୧୩
ରାଇଜ୍‌ ଚାଲାଅତାନ୍‌କଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ପେ
୧ ସବେନ୍‌କକେ ରାଇଜ୍‌ ଚାଲାଅତାନ୍‌କଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିୟାଃଁ, ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବେଗାର୍‌ ଆଚୁତେ ଜେତାଏ ରାଇଜେ ନାଗେନ୍ତେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ କାଏ ନାମେୟାଁ, ଆଡଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହରାତେ ନାମାକାଦାକ । ୨ ଏନାମେନ୍ତେ ଜେତାଏ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କେ କାଏ ମାଇନାଃ, ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତେ ଠାହାରାଅକାଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁକେ କାଏ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନା । ନେ'ଲେକା ରିକାଏତାନ୍‌ ହଡ଼ ଆଇଃକ୍‌ଗି ସାଜାଇ ଆଉୱେୟାଏ । ୩ ଅକ ହଡ଼କ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକାଃକ, ଇନ୍‌କୁ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌କକେ ଆଡଃ ଆକଆଃ ହାକିମ୍‌କକେ ବର କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ମେନ୍‌ଦ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ବର ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ବେଗାର୍‌ ବରତେ ତାଇନ୍ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ରେଦପେ ହାକିମ୍‌କଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ବୁଗିନ୍‌ କାମିକ ରିକାଏପେ । ଏନ୍‌ରେଦ ଇନ୍‌କୁ ଆପେକେ ମାଇନ୍‌ପେୟାକ । ୪ ଚିୟାଃଚି ଇନ୍‌କୁ ଆପେୟାଃ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକାଏ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାଲାକାନ୍‌ ଦାସିତାନ୍‌କ । ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମି ରିକାଏ ରେଦ ଇନ୍‌କୁକେ ବରକୁପେ, ଚିୟାଃଚି ସାଜାଇ ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପେଡ଼େଃ ମେନାଃ । ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ସାଜାଇ ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହୁକୁମ୍‌କ ମାନାତିୟାଁଃ । ୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେକେ ରାଇଜ୍‌ ଚାଲାଅତାନ୍‌କଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାଜାଇ ନାମେରେୟାଃ ବରତେ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ଆପ୍‌ନାଃ ବିବେକ୍‌ରେ ନେଆଁଁ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ସାରିତାନ୍‌ ହରାତେ ଆପେକେ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୬  ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେ କାର୍‌ହଁ ଏମ୍‌ତାନାପେ, ଚିୟାଃଚି ରାଇଜ୍‌ ଚାଲାଅତାନ୍‌କ ଆକଆଃ ପୁରା କାମି କାମିତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସିକ ଲେକା କାମିତାନାକ । ୭ ଏନାମେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ଏମାକପେ, ଅକ୍‌ନାଃ କାର୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ଏନା ସବେନାଃ ଏମାକପେ, ବର ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ରେ ବରକପେ ଆଡଃ ସୁସାର୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ରେ ସୁସାର୍‌କପେ ।
ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ଦୁପୁଲାଡ଼୍‌
୮ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଜେତାଏୟାଃ ଆଲ୍‌ପେ ରିଣୀନାଃ । ଜେତାଏ ଏଟାଃନିଃକେ ଦୁଲାଡ଼ାଃଏ ଇନିଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କାଦା । ୯ “ଆଲ୍‌ପେ ଆପାଙ୍ଗିରାଃ, ହଡ଼ ଆଲ୍‌ପେ ଗଗଏୟାଃ, ଆଲ୍‌ପେ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁଆଃ, ଏଟାଃନିଆଃ ଜିନିଷ୍‌କେ ଆଲ୍‌ପେ ହାୟାଅଃଆ,” ନେ'ଲେକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ମିଆଁଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରେ ମେସାକାନା, “ଆମାଃ ହପର୍‌ଜାପାଃରେନିଃକେ ଆପାନାଃ ଲେକା ଦୁଲାଡ଼ିମେ ।” ୧୦ ଆମ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌କେ ଦୁଲାଡ଼ିତାନ୍‌ ରେଦ, ଇନିୟାଃ ଏତ୍‌କାନାଃ ଚିଉଲାହ ଆଲମ୍‌ ରିକାଏୟା, ଏନାତେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେଗି ସବେନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ପୁରାଅଃତାନା ।
୧୧ ନାହାଁଃ ଆପେ ନେ ସବେନାଃକେ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଚିଆଃଚି ଦୁଡ଼ୁମ୍ଏତେ ଏୟନଃରାଃ ଦିପିଲି ସେଟେରାକାନା । ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହବାୟାନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ତାଃଏତେ ନାହାଁଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମେରେୟାଃ ଦିପିଲି ପୁରାଃଗି ନାଡ଼େଜାକାନା । ୧୨ ନୁବାଃ ସେନଃୟାନ୍‌ଗିୟା, ମାର୍ସାଲ୍‌ ହିଜୁଃ ସେଟେରଃତାନା । ଏଲା, ନୁବାଃରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ମାସ୍କାଲ୍‌ରେ ହବାଅଃତାନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ଗିବୁ ତାଇନାଃ । ୧୩ ଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ରିଜ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଇଲିଆର୍‌ଖିରେ ବୁଲଃତାନ୍‌, ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଚାଏ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌, ଲାପାଡ଼ାଇ ଆଡଃ ହିସ୍‌ଙ୍ଗାରେ କା ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏଲା, ଆବୁ ବୁଗିନ୍‌ ଆଡଃ ମାର୍ସାଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଲେକା ବୁଗିନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ରେବୁ ତାଇନାଃ । ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଗୁନ୍‌ ଲେକା ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ରିକାଏପେ, ପାପ୍‌ ଆଡଃ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲ୍‌ପେ ଉଡ଼ୁଃୟା ।
୧୩:୬ ୧୩:୬ ମାଥିଉ ୨୨:୨୧; ମାର୍କ ୧୨:୧୭; ଲୁକ ୨୦:୨୫.