କିସାଁଣ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ଚେତାଅରେୟାଃ କାଜି
୧ ହେ କିସାଁଣ୍‌ ହଡ଼କ ଆଇଁୟାଃ କାଜି ଆୟୁମେପେ, ଆପେୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ ଦୁକୁ ହବାଅଃତେ ସେନ୍‌ତାନା, ଏନାମେନ୍ତେ ରାଆଃଏପେ ଆଡଃ ଏୟମେପେ । ୨  ଆପେୟାଃ ଖୁର୍ଜିକ ଜିୟନଃଆ ଆଡଃ ଲିଜାଃକକେ ନିଦିର୍‌କ ଜମେୟାଁ । ୩ ଆପେୟାଃ ସୋନା ରୁପାକରେ ମୁର୍ଚା ସାବ୍‌କେଦାକ, ଆଡଃ ଏନ୍‌ ମୁର୍ଚା ଆପେୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଗାୱାଏ ଏମେୟା ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ଲେକା ଜୁଲ୍‌ ଅଣ୍ଡରେଆଏ । ନେ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲିରେ ଆପେ ଖୁର୍ଜିକପେ ହୁଣ୍ଡିଆକାଦା । ୪ ଆପେୟାଃ ପିଡ଼ିରେ କାମିତାନ୍‌କକେ ନାଲା କାପେ ଏମାକାଦ୍‌କଆ । ଇନ୍‌କୁଆଃ କାଜିଗହାର୍‌ ଆୟୁମେପେ । ବାବା ଇରଃକଆଃ ରାନାଃ ସବେନାଃଏତେ ପେଡ଼େଃୟାନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟୁମାକାଦାଏ । ୫ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ପେରେଜାକାନା । ଗନଏଃରେୟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ ମଟାକାଦାପେ । ୬ ଆପେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଚିଟାକେଦ୍‌ତେ ମାଆଃଗଏଃ କାଦ୍‌କଆପେ; ଇନ୍‌କୁ ଆପେୟାଃ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ କାକ ରିକା ଦାଡ଼ିୟା ।
ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବିନ୍ତିପେ
୭ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ପ୍ରାଭୁଆଃ ଆଡଃମିସା ହିଜୁଃ ଜାକେଦ୍‌ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଇନ୍‌ପେ । ନେଲେପେ, ଚାଷିହଡ଼ ଚିଲ୍‌କା ଆୟାଃ ଅତେରେ ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଜ ନାମେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗାମାଦାଆଃକେକ ତାଙ୍ଗିଆ । ୮ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆପେୟ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ ସାଲ୍‌ସାନ୍ତ୍‌ ରିକାଏପେ । ଆପେୟାଃ ଆସ୍ରା କେଟେଦ୍‌ଗି ତାଇନ୍‌କା, ଚିଆଃଚି ପ୍ରାଭୁଆଃ ହିନିଜୁଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ନାଡ଼େଜାକାନା ।
୯ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ନିୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଆଲପେ କାଜିୟା, ଏନାରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେୟାଃ ବିଚାର୍‌ କାଏ ରିକାଏୟା । ନେଲେପେ, ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ନିଃ ଦୁଆର୍‌ ହେପାଦ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନା । ୧୦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଅକ ନାବୀକ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁକେ ଧିରାଜ୍‌ ଆଡଃ ସାସାତି ନାମେକେଦ୍‌ରେୟାଃ ନାମୁନା ଲେକା ତେଲାକପେ । ୧୧ ଇନ୍‌କୁଆଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ହରାତେ ଆବୁ ଇନ୍‌କୁକେ ଧାଇନ୍‌ ମେନ୍ତେବୁ କାଜିତାନା । ଆପେ ଆୟୁବ୍‌ରାଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆୟୁମାକାଦାପେ ଆଡଃ ଟୁଣ୍ଡୁରେ ପ୍ରାଭୁ ଚିଲ୍‌କା ଇନିଃକେ ଆଶିଷ୍‌ ଏମ୍‌କିୟାଏ, ଏନା ସାରିତାନାପେ । ଚିୟାଃଚି ପ୍ରାଭୁଦ ପୁରା ଲିବୁଇତେ ଆଡଃ ଦାୟାତେ ପେରେଜାକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ।
