ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଗନଏଃ ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାନ୍‌ ହରାତେ ଜୀନିଦ୍‌
୧ ତାବ୍‌ଦ ଚିନାଃବୁ କାଜିୟା ? ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃଗି ହବାଅଃକା ମେନ୍ତେ ଆବୁ ଚିନାଃ ପାପ୍‌ରେ ଜୀଦାନ୍‌ବୁ ବିତାଅୟା ? ୨ କାହାଗି ଏନ୍‌କାଦ ଆଲକା ହବାଅଃକା, ପାପ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁ ଗଜାକାନା, ଏନାରେ ଆଡଃ ଚିଲ୍‌କାତେ ଜୀଦାନ୍‌ବୁ ବିତାଅୟା ? ୩ ନେଆଁ ଚିନାଃ ଆପେ କାପେ ସାରିତାନା, ବାପ୍ତିସ୍ମା ହରାତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଆବୁ ଇନିୟାଃ ଗନଏଃରେ ମେସାକାନାବୁ । ୪  ଏନାମେନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହରାତେ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଗନଏଃରେ ହିସାଦାର୍‌ ହବାକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃଲଃ ତପାକାନାବୁ । ଇନିଃ ଜେ'ଲେକା ଆପୁଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌ୟାନା, ଆବୁହଗି ଇନିୟାଃ ହରାତେ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ତେବୁ ବାଞ୍ଚାଅଃଆ ।
୫ ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ଆୟାଃ ଗନଏଃରେ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃଲଃ ମିଦ୍‌କାନାବୁ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆବୁ ଇନିୟାଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ରେ ହଗି ଆୟାଃଲଃ ମିଦ୍‌ୟାନ୍ତେ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌ବୁ ନାମେୟାଁ । ୬ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ କ୍ରୁଶ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆବୁଆଃ ମାରି ଜୀଦାନ୍‌ ଗଜାକାନା । ଏନାତେ ଆବୁଆଃ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ସଭାବ୍‌ ଜିୟନ୍‌କାନା ଆଡଃ ଆବୁ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଦାସିହେତେ ରାଡ଼ାକାନାବୁ, ୭ ଚିୟାଃଚି ହଡ଼ ଗଏଃୟାନ୍‌ରେ, ପାପ୍‌ରେୟାଃ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକଆଃଏ । ୮ ଆବୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ଗଜାକାନ୍‌ ହରାତେ, ଆୟାଃଲଃ ଜୀଦାନ୍‌ବୁ ନାମେୟାଁ ମେନ୍ତେବୁ ପାତିୟାରେତାନା । ୯ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଗଜାକାନ୍‌କଏତେ ଜୀଉବିରିଦାକାନ୍‌ ହରାତେ, ଇନିଃ ଆଡଃ ଚିଉଲାହ କାଏ ଗଜଃଆ । ଆୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ଗନଏଃରାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଆଡଃ ବାନଃଆ । ୧୦ ଇନିଃ ଅକ ଗନଏଃରେ ଗଏଃୟାନା, ଏନା ହରାତେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ପେଡ଼େଃହେତେ ମିସାତେଗି ରାଡ଼ାୟାନା । ଇନିଃ ନାହାଁଃ ଅକ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅତାନାଏ, ଏନାଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ମେନେସାରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ ତାନାଃ । ୧୧ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଆପେୟ ପାପ୍‌ହେତେ ଗଜାକାନାଲେ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାରେପେ । ଆପେ ସବେନ୍‌କ ନାହାଃଁଦ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ମେସାକାନାପେ ।
୧୨ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ଗଜଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ପାପ୍‌ ଆଡଃ ଆଲକାଏ ରାଇଜେକା, ଆପେ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଆଡଃ ଆଲ୍‌ପେ ତାଇନା । ୧୩ ଆପେ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ଜେତାନ୍‌ ହିସାକେ କା ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ହାଁତେୟାର୍‌ ଲେକା ପାପ୍‌ତାଃରେ ଆଲପେ ଜିମାନାଃ, ମେନ୍‌ଦ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କାନ୍‌ ଲେକା ଆପ୍‌ନାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଜିମାନ୍‌ପେ, ଆଡଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ହିସାକକେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ହାଁତେୟାର୍‌ ଲେକା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଜିମାନ୍‌ପେ । ୧୪ ପାପ୍‌ ଆପେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଲକାଏ ରାଇଜେକା, ଚିୟାଃଚି ଆପେ ଆଡଃ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ କାପେ ତଲାକାନା, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ତେ ନାହାଁଃ ଜୀନିଦ୍‌ ମେନାପେୟା ।
ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେନ୍‌ ଦାସି
୧୫ ତାବ୍‌ଦ, ଆବୁ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ କା ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ନାମାକାଦାବୁ ମେନ୍ତେ ଚିନାଃ ପାପ୍‌ରେବୁ ତାଇନାଃ ? କାହାଗି ଏନ୍‌କାଦ ଆଲକା ହବାଅଃକା । ୧୬ ଆପେ ଚିନାଃ କାପେ ସାରିତାନା ? ଆପେ ଆପାନ୍‌କେ ଦାସି ଲେକା ଜିମାନାଃପେ ଇମ୍‌ତା, ଆପେ ସାର୍‌ତିଗି ଏନ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ଦାସି ତାନ୍‌ପେ, ଅକନ୍‌ ହଡ଼କେ ଆପେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଇୟାପେ ଇନିଃ ହବାଅଃତାନାଏ ଆପେୟାଃ ଗୁସିୟାଁ । ଆପେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଦାସି ହବାଅଃରେଦ, ଏନାରେୟାଃ ନାଲା ଗନଏଃ ତାନାଃ, ଚାଏ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ରେଦ ଏନାରେୟାଃ ନାଲା ହବାଅଃତାନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେପେ କାଜିୟଃଆ । ୧୭ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଆପେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଦାସିପେ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ହବାଅଃକା, ନାହାଁଃ ଆପେ ସୁକୁକାଜିହେତେ ଇତୁଆକାନ୍‌ ସାନାର୍‌ତିକେ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ତେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନାପେ । ୧୮ ଆପେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ଦାସିପେ ହବାକାନା । ୧୯ ଆପେୟାଃ କା ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ହରାତେ ନେ ସବେନ୍‌ କାଜିକ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ହଡ଼ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ କାଜିତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିପେତାନା, ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଆପେ ଆପେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ହିସାକେ ସତ୍‌ରା କାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦାସି ଲେକା ଜିମାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାପେ । ଏନ୍‌ଲେକାଗି ନାହାଁଃ ପାବିତାର୍‌ ହବାଅଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ହିସାକେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ଦାସି ଲେକା ହବାଅଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ପୁରା ଜିମାନ୍‌ପେ ।
୨୦ ଆପେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଦାସି ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଧାର୍‌ମାନ୍‌ତାଃଏତେ ରାଡ଼ାକାନ୍‌ ତାଇକେନାପେ । ୨୧ ନାହାଁଃ ଆପେକେ ଅକ କାମିକ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଗିହୁଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌ପେ ତାନା, ଏନ୍‌ କାମିକ ସିଦା ଆପେ ରିକା ତାଇକେନାପେ । ଏନାରେ ଚିନାଃପେ ନାମାକାଦା ? ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ କାମିରେୟାଃ ନାଲା ହବାଅଃତାନା ଗନଏଃ । ୨୨ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆପେ ପାପ୍‌ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାୟାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାସିପେ ହବାକାନା, ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌କାନାପେ । ଏନାରେୟାଃ ଲାଭ୍‌ ହବାଅଃତାନା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଜୀଉକେ ପୁରା ଜିମାନ୍‌ ଆଡଃ ଏନାରେୟାଃ ନାଲା ହବାଅଃତାନା ଜାନାଅ ଜାନାଅରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ । ୨୩ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ନାଲା ହବାଅଃତାନା ଗନଏଃ, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବେଗାର୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ହବାଅଃତାନା, ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାନ୍‌ ହରାତେ ଜାନାଅ ଜାନାଅରେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ ।
୬:୪ ୬:୪ କଲସିୟ ୨:୧୨.