୧୪
ଏଟାଃନିଃକେ ଆଲ୍‌ପେ ବିଚାରାଃ
୧  ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ନାରାଦୁରାକକେ ଦାରମ୍‌କପେ, ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ କାଜିରେ ଆଲପେ କାପ୍‌ଜିଆଃ । ୨ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ସବେନାଃ ଜମ୍‌ରେୟ ହବାଅଃଆ ମେନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ଆଃକ, ମେନ୍‌ଦ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ନାରାଦୁରା ହଡ଼ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଡ଼ାଃସାକାମ୍‌ ଜଜମାଃଏ । ୩ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜମେୟାଃଁ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆଡ଼ାଃସାକାମ୍‌ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଲକାକ ଲାନ୍ଦାକକା, ଆଡଃ ଆଡ଼ାଃସାକାମ୍‌ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ, ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଲକାକ ବିଚାର୍‌କକା, ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁକେହଗି ଗ୍ରାହାଣ୍‌କାଦ୍‌କଆ । ୪ ଏଟାଃନିୟାଃ ଦାସିକକେ ବିଚାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଅକଏ ତାନ୍‌ପେ ? ଇନ୍‌କୁ ବୁଗିନାଃ ରିକାକାଦାକ ଚାଏ ଏତ୍‌କାନାଃ ରିକାକାଦାକ ଏନା ଆକଆଃ ଗୁସିୟାଁ ଏସ୍‌କାର୍‌ ବିଚାରେୟାଏ । ଇନ୍‌କୁ ଗ୍ରାହାଣଃଆକ ଚିଆଃଚି ପ୍ରାଭୁ ଇନ୍‌କୁକେ ଗ୍ରାହାଣ୍‌କାଦ୍‌କଆ ।
୫ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କଏତେ ବିଶେଷ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଃଗିକ ମାଇନାଃ, ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ସାମାନ୍‌ଗିକ ମାଇନାଃ । ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ଆପ୍‌ନାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଲେକାତେ ମନ୍‌ରେ ଉଡ଼ୁଃତାନ୍‌ଲଃ ତିଙ୍ଗୁକେଟେଦ୍‌ଗିବୁ ତାଇନାଃ । ୬ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ମିଆଁଦ୍‌ ଦିନ୍‌କେ ବିଶେଷ୍‌ ଦିନ୍‌ ମେନ୍ତେ ଉଡ଼ୁଃତାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ଏନାକେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ମାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ରିକାଏକାକ, ଆଡଃ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଜମ୍‌ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଜମେକାକ, ଏନା ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ମାଇନଃଆଏ । ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ କାକ ଜମ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ରିକାଏକାକ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇକାକ । ୭ ଆବୁକଏତେ ଜେତାଏ ଆପ୍‌ନାଃ ନାଗେନ୍ତେ କାଏ ବାଞ୍ଚାଅଃଆ ଚାଏ ଆପ୍‌ନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଜୀଉ କାଏ ଏମେୟା । ୮ ଆବୁ ବାଞ୍ଚାଅଃତାନ୍‌ ରେଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେବୁ ବାଞ୍ଚାଅଃତାନା, ଆଡଃ ଜୀଉ ଏମ୍‌ତାନ୍‌ରେଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଜୀଉ ଏମ୍‌ତାନାବୁ । ଏନାମେନ୍ତେ ଜୀନିଦ୍‌ ଆଡଃ ଗନଏଃରେ ଆବୁ ପ୍ରାଭୁଆଃତାନ୍‌ବୁ । ୯ ଚିୟାଃଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଗଏଃକେଦ୍‌ତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌ୟାନ୍‌ ହରାତେ ଜୀହୁଦଃତାନ୍‌କଆଃ ଆଡଃ ଗଜାକାନ୍‌କଆଃ ପ୍ରାଭୁ ହବାକାନାଏ । ୧୦  ତାବ୍‌ଦ ଆପେ ଚିନାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼ାଃସାକାମ୍‌ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ହାଗାକକେ ବିଚାର୍‌କତାନାପେ ? ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଚିନାଃମେନ୍ତେପେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌କତାନା ? ଆବୁ ସବେନ୍‌କକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ବିଚାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ତିଙ୍ଗୁନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୧୧ ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ପ୍ରାଭୁ କାଜିତାନାଏ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଦ ଜୀନିଦ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଙ୍ଗ୍‌,
ସବେନ୍‌କ ଆଇଁୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେକ ଇକ୍‌ଡ଼ୁମେଆ,
ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ସବେନ୍‌କ କାଜିୟା ।”
