ଆଣ୍‌ଦି କଡ଼ା କୁଡ଼ିକ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିତୁ
୧  ହେ ଆଣ୍‌ଦି କୁଡ଼ିକ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆପେ ଆପାନ୍‌ ଆପାନ୍‌ କଡ଼ାକଆଃ ଥାବର୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ । ଏନାତେ ଜେତା କଡ଼ା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଚାନ୍‌ କାଏ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ରେଦ, ଆୟାଃ କୁଡ଼ିଆଃ ବୁଗିନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃ ବିଶ୍ୱାସେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିତାଅଇୟାଏ । ଆପେକେ ମିଦ୍‌ପଦ୍‌ହଁ କାଜି କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ୨ ଚିୟାଃଚି ଇନ୍‌କୁ ଆପେୟାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଫାର୍‌ଚିତେୟାଃ ଆଡଃ ବରଭାକ୍ତିକ ନେଲେୟା । ୩  ଆପେୟାଃ ସିଙ୍ଗାରେନ୍‌, ଉବ୍‌ ଗାଲାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌, ସୋନା ତୁସିୟେଁନ୍‌, ଚାଏ ଲିଜାଃ ତୁସିୟେଁନ୍‌, ନେ ସବେନାଃ, ନେପେଲ୍‌ ସିଙ୍ଗାର୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଲକା ହବାଅଃକା, ୪ ମେନ୍‌ଦ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେୟାଃ ସିଙ୍ଗାରେନ୍‌ ହବାଅଃତାନା, ଲେବେଃମନ୍‌ ଆଡଃ ବୁଗିନ୍‌ ସଭାବ୍‌, ଏନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ସବେନାଃଏତେ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଆଡଃ କା ଜିୟନଃତେୟାଃ ତାନାଃ । ୫ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଆସ୍ରାକାଦ୍‌ ସିଦା ଦିପିଲିରେନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ କୁଡ଼ିକ ଆକଆଃ କଡ଼ାକଆଃ ଥାବର୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ହରାତେ ଆକ ଆକଗି ସିଙ୍ଗାରଃ ତାଇକେନାକ । ୬ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ସାରା ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେ ଆୟାଃ ଗମ୍‌କେ ମେନ୍ତେ କାଜି ତାଇକେନା । ନାହାଁଃ ଆପେୟ ଇନିୟାଃ କୁଡ଼ିହନ୍‌କ ତାନ୍‌ପେ, ଆଡଃ ଆପେ ବୁଗିନ୍‌ କାମିପେ ରିକାଏରେଦ, ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ କାପେ ବରଏୟା ।
୭  ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଏ କଡ଼ାକ, ଆପେୟାଃ କୁଡ଼ିକ, ଆପେଏତେ ପୁରାଃଗି ନାରାଦୁରା ମେନ୍ତେ ସାରିତାନ୍‌ଲଃ ଇନ୍‌କୁଲଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁ ଲେକା ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଏପେ । ଇନ୍‌କୁକେ ମାଇନ୍‌କପେ, ଇନ୍‌କୁହ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ତେ ଆପେଲଃ ଜୀନିଦ୍‌ରାଃ ନାଲାକ ନାମେୟା ଆପେ ଇନ୍‌କୁକେ ବୁଗିଲେକାପେ ମାଇନ୍‌କରେଦ, ଆପେୟାଃ ବିନ୍ତିରେ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ କାପେ ନାମେୟା ।
ବୁଗିନ୍‌ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଦୁକୁ
୮ ଟୁଣ୍ଡୁରେ, ଆପେ ସବେନ୍‌କ ମିଦ୍‌ ମନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ହାଗା ମିଶିଲେକା ଦୁପୁଲାଡ଼ଃପେ ଆଡଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଦାୟାତାନ୍‌ଲଃ ଲେବେଃମନ୍‌ ଲେକା ହବାଅଃପେ । ୯ ଏତ୍‌କାନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏତ୍‌କାନାଃ, ଚାଏ ସାର୍‌ପାଅ ନାଗେନ୍ତେ ସାର୍‌ପାଅ ଆଲ୍‌ପେ ଏମ୍‌ରୁହାଡ଼୍‌କଆ, ମେନ୍‌ଦ ଆଶିଷ୍‌କପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ଆଶିଷ୍‌ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେପେ କେଡ଼ାକାନା । ୧୦ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ଜେତାଏ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ସୁକୁ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ
ଆଡଃ ସୁକୁରାଃ ଦିନ୍‌ ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ରେଦ,
ଇନିଃ ଏତ୍‌କାନାଃ ଆଲକାଏ କାଜିକା
ଆଡଃ ହସଡ଼ ଆଲକାଏ କାଜିକା ।
୧୧ ଇନିଃ ଏତ୍‌କାନାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବୁଗିନାଃଏ କାମିକା,
ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ଦାଣାଁଁକେଦ୍‌ତେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ୟେଁକା ।
୧୨ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କସାଃରେ ମେନାଃ,
ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ବିନ୍ତି ଆୟୁମାଃଏ,
ମେନ୍‌ଦ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌କଆଃ ବିନ୍ତି କାଏ ଆୟୁମାଃ ।”
୧୩ ଆଡଃ ଆପେ ବୁଗିନାଃତେୟାଃରେ ଚିହୁଲାନ୍‌ଗିପେ ହବାଅଃରେଦ, ଅକଏ ଆପେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ରିକାୟାଏ ? ୧୪  ମେନ୍‌ଦ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେକେ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃରେୟ, ଆପେ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିଆ । ଇନ୍‌କୁ ଆପେକେ ବତଙ୍ଗ୍‌ପେରେ ଆଲ୍‌ପେ ବରଏୟା, ଆଡଃ ଆଲ୍‌ପେ ଆକ୍‌ବାକାଅଃଆ । ୧୫ ମେନ୍‌ଦ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ପ୍ରାଭୁ ମେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ମାଇନିପେ । ଆପେତାଃରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ଆସ୍ରା ବିଷାଏରେ ଜେତାଏ ଆପେକେ କୁଲିପେରେ, ଇନିଃକେ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ, ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ଲେବେଃମନ୍‌ତେ ଆଡଃ ବୁଗିନ୍‌ ମାଇନ୍‌ତେ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କପେ । ଆପେୟାଃ ବିବେକ୍‌ ନିରାଲ୍‌ ଦହେପେ, ଏନ୍ତେ ଆପେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆପେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜି କାଜିତାନ୍‌କ ଗିହୁଗଃଆକ ୧୭ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମି କାମିକେଦ୍‌ତେ ଦୁକୁ ନାମ୍‌ହେତେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେଲେକା ବୁଗିନ୍‌ କାମି କାମିକେଦ୍‌ତେ ଦୁକୁ ନାମେତେୟାଃ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ । ୧୮ ଆପେକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃତେ ସୁତୁଃଆଉପେ ନାଗେନ୍ତେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ରେୟ କା ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ମିସାଗି ଗଏଃୟାନା । ଇନିଃ ହଡ଼୍‌ମ ଲେକାତେ ଗଏଃୟାନା ମେନ୍‌ଦ ଆତ୍ମା ଲେକାତେ ଜୀହୁଦ୍‌ୟାନା, ୧୯ ଏନ୍ତେ ଆତ୍ମାତେ ଇନିଃ ତଲାକାନ୍‌ ଆତ୍ମାକତାଃ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପ୍ରାଚାର୍‌କେଦା । ୨୦ ନୁହୁଁ ଲାଉକା ବାଇତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଙ୍ଗିତାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଇମ୍‌ତା ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁ ଏନ୍‌ ଆତ୍ମାକ ତାନ୍‌କ । ଏନ୍‌ ଦାଆଃ ଜାହାଜ୍‌ରେ ବଲକେଦ୍‌ତେ କାମ୍‌ତିଗି ହଡ଼, ଚାଏ ସବେନ୍‌ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଇରାଲିୟା* ଝାନ୍‌ଗି ଟୁଡା ଦାଆଃହେତେ ବାଞ୍ଚାଅୟାନାକ । ୨୧ ଏନାଦ ଆପେୟାଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ହବାଅଃତାନ୍‌ ବାପ୍ତିସ୍ମାରେୟାଃ ଜନ୍‌କା ତାନାଃ । ନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଆପେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ହୁମୁ କାଏ ସାଙ୍ଗିନେଆଁ, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ବୁଗିନ୍‌ ବିବେକ୍‌ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତି, ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ହରାତେ ଆପେୟାଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ହବାଅଃତାନା ୨୨ ଏନ୍‌ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ସିର୍ମାତେ ରାକାବ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜମ୍‌ତିସାଃରେ ଦୁବାକାନା, ଆଡଃ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କ, ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌କ, ପେଡ଼େଃ ନାମାକାଦ୍‌କ ଇନିୟାଃ ଥାବର୍‌ରେ ମେନାକଆ ।
୩:୧ ୩:୧ ଏଫିସିୟ ୫:୨୨; କଲସିୟ ୩:୧୮. ୩:୩ ୩:୩ ୧ ତିମଥି ୨:୯. ୩:୭ ୩:୭ ଏଫିସିୟ ୫:୨୫; କଲସିୟ ୩:୧୯. ୩:୧୪ ୩:୧୪ ମାଥିଉ ୫:୧୦. * ୩:୨୦ ୩:୨୦ ଆଠ୍‌