୧୫
ଏଟାଃନିଃକେ ସୁକୁଇଚିପେ ଆପାନ୍‌କେଦ କାହାଗି
୧ ଆବୁ ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ କେଟେୟାନ୍‌ଗି ମେନାବୁଆ, ଏନାତେ ଆବୁ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ନାରାଦୁରା ମେନାକ ହଡ଼କକେ ଦେଙ୍ଗା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଆବୁ ଆପାନ୍‌କେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ସୁକୁରେ ତାଇନଃ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୨ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ଏଟାଃ ହଡ଼କଆଃ ବୁଗିନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେ କେଟେଜେ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ସୁକୁରେ ଦହ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ସୁକୁ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତ୍‌ନାଃ କାଏ କାମି ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ଇନ୍‌କୁ ଆମ୍‌କେ ଲାନ୍ଦାକେଦ୍‌ମେୟାଁକ, ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା ।” ୪ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଇନିତୁ ଆବୁଆଃ ବୁଗିନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ତାନାଃ, ଆସ୍ରାରେ ତିଙ୍ଗୁକେଟେୟଃ ନାଗେନ୍ତେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥି ଆବୁକେ ଧିରାଜ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମାଃଏ । ୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ନାମୁନାରେୟାଃ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌କ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ସବେନ୍‌କଆଃ ମନ୍‌ ଆଡଃ ଉଡ଼ୁଃ, ଏନ୍‌ ଲେକାଗି ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଧିରାଜ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମାବୁତାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ଦେଙ୍ଗାପେକାଏ । ୬ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ମିସାତେ ମିଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜାଲଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଏପେ ।
ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ସୁକୁକାଜି
୭ ଏନାମେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଜେ'ଲେକା ଆପେକେ ଦାରମ୍‌କାଦ୍‌ପେୟା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାଇନାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେୟ ଏନ୍‌ ଲେକାଗି ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କକେ ଦାରମ୍‌କପେ । ୮ ଚିଆଃଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁସାର୍‌ରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ ଖାତ୍‌ନାଅକାନ୍ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନ୍‌କୁକେ ଇନିଃ ଦେଖାଅକ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଯେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ । ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କଆଃ ପୁର୍‌ଖା ହାଡ଼ାମ୍‌କକେ ଏମାକାଦ୍‌କ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସା ସବେନାଃକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ମାନାତିୟେଁଆଏ । ୯ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଲିନିବୁଇ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକା ଦାଡ଼ିୟାଃକ । ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌,
“ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଥାଲାରେ ଆମାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାୟାଇଙ୍ଗ୍‌,
ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆମାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଇଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୦ ଆଡଃଗି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଲଃ ରାସ୍‌କାଅଃକାକ ।”
୧୧ ଆଡଃଗି,
“ସବେନ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ପ୍ରାଭୁଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଏକାକ ।
ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଏକାକ ।”
୧୨ ଆଡଃଗି, ଯିଶାୟ କାଜିକାଦା,
“ଯିଶିଆଃ କିଲିରେନ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ ଉନୁଦୁବଃଆଏ,
ଇନିଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କକେ ରାଇଜ୍‌କଆ
ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃତାଃରେକ ଆସ୍ରାଏୟା ।”
୧୩ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌ ଆସ୍ରାରେନ୍‌ ଭାଣ୍ଡାର୍‌ ହବାଅଃକାଏ, ଆପେ ଇନିଃତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ରାସ୍‌କା ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁରେ ଇନିଃ ଆପେକେ ପେରେଃପେକା, ଜେ'ଲେକାଚି ଆପେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଆପେୟାଃ ଆସ୍ରା ହାରାଇଦିୟଃଆ ।
ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କତାଃରେ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ କାମି
୧୪ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଯେ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃତେ, ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ସେଣାଁଁନ୍‌ତେ ପେରେଜାକାନାପେ, ଆଡଃ ଆପେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଇତୁ ଦାଡ଼ିୟାଃପେ । ୧୫ ଏନ୍‌ରେୟ ଆଡଃମିସା ପାହାମ୍‌ରୁହାଡ଼େ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ବିଷାଏକ ନେ ଚିଟାଉରେ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନେ ସବେନାଃ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲ୍‌କେଦା । ୧୬ ଚିୟାଃଚି ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ଜେ'ଲେକା ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ହରାତେ ପାବିତାର୍‌ କାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିମାୟାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଦାନ୍‌ ରାକାବଃରେ ସୁକୁଆନ୍‌ଗିକ ହବାଅଃଆ, ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁତାଃରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ଦାସି