୧୨ ଆବୁ ସବେନ୍‌କକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଆପ୍‌ନାଃ ହିସାବ୍‌ ଏମଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
ଜେତାଏୟାଃ ତହଦଃନିଃ ଆଲପେ ହବାଅଃଆ
୧୩ ଏନାତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ ଆଲ୍‌ପେ ରିକାଏୟା, ନେ'ଲେକାହଗି ଆଲପେ ରିକାଏ, ଅକ ହରାତେ ଚି ଏଟାଃମିହୁଡ଼୍‌ ହାଗା ତହଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାପ୍‌ରେ ଉୟୁଗଃଆ । ୧୪ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଲଃ ମେନେସାରେ ତାଇନ୍‌ ହରାତେ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଯେ, ସାର୍‌ତିଗି ଜେତାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଆପାନ୍‌ତେଗି କା ସତ୍‌ରାଅଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ଜେତାଏ ହଡ଼ ଜେତାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃକେ ସତ୍‌ରାକାନା ମେନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସେରେଦ ଏନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଇନିୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ସତ୍‌ରାଅଃଆ । ୧୫ ଆପେ ଜେତାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଜମ୍‌ ହରାତେ ଆପେୟାଃ ହାଗା ଚାଏ ମିଶିଆଃ ମନ୍‌ରେ ଦୁକୁପେ ଏମାଇତାନ୍‌ରେଦ, ଆପେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ କାପେ ସେସେନ୍‌ତାନା । ଅକ ହାଗା ଚାଏ ମିଶି ନାଗେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଜୀଉ ଏମ୍‌କେଦାଏ, ନେ ଜମେୟାଁଃ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିୟାଃ ଜିୟନଃ ଆଲପେ ରିକାଏୟା । ୧୬ ଆପେ ଅକ୍‌ନାଃକେ ବୁଗିନ୍‌ ମେନ୍ତେପେ ଆଟ୍‌କାରେତାନା, ଏନ୍‌ ହରାତେ ଆପେୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ଆଲକା ଏତ୍‌କାନଃକା । ୧୭ ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ଦ ବିଶେଷ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜଜମ୍‌ ନୁଁ ନାହାଁଲାଃ, ମେନ୍‌ଦ ଏନା ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ହରାତେ ଏମାକାନ୍‌ ଧାର୍‌ମାନ୍‌, ଜୀଉସୁକୁ ଆଡଃ ରାସ୍‌କାନ୍‌ତେୟାଃ ତାନାଃ । ୧୮ ଜେତାଏ ନେ'ଲେକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେୱା ରିକାଃଏ, ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସୁକୁଇଚିୟା ଆଡଃ ହଡ଼କଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ମାଇନ୍‌ ନାମେନିଃ ହବାଅଃଆଏ ।
୧୯ ଏନାମେନ୍ତେ ହିଜୁଃପେ, ଜୀଉସୁକୁ ଏମେତାନ୍‌ କାମିକକେ ଆବୁ କେଟେଜେ ନାଗେନ୍ତେବୁ କାମିୟା ଆଡଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାତାନ୍‌ କାମିକବୁ କାମିୟା । ୨୦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକଆଃ ରିକାକାଦାଏ ଏନାକେ ଜଜମାଃ ହରାତେ ଆଲପେ ଜିୟନେଆ । ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଫାର୍‌ଚିଗିୟା ଆଡଃ ଜମ୍‌ ଦାଡ଼ିଅଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ଜେତାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ହରାତେ ଆପେ ଜେତାଏୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ତହଦ୍‌ଇଚିୟଃ ରେଦ ଏନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ ଆଲପେ ଜମେୟାଁ । ୨୧ ଆପେ ହାକୁ ଚାଏ ମାସ୍‌ ଜମ୍‌ରେ ଆଡଃ ଇଲିଆର୍‌ଖିରେ ବୁଲଃ ହରାତେ ଆପେୟାଃ ହାଗା ଚାଏ ମିଶି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ତହଦଃରେଦ, ଏନ୍‌ ସବେନାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନଃତେୟାଃ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ । ୨୨ ନେ ବିଷାଏରେ ଆପେୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ସାରିକାଏ । ଅକନ୍‌ ହଡ଼ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଜେତାନ୍‌ କାମି କାମିୟାଏ, ଆଡଃ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ତାୟମ୍‌ତେ ଆପାନ୍‌କେ କାଏ ଚିଟାନ୍‌ନିଃ ସୁକୁତାନ୍‌ଗିଆଏ । ୨୩ ମେନ୍‌ଦ ଅକ ଜମେୟାଁଃ ଜମ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଗିନାଃ ଚାଏ କା ବୁଗିନାଃ, ନେ କାଜି ମନ୍‌ରେ ଆଡ଼ାଃଉଡ଼ୁଃକେଦ୍‌ତେ ଜମେରେଦ, ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ସାଜାଇ ନାମେୟାଏ, ଚିଆଃଚି ଏନା ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଲେକାତେ ନାହାଁଲାଃ । ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଅକ୍‌ନାଃ କା ଠାହାରାଅକାନା ଏନା ପାପ୍‌ ତାନାଃ ।
୧୪:୧ ୧୪:୧ କଲସିୟ ୨:୧୬. ୧୪:୧୦ ୧୪:୧୦ ୨ କରିନ୍ଥିୟ ୫:୧୦.