ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଜନ୍‌କା
୧ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେକଏତେ ପୁରାଃ ଇନିତୁକ ଆଲପେ ହବାଅଃଆ । ଚିୟାଃଚି ଆପେ ସାରିତାନାପେ ଯେ, ଆଲେ ଲେକାନ୍‌ ଇନିତୁକ ଏଟାଃକଆଃ ତାଃଏତେ ପୁରାଃଗି ସାଜାଇକ ନାମେୟା । ୨ ଆବୁ ସବେନ୍‌କଦ ଚିମିନ୍‌ସା ଭୁଲ୍‌ ରିକାଃବୁ । ଜେତାଏ ଆୟାଃ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍ ଇମ୍‌ତା କାଏ ଭୁଲ୍‌ଲେତାନ୍‌ ରେଦ, ଇନିଃ ପକ୍‌ତାକାନ୍‌ ଆଡଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ପୁରା ଥାବର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହ ଦାଡ଼ିତାନ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଃ । ୩ ସାଦମ୍‌ଆଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ଥାବର୍‌ରେ ଦହ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁ ଆୟାଃ ମଚାରେ ଲାଗମ୍‌ ତଲାଃବୁ ଆଡଃ ଆବୁ ଇନିଃକେ ଆବୁଆଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ ଇଦି ଦାଡ଼ିୟାଃବୁ । ୪ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌ ବିଷାଏରେ ଉଡ଼ୁଃଇପେ, ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌କେ ଚାଲାଅତାନ୍‌ନିଃ ପୁରାଃ ହୟ ହିଜୁଃତାନ୍‌ରେୟ ମିଆଁଦ୍‌ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ପାତୱାର୍‌ରେୟାଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଏନାକେ ଥାବର୍‌ରେ ଦହକେଦ୍‌ତେ ଆପ୍‌ନାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ ଚାଲାଅ ଇଦିୟାଏ । ୫ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ନେ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ହ ହୁଡିଙ୍ଗିଆ, ଏନ୍‌ରେୟ ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ କାଜି କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନାଃ ।
ଉଡ଼ୁଃ ଲେକାପେ ଚିଲ୍‌କା ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଆଙ୍ଗରା ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ରେୟଗି ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିର୍‌କେ ଅଣ୍ଡର୍‌ତାଃଏ । ୬ ମଚାରେୟାଃ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲେକ୍‌ନାଃ ତାନାଃ, ଆବୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ହିସାରେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ରେୟାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ ଲେକ୍‌ନାଃ ତାନାଃ । ଏନା ଆବୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ହରାତେ ହସଡ଼ କାଜିକ ନିତିର୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ ଆବୁଆଃ ପୁରା ହଡ଼୍‌ମକେ ସତ୍‌ରାକାଦା । ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ନାରାକ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ଆବୁଆଃ ଗଟା ଜୀଦାନ୍‌କେ ଅଣ୍ଡର୍‌ତାଃଏ । ୭ ମାନୱା ସବେନ୍‌ ବିର୍‌ ଜାଁତୁକକେ, ଚେଣେଁ, ରେଙ୍ଗାଅଜାଁତୁ ଆଡଃ ଦାଆଃରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ଜାଁତୁକକେ ଆପ୍‌ନାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ଦହକାଦ୍‌କଆ । ୮ ମେନ୍‌ଦ ଜେତାଏ ଚିଉଲାହ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ଥାବର୍‌ରେ ଦହ କାକ ଦାଡ଼ିୟା । ଏନା ହସଡ଼ତେ ଆଡଃ ଗନଏଃରାଃ ମାହୁଁରାତେ ପେରେଜାକାନା । ୯ ଆବୁ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ପ୍ରାଭୁ ଆଡଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଃବୁ । ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସଭାବ୍‌ ଲେକାଗି ବାଇୟାକାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ସାର୍‌ପାଅକ ତାନାବୁ । ୧୦ ଏନ୍‌ ମଚା ହରାତେଗି ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଆଡଃ ସାର୍‌ପାଅ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନା । ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଏନ୍‌ଲେକା ଆଲକା ହବାଅଃକା । ୧୧ ମିଆଁଦ୍‌ ସେତେଙ୍ଗ୍‌ଏତେ ହେଡ଼େମ୍‌ ଆଡଃ ମେହେର୍‌ ଦାଆଃ ଲିଙ୍ଗି ଦାଡ଼ିୟଃଆଚି ? ୧୨ ହାଗା ମିଶିକ, ଲଆଦାରୁଏତେ ଚିନାଃ ଜାଇତୁନ୍‌ ଜ ଜ'ଆ ? ଚାଏ ଦାଖ୍‌ନାଡ଼ିଏତେ ଚିନାଃ ଲଆ ଜ ଜ'ଆ ? ଏନ୍‌ଲେକାଗି ବୁଲୁଙ୍ଗ୍‌ ଦାଆଃ ଲିଙ୍ଗିୟଃତାନ୍‌ ସେତେଙ୍ଗ୍‌ଏତେ ହେଡ଼େମ୍‌ ଦାଆଃ କା ଲିଙ୍ଗିୟଃଆ ।
ସିର୍ମାଏତେ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ସେଣାଁ
୧୩ ଆପେକଏତେ ସେଣାଁନ୍‌ନିଃ ଚାଏ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ନିଃ ଅକଏ ମେନାଇୟା ? ଇନିଃ ସେଣାଁନ୍‌ତେ ଆଡଃ ଲେବେଃତେ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକାକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଉଦୁବେକାଏ । ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ହିସ୍‌ଙ୍ଗା, ମେହେର୍‌ ଆଡଃ ଆପ୍‌ନାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଉଡ଼ୁଃତେ ପେରେଜାକାନ୍‌ ରେଦ, ଆପ୍‌ନାଃ ସେଣାଁନ୍‌ ହରାତେ ସାନାର୍‌ତିରାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଲପେ କାଜିନ୍‌ ଆଡଃ ହସଡ଼ କାଜି ଆଲପେ କାଜିୟା । ୧୫ ନେ'ଲେକାନ୍‌ ସେଣାଁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ କା ହିଜୁଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ନେ ସେଣାଁ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ଏତେ ହିଜୁଃଆ । ନେଆଁ ଆତ୍ମାଏତେ କାହା ମେନ୍‌ଦ ସାଏତାନ୍‌ତାଃଏତେ ହିଜୁଃଆ । ୧୬ ଚିୟାଃଚି ଅକ୍‌ତାଃରେ ହିସ୍‌ଙ୍ଗା, ଆପ୍‌ନାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଉଡ଼ୁଃ ମେନାଃ, ଏନ୍ତାଃରେ ବିନ୍‌ଗାଅ, ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜିକ ତାଇନାଃ । ୧୭ ମେନ୍‌ଦ ସିର୍ମାଏତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁଃତାନ୍‌ ସେଣାଁ ସବେନାଃଏତେ ସିଦାତେଦ ଫାର୍‌ଚି, ସୁକୁ ଏମଃ, ଲେବେଃମନ୍‌, ଆଡଃ ଗାତିସାଙ୍ଗାତି ତାନାଃ, ଏନା ଦାୟାତେ ପେରେଜାକାନା ଆଡଃ ପୁରାଃଗି ବୁଗିନ୍‌ କାମିରେୟାଃ ଜ'ତେ ପେରେଜାକାନା । ନେଆଁ ସାର୍‌ତିତେ ଆଡଃ ବେଗାର୍‌ ଆଡ଼ାଃଉଡ଼ୁଃତେ ହବାଅଃତାନା । ୧୮ ଜୀଉସୁକୁ ବାବାଇ ହଡ଼କ ହରାତେ ହେରାକାନ୍‌ ହିତାଏତେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ଜ' ଏମାଃଏ ।