ଅତେଦିଶୁମ୍‌ଲଃ ଗାତିସାଙ୍ଗାତି
୧ ଆପେ ଥାଲାରେ ଲାଡ଼ାଇ ଆଡଃ ଏପେଗେର୍‌ ଚିନାଃମେନ୍ତେ ହବାଅଃତାନା ? ଆପେରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଗି ଏନ୍‌ ଲେକାଏ ରିକାଏତାନା । ୨ ଚିୟାଃଚି ଆପେ ଅକଆଃ ନାମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେପେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ଏନା କାପେ ନାମେରେ ମାଆଃ ଗଗଏଃ ନାଗେନ୍ତେପେ ସେକାଡ଼େନ୍‌ ତାନା । ଅକ୍‌ନାଃ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ପୁରାଃଗି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃଆ, ଏନା କାପେ ନାମ୍‌ଲେରେ ଏପେଗେର୍‌ ଆଡଃ ଲାଡ଼ାଇୟାଃପେ । ଚିୟାଃଚି ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଆପେୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ କାପେ ଆସିୟାଃ, ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେ ଏନ୍‌ ସବେନାଃ କାପେ ନାମାଃ । ୩ ଆଡଃ ଆପେ ଆସିରେୟ କାପେ ନାମେରେୟାଃ ବିଷାଏ ହବାଅଃତାନା, ଆପେୟାଃ ଆସିରେୟାଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ଏତ୍‌କାନାଃ ତାନାଃ । ଆପେ ଆପେୟାଃ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆସିୟାଃପେ । ୪ ଏ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିତାନ୍‌ କୁଡ଼ି ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ, ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଗାତିସାଙ୍ଗାତି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଇରି ତାନାଃ, ଏନା ଚିନାଃ ଆପେ କାପେ ସାରିତାନା ? ଜେତାଏ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ଲଃ ଗାତିସାଙ୍ଗାତି ରିକାଃଏ ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଇରି ତାନିଃ । ୫ ଆପେ ଚିନାଃ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେୟାଃ ନେ କାଜିରେ ସାର୍‌ତି ବାନଃଆ ମେନ୍ତେପେ ଆଟ୍‌କାରେତାନା, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁତାଃରେ ଅକ ଆତ୍ମାକେ ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏମ୍‌କିୟା, ଇନିଃ ଆବୁକେ ପୁରା ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ବୁ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ?” ୬ ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ ସାୟାଦ୍‌ ଏମାଃ, ଏନା ପୁରାଃଗି ପେଡ଼େୟାନ୍‌ଗିୟା । ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହିସିଙ୍ଗାତାନ୍‌କଆଃ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଃଏ ମେନ୍‌ଦ ଲେବେଃମନ୍‌ ହଡ଼କକେ ସାୟାଦ୍‌ ଏମାଃଏ ।”
୭ ଏନାତେ, ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଆପାନ୍‌କେ ଜିମାନ୍‌ପେ । ସାଏତାନ୍‌କେ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଇପେ । ଏନ୍‌ରେଦ ଇନିଃ ଆପେତାଃଏତେ ନିରାଃଏ । ୮ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃପେ, ଏନାରେ ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃଆ । ଏ ପାପି ହଡ଼କ, ଆପେୟାଃ ତିଃଇକେ ଆବୁଙ୍ଗ୍‌ୟେଁପେ ଆଡଃ ଏ ବାରିୟା ମନ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ ଫାର୍‌ଚିପେ । ୯ ଏୟମ୍‌ତାନ୍‌, ଦୁକୁଃତାନ୍‌ଲଃ ରାଆଃଏପେ, ଆପେୟାଃ ଲାନ୍ଦା ରାନାଃରେ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ରାସ୍‌କା ଦୁକୁରେ ବାଦ୍‌ଲାଅଃକା । ୧୦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଆପେ ଆପାନ୍‌କେ ଲେବେୟେନ୍‌ପେ, ଏନାରେ ଇନିଃ ଆପେକେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ପେୟା ।
ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଆଲପେ ବିଚାରାଃ
୧୧ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜି ଆଲପେୟାଃ । ଜେତାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାରାଃ ବିଚାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନିୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜି କାଜିରେଦ, ଇନିଃ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ବିଚାର୍‌ ଆଡଃ ଏନାରେୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜି କାଜିୟା । ଆପେ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ବିଚାର୍‌ ରିକାଏରେଦ, ଆପେ ଏନା କାପେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଏନାରେୟାଃ ବିଚାର୍‌ନିଃପେ ହବାକାନା । ୧୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ଏମଃନିଃ ଆଡଃ ବିଚାର୍‌ନିଃ ତାନିଃ । ଇନିଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ ବାଞ୍ଚାଅ ଆଡଃ ଜିୟନ୍‌ ଦାଡ଼ିନିଃ ତାନିଃ । ଏନାମେନ୍ତେ ହପର୍‌ଜାପାଃରେନ୍‌କଆଃ ଗୁହ୍ନାଁଁ ବିଚାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଅକଏ ତାନ୍‌ପେ ?
ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଚେତାଅ
୧୩ ନାହାଃଁଦ ଆୟୁମେପେ, ଆପେକଏତେ ଚିମିନ୍‌ହଡ଼କ କାଜିୟାଃପେ, “ଆଲେ ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ଚାଏ ଗାପା ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌ତେ ସେନାଲେ, ଆଡଃ ଏନ୍ତାଃରେ ମିଦ୍‌ ବାରାଷ୍‌ ତାଇନାଲେ ଏନ୍ତେ କାମିଉଦାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃଗି ଟାକା ପାଏସାଲେ ନାମେଁୟା ।” ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଗାପା ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଚିନାଃ ହବାଅଃଆ, ଏନାଦ ଆପେ କାପେ ସାରିୟା ! ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ଦ କୁହୁଡ଼ି ଲେକା, ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ଗି ନେଲଃଆ ଏନ୍ତେ ଆଡଃକାଟିଃ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ରେ କା ନେଲଃଆ । ୧୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେକେ ନେ'ଲେକା କାଜି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, “ପ୍ରାଭୁଆଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃରେଦ, ଆଲେ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନେଆଁଲେ ରିକାୟା ଚାଏ ଏନାଲେ ରିକାୟା ।” ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆପେ ଆପ୍‌ନାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାକେଦ୍‌ତେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେପେ କାଜିନ୍‌ତାନା; ନେ'ଲେକାନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ତେୟାଃ ଏତ୍‌କାନାଃ ତାନାଃ ।
୧୭ ଏନାମେନ୍ତେ, ଜେତା ହଡ଼ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ମେନ୍ତେ ସାରିକାଦ୍‌ରେୟ ଏନା କାଏ ରିକାଏ ରେଦ, ଇନିଃ ପାପ୍‌ କାମିତାନାଏ ।