୧୨  ହେ ହାଗା ମିଶିକ, କିରିୟାଏ ଇମ୍‌ତା ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଚାଏ ଅତେରେୟାଃ ଚାଏ ଏଟାଃ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ କିରିୟା ଆଲପେ ରିକାଏ । ଆପେୟାଃ “ହଁ” ମେନ୍‌ତେୟାଃ ହଁ ତାଇନ୍‌କା ଆଡଃ “ବାନଃ” ମେନ୍‌ତେୟାଃ ବାନଃ ତାଇନ୍‌କା । ଏନ୍‌ରେଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ରେ ସାଜାଇ କାପେ ନାମେୟା ।
୧୩ ଆପେକଏତେ ଜେତାଏ ଚିନାଃ ନାରାଦୁରାଗିୟାଏ ? ଇନିଃ ବିନ୍ତିକାଏ । ଜେତାଏ ଚିନାଃ ରାସ୍‌କାଗିୟାଏ ? ଇନିଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଦୁରାଙ୍ଗେକାଏ । ୧୪  ଆପେକଏତେ ଜେତାଏ ଚିନାଃ ଦୁକୁତାନାଏ ? ଇନିଃ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ପ୍ରାଚିନ୍‌କକେ କେଡ଼ାକକାଏ; ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ସୁନୁମ୍‌ ଗସଃକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତିକାକ । ୧୫ ନେ'ଲେକାନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେୟାଃ ବିନ୍ତି ଦୁକୁତାନ୍‌ନିଃକେ ବୁଗିୟା । ପ୍ରାଭୁ ଇନିଃକେ ବୁଗିୟାଏ ଆଡଃ ଇନିଃ ପାପ୍‌ କାମିକାଦ୍‌ରେଦ, ଇନିଃକେ ଛାମା ଏମାଇୟାଏ । ୧୬ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ନିୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ପାପ୍‌କାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ପେ ଆଡଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ବୁଗିୟଃ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତିପେ । ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ବିନ୍ତିରେ ପୁରାଃ ପେଡ଼େଃମେନା ଆଡଃ କାମି ରିକା ଦାଡ଼ିୟଃତେୟାଃ ତାନାଃ । ୧୭ ଏଲିୟ ଆବୁଲେକା ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ । ଇନିଃ ଦାଆଃ ଆଲକାଏ ଗାମାଏକା ମେନ୍ତେ ମିଦ୍‌ମନ୍‌ତେ ବିନ୍ତିକାଦ୍ ତାଇକେନା, ଆପିୟା ଆଡଃ ଆଧା ବାରାଷ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଦାଆଃ କାଏ ଗାମାକେଦା । ୧୮ ଇନିଃ ଆଡଃମିସା ବିନ୍ତିକେଦାଏ, ଆଡଃ ସିର୍ମାଏତେ ଦାଆଃ ଗାମାକେଦାଏ, ଆଡଃ ଅତେରେ ହିତା ଜ ଅମନ୍‌ୟାନା ।
୧୯ ହେ ଆଇଁୟାଃ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେକଏତେ ଜେତାଏ ହରା ଆଦେରେଦ, ଏଟାଃନିଃ ଇନିଃକେ ସାର୍‌ତି ହରାତେ ରୁହାଡ଼୍‌ ଆଉଇୟାଏ । ୨୦  ତାବ୍‌ଦ ପାହାମେପେ, ଜେତାଏ ଆଦାକାନ୍‌ ହରାଏତେ ପାପି ହଡ଼କେ ରୁହାଡ଼୍‌ ଆଉଇୟାଏ, ଇନିଃ ଏନ୍‌ ପାପି ହଡ଼ରାଃ ଆତ୍ମାକେ ଗନଏଃହେତେ ବାଞ୍ଚାଅୟା ଆଡଃ ପୁରାଃ ପାପ୍‌କ ଛାମା ହବାଅଃଆ ।
୫:୨ ୫:୨ ମାଥିଉ ୬:୧୯. ୫:୧୨ ୫:୧୨ ମାଥିଉ ୫:୩୪-୩୭. ୫:୧୪ ୫:୧୪ ମାର୍କ ୬:୧୩. ୫:୨୦ ୫:୨୦ ୧ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୪:୮.