେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ମାଇନ୍‌ ନାମେଲେକାକ ହବାକାନା । ଏନ୍‌ରେୟ ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାର୍‌ସାକେ କାକ ନାମ୍‌କେଦା, ୪୦ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃଏ ଉହାଟ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁ ଆବୁଲଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ ପକ୍‌ତାଃଅକାକ ମେନ୍ତେ ଆୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା ।
୧୧:୩ ୧୧:୩ ଯୋହାନ୍‌ ୧:୩. * ୧୧:୨୩ ୧୧:୨୩ ମାହିଁନା ୧୧:୩୦ ୧୧:୩୦ ପାଚ୍‌ରି