ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ବୁଗିନ୍‌ ନାତା
୧ ନାହାଃଁଦ ଆବୁ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ଲେକାବୁ ହବାକାନା ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଆବୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଜୀଉସୁକୁରେ ମେନାବୁଆ । ୨ ଏନ୍‌ ୟୀଶୁତାଃରେ ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ମେନାଃ ହରାତେ ନାହାଁଃ ଆବୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ହିସା ନାମେରେୟାଃ ଆସ୍ରା ମେନାଃ ହରାତେ ଆବୁ ପୁରାଃଗି ରାସ୍‌କାଅଃ ତାନାବୁ । ୩ ଏନା ଏସ୍‌କାର୍‌ କାହାଗି, ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଦୁକୁ ସାସାତିରେୟଗି ଆବୁ ରାସ୍‌କାଅଃ ତାନାବୁ, ଚିୟାଃଚି କା ଆକ୍‌ଚାକାଅ କେଦ୍‌ତେ ସାସାତିକେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ଲେରେ ମନ୍‌ରେ ଧିରାଜ୍‌ ହିଜୁଃଆ ଏନାବୁ ସାରିତାନା । ୪ ନେ ଧିରାଜ୍‌ହେତେ ଆବୁଆଃ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ କେଟେୟଃଆ ଆଡଃ କେଟେଦ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ହେତେ ଭାର୍‌ସା ନାମଃଆ । ୫ ନେ ଆସ୍ରା ଆବୁକେ କାଏ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ଜୀଉବୁଆ, ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ଆୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ପେରେଃକାଦାଏ ।
୬ ଆବୁ ଦେଙ୍ଗା କା ନାମେଲେକା ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଠାହାରାଅକାଦ୍‌ ଦିପିଲିରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଗଏଃୟାନା । ୭ ଧାର୍‌ମାନ୍ ହଡ଼ ନାଗେନ୍ତେ ଏଟାଃ ଜେତା ହଡ଼ ଜୀଉ ଏମ୍‌ତେୟାଃ କାକ ନେଲଃଆ । ହବାସାକାଅଆଃ ବୁଗିନ୍‌ ହଡ଼ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏ ଜୀଉ ଏମ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସେକାଡ଼୍‌ ଦାଡ଼ିୟଃଆଏ । ୮ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ପାପି ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ଆୟାଃ ଜୀଉ ଏମ୍‌କେଦାଏ, ନେଆଁଁ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ଚିମିନ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତାନାଏ ଏନାଏ ଉଦୁବ୍‌କେଦା । ୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରାଃ ମାୟୋମ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ଧାର୍‌ମାନ୍ ମେନ୍ତେ କାଜିବୁତାନା । ତାବ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆବୁକେ ସାର୍‌ତିଗି ବାଞ୍ଚାଅବୁଆ । ୧୦ ଆବୁଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାଇରି ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଗି ଆୟାଃ ହନ୍‌ ଆବୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଜୀଉ ଏମ୍‌କେଦା, ଏନା ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଆବୁଆଃ ମେନେସା ହବାୟାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ମେସାୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ନାହାଃଁଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ ହରାତେ ଆବୁ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅ ନାମେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ଆଦ୍‌କା ସୁଯୋଗ୍‌ କାବୁ ନାମେୟାଁ ? ୧୧ ମେନ୍‌ଦ ଏମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ନାହାଁଲାଃ, ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ କାମିକଏ ରିକାକାଦା, ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ରାସ୍‌କାତେ ପେରେଜାକାନା । ଏନ୍‌ ୟୀଶୁ ଆବୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଆଡଃମିସାଏ ମେସାକାଦ୍‌ବୁଆ ।
ଆଦାମ୍‌ ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌
୧୨ ଆଦାମ୍‌ ପାପ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ପାପ୍‌ ବଲୟାନା ଆଡଃ ଆଦାମ୍‌ଆଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ଗନଏଃ ହିଜୁଃୟାନା । ସବେନ୍‌କ ପାପ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଗନଏଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ହବାଅଃଆ । ୧୩ ଆନ୍‌ଚୁ ଉଦୁବଃ ସିଦାରେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ପାପ୍‌ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁ କା ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାପ୍‌ କା ଲେକାଃଅ ତାଇକେନା । ୧୪ ଆଦାମ୍‌ତାଃଏତେ ମୁଶା ନାବୀଆଃ ଦିପିଲି ଜାକେଦ୍‌ ଜେତାଏ ଆଦାମ୍ ଲେକା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହୁକୁମ୍‌ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାପ୍‌ କାମି କାକ ରିକାକାଦ୍‌ରେୟ, ସବେନ୍‌କଆଃରେ ଗନଏଃ ହିଜୁଃୟାନା । ଅକଏୟାଃ ହିଜୁଃରାଃ ତାଇକେନା, ଇନିଃ ଆଦାମ୍‌ଲଃ ମିଦ୍‌ଲେକାଗି । ୧୫ ମେନ୍‌ଦ ନେ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ମିଦ୍‌ଲେକାଗି ବାଙ୍ଗ୍‌କିନା । ଆଦାମ୍‌ଆଃ ପାପ୍‌ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବେଗାର୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ମିଦ୍‌ଲେକାଗି ନାହାଁଲାଃ । ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ଆଃ ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ଗଏଃୟାନା ଏନା ସାର୍‌ତି ତାନାଃ । ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ସାୟାଦ୍‌ତେ, ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼, ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ହରାତେ ପୁରାଃ ହଡ଼କଆଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅକ ଦାନ୍‌ ଏମାକାନା, ଏନା ପୁରାଃଗି ପେଡ଼େୟାନ୍‌ଗିୟା । ୧୬ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ହଡ଼ ବିଚାର୍‌ରେ ହିଜୁଃୟାନା ଆଡଃ ଗୁହ୍ନାଁ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌ୟାନା, ମେନ୍‌ଦ ହଡ଼କଆଃ ପୁରାଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ଆଡଃ ଛାମା ନାମେଲେକା କା ତାଇକେନ୍‌ରେୟ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଏନ୍‌ ଦାନ୍‌ ହରାତେ, ନାହାଁଃ ହଡ଼ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ନିଃ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌ ଦାଡ଼ିୟଃଆ । ୧୭ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ଗନଏଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କତାଃରେ ରାଇଜ୍‌କେଦା, ମେନ୍‌ଦ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ଅକଏଚି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଅକଆଃ ରିକାକାଦାଏ, ଏନା ଚିମିନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ତାନାଃ । ଅକ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପୁରାଃ ସାୟାଦ୍‌ତେ ବେଗାର୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିୟଃଆ, ଇନ୍‌କୁ ଜୀଦାନ୍‌କ ନାମେୟାଁ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ହଡ଼କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହରାତେ ଜିନିତାଅ ଜୀଦାନ୍‌କ ବିତାଅୟା ।
୧୮ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ସାଜାଇକ ନାମ୍‌କେଦା, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଙ୍ଗ୍‌ ରାଡ଼ାନ୍‌ ଆଡଃ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌ ଆଉୱାକାଦାଏ । ୧୯ ମିହୁଡ଼୍‌ କାଜି କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ପାପିକ ହବାୟାନା, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ମିହୁଡ଼୍‌ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌କ ହବାଅଃଆ ।
୨୦ ଆନ୍‌ଚୁ ଉଦୁବ୍‌ୟାନ୍‌ ହରାତେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜିକାମିକ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ୟାନା, ମେନ୍‌ଦ ପାପ୍‌ରେୟାଃ କାଜିକ ପସାଅଃତାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ହଁ ପୁରାଃତେ ପସାଇଦିୟାନା । ୨୧ ପାପ୍‌ ଜେ'ଲେକା ଗନଏଃ ହରାତେ ରାଇଜେ ତାଇକେନା, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଆବୁ ସବେନ୍‌କକେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଜାନାଅ ଜାନାଅରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ତେ ସୁତୁଃଇଦିୟାଃ ।