୧୬
ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଜହାର୍‌ ଚାଏ ଇଶୁସାଏ
୧ କେଙ୍କ୍ରେୟା ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ ସୁସାର୍‌ତାନ୍‌ ଆବୁଆଃ ମିଶି ଫୈବିକେ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲିତାନା, ୨ ଇନିଃକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ ଲେକା ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଦାରମିପେ । ଇନିୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ଆପେତାଃଏତେ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେ ଦେଙ୍ଗାଇପେ । ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆଡଃ ଏଟାଃ ପୁରାଃ ହଡ଼କକେ ପୁରାଃଗି ଦେଙ୍ଗାକାଦ୍‌କଆ ।
୩  ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ସେୱାରେ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଗାତିରେ କାମିତାନ୍‌ ପ୍ରିସ୍‌କିଲା ଆଡଃ ଆକ୍ୱିଲାକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକିନ୍‌ପେ । ୪ ଇନ୍‌କିନ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଆକିନାଃ ଜୀଉକେ ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନାକିନ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ସବେନ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଆଃ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନ୍‌କିନାଃ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌ତାନାକ । ୫ ଇନ୍‌କିନାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ହୁଣ୍ଡିଅଃତାନ୍‌ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କକେୟଗି ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକତାନା । ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଗାତି ଏପାଇନେତୁସ୍‌କେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାଇପେ । ଏସିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେ ଇନିଃ ହବାଅଃତାନାଏ ପାହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ । ୬ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି କାମିକାଦ୍‌ ମାରିୟାମ୍‌କେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାଇପେ । ୭ ଆନ୍ଦ୍ରନିକସ୍‌ ଆଡଃ ୟୁନିୟାକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ କାଜିୟାକିନ୍‌ପେ । ନେ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ତାନ୍‌କିନ୍‌ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଜେହେଲ୍‌ରେକିନ୍‌ ତାଇକେନା । ଆଇଁୟାଃଏତେ ସିଦାରେ ଇନ୍‌କିନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଇ ତାଇକେନାକିନ୍‌ ଆଡଃ କୁଲାକାନ୍‌କ ଇନ୍‌କିନ୍‌କେ ବୁଗିଲେକା ସାରିକାଦ୍‌କିନାକ ।
୮ ପ୍ରାଭୁତାଃରେ ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଗାତି ଆମ୍‌ପ୍ଲିୟାତୁସ୍‌କେ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାଇପେ । ୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେୱାରେ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମିସାତେ କାମିତାନ୍‌ ଉର୍ବାନସ୍‌କେ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଗାତି ସ୍ତାଖିୟକେ ହଗି ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକିନ୍‌ପେ । ୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେୱାରେ ମାଇନ୍‌ ନାମେନିଃ, ଆପେଲସ୍‌କେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାଇପେ, ଆଡଃ ଆରିସ୍ତବୁଲ୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ । ୧୧ ଆଇଁୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼କ ଯିହୁଦୀ, ହେରୋଦିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଆଡଃ ନାର୍କିସ୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗା ମିଶିକକେହଗି ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ ।
୧୨ ପ୍ରାଭୁଆଃ ସେୱାରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ତ୍ରିଫେନା ଆଡଃ ତ୍ରିଫୋସା ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି କାମିତାନ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ପର୍ଶିସ୍‌, ନେ ସବେନ୍‌କକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ । ୧୩  ପ୍ରାଭୁଆଃ ସାଲାକାନ୍‌ ଦାସି ରୁଫସ୍‌ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ଏଙ୍ଗାତେକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକିନ୍‌ପେ, ଇନିଃହଗି ଆଇଁୟାଃ ଏଙ୍ଗା ଲେକାଃଏ । ୧୪ ଆସୁଙ୍କ୍ରିତ୍‌, ଫ୍ଲେଗୋନ୍‌, ହର୍ମିସ୍‌, ପାତ୍ରବାସ୍‌, ହାର୍‌ମେସ୍‌ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଲଃ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ଏଟାଃ ସବେନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ହାଗାକକେ ଆଡଃ ମିଶିକକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ । ୧୫ ଫିଲ୍‌ଲଗ୍‌ ଆଡଃ ଜୁଲିୟା, ନିରୁସ୍‌ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ମିଶି, ଆଡଃ ଅଲୁମ୍ପା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଲଃ ତାଇନ୍‌ତାନ୍ ସବେନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ । ୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ଜହାରଃପେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସବେନ୍‌ କାଲିସିୟା ଆପେକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲ୍‌କାଦା ।
ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଇନିତୁ
୧୭ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିପେ ତାନା, ଅକ ହଡ଼କ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେ କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେକ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ଆଡଃ ତହଦଃ ଲେକାନ୍‌ କାମିକ ରିକାଏୟାଃ ଏନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ । ନେ'ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆପେ ଅକ ଇନିତୁପେ ନାମାକାଦା, ଏନାରେୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେକ ସେନାଃ । ଇନ୍‌କୁତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ । ୧୮ ଚିୟାଃଚି ନେ ହଡ଼କଦ ଆବୁଆଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ପ୍ରାଭୁକେ କାକ ସେୱାଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ସୁକୁ ନାଗେନ୍ତେକ କାମିୟାଃ । ଇନ୍‌କୁ ଲେବେୟାନ୍‌ କାଜିତେ ଆଡଃ ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌ କାଜି ଜାଗାର୍‌କେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କଆଃ ମନ୍‌କକେ ବେଦାଃକ । ୧୯ ମେନ୍‌ଦ ସୁକୁକାଜି ନାଗେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ କାଜିକେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ସାରିକାଦାକ, ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ରାସ୍‌କାଅଃତାନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆପେ ସବେନ୍‌କ ବୁଗିନ୍‌ କାଜିକରେ ସେଣାଁଁନଃପେ ଆଡଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜିକଏତେ ସାଙ୍ଗିନଃପେ । ୨୦ ଏନ୍‌ରେଦ, ଜୀଉସୁକୁ ଏମ୍‌ତାନ୍ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଜାଲ୍‌ଦିଗି ସାଏତାନ୍‌କେ ଆପେୟାଃ କାଟା ସୁବାରେ ରେସେଦିୟା । ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେଲଃ ହବାଅଃକା ।*
୨୧  ଆଇଁୟାଃଲଃ କାମିତାନ୍ ତୀମଥି ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ଯିହୁଦୀ ହାଗାକ, ଲୁକିୟ, ଯାସୋନ୍‌, ଆଡଃ ସୋସିପାତ୍ର ଆପେ ସବେନ୍‌କକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲ୍‌କାଦା ।
୨୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ତର୍ତ୍ତିୟସ୍‌, ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲ୍‌କୁଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ରେ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଜହାର୍‌ପେତାନା ।
୨୩  ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ସୁସାର୍‌କାଦିଙ୍ଗ୍‌ ଗାୟସ୍‌, ଅକଏୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେଚି କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ପୁରା ହଡ଼କ ହୁଣ୍ଡିୟଃତାନା ଆଡଃ ନେ ସାହାର୍‌ରେନ୍‌ ଖାଜାନ୍‌ଚି ଏରାଷ୍ଟ ଆଡଃ କ୍ୱାର୍‌ତୁସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ହାଗାହଗି ଆପେକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକୁଲ୍‌କାଦା । ୨୪ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ହବାଅଃକା ।
ବିନ୍ତି ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ଲଃ ଚିଟାଉରାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ
୨୫ ହିଜୁଃପେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ବୁ ରିକାୟା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବେତାନ୍‌ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେୟାଃ ସୁକୁକାଜି ଲେକାତେ ଆଡଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅହେତେ ଉକୁଆକାନ୍‌ ସାନାର୍‌ତି ଲେକାତେ ଆପେ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକେଟେୟଃ ଲେକା ଇନିଃ ଆପେକେ ବାଇ ଦାଡ଼ିୟାପେୟା । ୨୬ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ଉକୁଆକାନ୍‌ ସାନାର୍‌ତି ସବେନାଃ ନାବୀକଆଃ ଅନଲ୍‌ ହରାତେ ଉଦୁବାକାନା, ଆଡଃ ଏନାଦ ନାହାଁଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅରେନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ଥାଲାରେ ଉଦୁବଃତାନା । ନେଆଁ ହରାତେ ସବେନ୍‌କ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ହବା ଦାଡ଼ିୟଃଆ । ୨୭ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ସେଣାଁଁନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାଇନାନ୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜାକେଦ୍‌ ହବାଅଃକା । ଆମେନ୍‌ ।
୧୬:୩ ୧୬:୩ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୮:୨. ୧୬:୧୩ ୧୬:୧୩ ମାର୍କ ୧୫:୨୧. * ୧୬:୨୦ 16:20 ନେ ବାଚାନ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ମାରି ଅନଲ୍‌କରେ ବାନଃଆ ୧୬:୨୧ ୧୬:୨୧ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୬:୧. ୧୬:୨୩ ୧୬:୨୩ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୯:୨୯; ୧ କରିନ୍ଥିୟ ୧:୧୪; ୨ ତିମଥି ୪:୨୦. ୧୬:୨୪ 16:24 ନେ ପଦ ଚିମିନ୍‌ ମାରି ଅନଲ୍‌କରେ ବାନଃଆ