ମନ୍‌ ବାଦ୍‌ଲାଅକାନ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌
୧ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହଡ଼୍‌ମରେ ଦୁକୁ ନାମାକାଦ୍‌ ହରାତେ, ଆପେୟ ଇନିୟାଃ ଲେକାଗି ମନ୍‌ ବାଇକେଦ୍‌ତେ ଆପେଗି ପେଡ଼େୟେନ୍‌ପେ, ଚିୟାଃଚି ଜେତାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ହଡ଼୍‌ମରେ ଦୁକୁ ନାମାକାଦ୍‌ନିଃ ପାପ୍‌ରେ ଆଡଃ କାଏ ତାଇନାଃ । ୨ ନାହାଁଃଏତେ ଆପେୟାଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ବାଚାଅକାନ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌କେ ହଡ଼କଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ କା ସେସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେଲେକାତେ ସେସେନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୩ ସେନଃୟାନ୍‌ ଦିପିଲିକରେ ଆପେ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଲେକା ପୁରାଃଗି ଜୀୱାନ୍‌ ବିତାଅକାଦାପେ । ଆପେୟାଃ ଜୀୱାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଲିଆର୍‌ଖି ନୁଁରେ ବୁଲଃ, ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ମୁରୁତ୍‌ ସେୱା ତାଇକେନାପେ । ୪ ନାହାଁଃ ଆପେ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ଲେକା କା ଫାର୍‌ଚି କାମିରେ ରାସ୍‌କାନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାପେ ମେସାନ୍‌ତାନା, ଏନାତେ ଇନ୍‌କୁ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅକେଦ୍‌ତେ ଆପେକେ ଲାନ୍ଦାପେ ତାନାକ । ୫ ମେନ୍‌ଦ ଅକ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଜୀନିଦ୍‌ ଆଡଃ ଗଜାକାନ୍‌କଆଃ ବିଚାର୍‌ ରିକାଃଏ, ଇନିଃତାଃରେ ଇନ୍‌କୁକେ ହିସାବ୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୬ ଏନାମେନ୍ତେ ଗଜାକାନ୍‌କତାଃରେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ୟାନା, ଜେ'ଲେକାଚି ଇନ୍‌କୁ ହଡ଼କଆଃ ଲେକା ହଡ଼୍‌ମରେ ବିଚାର୍‌ ହବାନ୍‌ୟାନ୍‌ରେୟ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଲେକା ଆତ୍ମାରେ ଜୀହୁଦଃଆକ ।
ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖୁର୍ଜିରାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଭାଣ୍ଡାରି
୭ ସବେନାଃରେୟାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ସେଟେରାକାନା । ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ ଥାବର୍‌ରେ ଦହକେଦ୍‌ତେ, ବିନ୍ତି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ । ୮ ସବେନାଃଏତେ ଆଦ୍‌କା ପୁରାଃତେ ଦୁପୁଲାଡ଼୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ, ଚିୟାଃଚି ଦୁଲାଡ଼୍‌ଦ ପୁରାଃ ପାପ୍‌କଏ ଦାଲବେଆ । ୯ ବେଗାର୍‌ ନଗମ୍‌ ତଗମ୍‌ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ପେଡ଼ାକପେ । ୧୦ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ଜେ'ଲେକା ସାୟାଦ୍‌ରେୟାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ନାମାକାଦାପେ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ରେୟାଃ ବୁଗିନ୍‌ ଭାଣ୍ଡାରି ଲେକା ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ରାଃ ସୁସାର୍‌ ରିକାଏପେ । ୧୧ ଜେତାଏ ପାର୍‌ଚାର୍‌ ରିକାଏରେଦ, ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଜି ପାର୍‌ଚାର୍‌ତାନ୍‌ ଲେକା ପାର୍‌ଚାରେକାଏ । ଜେତାଏ ସୁସାର୍‌ତାନ୍‌ରେଦ ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ପେଡ଼େଃ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼ଲେକା ସୁସାରେକାଏ । ଏନାତେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାଇନାନ୍‌ ହବାଅଆଃ । ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ପେଡ଼େଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ହବାଅଃକା । ଆମେନ୍‌ ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଦୁକୁ
୧୨ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଅକନ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ ବିନିଡ଼ାଅରେ ଆପେ ଦୁକୁଃତାନା, ଏନା ମିଆଁଦ୍‌ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅନ୍‌ କାଜି ହବାଅଃତାନା ମେନ୍ତେ ଆଲ୍‌ପେ ଆକ୍‌ଚାକାଅଃଆ । ୧୩ ମେନ୍‌ଦ ରାସ୍‌କାଅଃପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦୁକୁରେୟାଃ ହାନାଟିଙ୍ଗ୍‌ପେ ନାମାକାଦ୍‌ ହରାତେ ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃ ଇମ୍‌ତା ଆପେ ପୁରାଃ ରାସ୍‌କାରେପେ ରାସ୍‌କାଅଃଆ । ୧୪ ଆପେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେପେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଅଃରେଦ, ଆପେ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିଆ, ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ଆତ୍ମା ଆପେରେ ମେନାଇୟା । ୧୫ ଏନାତେ ଆପେଏତେ ଜେତାଏ ହଡ଼ ଗଗଏଃନିଃ ଚାଏ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁ ଚାଏ ଏତ୍‌କାନାଃ କାମିନିଃ ଚାଏ ଏଟାଃନିଆଃ କାମିରେ ଥାଲାଥାଲାନ୍‌ନିଃ ହବାକେଦ୍‌ତେ ଦୁକୁ ଆଲକାଏ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁକା । ୧୬ ଜେତାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌ରେଦ ଆଲକାଏ ଗିହୁଗଃକା, ମେନ୍‌ଦ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇକାଏ ।
୧୭ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃତାଃଏତେ ଏଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବିଚାର୍‌ ଦିପିଲିରେୟାଃ ନେଡା ସେଟେରାକାନା, ଆଡଃ ପାହିଲା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ବିଚାର୍‌ ହବାଅଃଆ । ଆବୁତାଃଏତେ ଏନେଟେଦ୍‌ ହବାଅଃତାନ୍‌ରେଦ, ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜିରେ କାକ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲି ଚିଲ୍‌କାଅଃଆ ? ୧୮ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମେତେୟାଃ ନିମିନ୍‌ କେଟେଦ୍‌ତାନ୍‌ରେଦ,
କା ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ଆଡଃ ପାପି ହଡ଼କଆଃ ଚିନାଃ ହବାଅଃଆ ?”
୧୯ ଏନାତେ, ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେଲେକା ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ଆତ୍ମାକେ ଜିମାକେଦ୍‌ତେ ବୁଗିନ୍‌ କାମିରେ ତାଇନ୍‌କାକ । ବାବାଇନିଃ ସାର୍‍ତି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସାକେ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ କାଏ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଆ ।