ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ରାଃ ମିଣ୍ଡିଗୋଟ୍‌
୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ ପ୍ରାଚିନ୍‌ ଆଗୁଆଇ ଲେକା ଆପେୟାଃ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ପ୍ରାଚିନ୍‌ ଆଗୁଆଇକକେ ବିନ୍ତିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦୁକୁରେୟାଃ ଗାୱା ତାନିଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବଃ ଇମ୍‌ତାରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ହଁ ଏନାରେୟାଃ ହିସାଇଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃଆ । ୨  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ଏମାକାଦ୍‌ପେ ମିଣ୍ଡିଗୋଟ୍‌କକେ ଯାତ୍‌ନାଅକପେ, କା ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକା କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଲେକା ସୁକୁ ମନ୍‌ତେ ଯାତ୍‌ନାଅକପେ । ଟାକା ପାଏସା ନାମେ ନାଗେନ୍ତେଦ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ରାସ୍‌କା ମନ୍‌ତେ ସୁସାର୍‌କପେ । ୩ ଆପେକେ ଅକନ୍‌କଆଃ ଯାତ୍‌ନାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଏମାକାନା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ କା ରାଇଜ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗୋଟ୍‌କଆଃ ନାମୁନା ହବାଅଃପେ । ୪ ଆଡଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଗୁପିନିଃ ହିଜୁଃ ଇମ୍‌ତା, ଆପେ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଟୁପୁରିପେ ନାମେୟା । ଅକ୍‌ନାଃଚି ଚିଉଲାଅ କା ମୁର୍ଚାଅଃଆ ।
୫ ଏନ୍‌ଲେକାଗି, ଏ ସେପେଡ଼େଦ୍‌କ, ଆପେ ପ୍ରାଚିନ୍‌କଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ । ଆପେ ସବେନ୍‌କ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ସୁସାରି ନାଗେନ୍ତେ ଲେବେଃମନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସିୟେଁନ୍‌ପେ । ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ହକାଏୟାଏ, ମେନ୍‌ଦ ଲେବେଃମନ୍‌ ହଡ଼କକେ ସାୟାଦ୍‌ ଏମାକଆଏ ।” ୬  ଏନାନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପେଡ଼େୟାନ୍ ତିଃଇ ଲାତାର୍‌ରେ ଲେବେୟେନ୍‌ପେ, ଇନିଃ ଆୟାଃ ନେଡାରେ ଆପେକେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ପେୟା । ୭ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଉଡ଼ୁଃରେୟାଃ ବାହାରମ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଏମେପେ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ଉଡ଼ୁଃତାନା ।
୮ ଆପେ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ ଆଡଃ ଏୟନାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ । ଆପେୟାଃ ବାଇରି, ସାଏତାନ୍‌, କୁଲା ଲେକାଏ ହୁଁକ୍‌ରାଅ ତାନା । ଅକଏକେ ଜିୟନିଆ ଏନାଏ ଦାଣାଁଁବାଡ଼ା ତାନା । ୯ ଆପେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ କେଟେୟେନ୍‌ପେ ଆଡଃ ସାଏତାନ୍‌କେ ହକାଇପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେ ସାରିତାନାପେ, ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆପେୟାଃ ଏଟାଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗା ମିଶିକରେ ନେ ଲେକାନ୍‌ ଦୁକୁକ ହବାଅଃତାନା । ୧୦ ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ହିସାଦାର୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌ ସାୟାଦ୍‌ରେନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌ପେୟା । ଆପେୟାଃ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ରେୟାଃ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଇନିଃ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଆପେକେ ପକ୍‌ତାପେୟା, ସାଲ୍‌ସାନ୍ତ୍‌ପେୟା, କେଟେଦ୍‌ପେୟା, ଆଡଃ ବାଇରୁହାଡ଼୍‌ପେୟା । ୧୧ ଇନିୟାଃ ପେଡ଼େଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅଗି ହବାଅଃକା । ଆମେନ୍‌ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ଜହାର୍‌
୧୨  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିଲାସ୍‌କେ ପାତିୟାର୍‌ରେନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହାଗା ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ମାଇନିତାନା ଆଡଃ ଆୟାଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାର୍‌ତି ସାୟାଦ୍‌ ବିଷାଏରେ ଗାୱା ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେକେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ଆପେ ଏନ୍‌ ସାୟାଦ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକେଟେୟାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ ।
୧୩  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତେ ସାଲାକାନ୍‌ ବାବିଲୋନ୍‌ରେୟାଃ କାଲିସିୟା ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ଧାରାମ୍‌ହନ୍‌ ମାର୍କହଁ ଆପେକେ ଜହାର୍‌ କାଜିକୁଲ୍‌କାଦା । ୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ପାବିତାର୍‌ ଜହାର୍‌ତେ ଜହାରଃପେ । ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ମେନାପେ ସବେନ୍‌କଆଃ ଜୀଉସୁକୁ ହବାଅଃକା ।
୫:୨ ୫:୨ ଯୋହାନ୍‌ ୨୧:୧୫-୧୭. ୫:୬ ୫:୬ ମାଥିଉ ୨୩:୧୨; ଲୁକ ୧୪:୧୧; ୧୮:୧୪. ୫:୧୨ ୫:୧୨ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୫:୨୨,୪୦. ୫:୧୩ ୫:୧୩ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୨:୧୨,୨୫; ୧୩:୧୩; ୧୫:୩୭-୩୯; କଲସିୟ ୪:୧୦; ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୨୪.