ଲେକା ହବାକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ରେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ କାମି ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ କାମିତାନା । ୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ନେ ସେୱାକାମି ରିକାତାନ୍‌ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନ୍‌ତାନା । ୧୮ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଜି ଆୟୁମେକାକ ମେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ହରାତେ ଚିନାଃଏ କାମିକାଦା, ଏନା ଏସ୍‌କାର୍‌ କାଜି ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ନାମାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୯ ଇନିଃ ବାଚାନ୍‌ତେ ଆଡଃ କାମିତେ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଚାକାଅତେ, ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ନେ ସବେନାଃଏ କାମିକାଦା । ଏନାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ତାଃଏତେ ଇଲିରିକମ୍‌ତେ ହରାସେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ହରାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜି ପୁରାଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କାଦା । ୨୦ ଅକ ଠାୟାଦ୍‌କରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜିକେ କାକ ଆୟୁମାକାଦା, ଏନ୍ତାଃରେ ନେ ସୁକୁକାଜିକେ ଉଦୁବ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଚିଆଃଚି ଏଟାଃ ହଡ଼କଆଃ ହରାତେ ଏନେଟେଦ୍‌କାନ୍‌ ନିହିଁଗାଡାରେ କାମିୟାକାନ୍‌ କାମିକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃମିସା କାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୨୧ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ନେ'ଲେକା ଅଲାକାନା,
“ଅକନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ କା କାଜିକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃକେକ ନେଲିୟା
ଆଡଃ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ କାକ ଆୟୁମାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁ ଆୟୁମେଆକ ।”*
ରୋମ୍‌ ନାଗାର୍‌ତେ ସେନଃନାଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଉହାଟ୍‌
୨୨  ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆପେତାଃତେ ସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃସାଃ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ ନାମାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୨୩ ମେନ୍‌ଦ ନେ ପାର୍‌ଗାନ୍‌କରେ ଆଇଁୟାଃ କାମିକ ପୁରାୟାନା ଆଡଃ ଆପେକେ ନେନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ବାରାଷ୍‌ରେୟାଃ ଆସ୍ରା ନାହାଃଁଦ ପୁରାଅଃଆ । ୨୪ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସ୍ପେନ୍‌ତେ ସେନଃ ହରାରେ ଆପେଲଃ ନେପେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଡ଼ୁଃକାଦା । ଆପେତାଃରେ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସ୍ପେନ୍‌ତେ ସେନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦେଙ୍ଗାଇୟାଁଃପେ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ରାତାନା । ୨୫  ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ସୁସାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ତେ ସେନଃ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଆଁକାନା । ୨୬ ଚିଆଃଚି ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ ଜାଞ୍ଜିଆକାନାକ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦେଙ୍ଗାକ ନାଗେନ୍ତେ ମାକିଦନିଆ ଆଡଃ ଆଖାୟାରାଃ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଉହାଟ୍‌କାଦାକ । ୨୭  ନେଆଁଦ ଇନ୍‌କୁ ଆପ୍‌ନାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ ଉହାଟ୍‌କାଦାକ, ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ହଗି ରିଣୀକାନାକ, ଚିଆଃଚି ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଆତ୍ମିକ୍‌ରେୟାଃ ଆଶିଷ୍‌ରେ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କକେ ହିସା ଏମାକାଦ୍‌କ ହରାତେ, ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ଆପ୍‌ନାଃ ଟାକା ପାଏସାରେ ହିସା ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କକେ ଦେଙ୍ଗା ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୨୮ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ଏନ୍‌ ଦାନ୍‌କେ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଁୟାଃ କାମି ଚାବାକେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସ୍ପେନ୍‌ତେ ସେନଃନାଙ୍ଗ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ସେନ୍‌ହରାରେ ଆପେଲଃ ନେପେଲ୍‌ କେଦ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ । ୨୯ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃଏତେ ପୁରାଃ ଆଶିଷ୍‌ ଆଉକେଦ୍‌ତେ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ । ୩୦ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଏମାକାଦ୍ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିପେ ତାନା, ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ପୁରାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ ବିନ୍ତିପେ । ୩୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯିହୁଦା ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେ କା ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଜେ'ଲେକା ବାଞ୍ଚାଅକେଦ୍‌ତେ ତାଇନ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ ଜେ'ଲେକା ଆଇଁୟାଃ କାମିକେ ସୁକୁଃଆକ ଏନାମେନ୍ତେ ବିନ୍ତିପେ । ୩୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ରାସ୍‌କାତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ ଆଡଃ ଆପେଲଃ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ରାସ୍‌କାଇଙ୍ଗ୍‌ ନାମେୟା । ୩୩ ଆବୁକେ ଜୀଉସୁକୁ ଏମ୍‌ତାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ତାଇନଃକାଏ । ଆମେନ୍‌ ।
* ୧୫:୨୧ ୧୫:୨୧ ଯିଶାୟ ୫୩:୧୫ ୧୫:୨୨ ୧୫:୨୨ ରୋମି ୧:୧୩. ୧୫:୨୫ ୧୫:୨୫ ୧ କରିନ୍ଥିୟ ୧୬:୧-୪. ୧୫:୨୭ ୧୫:୨୭ ୧ କରିନ୍ଥିୟ ୯:୧୧.