ଆଣ୍‌ଦିରେୟାଃ ଜନ୍‌କା
୧ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ନାହାଃଁଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅକଆଃ କାଜିନାଙ୍ଗ୍‌ ସେନ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନାଦ ଆପେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାପେ, ଚିୟାଃଚି ଆପେଦ ଆନ୍‌ଚୁ ଚିନାଃ ତାନାଃ ଏନାପେ ସାରିକାଦା । ହଡ଼ଦ ଆୟାଃ ଜୀନିଦ୍‌ରେ ତାଇନଃ ଇମ୍‌ତା ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରାଃ ତନଲ୍‌ରେ ତାଇନା । ୨ ଆଣ୍‌ଦିକାନ୍‌ କୁଡ଼ି ଆୟାଃ କଡ଼ା ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇନ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ କଡ଼ାତେଲଃ ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ତନଲ୍‌ରେ ତାଇନା । ମେନ୍‌ଦ କଡ଼ାତେୟାଃ ଗନଏଃ ହବାଅଃରେ, ଇନିୟାଃ କୁଡ଼ି ନେ ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକେନଃଆ । ୩ କଡ଼ାତେ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, କୁଡ଼ିତେ ଏଟାଃ କଡ଼ାଲଃ ଆଣ୍‌ଦିୟଃରେଦ, ଇନିଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କୁଡ଼ି ମେନ୍ତେ କାଜିୟଃଆ, ମେନ୍‌ଦ କଡ଼ାତେୟାଃ ଗନଏଃ ହବାଅଃରେ, କୁଡ଼ିତେ ମୁଶା ଏମାକାଦ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକଆଃଏ, ଏନ୍ତେ ଏଟାଃ କଡ଼ାଲଃ ଆଣ୍‌ଦିୟଃରେଦ, ଇନିଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କୁଡ଼ି ମେନ୍ତେ କାଏ କାଜିୟଃଆ । ୪ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେୟ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁରେ ଗଜାକାନାପେ । ଆପେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହରାତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହଡ଼୍‌ମଲଃ ଗଏଃକେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ରେୟ ହିସା ହବାକାନାପେ ଆଡଃ ନାହାଁଃ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସେୱାରେ ବେଭାର୍‌ ଦାଡ଼ିୟଃଆପେ । ୫ ଚିମିନ୍‌ ମାହାଁଁ ଜାକେଦ୍‌ ଆବୁ ଆବୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାବୁ ତାଇକେନା । ଆନ୍‌ଚୁରେ ମାନାକାଦ୍‌ ଆବୁଆଃ ପାପ୍‌ ଆବୁଆଃ ହରାତେ ଆନ୍‌ଚୁ ପାପ୍‌ରେୟାଃ କାମିକଏ ରିକାଇଚିବୁ ତାଇକେନା ଆଡଃ ନେ କାମି ଆବୁଆଃ ଆତ୍ମିକ୍‌ରେୟାଃ ଗନଏଃ ରିକା ତାଇକେନାଏ । ୬ ସିଦାରେୟାଃ ଆନ୍‌ଚୁ ଆବୁକେ ଆୟାଃ ତନଲ୍‌ରେ ତଲାକାଦ୍‌ବୁ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆବୁଆଃ ମାରି ସଭାବ୍‌ ଗଏଃୟାନା ଆଡଃ ଆବୁ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ତନଲ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ା ଚାବାକାନାବୁ । ଏନାତେ ଆବୁ ନାହାଁଃ ସିଦାଲେକା ଅନଲ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ସେୱା କାବୁ ରିକାତାନା, ମେନ୍‌ଦ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଉଦୁବ୍‌ତାନ୍‌ ନାୱା ହରାରେବୁ ସେସେନ୍‌ତାନା ।
ଆନ୍‌ଚୁ ଆଡଃ ପାପ୍‌
୭ ତାବ୍‌ଦ ଚିନାଃବୁ କାଜିୟା, ଆନ୍‌ଚୁଗି ପାପ୍‌ତାନାଃ ? କାହାଗି, ଏନାଦ ନାହାଁଲାଃ । ମେନ୍‌ଦ ପାପ୍‌ ଚିନାଃ ତାନାଃ ଏନା ଆନ୍‌ଚୁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଉଦୁବ୍‌କାଦିୟାଁ, “ଏଟାଃନିୟାଃ ଜିନିଷ୍‌କେ ଆଲ୍‌ପେ ହାୟାଃଅଃଆ,” ନେ ଆନାଚୁ ଆନ୍‌ଚୁରେ କା ଏମାକାନ୍‌ରେ, ହାୟା ଚିନାଃ ତାନାଃ, ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତେୟାଃ । ୮ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ଆନାଚୁ ହରାତେ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ରେ ଚିମିନ୍‌ ରାକାମ୍‌ରେୟାଃ ପାପ୍‌କ ରିକାନାଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌ଜାଅୟାନା । ମେନ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ପାପ୍‌ରାଃ ଜେତାନ୍‌ ପେଡ଼େଃ ବାନଃଆ । ୯ ମିସା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁକେ କା ସାରିକେଦ୍‌ତେ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁ ହିଜୁଃୟାନ୍‌ଚି ପାପ୍‌ ବଲୟାନା ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ଗନଏଃ ହବାୟାନା । ୧୦ ଅକ ଆନ୍‌ଚୁ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମେ ନାଗେନ୍ତେ ତାଇକେନା, ଏନା ଆଇଁୟାଃ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଗନଏଃ ଆଉକେଦାଏ । ୧୧ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ସୁଯୋଗ୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ପାପ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ବେଦାକେଦିୟାଁ ଆଡଃ ଗଏଃକେଦିୟାଁଏ ।
୧୨ ଆନ୍‌ଚୁ ପାବିତାର୍‌ଗିଆ, ଏନାରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ପାବିତାର୍‌ଗିଆ, ଠାଉକାନ୍‌ଗିୟା ଆଡଃ ବୁଗିନ୍‌ଗିୟା । ୧୩ ତାବ୍‌ଦ ଅକ୍‌ନାଃ ବୁଗିନ୍‌ ତାନାଃ, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଚିନାଃ ଆଇଁୟାଃ ଗନଏଃ ହବାଅଃଆ ? କାହାଗି, ଏନ୍‌କାଦ ଚିଉଲାଅ କା ହବାଅଃଆ ? ଏନା ପାପ୍‌ଗି ରିକା କାଦାଏ । ବୁଗିନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ପାପ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଗନଏଃ ଆଉକେଦାଏ । ଏନାତେ ପାପ୍‌ରାଃ ସାର୍‌ତି ସଭାବ୍‌ ଉଦୁବ୍‌ୟାନା, ଆଡଃ ଆନ୍‌ଚୁ ହରାତେ ପାପ୍‌ ପୁରାଃ ବରୱାନ୍‌ତେୟାଃ ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌ୟାନା ।
ଆବୁଆଃ ମନ୍‌ରେ ଆଡ଼ାଃଉଡ଼ୁଃ
୧୪ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ, ଆନ୍‌ଚୁ ଆତ୍ମିକ୍‌ ତାନାଃ, ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ ହଡ଼ ନାହାଁଲିଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ତାଃରେ ଦାସି ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କାନା । ୧୫  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିନାଃ ରିକାତାନ୍‌ତେୟାଃ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମେ ତାନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅକ୍‌ନାଃ କାମି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ତେୟାଃ କାଇଙ୍ଗ୍‌ କାମିତାନା ମେନ୍‌ଦ ଅକ୍‌ନାଃ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ତେୟାଃ କାମିତାନା । ୧୬ ଅକଆଃ ରିକାତାନା, ଏନା ଆଇଁୟାଃ ଇଛା ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ବିରୁଧ୍‌ରେ ରିକା ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନାମେନ୍ତେ ଆନ୍‌ଚୁ ବୁଗିନାଃ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାରେତାନା । ୧୭ ଏନାତେ ଏନ୍‌ କାମି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ରିକାତାନା ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ପାପ୍‌ ଏନାକେ ରିକାତାନା । ୧୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଁୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ଜେତାନ୍‌ ବୁଗିନାଃ ବାନଃଆ, ଚିଆଃଚି ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇନ୍‌ରେୟ ଏନା କାଇଙ୍ଗ୍‌ କାମି ଦାଡ଼ିତାନା । ୧୯ ଏନାମେନ୍ତେ ଅକ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ମେନାଃ, ଏନା କା କାମିକେଦ୍‌ତେ, ଆଇଁୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ବିରୁଧ୍‌ରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ରିକାତାନା । ୨୦ ଆଇଁୟାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଅକ କାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ରିକାତାନା, ସାର୍‌ତିଗି ଏନ୍‌ କାମିକଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ କାମିତାନା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌କାନ୍‌ ପାପ୍‌ ନେ କାମିକଏ ରିକାତାନା ।
୨୧ ଏନ୍‌ ଲେକାଗି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେ ଆନ୍‌ଚୁରେ ନାମାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବୁଗିନାଃ କାମିନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମି ଏସ୍‌କାର୍‌ କାମିୟାଃଇଙ୍ଗ୍‌ । ୨୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌, ୨୩ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ରେ ନେ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଆଇଁୟାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେତାନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଲାପାଡ଼ାଇତାନାଏ । ଆଇଁୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେ କାମିୟଃତାନ୍‌ ଏନ୍‌ ପାପ୍‌ କାମିକ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ତଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହକାଦିୟାଁ । ୨୪ ହାଏ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ କା ସୁକୁତାନ୍‌ ହଡ଼ତାନିଙ୍ଗ୍‌, ଗନଏଃ ଗାଡାତେ ଇଦିତାନ୍‌ ନେ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ କାମିଏତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଅକଏ ବାଞ୍ଚାଅୟାଁଏ ? ୨୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ହବାଅଃକା, ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ନେ ସବେନାଃ ହବାକାନା । ଏନାତେ, ନେଆଁ ହବାଅଃତାନା ଆଇଁୟାଃ ଦାସା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ରେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ । ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ମାନୱା ସଭାବ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଦାସି ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଚୁଇଙ୍ଗ୍‌ତାନା ।
୭:୧୫ ୭:୧୫ ଗାଲାତିୟ ୫:୧୭.